Quyết định 2641/QĐ-UBND

Quyết định 2641/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Trụ sở làm việc Trung tâm Quản lý cổng thông tin điện tử Quảng Nam và Trung tâm Công nghệ thông tin và Viễn thông Quảng Nam

Nội dung toàn văn Quyết định 2641/QĐ-UBND 2013 Báo cáo đầu tư xây dựng công trình viễn thông Quảng Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2641/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 28 tháng 08 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH: TRỤ SỞ LÀM VIỆC TRUNG TÂM QUẢN LÝ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUẢNG NAM VÀ TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ VIỄN THÔNG QUẢNG NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 2984/QĐ-UBND ngày 17/9/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Nhà làm việc Trung tâm quản lý Cổng thông tin điện tử Quảng Nam và Trung tâm Công nghệ thông tin và Viễn thông Quảng Nam;

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 262/TTr-STTTT ngày 06/6/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng điều chỉnh công trình: Nhà làm việc Trung tâm Quản lý cổng thông tin điện tử Quảng Nam và Trung tâm Công nghệ thông tin và Viễn thông Quảng Nam;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 404/TTr-SKHĐT ngày 23 /8/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Trụ sở làm việc Trung tâm Quản lý cổng thông tin điện tử Quảng Nam và Trung tâm Công nghệ thông tin và Viễn thông Quảng Nam, với các nội dung sau:

1. Điều chỉnh nội dung và quy mô đầu tư:

- Đầu tư xây dựng mới khối nhà làm việc: Công trình cấp III, nhà 04 tầng, tổng diện tích sàn xây dựng 717m2;

- Kết cấu chịu lực chính: Móng, cột, dầm, sàn BTCT đá 1x2 M200; Tường xây gạch dày 200; Xà gồ thép, mái lợp tôn mạ màu; Nền lát gạch Granite; Bậc cấp xây gạch, trát granitô; Cửa nhôm- kính; Tường, trần matic lăn sơn; Xây mới đoạn tường rào dài 6,3m.

- Hệ thống cấp điện; Cấp- thoát nước; Phòng cháy, chữa cháy; Chống sét.

2. Tổng mức đầu tư:  4.364.980.000 đồng

(Bằng chữ:Bốn tỷ,ba trăm sáu mươi bốn triệu, chín trăm tám mươi nghìn đồng)

Trong đó:

- Chi phí xây dựng: 3.662.820.000 đồng

- Chi phí thiết bị: 14.000.000 đồng

- Chi phí quản lý dự án: 92.800.000 đồng

- Chi phí tư vấn đầu tư: 261.610.000 đồng

- Chi phí khác: 47.730.000 đồng

- Chi phí dự phòng: 286.020.000 đồng

3. Điều chỉnh hợp đồng: Chủ đầu tư căn cứ vào dự toán được duyệt, thương thảo và điều chỉnh giá hợp đồng theo tỷ lệ giảm giá trong đấu thầu; điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng với nhà thầu đã trúng thầu để triển khai thi công đảm bảo tiến độ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các nội dung khác không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này vẫn có hiệu lực thi hành theo Quyết định số 2984/QĐ-UBND ngày 17/9/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ và Thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận :
- Như Điều 3;
- TT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu VT, KTTH, KTN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Văn Thu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2641/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2641/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/08/2013
Ngày hiệu lực28/08/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2641/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2641/QĐ-UBND 2013 Báo cáo đầu tư xây dựng công trình viễn thông Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2641/QĐ-UBND 2013 Báo cáo đầu tư xây dựng công trình viễn thông Quảng Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2641/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýĐinh Văn Thu
        Ngày ban hành28/08/2013
        Ngày hiệu lực28/08/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2641/QĐ-UBND 2013 Báo cáo đầu tư xây dựng công trình viễn thông Quảng Nam

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2641/QĐ-UBND 2013 Báo cáo đầu tư xây dựng công trình viễn thông Quảng Nam

            • 28/08/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/08/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực