Quyết định 2642/QĐ-UBND

Quyết định 2642/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Long An

Nội dung toàn văn Quyết định 2642/QĐ-UBND 2015 công bố thủ tục hành chính thuộc Sở Thông tin Truyền thông Long An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2642/QĐ-UBND

Long An, ngày 23 tháng 07 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VÊ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI VÀ BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH LONG AN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về việc kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 656/TTr-STTTT 14/7/2015 và ý kiến của Sở Tư pháp tại văn bản số 871/STP- KSTTHC ngày 03/7/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo quyết định này 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, 14 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Long An (kèm theo 07 trang phụ lục)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC - Bộ Tư pháp;
- Cục Công tác phía Nam - Bộ Tư pháp;
- CT.UBND tỉnh;
- Phòng KSTTHC - Sở Tư pháp;
- Phòng NC-NC;
- Lưu: VT; Oanh

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Nguyên

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI VÀ BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH LONG AN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2642/QĐ-UBND ngày 23/7/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Long An)

Phần I

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH LONG AN

STT

Shồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành

Tên VB QPPL quy định nội dung sửa đổi

II. Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành

1

286119

Đăng ký hoạt động cơ sở in

Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in

 

 

 

 

 

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH LONG AN

STT

Shồ sơ TTHC

Tên TTHC

Lý do bãi b

I. Lĩnh vực báo chí

1

000881

Thẩm định hồ sơ đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp thẻ nhà báo

Theo Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về “Kiểm soát thủ tục hành chính”

2

000882

Thẩm định hồ sơ đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông đổi thẻ nhà báo

3

182826

Thẩm định hồ sơ đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép hoạt động báo chí in

4

182314

Thẩm định hồ sơ đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép xuất bản đặc san

5

182319

Thẩm định hồ sơ đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép xuất bản số phụ, phụ trương

 

6

200299

Thẩm định hồ sơ đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép hoạt động báo chí điện tử.

 

7

200555

Thẩm định hồ sơ đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động báo chí điện tử.

 

8

200564

Thẩm định hồ sơ đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp lại giấy phép hoạt động báo chí điện tử.

 

9

200605

Thẩm định hồ sơ đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép chuyên trang báo chí điện tử

 

10

200606

Thẩm định hồ sơ đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung giấy phép chuyên trang báo chí điện tử

 

11

200609

Thẩm định hồ sơ đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp lại giấy phép chuyên trang báo chí điện tử

 

V. Lĩnh vực viễn thông

01

182750

Văn bản đồng ý của Sở Thông tin và Truyền thông đối với việc phát lại chương trình phát thanh truyền hình của địa phương

Theo Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về “Kiểm soát thủ tục hành chính”

02

182762

Văn bản đồng ý của Sở Thông tin và Truyền thông đối với việc truyền tải thông tin bằng đài truyền thanh không dây

03

060309

Xác nhận sản lượng dịch vụ viễn thông công ích

Theo Quyết định số 51/2008/QĐ-BTTTT ngày 18/11/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành “Quy định về việc nghiệm thu sản lượng dịch vụ viễn thông công ích và thanh toán, quyết toán kinh phí hỗ trợ cung ứng dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2008 - 2010”

Phần II

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH LONG AN

II. Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành

1. Đăng ký hoạt động cơ sở in

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cơ quan công an có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh - trật tự, cơ sở in thực hiện chế bản, in, gia công sau in các sản phẩm in không thuộc quy định tại các điểm a, b, c d và đ khoản 4 Điều 2 Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ phải đăng ký hoạt động với Sở Thông tin và Truyền thông (Số 1A, Huỳnh Việt Thanh, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An);

+ Bước 2. Chuyển hồ sơ đến phòng Báo chí Xuất bản để thực hiện thủ tục hành chính và trình lãnh đạo sở ký xác nhận đăng ký.

+ Bước 3. Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính Sở Thông tin và Truyền thông.

* Thời gian nhận hồ sơ: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).

+ Sáng: Từ 07giờ đến 11 giờ 30 phút.

+ Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện:Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu chính.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm: Tờ khai đăng ký hoạt động cơ sở in (Mẫu 14).

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ khai đăng ký của cơ sở in.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Long An.

- Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận.

- Phí, lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đăng ký hoạt động cơ sở in (Mẫu 14, ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/3/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính;

+ Là doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, hộ kinh doanh về hoạt động in (kể cả cơ sở in hoạt động độc lập và trực thuộc doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong các ngành, nghề, lĩnh vực khác);

+ Có thiết bị in để thực hiện ít nhất một trong các công đoạn chế bản in gia công sau in;

+ Có mặt bằng để thực hiện chế bản, in, gia công sau in ngoài khu dân cư, trừ cơ sở in chỉ sử dụng công nghệ, thiết bị in la-de (laser), in phun khổ từ A0 trở xuống và cơ sở in là hộ gia đình hoạt động in lưới (lụa) thủ công;

+ Có đủ điều kiện về an ninh - trật tự, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật;

+ Có người đứng đầu thường trú hợp pháp tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có trình độ cao đẳng trở lên về chuyên ngành in hoặc được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý hoạt động in.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in;

+ Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/3/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định số 60/2014/NĐCP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in.

Lưu ý: Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi

 

Mẫu 14

(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/3/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông)

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN
(NẾU CÓ)
TÊN CQ, TC ĐỀ NGHỊ
ĐĂNG KÝ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ..../.....(nếu có)

......, ngày ...  tháng ....  năm....

 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CƠ SỞ IN

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Long An

 

- Tên cơ sở in khai đăng ký: ..............................................................................................

- Địa chỉ trụ sở chính:.........................................................................................................

- Điện thoại:....................................Fax:.......................................Email:............................

- Địa chỉ xưởng sản xuất: ..................................................................................................

- Điện thoại: ...................................Fax:........................................Email:...........................

- Họ tên người đứng đầu cơ sở in:......................................................Chức danh: ...........

Ngày, tháng, năm sinh: ......................................................................................................

CMND (hộ chiếu) số:..................ngày....tháng....năm...................nơi cấp:.........................

Văn bằng tốt nghiệp (hoặc giấy chứng nhận đã được bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý in) số..........ngày..........tháng......năm........nơi cấp......................(1)

- Tên tổ chức, cá nhân chủ sở hữu cơ sở in: ....................................................................

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Quyết định thành lập đối với cơ sở in sự nghiệp hoặc phụ thuộc) số.........ngày .... tháng ........nơi cấp..........................(1)

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự số......................ngày........tháng......năm........nơi cấp

- Giấy đảm bảo về môi trường số ..................ngày......tháng.....năm..... nơi cấp................

.............................................................................................................................................

- Thiết bị in (kèm danh mục theo mẫu)

- Nội dung đăng ký hoạt động chế bản/in/gia công sau in (ghi rõ từng loại theo quy định của pháp luật):

- Mục đích hoạt động (ghi rõ là kinh doanh hoặc không kinh doanh):.................................

.............................................................................................................................................

Chúng tôi cam kết tính chính xác nội dung đăng ký trên đây và chấp hành đúng các quy định của pháp luật về hoạt động in.

Tờ khai này được lập thành 02 (hai) bản giống nhau, 01 bản lưu tại cơ quan xác nhận đăng ký để cập nhật vào hồ sơ, dữ liệu quản lý, 01 bản gửi cơ sở in lưu giữ./.

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN
ĐĂNG KÝ (2)
CỤC TRƯỞNG (GIÁM ĐỐC)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO
PHÁP LUẬT
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

- Đăng ký:                     □

- Không đăng ký:           □(3)

 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

Vào sổ:

Số........./CXBIPH (STTTT)-ĐKHĐI

Ngày......tháng........ năm...............

__________

Chú thích:

(1) Bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành in trở lên hoặc giấy chứng nhận đã hoàn thành lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý in

(2) Đánh dấu (x) vào ô vuông □ để xác nhận đăng ký hoặc không xác nhận đăng ký.

(3) Không đăng ký phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2642/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2642/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/07/2015
Ngày hiệu lực23/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2642/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2642/QĐ-UBND 2015 công bố thủ tục hành chính thuộc Sở Thông tin Truyền thông Long An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2642/QĐ-UBND 2015 công bố thủ tục hành chính thuộc Sở Thông tin Truyền thông Long An
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2642/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Long An
        Người kýNguyễn Thanh Nguyên
        Ngày ban hành23/07/2015
        Ngày hiệu lực23/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2642/QĐ-UBND 2015 công bố thủ tục hành chính thuộc Sở Thông tin Truyền thông Long An

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2642/QĐ-UBND 2015 công bố thủ tục hành chính thuộc Sở Thông tin Truyền thông Long An

            • 23/07/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 23/07/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực