Quyết định 2652/QĐ-UBND

Quyết định 2652/QĐ-UBND năm 2019 về Danh mục đính chính sai sót về căn cứ ban hành, thể thức, kỹ thuật trình bày trong Quyết định văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành trong thời điểm từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến 15 tháng 10 năm 2019

Nội dung toàn văn Quyết định 2652/QĐ-UBND 2019 đính chính sai sót văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Hưng Yên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2652/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 19 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC ĐÍNH CHÍNH MỘT SỐ SAI SÓT VỀ CĂN CỨ BAN HÀNH, THỂ THỨC, KỸ THUẬT TRÌNH BÀY TRONG CÁC QUYẾT ĐỊNH LÀ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UBND TỈNH BAN HÀNH TRONG THỜI ĐIỂM TỪ NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2019 ĐẾN 15 THÁNG 10 NĂM 2019

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyn địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 5/10/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;

Xét đề nghị của Giám đc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1294/TTr-STP ngày 08/11/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục đính chính một số sai sót về căn cứ ban hành, thể thức, kỹ thuật trình bày trong các Quyết định văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh ban hành trong thời điểm từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến 15 tháng 10 năm 2019.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KTVBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Trung tâm tin học - Công báo tỉnh;
- Các CV: NCHoa, HCTCTra
ng, TK2Kin + Tuấn,
VXPhương+Tun, THCầm+Hải;
- Lưu: VT, CVNCH
ào

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phóng

 

DANH MỤC

ĐÍNH CHÍNH MỘT SỐ SAI SÓT VỀ CĂN CỨ BAN HÀNH, THỂ THỨC, KỸ THUẬT TRÌNH BÀY TRONG CÁC QUYẾT ĐỊNH QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UBND TỈNH BAN HÀNH TRONG THỜI ĐIỂM TỪ NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2019 ĐẾN 15 THÁNG 10 NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2952/QĐ-UBND ngày 19/11/2019 của UBND tỉnh Hưng Yên)

STT

Số ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

Đính chính

 

01/2019/QĐ-UBND

03/01/2019

Ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao.

- Tại Điều 2 Quyết định: bổ sung tên gọi văn bản “Về việc ban hành Quy chế theo dõi đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do chính phủ, thủ tướng chính phủ và do UBND tỉnh chủ tịch UBND tỉnh giao” vào sau cụm từ “của UBND tỉnh”.

- Tại phần nơi nhận: Đảo nơi nhận “Văn phòng chính phủ (Vụ tổng hợp)” và “Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp” lên trước nơi nhận “Thường trực Tỉnh ủy”.

 

02/2019/QĐ-UBND

18/01/2019

Tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Mỹ Hào trực thuộc Sở Y tế Hưng Yên

- Sửa tiêu đề Điều 5 thành “Quy định chuyển tiếp”.

- Tại phần nơi nhận:

+ Bổ sung nơi nhận “Trung tâm tin học - công báo tỉnh”;

+ Đảo nơi nhận “Cục Kiểm tra VBQPPL” lên trước nơi nhận “Thường trực tỉnh ủy”.

 

03/2019/QĐ-UBND

18/01/2019

Tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện huyện Phù Cừ trực thuộc Sở Y tế Hưng Yên

- Sửa tiêu đề Điều 5 thành “Quy định chuyển tiếp”.

- Tại phn nơi nhận:

+ Bổ sung nơi nhận “Trung tâm tin học - công báo tỉnh”;

+ Đảo nơi nhận “Cục Kiểm tra VBQPPL” lên trước nơi nhận “Thường trực tỉnh ủy”.

 

04/2019/QĐ-UBND

18/01/2019

Tổ chức lại trung tâm Y tế thành phố Hưng Yên trực thuộc Sở Y tế Hưng Yên

- Sửa tiêu đề Điu 5 thành “Quy định chuyển tiếp”.

- Tại phần nơi nhận:

+ B sung nơi nhận “Trung tâm tin học - công báo tỉnh”;

+ Đảo nơi nhận “Cục Kiểm tra VBQPPL” lên trước nơi nhận “Thường trực tỉnh ủy”.

 

05/2019/QĐ-UBND

18/01/2019

Tổ chức lại trung tâm Y tế huyện Tiên Lữ trực thuộc Sở Y tế Hưng Yên

- Sửa tiêu đề Điều 5 thành “Quy định chuyển tiếp”.

- Tại phần nơi nhận:

+ Bổ sung nơi nhận “Trung tâm tin học - công báo tnh”;

+ Đảo nơi nhận “Cục Kiểm tra VBQPPL” lên trước nơi nhận “Thường trực tỉnh ủy”.

 

06/2019/QĐ-UBND

18/01/2019

Tổ chức lại trung tâm y tế huyện Yên Mỹ trực thuộc Sở Y tế Hưng Yên

- Sửa tiêu đề Điều 5 thành “Quy định chuyn tiếp”.

- Tại phần nơi nhận:

+ B sung nơi nhận “Trung tâm tin học - công báo tỉnh”;

+ Đảo nơi nhận “Cục Kiểm tra VBQPPL” lên trước nơi nhận “Thường trực tỉnh ủy”.

 

07/2019/QĐ-UBND

18/01/2019

Tchức lại trung tâm Y tế huyện Văn Lâm trực thuộc Sở Y tế Hưng Yên

- Sửa tiêu đề Điều 5 thành “Quy định chuyển tiếp”.

- Tại phần nơi nhận:

+ Bổ sung nơi nhận “Trung tâm tin học - công báo tỉnh”;

+ Đảo nơi nhận “Cục Kiểm tra VBQPPL” lên trước nơi nhận “Thường trực tỉnh ủy”.

 

08/2019/QĐ-UBND

18/01/2019

Tổ chức lại trung tâm Y tế huyện Ân Thi trực thuộc SY tế Hưng Yên

- Sửa tiêu đề Điều 5 thành “Quy định chuyển tiếp”.

- Tại phần nơi nhận:

+ Bổ sung nơi nhận “Trung tâm tin học - công báo tỉnh”;

+ Đảo nơi nhận “Cục Kiểm tra VBQPPL” lên trước nơi nhận “Thường trực tỉnh ủy”.

 

09/2019/QĐ-UBND

18/01/2019

Tổ chức lại trung tâm Y tế huyện Khoái Châu trực thuộc Sở Y tế Hưng Yên

- Sửa tiêu đề Điều 5 thành “Quy định chuyển tiếp”.

- Tại phần nơi nhận:

+ Bổ sung nơi nhận “Trung tâm tin học - công báo tỉnh”;

+ Đảo nơi nhận “Cục Kiểm tra VBQPPL” lên trước nơi nhận “Thường trực tỉnh ủy”.

 

10/2019/QĐ-UBND

18/01/2019

Tổ chức lại trung tâm Y tế huyện Văn Giang trực thuộc Sở Y tế Hưng Yên

- Sửa tiêu đề Điều 5 thành “Quy định chuyển tiếp”.

- Tại phần nơi nhận:

+ Bổ sung nơi nhận “Trung tâm tin học - công báo tỉnh”;

+ Đảo nơi nhận “Cục Kiểm tra VBQPPL” lên trước nơi nhận “Thường trực tỉnh ủy”.

 

11/2019/QĐ-UBND

18/01/2019

Tổ chức lại trung tâm Y tế huyện Kim Động trực thuộc Sở Y tế Hưng Yên

- Sửa tiêu đề Điều 5 thành “Quy định chuyển tiếp”.

- Tại phần nơi nhận:

+ Bổ sung nơi nhận “Trung tâm tin học - công báo tỉnh”;

+ Đảo nơi nhận “Cục Kiểm tra VBQPPL” lên trước nơi nhận “Thường trực tỉnh ủy”.

 

12/2019/QĐ-UBND

29/01/2019

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương về môi trường

- Tách các căn cứ thứ 4, 5, 6 từ trên xuống như sau:

“Căn cứ Nghị định s 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định s 78/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ Sửa đổi, bsung một s điu của Nghị định s 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 23/2007/TT-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ Khoa học và công nghệ Hưng dẫn xây dựng, thm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Thông tư s 30/2011/TT-BKHCN ngày 15 tháng 11 năm 2011 của Bộ Khoa học và công ngh Sa đổi bổ sung, bãi bỏ một số quy định của Thông tư s 23/2007/TT-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ Khoa hc và công nghệ;

Căn cứ Thông tư s 24/2017/TT-BTNMT ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và môi trường quy định kỹ thuật quan trc môi trường;

Căn cứ Thông tư s 47/2011/TT-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và môi trường Quy định quy chun kỹ thuật quốc gia về môi trường;”.

 

15/2019/QĐ-UBND

28/02/2019

Ban hành Quy chế phi hợp trong việc lập, theo dõi, đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm trên địa bàn tỉnh

- Tại căn cứ ban hành: bỏ căn cứ “Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015”.

- Tại phần nơi nhận:

+ Ở gạch đầu dòng thứ 5 từ trên xuống tách như sau:

“- Thường trực tnh ủy;

- Thường trực HĐND tỉnh;”

- Ở gạch đầu dòng thứ 10 từ trên xuống sửa thành “CSDLQG về pháp luật (Sở Tư pháp)”.

 

17/2019/QĐ-UBND

08/3/2019

Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và diện tích công trình sự nghiệp thuộc cơ sở hoạt động sự nghiệp (trừ lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hưng Yên

- Tại căn cứ ban hành: bỏ căn cứ thứ 5 từ trên xuống.

- Sửa tiêu đề Điều 4 thành “Quy định chuyển tiếp”.

 

18/2019/QĐ-UBND

11/3/2019

Ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công và mức chi cụ thể cho các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Tại phn nơi nhận: Ở gạch đầu dòng thứ 8 từ trên xung sửa thành “CSDLQG về pháp luật (Sở Tư pháp)”.

 

19/2019/QĐ-UBND

01/4/2019

Thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Yên Mỹ trực thuộc UBND huyện Yên Mỹ.

Tại phn nơi nhận: Bổ sung nơi nhận “Trung tâm tin học - công báo tỉnh”.

 

21/2018/QĐ-UBND

18/4/2019

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 47/2018/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quy định quản lý công nghệ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

- Tại phần số và ký hiệu văn bản: sửa năm ban hành văn bản thành “21/2019/QĐ-UBND”.

- Tại tiêu đề Điều 1: sửa chữ in thường thành chữ in đậm như sau: “Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quyết định số 47/2018/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quy định quản lý công nghệ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, như sau:”

- Tại tiêu đề Điều 2: sửa chữ in thường thành chữ in đậm như sau “Trách nhiệm tổ chức thực hiện”

- Tại phần nơi nhận: Ở gạch đầu dòng thứ nhất từ trên xuống sửa thành “Như Điều 2”.

 

22/2019/QĐ-UBND

09/5/2019

Bãi bỏ Quyết định s 01/2007/QĐ-UBND ngày 07 tháng 02 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên

- Tại Điều 1: Sửa chữ in thường thành chữ in đậm như sau “Bãi bỏ Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND ngày 07 tháng 02 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành Quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội”

- Bổ sung tiêu đề Điều 2 Quyết định là “Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưi, việc tang và lễ hội”

- Bổ sung tiêu đề Điều 3 Quyết định là “Hiệu lực thi hành”

- Bổ sung tiêu đề Điều 4 Quyết định là “Trách nhiệm tổ chức thực hiện”

- Đổi chỗ Điều 4 và Điều 3.

 

29/2019/QĐ-UBND

22/8/2019

Ban hành Quy định phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

- Bổ sung tiêu đề Điều 2 Quyết định là “Hiệu lực thi hành”

- Bổ sung tiêu đề Điều 3 Quyết định là “Trách nhiệm tổ chức thực hiện”

- Tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 8 Dự thảo Quy định: thay các kí hiệu gạch đầu dòng (-) bằng kí hiệu các điểm a, b.

 

32/2019/QĐ-UBND

19/9/2019

Ban hành Quy định về bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

- Bổ sung tiêu đề Điều 2 Quyết định là “Hiệu lực thi hành”

- Bổ sung tiêu đề Điều 3 Quyết định là “Trách nhiệm tổ chức thc hin”

 

34/2019/QĐ-UBND

04/10/2019

Bãi bỏ Quyết định số 76/2006/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành quy định chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

- Tại Điu 1: Sửa chữ in thường thành chữ in đậm như sau “Bãi bỏ Quyết định số 76/2007/QĐ-UBND ngày 10 tháng 08 năm 2007 ca Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành Quy định chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nưc”

- Bổ sung tiêu đề Điều 2 Quyết định là “Về chế độ họp của các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước”

- Tách điều 3 thành 02 Điều và bsung tiêu đề sửa thành như sau: “Điều 3. Trách nhiệm tổ chc thực hiện Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn căn cứ Quyết định thi hành

Điều 4. Hiu lc thi hành

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 10 năm 2019”

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2652/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2652/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/11/2019
Ngày hiệu lực19/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2652/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2652/QĐ-UBND 2019 đính chính sai sót văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Hưng Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2652/QĐ-UBND 2019 đính chính sai sót văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Hưng Yên
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2652/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hưng Yên
       Người kýNguyễn Văn Phóng
       Ngày ban hành19/11/2019
       Ngày hiệu lực19/11/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Quyết định 2652/QĐ-UBND 2019 đính chính sai sót văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Hưng Yên

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 2652/QĐ-UBND 2019 đính chính sai sót văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Hưng Yên

        • 19/11/2019

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 19/11/2019

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực