Quyết định 2650/QĐ-UBND

Quyết định 2650/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Nội dung toàn văn Quyết định 2650/QĐ-UBND 2019 xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học tỉnh Đắk Lắk


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2650/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 18 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “XÂY DỰNG VĂN HÓA ỨNG XỬ TRONG TRƯỜNG HỌC GIAI ĐOẠN 2018 - 2025” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 03/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025”;

Căn cứ Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên;

Căn cứ Quyết định số 1506/QĐ- BGDĐT ngày 31/5/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 - 2025”;

Căn cQuyết định s 1042/QĐ-BLĐTBXH ngày 25/7/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 - 2025”;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 108/TTr-SGDĐT ngày 30/8/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 - 2025” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- UB MTTQ VN t
nh;
- CT, các PCT UBND t
nh;
- CVP, PCVP UBND tỉnh;
- Các đoàn thể thuộc t
nh;
- Hội Khuyến học t
nh;
- Các trường CĐ, Trung cấp;
- Lưu: VT, KGVX (N-19b)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Văn Cảnh

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “XÂY DỰNG VĂN HÓA ỨNG XỬ TRONG TRƯỜNG HỌC GIAI ĐOẠN 2018 - 2025” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK
(Kèm theo Quyết định số 2650/QĐ-UBND ngày 18/9/2019 của UBND tỉnh)

I. Mục đích, yêu cầu, mục tiêu

1. Mục đích

Tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025” (gọi tắt là Đề án) trên địa bàn tỉnh đảm bảo kịp thời, hiệu quả theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

2. Yêu cầu

- Bám sát nội dung của Đề án và điều kiện thực tế của tỉnh để triển khai thực hiện; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa các sở, ban, ngành, các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong tỉnh.

- Xác định nhiệm vụ cụ thể gắn với trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước ở tỉnh và địa phương; đảm bảo việc thực hiện nghiêm túc, chất lượng, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức triển khai Kế hoạch.

3. Mục tiêu

a) Giai đoạn 2019 - 2020

- 100% trường học xây dựng và nghiêm túc thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử trong trường học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hướng dẫn.

- Hàng năm, có ít nhất 90% cán bộ quản lý, nhà giáo, học sinh, sinh viên, nhân viên được tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, học tập kinh nghiệm, giao lưu, tọa đàm... các vấn đề liên quan đến văn hóa ứng xử, môi trường văn hóa trong gia đình, nhà trường và cộng đồng.

- Có ít nhất 90% cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, cán bộ Công đoàn giáo dục, giáo viên làm Bí thư Đoàn Thanh niên, giáo viên làm Tổng phụ trách Đội trong nhà trường được bồi dưỡng nâng cao năng lực ứng xử văn hóa và có năng lực tốt trong tổ chức giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học.

- Có ít nhất 90% trường học đạt tiêu chuẩn xanh, sạch, đẹp, an toàn, lành mạnh, thân thiện, góp phần xây dựng môi trường văn hóa trong nhà trường.

b) Giai đoạn 2021 -2025

- 100% cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, học viên, sinh viên, học sinh được tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, học tập các vấn đề liên quan đến văn hóa ứng xử, môi trường văn hóa trong gia đình, nhà trường và cộng đồng.

- Có ít nhất 95% cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, cán bộ Công đoàn giáo dục, giáo viên làm Bí thư Đoàn Thanh niên, giáo viên làm Tổng phụ trách Đội trong nhà trường được bồi dưỡng nâng cao năng lực ứng xử văn hóa và có năng lực tốt trong tổ chức giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học.

- Có ít nhất 95% trường học đạt tiêu chuẩn xanh, sạch, đẹp, an toàn, lành mạnh, thân thiện, góp phần xây dựng môi trường văn hóa trong nhà trường.

II. Nội dung, giải pháp thực hiện

1. Tuyên truyền nâng cao nhận thức về xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học

1.1. Nội dung tuyên truyền

- Tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử trong trường học; về mục đích, ý nghĩa, biện pháp, trách nhiệm của nhà trường, gia đình và xã hội đối với việc xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học; về thái độ, hành vi, ngôn ngữ, chuẩn mực của người học, nhà giáo, cán bộ, nhân viên trong trường học.

- Tuyên truyền về văn hóa học đường, ứng xử văn hóa dành cho cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, người học trong các cơ sở giáo dục.

- Tuyên truyền giáo dục lòng yêu nước, yêu thương con người và truyền thng văn hóa ứng xử của dân tộc; nêu gương cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên và trách nhiệm của người đứng đầu nhà trường trong xây dựng văn hóa ứng xử, các cá nhân điển hình, mô hình nhà trường thực hiện tốt công tác xây dựng văn hóa ứng xử.

1.2. Giải pháp thực hiện

- Tổ chức tuyên truyền thường xuyên trên các phương tiện thông tin báo chí, phát thanh, truyền hình và các phương tiện thông tin khác của địa phương và nhà trường.

- Tuyên truyền thông qua tổ chức các cuộc thi, hội nghị, hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, các hoạt động ngoại khóa về ứng xử văn hóa trong trường học cho nhà giáo, người học tham gia.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, internet và mạng xã hội trong hoạt động tuyên truyền, thông tin.

2. Xây dựng và thực hiện các quy tắc ứng xử trong trường học

2.1. Nội dung thực hiện

- Xây dựng và triển khai thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử trong trường học theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 về quy định Quy tắc ng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên; Bộ quy tc ứng xử trong trường học theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

2.2. Giải pháp thực hiện

- Xây dựng bộ quy tắc ứng xử trong trường học đảm bảo đúng quy định, phù hợp với từng đối tượng, điều kiện thực tế địa phương.

- Quán triệt đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động và học sinh, sinh viên (HSSV) biết và thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử trong trường học; niêm yết Bộ Quy tắc ứng xử tại các bảng tin, bảng thông báo, website của nhà trường, trong phòng học, phòng làm việc và những nơi cần thiết khác của nhà trường; gửi đến các thành viên trong nhà trường qua hệ thống email, hệ thng liên lạc điện tử.

- Cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, cán bộ Đoàn, Hội, Đội, Công đoàn nhà trường thường xuyên phổ biến, quán triệt nội dung Bộ Quy tắc ứng xử trong trường học trong các tiết học chính khóa, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động trải nghiệm, hoạt động của Ban Đại diện cha mẹ học sinh...

- Phát huy tính gương mẫu của cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên và trách nhiệm người đứng đầu nhà trường trong xây dựng văn hóa ứng xử; chú trọng xây dựng nhân cách người thầy. Đẩy mạnh giáo dục tư tưng chính trị, đạo đức, lối sng, phong cách cho cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên và HSSV; tạo nền tảng về nhận thức và hành động để xây dựng môi trường văn hóa và ứng xử văn hóa trong trường học.

3. Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học

Rà soát, bổ sung, hoàn thiện nội dung giáo dục văn hóa ứng xử cho trẻ em, HSSV trong các cơ sở giáo dục; thể hiện được giá trị cốt lõi trong văn hóa ng xử: Nhân ái, tôn trọng, trách nhiệm, hợp tác, trung thực phù hợp với từng cấp học, trình độ đào tạo, vùng miền. Giáo dục nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hô Chí Minh đnâng cao phẩm cht, năng lực ứng xử cho nhà giáo, ngưi học.

3.1. Nội dung giáo dục văn hóa ứng xử

a. Đối với các cơ sở giáo dục mầm non

Bổ sung, hoàn thiện nội dung giáo dục văn hóa ứng xử trong các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ ở trường mầm non, trong các chuyên đề lễ giáo, hoạt động giáo dục... để hình thành và phát triển ở trẻ em ý thức, hành vi ứng xử phù hợp với độ tuổi (lễ phép, kính trọng, yêu thương thầy, cô giáo, ông, bà, cha, mẹ; yêu quý anh, chị, em, bạn bè; thật thà, mạnh dạn, hồn nhiên, yêu cái đẹp).

b. Đối với các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên

- Bổ sung, hoàn thiện nội dung giáo dục văn hóa ứng xử trong các hoạt động giáo dục, trong chương trình giáo dục phổ thông; lồng ghép các nội dung giáo dục văn hóa ứng xử, li sống văn hóa có giá trị và phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý, tình cảm của học sinh; giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật, giáo dục đạo đức, lối sng, kỹ năng sng và các hoạt động trải nghiệm để hình thành các phẩm chất nhân ái, tự trọng bản thân, tôn trọng, trách nhiệm với bạn bè, chia sẻ, bao dung với người khác.

- Xây dựng quy định, hướng dẫn cụ thể trong thực hiện nếp sống, thói quen văn minh, lịch sự đi với cán bộ, giáo viên, nhân viên, HSSV trong nhà trường như: Văn hóa xếp hàng nơi công cộng, trin khai nguyên tc tự giáo dục (tự phục vụ, tự quản, tự học, tinh thần hợp tác, trung thực, kỷ luật, đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo...).

c. Đối với các trường trung cấp, cao đẳng và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn

- Bổ sung, hoàn thiện nội dung giáo dục văn hóa ứng xử vào các hoạt động giáo dục, thực hành, thực tập, tình nguyện vì cộng đồng; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao do nhà trường, các đoàn thể và địa phương tổ chức.

- Nâng cao năng lực ứng xử văn hóa; giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật, lối sng văn hóa, nhân ái, bao dung, nghĩa tình, trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội và đất nước; đặc biệt là sự tự trọng bản thân và trách nhiệm đúng mực, nhân ái với người khác của sinh viên thông qua việc tự học, tự rèn luyện các kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp cần thiết phù hợp với cấp học, lứa tuổi, trình độ đào tạo trong các chương trình, hoạt động giáo dục, vận dụng vào thực tiễn của cuộc sống.

- Xây dựng nội dung chuyên đề văn hóa ứng xử trong chương trình đào tạo của nhóm ngành sư phạm.

3.2. Đổi mới phương pháp, hình thức trong giáo dục văn hóa ứng xử

- Đổi mới phương pháp giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực HSSV, đặc biệt coi trọng phương pháp trải nghiệm, các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp, ng xử văn hóa của HSSV; giáo dục kiến thức pháp luật; thực hiện hiệu quả công tác tư vấn tâm lý HSSV.

- Đổi mới phương pháp dạy học các môn: Đạo đức, Giáo dục công dân, Giáo dục chính trị, Ngữ văn, Lịch sử... theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học.

- Xây dựng danh mục địa chỉ tích hợp giáo dục văn hóa ứng xử trong chương trình giáo dục hiện hành; tăng cường các phương pháp dạy học trải nghiệm, các hoạt động giáo dục knăng sống, knăng giao tiếp, ứng xử văn hóa của người học; giáo dục kiến thức pháp luật, giáo dục công dân. Thực hiện hiệu quả công tác tư vấn tâm lý học sinh. Phương pháp giáo dục phải hướng đến xây dựng kỹ năng ứng xử lối sống văn hóa cho học sinh một cách bền vững.

- Đa dạng hóa hình thức giáo dục văn hóa ứng xử thông qua các hoạt động tập thể, các câu lạc bộ, cuộc thi, diễn đàn, tọa đàm, đối thoại... Đặc biệt phát huy vai trò hướng dẫn về ứng xử văn hóa của đội ngũ cán bộ lớp, chi đoàn, chi đội, học sinh khóa trên đối với các học sinh khóa sau.

- Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn, Đội, Hội; tổ chức đa dạng hình thức giáo dục ứng xử văn hóa, thể hiện tinh thần yêu nước, tôn trọng giá trị lịch sử truyền thông văn hóa tốt đẹp cho HSSV thông qua hoạt động hát Quốc ca, lễ Chào cờ Tổ quốc và các hoạt động tập thể.

- Gắn giáo dục văn hóa ứng xử với xây dựng trường học văn hóa, văn hóa ứng xử, thực hiện nếp sống văn minh, lịch sự trong các phong trào thi đua đảm bảo thiết thực, thường xuyên, hiệu quả trong mỗi năm học.

- Tạo điều kiện để HSSV phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo trong học tập, rèn luyện và tham gia giám sát các hoạt động của nhà trường, giám sát việc thực hiện văn hóa ứng xử và dân chủ trong trường học; tham gia ngăn chặn các hành vi vi phạm quy tắc ứng xử trong trường học; tham gia tuyên truyền về trường học văn hóa, những hành vi ứng xử đẹp; phê phán hành vi chưa đẹp của những người xung quanh; quan tâm đến các sự kiện thời sự - chính trị của địa phương, đất nước và quốc tế.

- Tăng cường giáo dục định hướng để HSSV sử dụng hiệu quả công nghệ thông tin, mạng xã hội trong học tập, rèn luyện, hướng nghiệp, khởi nghiệp, giải trí lành mạnh và thể hiện văn hóa ứng xử trong môi trường internet, mạng xã hội; thực hiện nghiêm Luật An ninh mạng.

4. Nâng cao năng lực ứng xử văn hóa và năng lực giáo dục văn hóa ứng xử

4.1. Nội dung thực hiện

- Nâng cao năng lực ứng xử văn hóa cho đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên và học sinh, sinh viên trong các nhà trường.

- Nâng cao năng lực giáo dục văn hóa ứng xử cho HSSV đối với đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ Công đoàn, Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên, Hội sinh viên trong trường học, giáo viên chủ nhiệm và đội ngũ cán bộ, giáo viên phụ trách công tác tư vấn tâm lý học đường theo tài liệu do Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành và hướng dẫn.

4.2. Giải pháp thực hiện

- Xây dựng và tiếp nhận các chuyên đề, tài liệu về năng lực ứng xử văn hóa cấp phát cho đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên và HSSV trong các nhà trường.

- Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực giáo dục văn hóa ứng xử cho HSSV đối với đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục các cấp, nhà giáo, nhân viên, cán bộ Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Đội Thiếu niên, Hội Sinh viên trong trường học.

- Tổ chức các hội thi, hội diễn, diễn đàn... về năng lực ứng xử văn hóa của HSSV; năng lực giáo dục văn hóa ứng xử cho HSSV đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục các cấp, nhà giáo, nhân viên, cán bộ Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Đội Thiếu niên, Hội Sinh viên trong trường học.

5. Tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong xây dựng văn hóa ứng xử

5.1. Nội dung thực hiện

Tăng cường mối quan hệ và sự phối hợp gia nhà trường, gia đình và xã hội trong việc xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học.

5.2. Giải pháp thực hiện

a. Nhà trường

- Chịu trách nhiệm xây dựng văn hóa nhà trường, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, lành mạnh và phòng chống bạo lực học đường hiệu quả.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức giáo dục văn hóa ứng xử cho người học thông qua các môn học chính khóa, hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt chuyên đề văn hóa ứng xử, nâng cao năng lực ứng xử và năng lực tổ chức giáo dục ứng xử văn hóa của cán bộ, nhà giáo và nhân viên nhà trường.

- Rà soát, bổ sung và tổ chức thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử theo Thông tư 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/20199 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các văn bản do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành; các chuẩn mực văn hóa, hệ giá trị cốt lõi để sử dụng tại nhà trường.

- Tổ chức trao đổi về xây dựng văn hóa ứng xử trong các cuộc họp cha mẹ học sinh, sinh hoạt tập thể; thông tin về Bộ Quy tắc ứng xử với gia đình người học trong các cuộc họp cha mẹ học sinh; trao đổi với gia đình để phối hợp, xử lý trong quá trình tổ chức giáo dục, đào tạo.

- Chủ động đề xuất, phi hp với các đơn vị, tổ chức trên địa bàn để tuyên truyền, xây dựng môi trường văn hóa; phối hợp tổ chức giáo dục văn hóa ứng xử cho HSSV trong và ngoài trường học; biểu dương kịp thời cá nhân, tập thể có thành tích tốt trong việc thực hiện văn hóa ứng xử; tuyên dương, nhân rộng điển hình lời nói hay, cử chỉ đẹp.

- Xây dựng và phát huy hiệu quả trang thông tin điện tử của nhà trường, các hình thức phản ánh, trao đi, thu thập, xử lý thông tin người học, cán bộ, nhà giáo, nhân viên nhà trường, gia đình người học, cá nhân có liên quan khác về văn hóa ứng xử trong trường học và trên môi trường internet, mạng xã hội; góp phần thực hiện dân chủ trong điều kiện hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Thiết lập cơ chế tiếp nhận thông tin, xử lý kịp thời, đạt hiệu quả giáo dục đối với các hành vi bạo lực học đường, vi phạm quy tắc ứng xử cần xử lý.

- Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Hội Liên hiệp thanh niên, Đội Thiếu niên, giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập trong việc tổ chức các hoạt động xây dựng môi trường văn hóa, văn hóa ứng xử trong nhà trường.

- Xử lý các cá nhân có hành vi vi phạm Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa, công bố công khai kết quả xử lý các vụ việc liên quan trong đơn vị.

- Phát huy sự chủ động, sáng tạo của thầy, cô giáo, HSSV trong việc tham gia bảo vệ, giữ gìn cảnh quan, các công trình công cộng của nhà trường, lớp học. Tổ chức cho HSSV trồng cây xanh trong khuôn viên nhà trường, tại địa phương trong dịp Tết trồng cây.

b. Gia đình

- Có trách nhiệm chính giáo dục văn hóa ứng xử, mẫu mực trong văn hóa ứng xử tại gia đình và cộng đồng.

- Thường xuyên phối hợp với nhà trường cập nhật, trao đổi thông tin, tổ chức giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học; tham gia tích cực các bui họp, gặp gỡ, trao đổi, xử lý các tình huống liên quan.

- Tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, nêu gương cho người học trong ứng xử văn hóa.

- Tôn trọng và tạo điều kiện để HSSV tham gia tích cực, đầy đủ, hiệu quả, nghiêm túc kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục của nhà trường, nhất là các hoạt động liên quan đến xây dựng văn hóa ứng xử.

- Có hình thức phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh trong việc tham gia xây dựng và bảo vệ cảnh quan môi trường.

- Phối hợp với nhà trường xây dựng và thực hiện các nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử trong gia đình cho trẻ mầm non và học sinh phổ thông trong từng năm học.

c. Chính quyền địa phương

- Xác định nhiệm vụ xây dựng văn hóa ứng xtrong trường học là nội dung quan trọng của công tác xây dựng đời sống văn hóa ở địa phương; chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà trường tổ chức giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học theo hệ thống quản lý.

- Có trách nhiệm chính trong việc tuyên truyền, vận động, phối hợp các lực lượng trên địa bàn, tạo điều kiện xây dựng văn hóa ứng xử cho người học tại cộng đồng; hỗ trợ người học gặp khó khăn, xử lý kịp thời các vi phạm, đảm bảo an toàn cho người học.

- Đưa nội dung xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học trên địa bàn thành một trong các nội dung công tác của đơn vị và được tổng kết, đánh giá hằng năm.

- Huy động và sử dụng các thiết chế văn hóa tại địa phương, thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa ngoài nhà trường.

- Thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện văn hóa ứng xử trong các trường học; có hình thức động viên khen thưởng các đơn vị làm tốt; kịp thời xử lý các đơn vị để xảy ra các vấn đề về bạo lực học đường, ứng xử thiếu văn hóa.

- Phối hợp với chính quyền và các tổ chức, đoàn thể ở địa phương trong công tác tổ chức xây dựng cơ sở vật chất, cảnh quan môi trường.

III. Kinh phí thực hiện

1. Nguồn chi thường xuyên sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề hằng năm theo phân cp ngân sách nhà nước;

2. Nguồn thu của các cơ sở giáo dục, đào tạo và dạy nghề;

3. Kinh phí huy động từ nguồn xã hội hóa và các nguồn kinh phí hp pháp khác.

IV. Tổ chức thực hiện

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chủ trì, phi hp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan thực hiện Kế hoạch.

- Triển khai hướng dẫn thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử trong trường học từ năm học 2019-2020; hướng dẫn thực hiện các quy định tiêu chuẩn trường học xanh, sạch, đẹp;

- Hàng năm tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử tại các trường học; lấy ý kiến phản hồi từ các cơ sở giáo dục.

- Phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh tổ chức các hoạt động tạo môi trường văn hóa trong trường học, tuyên truyền các mô hình ứng xử văn hóa học đường cho HSSV và đội ngũ giáo viên trẻ, cán bộ Đoàn - Hội - Đội trường học.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Phối hợp Công đoàn giáo dục cùng cấp quán triệt, triển khai Kế hoạch đến nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động, học sinh trong các cơ sở giáo dục.

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các phòng giáo dục và đào tạo, các nhà trường xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với đặc điểm tình hình kinh tế - xã hội địa phương, đơn vị.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành trong tỉnh, tổ chức xây dựng nội dung giáo dục giá trị văn hóa truyền thống và các hoạt động xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học.

- Tuyên dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học.

- Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết thực hiện Kế hoạch và báo cáo kết quả về Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Phối hợp, tham mưu, bố trí nguồn kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước trong dự toán ngân sách hằng năm; nguồn chi thường xuyên của Sở và nguồn tài trợ, viện trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo đúng quy định.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Căn cứ Kế hoạch, chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thuộc thẩm quyền.

- Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh theo khung quy định chung và hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp từ năm học 2019- 2020.

- Hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện văn hóa ứng xử trong trường học; cử cán bộ, giáo viên tham gia bồi dưỡng về xây dựng văn hóa ứng xử trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; tổ chức bồi dưỡng cán bộ quản lý, nhà giáo về văn hóa ứng xử trong trường học; hướng dẫn thực hiện văn hóa ứng xử trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo quy định và hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Phối hợp với Sở, ngành liên quan tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong toàn ngành để phát huy vai trò nêu gương của đoàn viên công đoàn; tuyên truyền các mô hình ứng xử văn hóa học đường cho HSSV và đội ngũ giáo viên trẻ, cán bộ Đoàn- Hội- Đội trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

- Hàng năm, thực hiện kiểm tra, đánh giá, lấy ý kiến phản hồi từ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; nhân rộng và khen thưởng các tấm gương điển hình trong việc xây dựng văn hóa ứng xử; tchức Sơ kết thực hiện Kế hoạch vào năm 2020 và 2023, Tổng kết vào năm 2025; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp); đề xuất nội dung xây dựng văn hóa ứng xử trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp ở giai đoạn tiếp theo.

3. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai thực hiện Kế hoạch này và thực hiện hướng dẫn của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

- Chủ trì triển khai các nội dung tuyên truyền, bồi dưỡng nâng cao năng lực, kiến thức về văn hóa ứng xử đối với cán bộ Đoàn, Hội, Đội. Tổ chức các hoạt động tạo môi trường văn hóa trong nhà trường; tuyên truyền các mô hình văn hóa ứng xử cho HSSV và đội ngũ giáo viên, giảng viên trẻ, cán bộ Đoàn, Hội, Đội trong trường học.

- Chủ trì triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động của tổ chức Đoàn, Hội, Đội để thực hiện xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học.

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lch

- Chủ trì phi hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo trin khai tài liệu giáo dục văn hóa ứng xử cho thanh thiếu niên nhi đồng tại cộng đồng thông qua các hoạt động văn hóa nghệ thuật; định hướng phát triển các hoạt động văn hóa, sáng tác văn học, nghệ thuật và quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật của các tổ chức đơn vị và văn nghệ sĩ; thông qua hoạt động biểu diễn, chiếu phim, thư viện lưu động lồng ghép tuyên truyền về chuẩn mực đạo đức, lối sống văn hóa, văn hóa ứng xử cho thế hệ trẻ.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn công tác đánh giá, kiểm tra và công nhận các danh hiệu văn hóa, ứng xử văn hóa cho cá nhân, tổ chức trong ngành Giáo dục và ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Tiếp tục triển khai và nâng cao chất lượng các Đề án, Chương trình, Kế hoạch về xây dựng gia đình và phòng chống bạo lực gia đình trên các phương tiện thông tin đại chúng; lông ghép nội dung văn hóa ứng xử trong trường học vào phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, các phong trào thi đua yêu nước và các Đ án khác.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường trung cấp, cao đẳng, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn.

Chỉ đạo tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở về văn hóa ứng xử trong trường học và hành vi ứng xử trong trường học thể hiện tại gia đình, cộng đồng; phòng chng tác động tiêu cực của mạng internet, trò chơi trực tuyến đến HSSV.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực truyền thông; quản lý chặt chẽ nội dung trên báo chí, internet và chương trình phát thanh, truyn hình; phản ánh, báo cáo kịp thời cấp thẩm quyền các vấn đề về hoạt động của các không gian mạng, các mạng xã hội liên quan đến văn hóa trường học; kiểm tra, rà soát nội dung trò chơi trực tuyến, và các dịch vụ trực tuyến (online) đảm bảo giữ gìn thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa tốt đẹp của người Việt Nam.

- Chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền về văn hóa ứng xử trong HSSV tại cộng đồng.

- Phi hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền về xây dựng văn hóa ứng xử của HSSV và gia đình, dòng họ tại khu dân cư.

6. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở, ban, ngành, các đơn vị cấp tỉnh tham mưu UBND tỉnh bố trí ngân sách hằng năm để triển khai các giải pháp thực hiện Kế hoạch.

7. Công an tỉnh

- Chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở, ngành liên quan, các trường trung cấp, cao đẳng, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn xây dựng và triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống bạo lực học đường; phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội trong cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, HSSV các cơ sở giáo dục.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo; các trường trung cấp, cao đẳng, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn xây dựng, triển khai tài liệu tuyên truyền và tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống bạo lực học đường, phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội... tại các cơ sở giáo dục trong tỉnh. Kịp thời thông tin cán bộ, giáo viên, HSSV có hành vi vi phạm pháp luật để phối hợp quản lý, giáo dục và xử lý đúng quy định của pháp luật.

- Hướng dẫn các cơ sở giáo dục tổ chức triển khai thực hiện nội dung quy định trong Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an quy định về khu dân cư xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc theo chỉ đạo của Bộ Công an tại Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28 ngày 15/8/2015.

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các phòng, ban liên quan, căn cứ Kế hoạch này, tham mưu ban hành kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn.

- Chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền về văn hóa ứng xử trong trường học, trong các gia đình HSSV tại địa phương; bồi dưỡng cán bộ quản lý các lĩnh vực có liên quan về văn hóa ứng xử trong trường học, gia đình và cộng đồng; tổ chức các hoạt động giáo dục văn hóa ứng xử, hoạt động văn hóa, thể thao cho thanh thiếu niên và nhi đồng tại địa phương, nhất là các dịp nghỉ hè, lễ, tết.

- Chủ trì, xây dựng và chịu trách nhiệm về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường; môi trường văn hóa ngoài trường học để không làm ảnh hưởng đến văn hóa ứng xử trong trường học tại địa phương.

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện tuyên truyền các nội dung về ứng xử văn hóa, các tấm gương ứng xử văn hóa trên hệ thống bảng tin của hệ thống các trường học và phát thanh truyền hình tại địa phương.

- Chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với các tổ chức đoàn thể xây dựng kế hoạch và thực hiện giáo dục văn hóa ứng xử từ gia đình, cộng đồng cho HSSV trên địa bàn nơi cư trú.

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện tuyên truyền các nội dung về ứng xử văn hóa, các tm gương ứng xử văn hóa trong hệ thống bản tin, thông tin của các trường học tại địa phương và phát thanh truyền hình trong hệ thống thông tin cơ sở;

- B trí kinh phí thực hiện, sử dụng đúng mục đích ngân sách nhà nước và huy động các nguồn lực xã hội để thực hiện tại địa phương.

- Chỉ đạo giám sát, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch tại địa phương; hằng năm báo cáo tình hình thực hiện về Ủy ban nhân dân tnh (thông qua Sở Giáo dục và Đào tạo),

9. Đề nghị

a. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh: Chủ trì tuyên truyền vận động các tổ chức thành viên trong việc giáo dục, giám sát, hỗ trợ xây dựng văn hóa ứng xử cho HSSV và gương mẫu trong thực hiện ứng xử tại cơ quan, đơn vị, tổ chức và tại gia đình, cộng đồng, xã hội trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh.

b. Liên đoàn Lao động tỉnh: Tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên là cán bộ, nhà giáo, viên chức của trường học thực hiện nhiệm vụ xây dựng môi trường văn hóa trong nhà trường.

c. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: Phát huy vai trò của Hội Liên hiệp Phụ nữ trong việc tchức, lng ghép các hoạt động tuyên truyn vvăn hóa ứng xử cho HSSV trong các phong trào đang triển khai. Tuyên truyền, vận động các gia đình xây dựng gia đình văn hóa, phát huy vai trò làm gương của ông bà, cha mẹ trong giáo dục văn hóa ứng xử cho HSSV.

d. Hội Khuyến học tỉnh: Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tham gia công tác khuyến học, khuyến tài, tuyên dương, vinh danh các HSSV vượt khó, học giỏi và các tm gương người tốt, việc tốt, ứng xử tốt.

e. Hội Cựu chiến binh tỉnh: Tuyên truyền, vận động các cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên là cựu chiến binh, cựu quân nhân trong việc xây dựng và thực hiện văn hóa ứng xử trong các trường học.

10. Các trường cao đẳng, trung cấp và cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong tỉnh

- Triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch theo sự chỉ đạo của cơ quan quản lý cấp trên.

- Căn cứ Kế hoạch này xây dựng kế hoạch chi tiết của đơn vị để triển khai thực hiện.

- Phân công cụ thể thành viên của đơn vị thực hiện; đôn đốc, tự kiểm tra tình hình triển khai; kịp thời đề xuất, báo cáo những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Giáo dục và Đào tạo để được hướng dẫn xử lý hoặc để báo cáo UBND tỉnh xem xét giải quyết./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2650/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2650/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/09/2019
Ngày hiệu lực18/09/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 tháng trước
(21/12/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2650/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2650/QĐ-UBND 2019 xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học tỉnh Đắk Lắk


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2650/QĐ-UBND 2019 xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học tỉnh Đắk Lắk
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2650/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Lắk
        Người kýVõ Văn Cảnh
        Ngày ban hành18/09/2019
        Ngày hiệu lực18/09/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 tháng trước
        (21/12/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 2650/QĐ-UBND 2019 xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học tỉnh Đắk Lắk

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 2650/QĐ-UBND 2019 xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học tỉnh Đắk Lắk

         • 18/09/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 18/09/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực