Quyết định 265/QĐ-UBND

Quyết định 265/QĐ-UBND năm 2016 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 265/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Quảng Ngãi 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
QUẢNG NGÃI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 265/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 08 tháng 06 năm 2016

 

QUYẾT ĐNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, y ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều ca Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 41/TTr-STP ngày 01/6/2016 về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 277/2008/QĐ-UBND ngày 12/9/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật của tỉnh Quảng Ngãi.

Lý do: Nội dung Quyết định số 277/2008/QĐ-UBND ngày 12/9/2008 của UBND tỉnh đã được điều chỉnh bởi Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Thông tư số 21/2013/TT-BTP ngày 18/12/2013 của Bộ Tư pháp quy định trình tự, thủ tục công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật; công nhận, cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật và một số biện pháp bảo đảm hoạt động của báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.

Điều 2. Bãi bỏ Quyết định số 53/2006/QĐ-UBND ngày 15/9/2006 của UBND tỉnh về việc kiện toàn Hội đồng phối hp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh Quảng Ngãi.

Lý do: Nội dung Quyết định số 53/2006/QĐ-UBND ngày 15/9/2006 của UBND tỉnh không còn phù hợp với quy định cùa Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; Quyết đnh số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tư pháp, Nội vụ; Thtrưởng các sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Bộ Tư pháp;
- TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP, CBTH;
- Lưu: VT, NC bdv94.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Lê Quang Thích

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 265/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 265/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 08/06/2016
Ngày hiệu lực 08/06/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 265/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 265/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Quảng Ngãi 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 265/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Quảng Ngãi 2016
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 265/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Quảng Ngãi
Người ký Lê Quang Thích
Ngày ban hành 08/06/2016
Ngày hiệu lực 08/06/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Quyết định 265/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Quảng Ngãi 2016

Lịch sử hiệu lực Quyết định 265/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Quảng Ngãi 2016

  • 08/06/2016

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 08/06/2016

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực