Quyết định 2654/QĐ-UBND

Quyết định 2654/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực vật liệu xây dựng và nhà ở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa

Nội dung toàn văn Quyết định 2654/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính vật liệu xây dựng Sở Xây dựng Thanh Hóa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2654/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 03 tháng 7 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC VẬT LIỆU XÂY DỰNG, NHÀ Ở THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH THANH HÓA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1290/QĐ-BXD ngày 27/12/2017 của Bộ Xây dựng về việc công bố TTHC được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực nhà ở, vật liệu xây dựng, hoạt động xây dựng, kiến trúc quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 3580/TTr-SXD ngày 25/6/2019 và Báo cáo thẩm tra số 690/BC-VP ngày 02/7/2019 của Văn phòng y ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 03 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực vật liệu xây dựng và nhà ở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa (có Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Xây dựng; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 Quyết đnh;
- Cục kiểm soát TTHC-VPCP (bản điện tử);
- Chủ tịch
UBND tnh (để b/c);
- Trung tâm Phục vụ hành
chính công tnh;
- C
ng thông tin đin t tnh (để đăng tải);
- L
ưu: VT, KSTTHCNC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thị Thìn

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH THANH HÓA
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2654/QĐ-UBND ngày 03/7/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa)

Stt

Tên thủ tục hành chính (Mã hồ sơ TTHC trên CSDLQG về TTHQ

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn c pháp lý

I. LĨNH VỰC VẬT LIỆU XÂY DỰNG

1

Thủ tục công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

(BXD-THA-263469)

05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Thanh Hóa (Số 28, Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

150.000 đồng/giấy đăng ký.

- Thông tư số 28/2012/TT- BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật;

- Thông tư số 02/2017/TT- BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ;

- Thông tư số 10/2017/TT-BXD ngày 29/9/2017 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quc gia vsản phm, hàng hóa vật liệu xây dựng và hướng dẫn chứng nhận hp quy, công bố hợp quy.

- Thông tư số 183/2016/TT- BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy đăng ký công bố hợp chuẩn, hợp quy.

II. LĨNH VỰC NHÀ Ở

1

Thủ tục công nhận hạng/công nhận lại hạng nhà chung cư (B50D-THA-263441)

15 ngày kể từ ngày nhận đủ hsơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Thanh Hóa (S 28, Đi l Lê Li, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

Chưa quy định

- Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014;

- Thông tư số 31/2016/TT-BXD ngày 30/12/2016 của Bộ Xây dựng quy định việc phân hạng và công nhận hạng nhà chung cư.

2

Thủ tục công nhận điều chỉnh hạng nhà chung cư

(BXD-THA-263442)

15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hp lệ

Chưa quy định

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2654/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2654/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/07/2019
Ngày hiệu lực03/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2654/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2654/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính vật liệu xây dựng Sở Xây dựng Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2654/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính vật liệu xây dựng Sở Xây dựng Thanh Hóa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2654/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýLê Thị Thìn
        Ngày ban hành03/07/2019
        Ngày hiệu lực03/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2654/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính vật liệu xây dựng Sở Xây dựng Thanh Hóa

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2654/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính vật liệu xây dựng Sở Xây dựng Thanh Hóa

            • 03/07/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/07/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực