Quyết định 2646/QĐ-UBND

Quyết định 2646/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực Công chức, viên chức thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Sơn La

Nội dung toàn văn Quyết định 2646/QĐ-UBND 2019 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính Sở Nội vụ Sơn La


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2646/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 30 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ, QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NỘI VỤ VỀ LĨNH VỰC CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiên cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2363/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nội vụ về lĩnh vực Công chức, viên chức;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 848/TTr-SNV ngày 24 tháng 10 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nội vụ về lĩnh vực Công chức, viên chức (có Quy trình giải quyết TTHC kèm theo).

Điều 2. Sở Nội vụ có trách nhiệm lập Danh sách đăng ký tài khoản cho cán bộ, công chức, viên chức được phân công thực hiện các bước xử lý công việc quy định tại các quy trình nội bộ ban hành kèm theo Quyết định này, gửi Sở Thông tin và Truyền thông để thiết lập cấu hình điện tử; đồng thời tổ chức thực hiện việc cập nhật thông tin, dữ liệu về tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính lên Hệ thống thông tin một cửa điện tử theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ. Giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, giám sát, kiểm tra việc thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện với Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông; Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh;
- Trung tâm Thông tin, VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KSTTHC, (LX45b).

CHỦ TỊCH
Hoàng Quốc Khánh

 

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ NỘI VỤ VỀ LĨNH VỰC CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
(Kèm theo Quyết định số 2646/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2019 của UBND tỉnh Sơn La)

PHẦN I

DANH MỤC QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG NGANG CẤP CỦA SỞ NỘI VỤ

1. Thủ tục thi tuyển công chức

- Thời gian giải quyết: 179 ngày

STT

Các bước trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận và bàn giao phiếu dự tuyển về phòng chuyên môn (Theo thời gian trong Thông báo tuyển dụng)

Bộ phận TN&TKQ Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

 Kèm theo scan phiếu dự tuyển

30 ngày (thu HS) tính từ ngày tiếp nhận hồ sơ đầu tiên. Sau khi nhập phiếu dự tuyển đầu tiên sẽ ấn nút tạm dừng 30 ngày. Hết thời gian 30 ngày công chức một cửa bấm nút bàn giao về phòng chuyên môn

B2

Phòng Công chức, viên chức tổng hợp phiếu dự tuyển

 Trưởng phòng hoặc phó Trưởng phòng phân công cho chuyên viên thụ lý

Ý kiến phân công

1 ngày

Chuyên viên tổng hợp phiếu dự tuyển và lập danh sách

Chuyển Hội đồng

7 ngày

B3

Hội đồng tuyển dụng công chức làm việc

129 ngày

B4

Phòng CCVC tiếp nhận kết quả từ Hội đồng tuyển dụng, dự thảo quyết định tuyển dụng công chức trúng tuyển kỳ thi

Chuyên viên dự thảo VB xin ý kiến trình Lãnh đạo phòng

VB dự thảo xin ý kiến (kèm theo dự thảo QĐ)

8 ngày

Trưởng phòng hoặc phó Trưởng phòng

Ý kiến thẩm định

1 ngày

B5

Lãnh đạo Sở (GĐ phê duyệt) giao Văn thư lấy số, vào sổ, phát hành

GĐ Sở phê duyệt

Ý kiến phê duyệt

2 ngày

B6

Văn thư lưu sổ và bàn giao bộ phận một cửa tại TTPVHCC

Văn thư Sở

Văn bản phát hành (QĐ tuyển dụng)

0,5 ngày

B7

Bộ phận TN&TKQ của Sở tại TTPVHCC trả kết quả

Công chức TN&TKQ của sở tại TTPVHCC trả kết quả

Đính kèm kết quả (scan QĐ tuyển dụng)

0,5 ngày

Tổng thời gian thực hiện

 179 ngày

2. Thủ tục xét tuyển công chức

- Thời gian giải quyết: 160 ngày

STT

Các bước trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

 Sản phẩm thực hiện

Thời gian

thực hiện

B1

Tiếp nhận và bàn giao phiếu dự tuyển về phòng chuyên môn (Theo thời gian trong Thông báo tuyển dụng)

Bộ phận TN&TKQ Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Kèm theo scan phiếu dự tuyển

30 ngày (thu HS) tính từ ngày tiếp nhận phiếu dự tuyển đầu tiên. Sau khi nhập hồ sơ đầu tiên sẽ ấn nút tạm dừng 30 ngày. Hết thời gian 30 ngày công chức một cửa bấm nút bàn giao về phòng chuyên môn

B2

Phòng Công chức, viên chức tổng hợp phiếu dự tuyển

 Trưởng phòng hoặc phó Trưởng phòng phân công cho chuyên viên thụ lý

Ý kiến phân công

1 ngày

 Chuyên viên tổng hợp phiếu dự tuyển và lập danh sách

Chuyển Hội đồng

7 ngày

B3

Hội đồng xét tuyển dụng công chức làm việc

110 ngày

B4

Phòng CCVC tiếp nhận kết quả từ Hội đồng, dự thảo quyết định tuyển dụng công chức trúng tuyển kỳ thi

Chuyên viên dự thảo VB xin ý kiến trình Lãnh đạo phòng

VB dự thảo xin ý kiến (kèm theo dự thảo)

8 ngày

Trưởng phòng hoặc phó Trưởng phòng

Ý kiến thẩm định

1 ngày

B5

Lãnh đạo Sở (GĐ phê duyệt) giao Văn thư lấy số, vào sổ, phát hành

GĐ Sở phê duyệt

Ý kiến phê duyệt

2 ngày

B6

Văn thư lưu sổ và bàn giao bộ phận một cửa tại TTPVHCC

Văn thư Sở

Văn bản phát hành (QĐ tuyển dụng)

0,5 ngày

B7

Bộ phận TN&TKQ của Sở tại TTPVHCC trả kết quả

Công chức TN&TKQ của Sở tại TTPVHCC trả kết quả

Đính kèm kết quả (scan QĐ tuyển dụng)

0,5 ngày

Tổng thời gian thực hiện

160 ngày

3. Thủ tục tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức (Xét đặc cách, UBND tỉnh ra QĐ)

- Thời gian giải quyết: 60 ngày

STT

Các bước trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

 Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ về phòng chuyên môn

Bộ phận TN&TKQ Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Kèm theo scan hồ sơ

0,5 ngày

B2

Phòng Công chức, viên chức tổng hợp, thẩm định hồ sơ (các hồ sơ)

 Trưởng phòng hoặc phó Trưởng phòng phân công cho chuyên viên thụ lý

Ý kiến phân công

0,5 ngày

Chuyên viên phụ thảo VB trình LĐ phòng

Dự thảo văn bản đầu ra

2 ngày

B3

Trình Hội đồng kiểm tra, sát hạch UBND tỉnh làm việc

12 ngày

B4

Phòng CCVC tiếp nhận kết quả từ Hội đồng, dự thảo VB xin ý kiến

CV tổng hợp nội dung họp

Dự thảo VB trình lãnh đạo phòng (kèm theo dự thảo)

1,5 ngày

Trưởng phòng hoặc phó Trưởng phòng

Ý kiến thẩm định

1 ngày

B5

Lãnh đạo Sở (GĐ hoặc PGĐ phê duyệt) giao Văn thư lấy số, vào sổ, phát hành

GĐ hoặc PGĐ Sở

Ý kiến phê duyệt

1 ngày

B6

Trình Bộ Nội vụ xin ý kiến phê duyệt danh sách bổ nhiệm ngạch

30 ngày

B7

Phòng CCVC tiếp nhận ý kiến Bộ Nội vụ, soạn thảo văn bản trình LĐ Sở phê duyệt

CV tổng hợp trình UBND

Dự thảo VB trình lãnh đạo phòng (kèm dự thảo)

2 ngày

Trưởng phòng hoặc phó Trưởng phòng

Ý kiến thẩm định

1 ngày

B8

Lãnh đạo Sở (GĐ hoặc PGĐ phê duyệt) giao Văn thư lấy số, vào sổ, phát hành

GĐ hoặc PGĐ Sở

Ý kiến phê duyệt

1 ngày

B9

Văn thư lưu sổ và bàn giao bộ phận một cửa tại TTPVHCC

Văn thư Sở

Văn bản phát hành (Tờ trình)

0,5 ngày

B10

Bộ phận TN&TKQ của sở tại TTPVHCC

Công chức TN&TKQ của sở tại TTPVHCC tiếp nhận và chuyển HS liên thông UBND tỉnh

Đính kèm HS liên thông (scan)

0,5 ngày

B11

Liên thông lên UBND tỉnh

6 ngày

B12

Tiếp nhận kết quả liên thông và trả kết quả

Công chức TN&TKQ của Sở tại TTPVHCC trả kết quả

Đính kèm kết quả (scan QĐ phê duyệt)

0,5 ngày

Tổng thời gian thực hiện

60 ngày

4. Thủ tục thi nâng ngạch công chức (Từ ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính)

- Thời gian giải quyết: 129 ngày

STT

Các bước trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

 Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ về phòng chuyên môn

Bộ phận TN&TKQ Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Kèm theo scan hồ sơ

15 ngày (thu HS) tính từ ngày tiếp nhận hồ sơ đầu tiên. Sau khi nhập hồ sơ đầu tiên sẽ ấn nút tạm dừng 15 ngày. Hết thời gian 15 ngày công chức một cửa bấm nút bàn giao về phòng chuyên môn

B2

 

Phòng Công chức, viên chức tổng hợp, thẩm định hồ sơ (các hồ sơ)

 Trưởng phòng hoặc phó Trưởng phòng phân công cho chuyên viên thụ lý

Ý kiến phân công

1 ngày

Chuyên viên tổng hợp danh sách dự thi nâng ngạch

Tổng hợp danh sách chuyển Hội đồng

7 ngày

B3

Hội đồng thi hoặc xét nâng ngạch công chức làm việc

56 ngày

B4

Tiếp nhận kết quả từ Hội đồng, trình LĐ Sở phê duyệt

CV tổng hợp nội dung họp

Dự thảo VB trình lãnh đạo phòng (kèm theo dự thảo Tờ trình)

5 ngày

Trưởng phòng hoặc phó Trưởng phòng

 Ý kiến thẩm định

1 ngày

B5

Lãnh đạo Sở (GĐ hoặc PGĐ phê duyệt) giao Văn thư lấy số, vào sổ, phát hành

GĐ hoặc PGĐ Sở

Ý kiến phê duyệt

1 ngày

B6

Trình Bộ Nội vụ xin ý kiến phê duyệt danh sách bổ nhiệm ngạch

30 ngày

B7

Phòng CCVC tiếp nhận ý kiến từ Bộ Nội vụ, soạn thảo văn bản

CV tổng hợp trình UBND

Dự thảo VB trình lãnh đạo phòng (kèm dự thảo)

2,5 ngày

Trưởng phòng hoặc phó Trưởng phòng

 Ý kiến thẩm định

1 ngày

B8

Lãnh đạo Sở (GĐ hoặc PGĐ phê duyệt) giao Văn thư lấy số, vào sổ, phát hành

GĐ hoặc PGĐ Sở

Ý kiến phê duyệt

1 ngày

B9

Văn thư lưu sổ và bàn giao bộ phận một cửa tại TTPVHCC

Văn thư Sở

Văn bản phát hành (Tờ trình)

0,5 ngày

B10

Bộ phận TN&TKQ của Sở tại TTPVHCC

Công chức TN&TKQ của Sở tại TTPVHCC tiếp nhận và chuyển HS liên thông UBND tỉnh

Đính kèm HS liên thông (scan)

0,5 ngày

B11

Liên thông lên UBND tỉnh

7 ngày

B12

Bộ phận TN&TKQ của Sở tại TTPVHCC trả kết quả

Công chức TN&TKQ của Sở tại TTPVHCC trả kết quả

Đính kèm kết quả (scan QĐ bổ nhiệm vào ngạch)

0,5 ngày

Tổng thời gian thực hiện

 129 ngày

5. Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng III lên hạng II (tương đương chuyên viên chính)

- Thời gian giải quyết: 129 ngày

STT

Các bước trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

 Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ về phòng chuyên môn

Bộ phận TN&TKQ Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Kèm theo scan hồ sơ

15 ngày (thu HS) tính từ ngày tiếp nhận hồ sơ đầu tiên. Sau khi nhập hồ sơ đầu tiên sẽ ấn nút tạm dừng 15 ngày. Hết thời gian 15 ngày công chức một cửa bấm nút bàn giao về phòng chuyên môn

B2

Phòng Công chức, viên chức tổng hợp, thẩm định hồ sơ (các hồ sơ)

 Trưởng phòng hoặc phó Trưởng phòng phân công cho chuyên viên thụ lý

Ý kiến phân công

1 ngày

Chuyên viên tổng hợp danh sách dự thi nâng ngạch

Tổng hợp danh sách chuyển Hội đồng

7 ngày

B3

Hội đồng thi hoặc xét nâng ngạch công chức làm việc

56 ngày

B4

Tiếp nhận kết quả từ Hội đồng,

trình LĐ Sở phê duyệt

CV tổng hợp nội dung họp

Dự thảo VB trình lãnh đạo phòng (kèm theo dự thảo Tờ trình)

5 ngày

Trưởng phòng hoặc phó Trưởng phòng

 Ý kiến thẩm định

1 ngày

B5

Lãnh đạo Sở (GĐ hoặc PGĐ phê duyệt) giao Văn thư lấy số, vào sổ, phát hành

GĐ hoặc PGĐ Sở

Ý kiến phê duyệt

1 ngày

B6

Trình Bộ Nội vụ xin ý kiến phê duyệt danh sách bổ nhiệm ngạch

30 ngày

B7

Phòng CCVC tiếp nhận ý kiến từ Bộ Nội vụ, soạn thảo văn bản

CV tổng hợp trình UBND

Dự thảo VB trình lãnh đạo phòng (kèm dự thảo)

2,5 ngày

Trưởng phòng hoặc phó Trưởng phòng

 Ý kiến thẩm định

1 ngày

B8

Lãnh đạo Sở (GĐ hoặc PGĐ phê duyệt) giao Văn thư lấy số, vào sổ, phát hành

GĐ hoặc PGĐ Sở

Ý kiến phê duyệt

1 ngày

B9

Văn thư lưu sổ và bàn giao bộ phận một cửa tại TTPVHCC

Văn thư Sở

Văn bản phát hành (Tờ trình)

0,5 ngày

B10

Bộ phận TN&TKQ của Sở tại TTPVHCC

Công chức TN&TKQ của Sở tại TTPVHCC tiếp nhận và chuyển HS liên thông UBND tỉnh

Đính kèm HS liên thông (scan)

0,5 ngày

B11

Liên thông lên UBND tỉnh

7 ngày

B12

Bộ phận TN&TKQ của Sở tại TTPVHCC trả kết quả

Công chức TN&TKQ của Sở tại TTPVHCC trả kết quả

Đính kèm kết quả (scan QĐ bổ nhiệm vào ngạch)

0,5 ngày

Tổng thời gian thực hiện

 129 ngày

 

PHẦN II

DANH MỤC QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ

1. Thủ tục thi nâng ngạch công chức (Từ ngạch cán sự lên chuyên viên)

- Thời gian giải quyết: 114 ngày

STT

Các bước trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

 Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ về phòng chuyên môn

Bộ phận TN&TKQ Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

 Kèm theo scan hồ sơ

15 ngày (thu HS) tính từ ngày tiếp nhận hồ sơ đầu tiên. Sau khi nhập hồ sơ đầu tiên sẽ ấn nút tạm dừng 15 ngày. Hết thời gian 15 ngày công chức một cửa bấm nút bàn giao về phòng chuyên môn

B2

Phòng Công chức, viên chức tổng hợp, thẩm định hồ sơ (các hồ sơ)

 Trưởng phòng hoặc phó Trưởng phòng phân công cho chuyên viên thụ lý

Ý kiến phân công

1 ngày

Chuyên viên tổng hợp phiếu dự tuyển và lập danh sách dự thi

Dự thảo các văn bản chuyển Hội đồng

7 ngày

B3

Hội đồng thi nâng ngạch công chức làm việc

79 ngày

B4

Tiếp nhận kết quả từ Hội đồng, ban hành quyết định tuyển dụng công chức

Chuyên viên dự thảo VB xin ý kiến trình Lãnh đạo phòng

VB dự thảo xin ý kiến (kèm theo dự thảo)

8 ngày

Trưởng phòng hoặc phó Trưởng phòng

Ý kiến thẩm định

1 ngày

B5

Lãnh đạo Sở (GĐ hoặc PGĐ phê duyệt) giao Văn thư lấy số, vào sổ, phát hành

GĐ hoặc PGĐ Sở phê duyệt

Ý kiến phê duyệt

2 ngày

B6

Văn thư lưu sổ và bàn giao bộ phận một cửa tại TTPVHCC

Văn thư Sở

 Văn bản phát hành (QĐ tuyển dụng)

0,5 ngày

B7

Bộ phận TN&TKQ của Sở tại TTPVHCC trả kết quả

Công chức TN&TKQ của Sở tại TTPVHCC trả kết quả

Đính kèm kết quả (scan QĐ bổ nhiệm vào ngạch)

0,5 ngày

Tổng thời gian thực hiện

114 ngày

2. Thủ tục tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức (Xét đặc cách, GĐ Sở ra QĐ)

- Thời gian giải quyết: 42 ngày

STT

Các bước trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

 Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ về phòng chuyên môn

Bộ phận TN&TKQ Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

 Kèm theo scan hồ sơ

0,5 ngày

B2

Phòng Công chức, viên chức tổng hợp, thẩm định hồ sơ (các hồ sơ)

 Trưởng phòng hoặc phó Trưởng phòng phân công cho chuyên viên thụ lý

Ý kiến phân công

0,5 ngày

Chuyên viên soạn thảo VB trình Lãnh đạo phòng

Dự thảo các văn bản chuyển Hội đồng

5 ngày

B3

Hội đồng xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện làm việc

 30 ngày

B4

Tiếp nhận kết quả từ Hội đồng; ban hành quyết định tuyển dụng công chức

CV thụ lý, soạn thảo văn bản chuyển LĐ phòng (TP hoặc PP)

Dự thảo VB (kèm dự thảo QĐ)

3 ngày

Trưởng phòng hoặc phó Trưởng phòng

 Ý kiến thẩm định

1 ngày

B5

Lãnh đạo Sở (GĐ hoặc PGĐ phê duyệt) giao Văn thư lấy số, vào sổ, phát hành

GĐ hoặc PGĐ Sở

Ý kiến phê duyệt

1 ngày

B6

Văn thư lưu sổ và bàn giao bộ phận một cửa tại TTPVHCC

Văn thư Sở

Văn bản phát hành (QĐ)

0,5 ngày

B7

Bộ phận TN&TKQ của sở tại TTPVHCC trả kết quả

Công chức TN&TKQ của sở tại TTPVHCC trả kết quả

Đính kèm kết quả (scan QĐ bổ nhiệm vào ngạch)

0,5 ngày

Tổng thời gian thực hiện

42 ngày

3. Thủ tục xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên

- Thời gian giải quyết: 42 ngày

STT

Các bước trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

 Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ về phòng chuyên môn

Bộ phận TN&TKQ Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

 Kèm theo scan hồ sơ

0,5 ngày

B2

Phòng Công chức, viên chức tổng hợp, thẩm định hồ sơ (các hồ sơ)

 Trưởng phòng hoặc phó Trưởng phòng phân công cho chuyên viên thụ lý

Ý kiến phân công

0,5 ngày

Chuyên viên soạn thảo VB trình Lãnh đạo phòng

Dự thảo các văn bản chuyển Hội đồng

5 ngày

B3

Hội đồng xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện làm việc

 30 ngày

B4

Tiếp nhận kết quả từ Hội đồng; ban hành quyết định tuyển dụng công chức

CV thụ lý, soạn thảo văn bản chuyển LĐ phòng (TP hoặc PP)

Dự thảo VB (kèm dự thảo QĐ)

3 ngày

Trưởng phòng hoặc phó Trưởng phòng

 Ý kiến thẩm định

1 ngày

B5

Lãnh đạo Sở (GĐ hoặc PGĐ phê duyệt) giao Văn thư lấy số, vào sổ, phát hành

GĐ hoặc PGĐ Sở

Ý kiến phê duyệt

1 ngày

B6

Văn thư lưu sổ và bàn giao bộ phận một cửa tại TTPVHCC

Văn thư Sở

Văn bản phát hành (QĐ)

0,5 ngày

B7

Bộ phận TN&TKQ của sở tại TTPVHCC trả kết quả

Công chức TN&TKQ của sở tại TTPVHCC trả kết quả

Đính kèm kết quả (scan QĐ bổ nhiệm vào ngạch)

0,5 ngày

Tổng thời gian thực hiện

42 ngày

4. Thủ tục thi tuyển viên chức

- Thời gian giải quyết: 146 ngày

STT

Các bước trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

 Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ về phòng chuyên môn

Bộ phận TN&TKQ Trung tâm phục vụ HCC tỉnh (trụ sở cơ quan tuyển dụng)

 Kèm theo scan phiếu dự tuyển

30 ngày (thu HS) tính từ ngày tiếp nhận phiếu dự tuyển đầu tiên. Sau khi nhập hồ sơ đầu tiên sẽ ấn nút tạm dừng 30 ngày. Hết thời gian 30 ngày công chức một cửa bấm nút bàn giao về phòng chuyên môn

B2

Phòng chuyên môn liên quan đến công tác tổ chức cán bộ tổng hợp phiếu dự tuyển

 Trưởng phòng hoặc phó Trưởng phòng phân công cho chuyên viên thụ lý

Ý kiến phân công

1 ngày

 Chuyên viên tổng hợp phiếu dự tuyển và lập danh sách dự thi

Tổng hợp danh sách chuyển Hội đồng

7 ngày

B3

Hội đồng thi tuyển viên chức làm việc

96 ngày

B4

Tiếp nhận kết quả từ Hội đồng; ban hành quyết định tuyển dụng viên chức

CV thụ lý, soạn thảo văn bản chuyển LĐ phòng (TP hoặc PP)

Dự thảo VB (kèm dự thảo)

7 ngày

Trưởng phòng hoặc phó Trưởng phòng

 Ý kiến thẩm định

2 ngày

B5

Lãnh đạo Sở (GĐ hoặc PGĐ phê duyệt) giao Văn thư lấy số, vào sổ, phát hành

GĐ hoặc PGĐ Sở

Ý kiến phê duyệt

2 ngày

B6

Văn thư lưu sổ và bàn giao bộ phận một cửa tại TTPVHCC

Văn thư Sở

Văn bản phát hành (QĐ)

0,5 ngày

B7

Bộ phận TN&TKQ của Sở tại TTPVHCC trả kết quả

Công chức TN&TKQ của Sở tại TTPVHCC trả kết quả

Đính kèm kết quả (scan QĐ bổ nhiệm vào ngạch)

0,5 ngày

Tổng thời gian thực hiện

146 ngày

 

 

 

 

 

 

5. Thủ tục xét tuyển viên chức

- Thời gian giải quyết: 90 ngày

STT

Các bước trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

 Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ về phòng chuyên môn

Bộ phận TN&TKQ Trung tâm phục vụ HCC tỉnh (trụ sở cơ quan tuyển dụng)

 Kèm theo scan phiếu dự tuyển

30 ngày (thu HS) tính từ ngày tiếp phiếu dự xét tuyển sơ đầu tiên. Sau khi nhập hồ sơ đầu tiên sẽ ấn nút tạm dừng 30 ngày. Hết thời gian 30 ngày công chức một cửa bấm nút bàn giao về phòng chuyên môn

B2

 Phòng chuyên môn liên quan đến công tác tổ chức cán bộ tổng hợp phiếu dự xét tuyển

 Trưởng phòng hoặc phó Trưởng phòng phân công cho chuyên viên thụ lý

Ý kiến phân công

1 ngày

Chuyên viên tổng hợp danh sách dự xét

Tổng hợp danh sách

chuyển Hội đồng

7 ngày

B3

Hội đồng xét tuyển viên chức làm việc

 40 ngày

B4

Tiếp nhận kết quả từ Hội đồng; ban hành quyết định tuyển dụng viên chức

CV thụ lý, soạn thảo văn bản chuyển LĐ phòng (TP hoặc PP)

Dự thảo VB (kèm dự thảo)

7 ngày

Trưởng phòng hoặc phó Trưởng phòng

 Ý kiến thẩm định

2 ngày

B5

Lãnh đạo Sở (GĐ hoặc PGĐ phê duyệt) giao Văn thư lấy số, vào sổ, phát hành

GĐ hoặc PGĐ Sở

Ý kiến phê duyệt

2 ngày

B6

Văn thư lưu sổ và bàn giao bộ phận một cửa tại TTPVHCC

Văn thư Sở

Văn bản phát hành (QĐ)

0,5 ngày

B7

Bộ phận TN&TKQ của Sở tại TTPVHCC trả kết quả

Công chức TN&TKQ của Sở tại TTPVHCC trả kết quả

Đính kèm kết quả (scan QĐ bổ nhiệm vào ngạch)

0,5 ngày

Tổng thời gian thực hiện

90 ngày

 

 

 

 

 

 

6. Thủ tục xét tuyển đặc cách viên chức

- Thời gian giải quyết: 16 ngày

STT

Các bước trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

 Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ về phòng chuyên môn

Bộ phận TN&TKQ Trung tâm phục vụ HCC tỉnh (trụ sở cơ quan tuyển dụng)

 Kèm theo scan hồ sơ

0,5 ngày

B2

Phòng chuyên môn liên quan đến công tác tổ chức cán bộ thẩm định hồ sơ (các hồ sơ)

 Trưởng phòng hoặc phó Trưởng phòng phân công cho chuyên viên thụ lý

Ý kiến phân công

0,5 ngày

Chuyên viên soạn thảo VB trình Lãnh đạo phòng

Dự thảo văn bản (kèm dự thảo)

1 ngày

B3

Hội đồng kiểm tra, sát hạch đặc cách viên chức làm việc

9 ngày

B4

Tiếp nhận kết quả từ Hội đồng; ban hành quyết định tuyển dụng công chức trúng tuyển kỳ thi

CV thụ lý, soạn thảo văn bản chuyển LĐ phòng (TP hoặc PP)

Dự thảo VB (kèm dự thảo)

2 ngày

Trưởng phòng hoặc phó Trưởng phòng

 Ý kiến thẩm định

1 ngày

B5

Lãnh đạo Sở (GĐ hoặc PGĐ phê duyệt) giao Văn thư lấy số, vào sổ, phát hành

GĐ hoặc PGĐ Sở

Ý kiến phê duyệt

1 ngày

B6

Văn thư lưu sổ và bàn giao bộ phận một cửa tại TTPVHCC

Văn thư Sở

Văn bản phát hành (QĐ)

0,5 ngày

B7

Bộ phận TN&TKQ của Sở tại TTPVHCC trả kết quả

Công chức TN&TKQ của Sở tại TTPVHCC trả kết quả

Đính kèm kết quả (scan QĐ bổ nhiệm vào ngạch)

0,5 ngày

Tổng thời gian thực hiện

16 ngày

 

 

 

 

 

 

7. Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng IV lên hạng III (tương đương chuyên viên)

- Thời gian giải quyết: 114 ngày

STT

Các bước trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

 Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ về phòng chuyên môn

Bộ phận TN&TKQ Trung tâm phục vụ HCC tỉnh (trụ sở cơ quan tuyển dụng)

 Kèm theo scan danh sách và hồ sơ

15 ngày (thu HS) tính từ ngày tiếp nhận hồ sơ đầu tiên. Sau khi nhập hồ sơ đầu tiên sẽ ấn nút tạm dừng 15 ngày. Hết thời gian 15 ngày công chức một cửa bấm nút bàn giao về phòng chuyên môn

B2

Phòng chuyên môn liên quan của Sở đến công tác tổ chức cán bộ tổng hợp, thẩm định hồ sơ (các hồ sơ)

 Trưởng phòng hoặc phó Trưởng phòng phân công cho chuyên viên thụ lý

Ý kiến phân công

1 ngày

Chuyên viên tổng hợp danh sách dự xét thăng hạng

Tổng hợp danh sách chuyển Hội đồng

7 ngày

B3

Hội đồng thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức làm việc

79 ngày

B4

Tiếp nhận kết quả từ Hội đồng; ban hành quyết định tuyển dụng công chức trúng tuyển kỳ thi  

CV thụ lý, soạn thảo văn bản chuyển LĐ phòng (TP hoặc PP)

Dự thảo VB (kèm dự thảo)

7 ngày

Trưởng phòng hoặc phó Trưởng phòng

 Ý kiến thẩm định

2 ngày

B5

Lãnh đạo Sở (GĐ hoặc PGĐ phê duyệt) giao Văn thư lấy số, vào sổ, phát hành

GĐ hoặc PGĐ Sở

Ý kiến phê duyệt

2 ngày

B6

Văn thư lưu sổ và bàn giao bộ phận một cửa tại TTPVHCC

Văn thư Sở

Văn bản phát hành (QĐ)

0,5 ngày

B7

Bộ phận TN&TKQ của Sở tại TTPVHCC trả kết quả

Công chức TN&TKQ của Sở tại TTPVHCC trả kết quả

Đính kèm kết quả (scan QĐ bổ nhiệm vào ngạch)

0,5 ngày

Tổng thời gian thực hiện

114 ngày

 

PHẦN III

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA CHỦ TỊCH UBND HUYỆN, THÀNH PHỐ

1. Thủ tục thi tuyển viên chức

- Thời gian giải quyết: 146 ngày

STT

Các bước trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

 Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ về phòng chuyên môn

Bộ phận TN&TKQ cấp huyện, thành phố thu hồ sơ

 Kèm theo scan phiếu dự tuyển

30 ngày (thu HS) tính từ ngày tiếp nhận phiếu dự tuyển đầu tiên. Sau khi nhập hồ sơ đầu tiên sẽ ấn nút tạm dừng 30 ngày. Hết thời gian 30 ngày công chức một cửa bấm nút bàn giao về phòng chuyên môn

B2

Phòng Nội vụ các huyện, thành phố tổng hợp phiếu dự tuyển

 Trưởng phòng hoặc phó Trưởng phòng phân công cho chuyên viên thụ lý

Ý kiến phân công

1 ngày

Chuyên viên tổng hợp phiếu dự tuyển và lập danh sách dự thi

Tổng hợp danh sách chuyển Hội đồng

7 ngày

B3

Hội đồng thi tuyển dụng đối với viên chức làm việc

96 ngày

B4

Tiếp nhận kết quả từ Hội đồng và ban hành quyết định tuyển dụng viên chức  

Chuyên viên dự thảo VB xin ý kiến trình Lãnh đạo phòng

Dự thảo VB (kèm theo dự thảo)

7 ngày

Trưởng phòng hoặc phó Trưởng phòng

Ý kiến thẩm định

2 ngày

B5

Xem xét, thẩm định trình Chủ tịch UBND huyện, thành phố phê duyệt giao Văn thư lấy số, vào sổ, phát hành

Chủ tịch UBND huyện, thành phố phê duyệt

Ý kiến thẩm định, phê duyệt

2 ngày

B6

Văn thư lưu sổ và bàn giao bộ phận một cửa tại Bộ phận TN&TKQ cấp huyện, thành phố

Văn thư UBND huyện, thành phố

Văn bản phát hành (QĐ tuyển dụng)

0,5 ngày

B7

Bộ phận TN&TKQ cấp huyện, thành phố trả kết quả

Công chức TN&TKQ tại Bộ phận TN&TKQ cấp huyện, thành phố trả kết quả

Đính kèm kết quả (scan QĐ bổ nhiệm vào ngạch)

0,5 ngày

Tổng thời gian thực hiện

146 ngày

 

 

 

 

 

 

2. Thủ tục xét tuyển viên chức

- Thời gian giải quyết: 90 ngày

STT

Các bước trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

 Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ về phòng chuyên môn

Bộ phận TN&TKQ cấp huyện, thành phố thu hồ sơ

 Kèm theo scan phiếu dự tuyển

30 ngày (thu HS) tính từ ngày tiếp nhận phiếu dự tuyển đầu tiên. Sau khi nhập hồ sơ đầu tiên sẽ ấn nút tạm dừng 30 ngày. Hết thời gian 30 ngày công chức một cửa bấm nút bàn giao về phòng chuyên môn

B2

Phòng Nội vụ các huyện, thành phố tổng hợp phiếu dự tuyển

 Trưởng phòng hoặc phó Trưởng phòng phân công cho chuyên viên thụ lý

Ý kiến phân công

1 ngày

Chuyên viên tổng hợp phiếu dự tuyển và lập danh sách xét tuyển

Tổng hợp danh sách chuyển Hội đồng

7 ngày

B3

Hội đồng xét tuyển dụng đối với viên chức làm việc

40 ngày

B4

Tiếp nhận kết quả từ Hội đồng và ban hành quyết định tuyển dụng viên chức  

Chuyên viên dự thảo VB xin ý kiến trình Lãnh đạo phòng

Dự thảo VB (kèm theo dự thảo)

6 ngày

Trưởng phòng hoặc phó Trưởng phòng

Ý kiến thẩm định

2 ngày

B5

Xem xét, thẩm định trình Chủ tịch UBND huyện, thành phố phê duyệt giao Văn thư lấy số, vào sổ, phát hành

Chủ tịch UBND huyện, thành phố phê duyệt

Ý kiến thẩm định, phê duyệt

3 ngày

B6

Văn thư lưu sổ và bàn giao bộ phận một cửa tại tại Bộ phận TN&TKQ cấp huyện, thành phố

Văn thư UBND huyện, thành phố

Văn bản phát hành (QĐ tuyển dụng)

0,5 ngày

B7

Bộ phận TN&TKQ tại Bộ phận TN&TKQ cấp huyện, thành phố trả kết quả

Công chức TN&TKQ tại Bộ phận TN&TKQ cấp huyện, thành phố trả kết quả

Đính kèm kết quả (scan QĐ bổ nhiệm vào ngạch)

0,5 ngày

Tổng thời gian thực hiện

90 ngày

3. Thủ tục xét tuyển đặc cách viên chức

- Thời gian giải quyết: 16 ngày

STT

Các bước trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

 Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ về phòng chuyên môn

Bộ phận TN&TKQ cấp huyện, thành phố

 Kèm theo scan hồ sơ

0,5 ngày

B2

Phòng Nội vụ các huyện, thành phố thẩm định hồ sơ (các hồ sơ)

 Trưởng phòng hoặc phó Trưởng phòng phân công cho chuyên viên thụ lý

Ý kiến phân công

0,5 ngày

Chuyên viên tổng hợp hồ sơ trình Hội đồng

Tổng hợp hồ sơ chuyển Hội đồng

2 ngày

B3

Hội đồng kiểm tra, sát hạch đặc cách viên chức làm việc

8 ngày

B4

Tiếp nhận kết quả từ Hội đồng và ban hành quyết định tuyển dụng viên chức

Chuyên viên dự thảo VB xin ý kiến trình Lãnh đạo phòng

Dự thảo VB (kèm dự thảo)

2 ngày

Trưởng phòng hoặc phó Trưởng phòng

 Ý kiến thẩm định

1 ngày

B5

Xem xét, thẩm định trình Chủ tịch UBND huyện, thành phố phê duyệt giao Văn thư lấy số, vào sổ, phát hành

Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch phê duyệt

Ý kiến phê duyệt

1 ngày

B6

Văn thư lấy số, vào sổ, phát hành

Văn thư lấy số, vào sổ, phát hành

VB phát hành (QĐ cá nhân)

0,5 ngày

B7

Bộ phận TN&TKQ cấp huyện thành phố trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Công chức Bộ phận TN&TKQ cấp huyện, thành phố trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Đính kèm kết quả (scan)

0,5 ngày

Tổng thời gian thực hiện

16 ngày

 

 

 

 

 

 

 

4. Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức từ hạng IV lên hạng III

- Thời gian giải quyết: 114 ngày

STT

Các bước trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

 Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ về phòng chuyên môn

Bộ phận TN&TKQ cấp huyện, thành phố thu hồ sơ

 Kèm theo scan danh sách và hồ sơ

15 ngày (thu HS) tính từ ngày tiếp nhận hồ sơ đầu tiên. Sau khi nhập hồ sơ đầu tiên sẽ ấn nút tạm dừng 15 ngày. Hết thời gian 15 ngày công chức một cửa bấm nút bàn giao về phòng chuyên môn

B2

Phòng Nội vụ các huyện, thành phố tổng hợp, thẩm định hồ sơ (các hồ sơ)

 Trưởng phòng hoặc phó Trưởng phòng phân công cho chuyên viên thụ lý

Ý kiến phân công

1 ngày

Chuyên viên tổng hợp danh sách dự xét thăng hạng

Tổng hợp danh sách chuyển Hội đồng

7 ngày

B3

Hội đồng thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức làm việc

79 ngày

 

B4

Tiếp nhận kết quả từ Hội đồng và ban hành quyết định bổ nhiệm vào ngạch

Chuyên viên dự thảo VB xin ý kiến trình Lãnh đạo phòng

Dự thảo VB (kèm theo dự thảo)

6 ngày

 

Trưởng phòng hoặc phó Trưởng phòng

Ý kiến thẩm định

2 ngày

 

B5

Xem xét, thẩm định trình Chủ tịch UBND huyện, thành phố phê duyệt giao Văn thư lấy số, vào sổ, phát hành

Chủ tịch UBND huyện, thành phố phê duyệt

Ý kiến thẩm định, phê duyệt

3 ngày

 

B6

Văn thư lưu sổ và bàn giao bộ phận một cửa tại Bộ phận TN&TKQ cấp huyện, thành phố

Văn thư UBND huyện

Văn bản phát hành (QĐ bổ nhiệm ngạch)

0,5 ngày

 

B7

Bộ phận TN&TKQ cấp huyện, thành phố trả kết quả

Công chức TN&TKQ tại Bộ phận TN&TKQ cấp huyện, thành phố trả kết quả

Đính kèm kết quả (scan QĐ bổ nhiệm vào ngạch)

0,5 ngày

 

Tổng thời gian thực hiện

114 ngày

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2646/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2646/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/10/2019
Ngày hiệu lực30/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 tuần trước
(16/11/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2646/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2646/QĐ-UBND 2019 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính Sở Nội vụ Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2646/QĐ-UBND 2019 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính Sở Nội vụ Sơn La
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2646/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýHoàng Quốc Khánh
        Ngày ban hành30/10/2019
        Ngày hiệu lực30/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 tuần trước
        (16/11/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2646/QĐ-UBND 2019 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính Sở Nội vụ Sơn La

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2646/QĐ-UBND 2019 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính Sở Nội vụ Sơn La

            • 30/10/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/10/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực