Quyết định 2639/QĐ-UBND

Quyết định 2639/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện do tỉnh Nam Định ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2639/QĐ-UBND 2020 công bố thủ tục hành chính Ủy ban nhân dân cấp huyện Nam Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2639/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 30 tháng 10 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 06 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1653/TTr-SGDĐT ngày 22 tháng 10 năm 2020 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện (có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Nam Định và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- VPCP (Cục KSTTHC);
- Website tỉnh, Website VP UBND tỉnh;
- Lưu: VP1, VP11.

CHỦ TỊCH
Phạm Đình Nghị

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SỬA ĐỔI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN
(Kèm theo Quyết định số    /QĐ-UBND ngày   tháng 10 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định)

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Nội dung sửa đổi, bổ sung

Căn cứ pháp lý

1

Thủ tục chuyển trường đối với học sinh tiểu học

- Đối với học sinh tiểu học chuyển trường trong nước: Tổng thời gian giải quyết không quá 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối với học sinh tiểu học chuyển trường từ nước ngoài về nước: Tổng thời gian giải quyết không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cơ sở giáo dục tiểu học

Không

- Trình tự thực hiện;

- Thành phần hồ sơ;

- Thời hạn giải quyết;

- Đối tượng thực hiện;

- Mẫu đơn, mẫu tờ khai.

Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường Tiểu học.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2639/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2639/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/10/2020
Ngày hiệu lực30/10/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 tháng trước
(01/11/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2639/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2639/QĐ-UBND 2020 công bố thủ tục hành chính Ủy ban nhân dân cấp huyện Nam Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2639/QĐ-UBND 2020 công bố thủ tục hành chính Ủy ban nhân dân cấp huyện Nam Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2639/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nam Định
        Người kýPhạm Đình Nghị
        Ngày ban hành30/10/2020
        Ngày hiệu lực30/10/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 tháng trước
        (01/11/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 2639/QĐ-UBND 2020 công bố thủ tục hành chính Ủy ban nhân dân cấp huyện Nam Định

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 2639/QĐ-UBND 2020 công bố thủ tục hành chính Ủy ban nhân dân cấp huyện Nam Định

              • 30/10/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 30/10/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực