Quyết định 2653/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 2653/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tài chính Hải Phòng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2653/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 05 tháng 9 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC LĨNH VỰC TÀI CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 về kiểm soát thủ tục, hành/chính; số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 và số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; số 107/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018;

Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ: số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính; số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1610/QĐ-BTC ngày 31/7/2023 của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính và Quyết định số 1613/QĐ-BTC ngày 31/7/2023 của Bộ Tài chính về công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính; các văn bản quy phạm pháp luật liên quan;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 108/TTr-STC ngày 04/8/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực tài chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tài chính tổ chức thực hiện công khai Danh mục và nội dung thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp còn hiệu lực trên địa bàn thành phố Hải Phòng; xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính và cập nhật trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ các thủ tục hành chính số thứ tự 4,5,6,7 Mục I - phần A ban hành kèm theo Quyết định số 925/QĐ-CT ngày 18/4/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở Tài chính, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, phường, xã, thị trấn trên địa bàn thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- VPCP (Cục KSTTHC);
- Bộ Tài chính;
- TT TU, TT HĐND TP;
- CT, các PCT UBND TP;
- Đài PTTHHP, Báo HP;
- CVP, các PCVP UBND TP;
- Các Phòng: KSTTHC, TCNS;
- Cổng TTĐTTP;
- CV: KSTTHC1;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tùng

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC TÀI CHÍNH
(Kèm theo Quyết định số 2653/QĐ-UBND ngày 05/9/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng)

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI (01 TTHC)

TT

Mã số hồ sơ TTHC

Tên TTHC

Thời hạn giải quyết

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ

Phí/ lệ phí

Cách thức thực hiện ngoài nộp hồ sơ, trả kết quả trực tiếp

Căn cứ pháp lý

Cơ quan chuyên môn

UBND thành phố

Dịch vụ công trực tuyến

Dịch vụ bưu chính công ích

1

1.011.769

Giao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch cho doanh nghiệp đang quản lý, sử dụng

Sở Xây dựng/Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 30 ngày (15 ngày lấy ý kiến của các cơ quan liên quan, 15 ngày tổng hợp, thẩm định, trình UBND thành phố)

- Sở Tài chính: 15 ngày

30 ngày

- Đối với tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch đô thị: Sở Xây dựng.

- Đối với tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch nông thôn tập trung: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Không

Một phần

x

- Nghị định số 43/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ;

- Quyết định số 1610/QĐ- BTC ngày 31/7/2023 của Bộ Tài chính.

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ (04 TTHC)

TT

Số hồ sơ TTHC

Tên TTHC

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ TTHC

1

1.005.430

Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê

Quyết định số 1613/QĐ-BTC ngày 31/7/2023 của Bộ Tài chính

2

1.005.431

Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích liên doanh, liên kết

3

1.005.432

Quyết định xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi dự án kết thúc

4

1.005.433

Quyết định xử lý tài sản bị hư hỏng, không sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự án

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2653/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2653/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/09/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 tháng trước
(18/09/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2653/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2653/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tài chính Hải Phòng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2653/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tài chính Hải Phòng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2653/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hải Phòng
        Người kýNguyễn Văn Tùng
        Ngày ban hành05/09/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 tháng trước
        (18/09/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 2653/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tài chính Hải Phòng

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 2653/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tài chính Hải Phòng

              • 05/09/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực