Quyết định 2651/2008/QĐ-UBND

Quyết định 2651/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định việc quản lý và bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế do ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Quyết định 2651/2008/QĐ-UBND quản lý bảo vệ tài nguyên đã được thay thế bởi Quyết định 29/2013/QĐ-UBND quản lý bảo vệ tài nguyên khoáng sản Thừa Thiên Huế và được áp dụng kể từ ngày 08/08/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 2651/2008/QĐ-UBND quản lý bảo vệ tài nguyên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2651/2008/QĐ-UBND

Huế, ngày 22 tháng 11 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BAN HÀNH QUY ĐỊNH VIỆC QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20 tháng 3 năm 1996 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002 và pháp lệnh sưa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 150/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực khoáng sản và Nghị định số 77/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2007 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 150/2004/NĐ-CP;
Căn cứ Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định việc quản lý và bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban Nhân tỉnh; Giám đốc các sở: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hoá Thể thao và Du lịch, Tư pháp; Giám đốc Công an tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chánh Thanh tra tỉnh; Chỉ huy trưởng: Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Trưởng ban quản lý Khu Kinh tế Chân Mây Lăng Cô; Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các huyện và thành phố Huế; Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn; các tổ chức và hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thúy Hòa

QUY ĐỊNH

VIỆC QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢNTRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2651/2008/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2008 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Xác định trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản trong việc quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản và công tác quản lý Nhà nước về hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản; cơ quan quản lý nhà nước về công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản;

2. Tổ chức làm nhiệm vụ điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản;

3. Tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản (bao gồm khảo sát, thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản);

4. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản.

Chương II

BẢO VỆ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN

Điều 3. Khu vực cấm và tạm thời cấm hoạt động khoáng sản

Thực hiện theo Quy định tại Điều 14 của Luật Khoáng sản ngày 20 tháng 3 năm 1996 và Điều 20, 21 Nghị định số 160/2005/NĐ-CP.

Điều 4. Bảo vệ khu vực có tài nguyên khoáng sản chưa khai thác

1. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:

- Chủ trì công bố công khai quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Chủ trì, phối hợp với các Sở: Công Thương, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hoá Thể thao và Du lịch, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (đối với khu vực Biên giới) xác định khu vực cấm và tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trước khi tham mưu UBND tỉnh chấp thuận vị trí khai thác (đối với mỏ nằm trong Khu Kinh tế Chân Mây Lăng Cô thì do Ban Quản lý Khu Kinh tế Chân Mây – Lăng Cô chủ trì); công bố các khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Phối hợp với UBND các huyện, thành phố Huế, các xã, phường, thị trấn xác định cụ thể các khu vực quy hoạch ngoài thực địa làm cơ sở theo dõi việc triển khai quy hoạch và quản lý chặt chẽ các hoạt động khoáng sản theo quy hoạch.

2. UBND các huyện và thành phố Huế (sau đây gọi tắt là UBND cấp huyện) có trách nhiệm:

- Thực hiện các biện pháp bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác ở địa phương, kết hợp với việc bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên khác.

- Chủ trì kiểm tra, xử lý các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép tại địa phương, đặc biệt trong các khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản, các khu vực dự trữ khoáng sản đã được khoanh định theo quy định của Luật Khoáng sản; xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm. Các trường hợp vượt thẩm quyền xử lý thì lập biên bản tại hiện trường, chuyển đến Sở Tài nguyên và Môi trường xử lý theo quy định.

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn, Phòng tài nguyên và Môi trường tăng cường công tác giám sát các hoạt động khoáng sản trên địa bàn; ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về khoáng sản.

3. UBND các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là UBND cấp xã) chịu trách nhiệm chính trong việc:

- Theo dõi thực hiện quy hoạch và bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác tại địa phương.

- Kiểm tra, giám sát và ngăn chặn kịp thời các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép tại địa phương.

- Thông báo kịp thời cho phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện để phối hợp xử lý dứt điểm các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn.

- Tham gia phối hợp xử lý các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép.

4. Các Sở, ngành liên quan

Theo chức năng nhiệm vụ được phân công, các Sở, ngành khi rà soát các quy hoạch để điều chỉnh, phải căn cứ vào quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch phân vùng hoạt động khoáng sản đã được phê duyệt, đảm bảo điều chỉnh quy hoạch theo hướng sử dụng đất có hiệu quả kinh tế xã hội cao nhất, đồng thời sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản và đảm bảo sự thống nhất giữa các quy hoạch.

Trước khi trình UBND tỉnh xem xét, quyết định đầu tư mới các dự án của ngành tại các khu vực quy hoạch khoáng sản phải lấy ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường để báo cáo tham mưu UBND tỉnh quyết định việc khai thác hoặc không khai thác; quyết định tiến độ trong trường hợp khai thác nhằm bảo đảm kế hoạch thực hiện dự án.

5. Tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản:

Tổ chức, cá nhân được phép hoạt động khoáng sản có trách nhiệm bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác trong khu vực hoạt động của mình. Báo cáo ngay cho UBND cấp xã, UBND cấp huyện và Sở Tài nguyên và Môi trường các hoạt động vi phạm pháp luật về khoáng sản thuộc khu vực mình quản lý nếu không ngăn chặn được các hành vi vi phạm.

Điều 5. Bảo vệ tài nguyên khoáng sản trong hoạt động thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản

Tổ chức, cá nhân được phép thăm dò khoáng sản phải đánh giá tổng hợp và báo cáo đầy đủ các loại tài nguyên khoáng sản đã phát hiện được trong khu vực được phép thăm dò cho Sở tài nguyên và Môi trường và đảm bảo không gây tổn thất tài nguyên khoáng sản.

Tổ chức, cá nhân được phép khai thác, chế biến khoáng sản phải thu hồi tối đa các loại khoáng sản đã được thẩm định và phê duyệt, thực hiện các biện pháp bảo quản khoáng sản đã khai thác nhưng chưa sử dụng.

Trong hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản nếu phát hiện khoáng sản mới, tổ chức, cá nhân được phép hoạt động khoáng sản phải báo cáo ngay cho Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, quyết định và phải chịu trách nhiệm bảo quản nguồn tài nguyên mới phát hiện này trong thời gian chờ Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, giải quyết theo các quy định của pháp luật.

Chương III

CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

Điều 6. Xây dựng kế hoạch hoạt động khoáng sản hàng năm

Để xây dựng kế hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản hàng năm, các Sở ngành, địa phương và các tổ chức hoạt động khoáng sản có liên quan phải thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản

Căn cứ vào kế hoạch phát triển sản xuất của đơn vị, hàng năm vào quý III, các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản phải đăng ký với Sở Tài nguyên và Môi trường các khu vực xin thăm dò mới; thăm dò bổ sung đối với các khu vực đã được cấp giấy phép khai thác; khai thác mỏ mới hoặc nâng công suất khai thác đối với mỏ đã được cấp phép. Trong đó nêu rõ diện tích, công suất khai thác dự kiến tương ứng với từng mỏ cho năm tiếp theo.

2. UBND cấp huyện

Căn cứ vào kế hoạch xây dựng các công trình giao thông nông thôn và xây dựng trên địa bàn huyện để lựa chọn các khu vực khai thác vật liệu san lấp đã được quy hoạch; nêu cụ thể vị trí, diện tích và công suất khai thác đáp ứng cho công trình, đồng thời đề xuất lộ trình khai thác và đơn vị thực hiện khai thác gửi Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 30/9 hàng năm để đưa vào kế hoạch cấp phép.

Đối với các khu vực mới phát hiện chưa được đưa vào quy hoạch khoáng sản, UBND cấp huyện phải có tờ trình đề nghị bổ sung về UBND tỉnh thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp và tham mưu cho UBND tỉnh.

3. Các Sở, ngành có liên quan

Căn cứ vào nhiệm vụ chuyên môn và nhu cầu sử dụng khoáng sản trong lĩnh vực của mình, hàng năm trước ngày 30/9 các Sở ngành liên quan gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường nhu cầu về khối lượng khoáng sản cần đáp ứng cho công trình, vị trí các khu vực khai thác khả thi và lộ trình khai thác phù hợp với tiến độ thi công công trình.

Trường hợp trong phạm vi diện tích khu vực thực hiện dự án có nguồn khoáng sản đảm bảo cung cấp cho việc thi công công trình, các Sở ngành và địa phương chủ quản phải yêu cầu đơn vị thi công tiến hành đăng ký khối lượng khai thác, san lấp và quy trình khai thác với Sở Tài nguyên và Môi trường trước khi tiến hành thực hiện theo đúng quy định của Luật Khoáng sản.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường

Trên cơ sở quy hoạch khoáng sản đã được phê duyệt; nhu cầu sử dụng khoáng sản của các ngành, địa phương; khả năng phát triển quy mô khai thác, chế biến của các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản; xây dựng kế hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản hàng năm trình UBND tỉnh phê duyệt trong tháng 12 năm trước để làm cơ sở triển khai thực hiện cho năm tiếp theo.

Tuyệt đối không tham mưu cấp phép khai thác tại các khu vực nằm ngoài quy hoạch đã được duyệt.

Điều 7. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản sau khi được cấp giấy phép, trước khi tiến hành khai thác mỏ

Các tổ chức, cá nhân được cấp phép khai thác khoáng sản trước khi tiến hành hoạt động khai thác mỏ phải hoàn tất các thủ tục sau:

1. Các thủ tục quy định về đất đai và môi trường; các hồ sơ pháp lý và thông báo kế hoạch khai thác cho Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện và UBND xã nơi mỏ được cấp phép.

2. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, UBND cấp xã nơi có mỏ để tổ chức cắm mốc, xác định ranh giới khu mỏ tại thực địa;

3. Ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khoáng sản tại Quỹ Bảo vệ môi trường theo quy định.

4. Lập thiết kế mỏ phù hợp với dự án đầu tư và báo cáo đánh giá tác động môi trường trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

5. Bổ nhiệm Giám đốc Điều hành mỏ và thông báo bằng văn bản về trình độ chuyên môn, năng lực quản lý của Giám đốc Điều hành mỏ về Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương.

Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ các quy định của pháp luật về khoáng sản, xem xét, trả lời cho doanh nghiệp việc chấp thuận hay không chấp thuận của doanh nghiệp.

6. Lập hồ sơ xin cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp đối với các mỏ khoáng sản có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trong hoạt động khai thác tại mỏ.

Điều 8. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản trong quá trình hoạt động khai thác mỏ

1. Báo cáo định kỳ theo quy định.

2. Thực hiện đúng các nội dung tại quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

3. Nộp thuế, nộp phí bảo vệ môi trường, nộp tiền thuê đất và khoản thu quy định khác.

4. Thực hiện việc khai thác mỏ theo đúng thiết kế kỹ thuật hoặc phương án khai thác đã được duyệt theo quy định;

5. Phục hồi môi trường khu vực mỏ theo phương án được duyệt sau khi kết thúc khai thác.

6. Lập đề án đóng cửa mỏ khi kết thúc khai thác theo đúng quy định.

7. Thực hiện các yêu cầu quy định trong giấy phép khai thác khoáng sản được cấp, các quy định của Luật Khoáng sản, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản và các quy định khác có liên quan.

Điều 9. Thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản

Giấy phép khai thác khoáng sản đã cấp cho tổ chức, cá nhân bị thu hồi trong các trường hợp quy định tại khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 Điều 39 Luật Khoáng sản và trong các trường hợp sau:

1. Tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản không thực hiện đầy đủ các thủ tục về đất đai và môi trường theo quy định;

2. Tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản không thực hiện đúng các yêu cầu ghi trong quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc không thực hiện đúng việc báo cáo định kỳ trong hoạt động khoáng sản và đã bị xử lý vi phạm đến lần thứ hai.

Điều 10. Trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác quản lý sau khi cấp giấy phép khai thác khoáng sản

1. UBND cấp huyện

- Chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh trật tự xã hội, bảo vệ tính mạng và sức khỏe của nhân dân, tài sản của Nhà nước và công dân tại khu vực khai thác khoáng sản;

Trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình giải quyết các điều kiện liên quan đến bồi thường giải phóng mặt bằng khu vực khai thác khoáng sản, sử dụng cơ sở hạ tầng và các điều kiện liên quan khác cho các tổ chức, cá nhân được phép hoạt động khoáng sản, điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản tại địa phương theo quy định;

- Tuyên truyền, giáo dục và giám sát việc thi hành pháp luật về khoáng sản; tham gia giải quyết tranh chấp về hoạt động khoáng sản và xử lý theo thẩm quyền các vi phạm pháp luật về khoáng sản phát sinh tại địa phương;

- Đề xuất các phương án đầu tư phát triển kinh tế xã hội của địa phương nơi có khoáng sản được khai thác, chế biến;

- Quy hoạch khu tái định cư và phương án sinh kế cho các đối tượng bị ảnh hưởng do hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản.

- Tổ chức lực lượng chủ động kiểm tra và xử lý đối với các hoạt động khai thác khoáng sản bất hợp pháp trên địa bàn theo thẩm quyền; trường hợp vụ việc vượt quá thẩm quyền xử lý của UBND cấp mình hoặc có dấu hiệu vi phạm luật hình sự thì phải chuyển cho cấp trên hoặc cơ quan điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất các khu vực có giấy phép khai thác khoáng sản;

2. UBND cấp xã

- Giám sát việc khai thác tài nguyên khoáng sản tại địa phương mình; trường hợp phát hiện đơn vị được cấp Giấy phép khai thác vượt phạm vi ranh giới cho phép thì tiến hành lập biên bản vi phạm và báo cáo về UBND cấp huyện, Sở Tài nguyên và Môi trường để phối hợp xử lý.

- Chịu trách nhiệm kiểm tra các quy định về trật tự công cộng, về quản lý nhân khẩu của các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn xã, phường;

- Tổ chức lực lượng, chủ động trong công tác kiểm tra, lập biên bản đình chỉ, ngăn chặn ngay các hoạt động khoáng sản trái phép tại địa phương;

- Báo cáo ngay cho phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, UBND cấp huyện và Sở Tài nguyên và Môi trường về các trường hợp vượt quá thẩm quyền để được phối hợp xử lý kịp thời.

- Vận động nhân dân cùng tham gia giám sát, kịp thời thông báo hoặc tố cáo những hành vi vi phạm trong việc quản lý, khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Kiểm tra các hoạt động khai thác, chế biến, khai thác tận thu và thu hồi tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh theo các nội dung:

- Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện khai thác mỏ đúng theo phương án khai thác đối với hoạt động khai thác trong trường hợp không bắt buộc phải thăm dò, khai thác tận thu khoáng sản và khai thác vật liệu san lấp hoặc thiết kế khai thác mỏ đối với hoạt động khai thác công nghiệp;

- Thanh tra, kiểm tra hoạt động khai thác cát trên sông, hồ theo các nội dung: Vị trí khai thác, độ sâu khai thác, việc đảm bảo khoảng cách xa bờ các công trình … khi khai thác.

- Kiểm tra việc thực hiện các nội dung ghi trong giấy phép khai thác, gồm: Vị trí khai thác, các thủ tục về đất đai, môi trường;

b) Kiểm tra việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong khai thác cũng như việc phục hồi môi trường sau khai thác theo quy định;

c) Kiểm tra kết quả hoạt động khai thác tại mỏ và việc thực hiện các nghĩa vụ Nhà nước theo quy định;

d) Chủ trì hoặc phối hợp với UBND cấp huyện, Cục Thuế tỉnh, Công an tỉnh và cơ quan liên quan kiểm tra các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép khi phát hiện hoặc có phản ánh của nhân dân;

đ) Xử lý các vi phạm theo thẩm quyền và khi được UBND tỉnh ủy quyền.

4. Các Sở ngành liên quan

a) Sở Công Thương

- Tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở của các dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ theo thẩm quyền;

- Kiểm tra việc sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trong hoạt động khai thác khoáng sản so với công suất khai thác được cấp phép;

- Kiểm tra các vấn đề liên quan đến dây chuyền công nghệ và thiết bị khai thác và các vấn đề kỹ thuật trong hoạt động khai thác;

- Kiểm tra việc thực hiện quy hoạch tài nguyên khoáng sản đã được duyệt đối với các khu vực hoạt động khoáng sản, trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường;

- Phối hợp cùng Sở Tài nguyên và Môi trường trong các đợt kiểm tra định kỳ và đột xuất theo thư mời.

b) Sở Xây dựng

- Kiểm tra việc thực hiện quy hoạch tài nguyên khoáng sản đã được duyệt đối với các khu vực hoạt động khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường;

- Phối hợp cùng Sở Tài nguyên và Môi trường trong các đợt kiểm tra định kỳ và đột xuất theo thư mời.

c) Sở Giao thông - Vận tải

- Quản lý các tuyến đường vận chuyển khoáng sản, công tác đấu nối giữa các tuyến đường vận chuyển khoáng sản với các tuyến đường công cộng;

- Kiểm tra việc thực hiện các dự án nạo vét, chỉnh trị luồng trên hệ thống các sông trong địa bàn tỉnh. Xử lý các vi phạm hoặc đề xuất UBND tỉnh xử lý theo thẩm quyền;

- Thực hiện việc quản lý, kiểm tra, giám sát các hoạt động mở bến bãi kinh doanh khoáng sản trên hệ thống các sông trong địa bàn tỉnh. Xử lý nghiêm các bến bãi kinh doanh khoáng sản có nguồn gốc bất hợp pháp;

- Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường trong các đợt kiểm tra định kỳ và đột xuất theo thư mời.

d) Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Theo dõi các tổ chức đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư hoạt động khoáng sản, nếu phát hiện vi phạm các nội dung ghi trong Giấy chứng nhận đầu tư thì phối hợp với Sở tài nguyên và Môi trường để tham mưu xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

- Phối hợp Sở tài nguyên và Môi trường trong các đợt kiểm tra định kỳ và đột xuất theo thư mời.

đ) Sở Tài chính

Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh trong việc tổ chức thu, quản lý sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, lệ phí cấp phép hoạt động khoáng sản, lệ phí độc quyền thăm dò khoáng sản theo quy định.

e) Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

- Kiểm tra vấn đề an toàn lao động và vệ sinh lao động trong hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản;

- Phối hợp với Sở Công Thương kiểm tra các vấn đề liên quan đến vật liệu nổ công nghiệp khi có thư mời.

g) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Phối hợp cùng Sở Tài nguyên và Môi trường trong các đợt kiểm tra định kỳ và đột xuất theo thư mời.

h) Công an tỉnh

- Kiểm tra các hoạt động vận chuyển tài nguyên khoáng sản đường sông và đường bộ trên địa bàn tỉnh theo các nội dung về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng. Xử lý các vi phạm theo phạm vi quyền hạn của ngành hoặc đề xuất UBND tỉnh xử lý theo thẩm quyền, đặc biệt là các hoạt động bơm hút cát trái phép trên sông;

- Điều tra các hành vi vi phạm để xử lý theo chức năng hoặc đề xuất xử lý vi phạm theo thẩm quyền;

- Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra các hoạt động khai thác khi có yêu cầu và các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn tỉnh theo thư mời;

- Hướng dẫn, kiểm tra công tác phòng chống cháy nổ, công tác liên quan đến vận chuyển, bảo quản và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

i) Cục Thuế tỉnh

- Hướng dẫn, đôn đốc các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản thực hiện đăng ký, kê khai, nộp thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản theo đúng quy định;

- Căn cứ quy mô sản lượng cho phép khai thác để xác định khoản thu thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường đối với từng tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản và kiểm tra, thanh tra việc kê khai, thực hiện. Xử lý các vi phạm hành chính trong việc nộp phí theo thẩm quyền;

- Lưu giữ và sử dụng số liệu, tài liệu mà cơ sở khai thác khoáng sản và đối tượng khác cung cấp theo chế độ quy định;

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính trong thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp về việc thu, nộp các loại thuế, hợp đồng liên doanh, liên kết, chứng từ hoá đơn (kể cả tại khai trường),...Đề xuất biện pháp chống thất thu thuế, thất thoát tài nguyên trong lĩnh vực khai thác, vận chuyển, kinh doanh khoáng sản.

k) Các Sở, ngành khác:

Các Sở, ngành khác, trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình nếu phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về khoáng sản phải thông báo ngay cho Sở Tài nguyên và Môi trường để phối hợp xử lý kịp thời.

Điều 11. Quyền hạn của các cấp, các ngành trong thanh tra, kiểm tra các hoạt động khoáng sản

1. Đối với công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ:

Các Sở, ngành và địa phương hạn chế việc thanh tra, kiểm tra định kỳ luân phiên tại các mỏ khoáng sản.

Hàng năm, khi các Sở ngành xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra định kỳ có liên quan đến các hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh, Thanh tra tỉnh phải nghiên cứu, tổng hợp và thống nhất với các Sở ngành để sắp xếp lịch kiểm tra chung. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường làm Trưởng đoàn, tiến hành tổ chức đoàn thanh tra, kiểm tra theo đúng nội dung và thời gian đã bố trí.

2. Đối với công tác kiểm tra đột xuất

a) Chủ tịch UBND cấp huyện và UBND cấp xã kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp khai thác khoáng sản không có giấy phép thuộc địa bàn mình quản lý, áp dụng các hình thức xử phạt theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính.

b) Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp cùng các Sở ngành, địa phương có liên quan tiến hành kiểm tra, xử lý ngay khi phát hiện các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản theo thẩm quyền được quy định tại Nghị định 150/2004/NĐ-CP và Nghị định số 77/2007/NĐ-CP.

c) Thanh tra các Sở, ngành khác kiểm tra, xử lý các vi phạm liên quan trong lĩnh vực khoáng sản theo thẩm quyền hoặc phối hợp với Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, xử lý theo quy định.

d) Đối với các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực khoáng sản vượt quá thẩm quyền, Chủ tịch UBND cấp huyện, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo và đề xuất UBND tỉnh xử lý theo quy định.

Chương IV

KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 12. Khen thưởng

Tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện các quy định trên được khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng.

Điều 13. Xử lý vi phạm

Tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định trên thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý vi phạm bằng hình thức xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại về vật chất phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Địa phương nào để xảy ra tình trạng khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép kéo dài mà không xử lý hoặc không báo cáo kịp thời theo quy định nêu trên, Chủ tịch UBND địa phương đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 14. Tổ chức thực hiện

Giám đốc các sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông - Vận tải, Văn hoá Thể thao và Du lịch, Tư pháp; Giám đốc Công an tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chánh Thanh tra Thanh tra tỉnh; Chỉ huy trưởng: Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên Phòng tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện và thành phố Huế; Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thực hiện và kiểm tra việc thực hiện Quy định này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phải kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2651/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2651/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/11/2008
Ngày hiệu lực02/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/08/2013
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2651/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2651/2008/QĐ-UBND quản lý bảo vệ tài nguyên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2651/2008/QĐ-UBND quản lý bảo vệ tài nguyên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2651/2008/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Thị Thúy Hòa
        Ngày ban hành22/11/2008
        Ngày hiệu lực02/12/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/08/2013
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2651/2008/QĐ-UBND quản lý bảo vệ tài nguyên

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2651/2008/QĐ-UBND quản lý bảo vệ tài nguyên