Quyết định 2641/QĐ-UBND

Quyết định 2641/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt Đề cương và Dự toán Đề án Điều tra, đánh giá tình hình nông nghiệp, nông dân, nông thôn tỉnh Hưng Yên triển khai Nghị quyết Trung ương 7

Nội dung toàn văn Quyết định 2641/QĐ-UBND 2009 Dự toán Đề án Điều tra đánh giá tình hình nông nghiệp Hưng Yên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2641/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 15 tháng 12 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG VÀ DỰ TOÁN ĐỀ ÁN ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH NÔNG NGHIỆP, NÔNG DÂN, NÔNG THÔN TỈNH HƯNG YÊN TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 7

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của hội nghị ln thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đng khóa X v nông nghiệp, nông dân, nông thôn;

Nghị quyết s24/2008/NQ-CP ngày 28/10/2008 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phthực hiện Nghị quyết hội nghị ln thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 14/2008/QĐ-UB ngày 09/5/2008 của UBND tỉnh Hưng Yên về Ban hành quy định “Phân công nhiệm vụ và phân cấp qun lý trong các lĩnh vực quy hoạch, xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng và quân lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 2439/QĐ-UBND ngày 15/12/2008 của UBND tnh Hưng Yên về việc giao chtiêu kế hoạch Nhà nước năm 2009.

Căn cứ vào Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc Hội nghị đối với các cơ quan Nhà nước và đơn vị sư nghiệp công lập.

Xét đề nghị ca SKế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình s 2005/TTr-SKH-ĐT ngày 27/11/2009.

QUYẾT ĐỊNH:

Điếu 1. Phê duyệt Đề cương và Dự toán Đề án Điều tra, đánh giá tình hình nông nghiệp, nông dân, nông thôn tỉnh Hưng Yên triển khai Nghị quyết Trung ương 7 với các nội dung chủ yếu sau:

1. Phạm vi điu tra: Bao gồm 10 huyn, thành phố (47 xã, thị trấn) chọn mẫu các hộ trong thôn trên địa bàn tnh Hưng Yên.

2. Chđầu tư: Chi cục Phát triển nông thôn tnh Hưng Yên.

3. Tư vn lập đề án: Công ty TNHH Tư vn phát triển nông tn Bng hữu.

4. Mục tiêu, nhiệm vụ đ án.

4.1 Mc tiêu:

Điu tra đánh giá thực trạng nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên trên cơ sở đó đề ra những gii pháp thực hiện mục tiêu xây dựng nn nông nghiệp theo hướng hiện đại, sản xuất hàng hóa có kh năng cạnh tranh cao, có hình thức tổ chức sản xuất phù hp, gn nông nghiệp với phát triển công nghiệp, dịch vụ, phát trin kinh tế xã hội đm bảo bền vững: nông thôn ổn định, giàu bn sc văn hóa dân tộc.

4.2 Nhiệm vụ:

Điều tra, đánh giá thực trạng nông nghip. nông dân, nông thôn tnh Hưng Yên.

4.3 Nội dung nghiên cứu:

Tổng hợp thực trạng và phương hướng phát trin kinh tế xã hội.

Vn đề chuyn đổi mục đích sdụng đt nông nghiệp sang mục đích khác.

- Vn đề chuyn giao và đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong đời sống sn xut.

- Tình trạng di dân tự do.

- Điều tra các vấn đ v nông nghiệp, kết quả sản xuất các ngành trng trọt, chăn nuôi và nuôi trng thủy sn, tình hình sử dụng đất; tình hình đời sng, vật chất tinh thần ca nông dân hiện nay, tìm hiu về đời sống, thu nhập, nhu cầu việc làm, các vấn đề an sinh xã hội; các lĩnh vực kinh tế xã hội và môi trường.

- Đánh giá những kết quả đạt được và những tồn tại yếu kém trong nông nghiệp, nông dân, nông thôn tnh Hưng Yên.

- Phân tích nguyên nhân tồn tại yếu kém.

- Kết luận và kiến nghị.

4.4 Sn phẩm của Đ án:

- Báo cáo tóm tt về thực trạng nông nghiệp, nông dân, nông thôn, các kết luận rút ra từ kết quđiều tra, nghiên cứu, khuyến cáo đề xuất cơ chế chính sách, gii pháp tổ chức thực hiện Nghị quyết s 26/NQ-TW ngày 05/8/2008 ca Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đng khóa X v nông nghiệp nông dân, nông thôn và Chương trình hành động số 18/CTr-TU ngày 24/10/2008 ca tỉnh ủy Hưng Yên về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đng khóa X.

- Thuyết minh Đ án.

- Các báo cáo chuyên đề kèm theo phụ lục, bng biu.

5. Kinh phí Đ án:

Tổng kinh phí: 404.503.000đ

(Bốn trăm linh bốn triệu năm trăm linh ba nghìn đồng).

Trong đó

- Điu tra thu thập sliệu, kho sát thực tế: 255.301.000đ

- Tổng hợp, phân tích, đánh giá viết báo cáo: 105.615.000đ

- Chi khác: 6.814.000đ

- Thuế VAT: 36.773.000đ

6. Nguồn vn: Ngân sách Nhà nước (Quyết định số 2439/QĐ-UBND ngày 15/12/2008 của UBND tnh Hưng Yên về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2009, khon 1.2.2.8 số tiền là 300 triu đồng).

Điu 2. Tổ chức thực hiện.

- Giao Chi cục Phát trin nông thôn tỉnh Hưng Yên chtrì phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức thực hiện Đề án.

- Thời gian thực hiện: 06 tháng kể từ ngày ký hợp đồng.

Điu 3. Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các S, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Kho bạc Nhà nước tnh, Chi cục trưởng Chi cục phát trin nông thôn; Chtịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ quyết định thi hành.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng
- Lưu: Văn thư, TNMT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Quán

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2641/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2641/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/12/2009
Ngày hiệu lực15/12/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 tháng trước
(08/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2641/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2641/QĐ-UBND 2009 Dự toán Đề án Điều tra đánh giá tình hình nông nghiệp Hưng Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2641/QĐ-UBND 2009 Dự toán Đề án Điều tra đánh giá tình hình nông nghiệp Hưng Yên
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2641/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hưng Yên
       Người kýNguyễn Thanh Quán
       Ngày ban hành15/12/2009
       Ngày hiệu lực15/12/2009
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLĩnh vực khác
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 tháng trước
       (08/01/2020)

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2641/QĐ-UBND 2009 Dự toán Đề án Điều tra đánh giá tình hình nông nghiệp Hưng Yên

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2641/QĐ-UBND 2009 Dự toán Đề án Điều tra đánh giá tình hình nông nghiệp Hưng Yên