Quyết định 2655/QĐ-BTP

Quyết định 2655/QĐ-BTP về điều chỉnh Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2019

Nội dung toàn văn Quyết định 2655/QĐ-BTP 2019 điều chỉnh Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng công viên chức Bộ Tư pháp


BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2655/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC BỘ TƯ PHÁP NĂM 2019

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tchức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định s 1269/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 3168/QĐ-BTP ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2019;

Căn cứ tình hình triển khai Kế hoạch đào tạo, bi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2019;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2019 kèm theo Quyết định này gồm Phụ lục I, II, III, IV.

Điều 2. Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm quản lý, theo dõi và đôn đốc việc tổ chức thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2019.

Điều 3. Cục Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm quản lý và theo dõi kinh phí đào tạo, bồi dưỡng; hướng dẫn các đơn vị sử dụng kinh phí đúng quy định.

Điều 4. Các đơn vị được giao chủ trì tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng thực hiện đúng quy định pháp luật và của Bộ Tư pháp.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Các Thứ
trưởng (để biết);
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Lê Thành Long

 

PHỤ LỤC I

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁC CHỨC DANH TƯ PHÁP VÀ CÁC CHỨC DANH TƯ PHÁP KHÁC NĂM 2019
(
Ban hành kèm theo Quyết định số 2655/QĐ-BTP ngày 28 tháng 10 năm 2019 của Bộ Tư pháp)

TT

TÊN LỚP ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

ĐỐI TƯỢNG HỌC

SỐ NGƯỜI

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

KẾ HOẠCH KINH PHÍ (TRIỆU ĐỒNG)

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

GHI CHÚ

1

Lớp Đào tạo nghề luật sư khóa 20

Thí sinh tự do đã tốt nghiệp cnhân Luật

2.035/khóa

12 tháng/khóa

Tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh và địa phương liên kết

0,00

Hc viện Tư pháp

 

2

Lp Đào tạo nghcông chứng khóa 21

Viên chức và thí sinh tự do đã tt nghiệp c nhân Luật

1.274/khóa

12 tháng/khóa

Tại Hà Nội và Tp. H Chí Minh

0,00

Học viện Tư pháp

 

3

Lớp Đào tạo nghiệp vụ thi hành án khóa 19

Cán bộ trong diện bổ nhiệm chp hành viên

191/ka

06 tháng/khóa

Tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh

0,00

Học viện Tư pháp

 

4

Lớp Đào tạo nghiệp vụ đu giá khóa 11

Thí sinh tự do đã tốt nghiệp cử nhân Luật hoặc cnhân Kinh tế

90/khóa

06 tháng/khóa

Tại Hà Nội

0,00

Học viện Tư pháp

 

5

Lp Đào tạo chung Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư khóa 2

Thí sinh dự nguồn cho việc tuyn chọn, bổ nhiệm thẩm phán, kim sát viên và hành nghluật sư

88/khóa

18 tng/khóa

Tại Hà Nội

0,00

Học viện Tư pháp

 

6

Lớp Đào tạo nghề thừa phát lại khóa 3

Thí sinh tự do đã tốt nghiệp cử nhân luật

90/khóa

06 tháng/khóa

Tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh

0,00

Học viện Tư pháp

 

7

Lớp Đào tạo luật sư phục vụ hội nhập quốc tế khóa 3

Thí sinh tự do đã tốt nghiệp cnhân luật

40/khóa

12 tháng/khóa

Tại Hà Nội

0,00

Học viện Tư pháp

 

8

Lớp Đào tạo nghề luật sư chất lượng cao khóa 1

Thí sinh tự do đã tốt nghiệp cử nhân luật

40/khóa

11 tháng/khóa

Tại Hà Nội

0,00

Học viện Tư pháp

 

9

Lớp Bồi dưỡng ngạch Trợ giúp viên pháp lý hạng 2

Viên chc của các Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước các tnh, thành ph

28/khóa

02 tháng/khóa

Tại H Chí Minh

0,00

Học viện Tư pháp

 

10

Lớp Đào tạo chung Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư cho giảng viên, cán bộ của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Hà Nội

Giảng viên, cán bộ các nước Cộng hòa n ch nhân dân Lào

30/khóa

06 tháng/khóa

Tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh

0,00

Hc viện Tư pháp

Kinh phí Dự án, nhiệm vụ bổ sung.

Tng cộng Phụ lục I:

0,00

Kinh phí đào tạo do Bộ Tài chính cp riêng thu phí theo quy định

 

PHỤ LỤC II

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2655/QĐ-BTP ngày 28 tháng 10 năm 2019 của Bộ Tư pháp)

I. BỒI DƯỠNG BẮT BUỘC ĐÁP ỨNG TIÊU CHUẨN CHỨC DANH

TT

NỘI DUNG BỒI DƯỠNG

ĐỐI TƯỢNG HỌC

SỐ NGƯỜI

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

KẾ HOẠCH KINH PHÍ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 3168/QĐ-BTP (TRIỆU ĐỒNG)

KINH PHÍ ĐIỀU CHỈNH (TRIỆU ĐỒNG)

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

GHI CHÚ

1

Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, qun lý cấp Vụ và tương đương

Công chức lãnh đạo cấp Vụ và tương đương đã bổ nhiệm nhưng chưa có chứng ch bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ; công chức, viên chức quy hoạch lãnh đạo cấp Vụ và tương đương

53/01 lp

27 buổi/lớp Tháng 4-6

Tại Học viện Tư pháp

421,00

457,00

Học viện Tư pháp phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia

 

2

Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, qun lý cp Phòng và tương đương

Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương chưa có chng ch bi dưng lãnh đạo, quản lý cấp Phòng; công chức, viên chức quy hoạch lãnh đạo cấp Phòng và tương đương

63/01 lớp

33 buổi/lớp Tháng 7

Tại Học viện Tư pháp (Hà Nội, và Tp. HCM)

228,00

175,00

Hc viện Tư pháp

 

3

Lớp bi dưng kiến thức về quốc phòng - an ninh (đối tượng 3)

Công chức, viên chức cấp Phòng ca các đơn vị thuộc Bộ chưa có chứng chỉ quốc phòng - an ninh dành cho đối tượng 3

90/02 lớp

12 ngày/lp Tháng 3-4, 8

Tại Học viện Tư pháp

153,00

148,00

Học viện Tư pháp

 

4

Lớp bồi dưỡng kiến thức về quốc phòng - an ninh (đối tượng 4)

Công chức, viên chức không gichức vụ lãnh đạo cấp Vụ, cấp Phòng và tương đương của các đơn vị thuộc Bộ chưa có chứng chquốc phòng - an ninh dành cho đối tượng 4

49/01 lớp

04 ngày/lớp Tháng 3

Tại Học viện Tư pháp

89,00

47,00

Học viện Tư pháp

 

Tng cộng I:

891,00

827,00

 

 

II. BỒI DƯỠNG CHUYÊN NGÀNH, BỒI DƯỠNG THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ NÂNG CAO KIẾN THỨC

TT

NỘI DUNG BỒI DƯỠNG

ĐỐI TƯỢNG HỌC

SỐ NGƯỜI

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

KẾ HOẠCH KINH PHÍ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 3168/QĐ-BTP (TRIỆU ĐỒNG)

KINH PHÍ ĐIỀU CHỈNH (TRIỆU ĐỒNG)

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

GHI CHÚ

1

Lớp bồi dưỡng chuyên sâu về pháp luật kinh tế và chính sách cạnh tranh

Công chức, viên chức trẻ trong Danh sách Quy hoạch có trình độ chuyên môn sâu ca Bộ Tư pháp giai đoạn 2014-2020 và một scông chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ

50/01 lớp

03 ngày/lớp Quý II

Tại Học viện Tư pháp

81,00

45,00

Học viện Tư pháp

Không thực hiện.

2

Lớp bồi dưỡng chuyên sâu v pháp luật hành chính, tổ chức b máy

Công chức, viên chức trẻ trong Danh sách Quy hoch có trình độ chuyên môn sâu ca Bộ Tư pháp giai đoạn 2014-2020 và một số công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ

20/01 lớp

03 ngày/lớp Tháng 7

Tại Học viện Tư pháp

82,00

74,00

Học viện Tư pháp

 

3

Lớp bồi dưỡng chuyên sâu vxây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoch, thng kê tư pháp

Công chức, viên chức trẻ trong Danh sách Quy hoạch có trình độ chuyên môn sâu ca Bộ Tư pháp giai đoạn 2014-2020 và một số công chc, viên chức các đơn vị thuộc Bộ

50/01 lớp

02 ngày/lớp Quý II

Ti Học viện Tư pháp

72,00

45,00

Học viện Tư pháp

Không thực hiện

4

Lớp bồi dưng nghiệp vụ cho công chức đầu mi làm nhiệm vụ cung cp thông tin cho công dân.

Lãnh đạo phụ trách và công chức đầu mối cung cp thông tin tại các đơn vị thuộc Bộ

70/01 lớp

01 ngày/lớp Quý IV

Tại trụ sở cơ quan Bộ Tư pháp

30,00

30,00

Văn phòng Bộ

 

5

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ bảo vệ

Cán bộ phụ trách bảo vệ, nhân viên bảo vệ tại cơ quan Bộ và các đơn vị thuộc Bộ có trụ sở bên ngoài địa bàn Tp. Hà Nội

25/01 lớp

02 buổi/lớp QIII

Tại trụ sở cơ quan Bộ Tư pháp

10,00

0,00

Văn phòng Bộ

Không thực hiện.

6

Lp bi dưng v công tác phòng cháy và chữa cháy

Ban Chhuy, Đội viên Đội phòng cháy và chữa cháy, cán bộ nòng cốt ca một số đơn vị thuộc Bộ

100/01 lớp

01 ngày/lớp Tháng 7

Tại trụ scơ quan Bộ Tư pháp

16,50

16,40

Văn phòng Bộ

 

7

Lớp bồi dưỡng kỹ năng xây dựng Kế hoạch theo Quy chế xây dựng kế hoạch mi ca Bộ Tư pháp

Đại diện lãnh đạo cấp Vụ, Lãnh đạo cấp phòng ph trách công tác tng hp, văn phòng tại đơn vị thuộc Bộ, chuyên viên được giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch công tác tại đơn vị thuộc Bộ

80/01 lớp

01 ngày/lp Tháng 10

Tại Hà Nội

70,00

70,00

Cục Kế hoạch - Tài chính

 

8

Lp bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cho đoàn viên, thanh niên Bộ Tư pháp

Cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên các đơn vị thuộc Bộ

60/01 lớp

01 ngày/lớp Quý II

Tại Lào Cai

45,00

41,00

Ban chấp hành Đoàn BTP

 

9

Lớp bi dưỡng kỹ năng truyền đạt ý tưng và tchức thực hiện công việc

Công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ có thời gian công tác từ 5 năm trở lên

24/01 lớp

02 ngày/lớp Tháng 7

Tại Hà Nội

55,00

55,00

Vụ Tổ chức cán bộ

 

10

Lớp bồi dưng kỹ năng phân công công việc hiệu qu và thúc đẩy tinh thần làm việc của nhân viên

Công chức, viên chức lãnh đạo cấp Phòng hoặc quy hoạch lãnh đạo cấp Phòng của các đơn vị thuộc Bộ

24/01 lớp

02 ngày/lp Tháng 6

Tại Hà Nội

55,00

55,00

Vụ Tchức cán bộ

 

11

Lớp bi dưng nghiệp vụ công c bình đẳng giới và vì sự tiến bộ ca phụ nữ

Công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ có liên quan đến công tác bình đng giới và vì sự tiến bộ ca phụ nữ

80/01 lớp

01 ngày/lớp Quý I

Ti Hà Nội

45,00

0,00

Vụ Tổ chức cán bộ

Không thực hiện.

12

Lớp bồi dưỡng cho công chc, viên chức mi tuyn dụng

Công chức, viên chc mới tuyn dụng chưa tham gia bồi dưng

60/01 lp

05 ngày/lớp Quý I

Tại trụ sở cơ quan Bộ Tư pháp

70,00

0,00

Vụ Tchức cán bộ

Không thực hiện.

13

Lớp bồing nghiệp vụ giảng dạy chương trình cao đẳng và một số môn học mới, đặc thù

Lãnh đạo Nhà trường và các giáo viên các Trường Trung cấp Luật thuộc Bộ

70/01 lớp

03 ngày/lớp Tháng 7

Tại Qung Bình

142,00

125,60

Vụ Tổ chức cán bộ

 

14

Tchức Đoàn đi học tập, nghiên cứu chuyên sâu v btrợ tư pháp, trọng tài thương mại

Công chức, viên chức lãnh đạo, qun lý cấp Phòng trở lên; một số công chức, viên chức trđược quy hoạch lãnh đạo cp phòng

12/01 Đoàn

10 ngày/Đoàn Tháng 7

Tại Vương Quốc Anh

1.500,00

1.746,00

Vụ Tổ chức cán b

 

Tổng cộng II:

2.273,50

2.303,00

 

 

III. BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC TIN HỌC, HỘI NHẬP QUỐC TẾ

TT

NỘI DUNG BỒI DƯỠNG

ĐỐI TƯỢNG HỌC

SỐ NGƯỜI ĐÃ THỰC HIỆN 9 THÁNG

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

KẾ HOẠCH KINH PHÍ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 3168/QĐ-BTP (TRIỆU ĐỒNG)

KINH PHÍ ĐIỀU CHỈNH (TRIỆU ĐỒNG)

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

GHI CHÚ

1

Lớp bồi dưỡng tin học đạt chuẩn knăng sử dụng công nghệ thông tin cơ bn theo Thông tư s 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 ca Bộ Tng tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin

Công chc, viên chức các đơn vị thuộc Bộ có thâm niên công tác t 5 năm trở n

103/01 lp

15 ngày Tháng 4-5

Tại Hà Nội

137,00

164,00

Học viện Tư pháp

 

2

Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nâng cao v pháp luật quốc tế và giải quyết tranh chp đầu tư quốc tế cho công chức, viên chức làm công tác pháp luật, pháp chế

Công chức, viên chức làm công tác liên quan đến pháp luật, pháp chế của các bộ, ngành và địa phương; 01 số công chức, viên chc trẻ có trình độ chuyên môn sâu của Bộ Tư pháp

210/03 lớp

02 ngày/lp Tháng 7,8

Tại Tp. Hà Nội, Đà Nng, Hồ Chí Minh

181,00

176,10

Vụ Pháp luật quc tế

Triển khai Đề án 2007/QĐ-TTg , Đề án 1063/QĐ-TTg của Thtướng Chính ph.

3

Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cơ bn về pháp luật quốc tế, gii quyết tranh chấp đầu quốc tế

Công chức, viên chức làm công tác liên quan đến pháp luật, pháp chế các bộ, ngành, sở, Ban QL khu CN

147/03 lớp

05 ngày/lớp Tháng 6,8

Tại Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh và Đà Nng

452,00

408,00

Học viện Tư pháp

-nt-

Tổng cộng III:

770,00

748,10

 

 

IV. CHỌN, CỬ ĐI ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

TT

NỘI DUNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

ĐỐI TƯỢNG HỌC

SỐ NGƯỜI ĐÃ THỰC HIỆN 9 THÁNG

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

KẾ HOẠCH KINH PHÍ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 3168/QĐ-BTP (TRIỆU ĐỒNG)

KINH PHÍ ĐIỀU CHỈNH (TRIỆU ĐỒNG)

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

GHI CHÚ

1

Chọn, cử đi học kiến thức quốc phòng - an ninh (đối tượng 1,2)

Công chức Lãnh đạo Bộ, lãnh đạo cp Vụ

26 người

01 tháng

Theo quy định chung

0,00

0,00

Vụ Tchức cán bộ

Do Ban Tchức Trung ương và Bộ Tư lệnh Thủ đô phân bchỉ tiêu

2

Chọn, cử đi học cao cấp lý luận chính trị theo tiêu chuẩn quy định cho cán bộ nh đạo, quản lý

Công chức, viên chức là lãnh đạo cấp Vụ và tương đương hoặc quy hoạch lãnh đạo cp V và tương đương

43 người

Theo quy định chung

Tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh

620,00

645,00

Vụ Tổ chức cán b

Các đơn vsau đây sẽ tự chi tr kinh phí đt, bd: Tng cục Thi hành án dân sự và cơ quan thi hành án dân sự các địa phương, 05 Trường Trung cp Luật, Trường Đi học Luật Hà Nội, Học viện Tư pháp, Cục Công tác phía Nam, Nhà Xuất bn Tư pháp, Báo Pháp luật Việt Nam, Trung tâm thuộc Cc Đăng ký quốc gia giao dịch bo đm

3

Chọn, cử đi học trung cấp lý luận chính trị theo tiêu chun quy định cho cán bộ lãnh đạo, qun lý

Công chc, viên chức là lãnh đạo cp Phòng và tương đương hoặc quy hoạch lãnh đạo cấp Phòng và tương đương

52 người

Theo quy định chung

Tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh

300,00

411,00

Vụ Tchức cán bộ

 

Công chức, viên chức là lãnh đạo cấp Phòng và tương đương hoặc quy hoạch nh đạo cấp Phòng và tương đương

105 người/02 lớp

Theo quy định chung (đã tổ chc từ năm 2018 đến năm 2019)

Ti Học viện Tư pháp

475,25

475,00

Học viện Tư pháp

 

4

Chọn, cử đi học qun lý nhà nước theo tiêu chuẩn chức danh công chức; tiêu chun chức danh nghề nghiệp viên chức; tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, qun lý

Công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ chưa đáp ứng tiêu chun theo quy định hoặc chuẩn bị dự thi nâng ngạch

130 lượt

Theo quy định chung

Tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh

300,00

472,50

Vụ Tổ chức cán bộ

 

5

Chọn, cử đi hc sau đại học phù hp với vị trí vic làm

Công chức, viên chc các đơn vị thuộc Bộ

13 Ni

Theo quy định chung

Tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh

300,00

158,70

Vụ Tổ chc cán bộ

 

6

Chọn, cử đi bồi dưng kiến thức, kỹ ng, phương pháp chuyên ngành; kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao; bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, vị trí việc làm và các chương trình bồi dưỡng khác có liên quan ở trong nước hoặc nước ngoài

Công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ

83 lượt người

Theo quy định chung

Tại trong nước hoặc nước ngoài (nếu có kinh phí)

175,00

117,00

Vụ Tổ chức cán bộ

 

Tổng cộng IV:

2.170,25

1279,20

 

 

V. BIÊN SOẠN CHƯƠNG TRÌNH, TÀI LIỆU

TT

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH, TÀI LIỆU

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

KẾ HOẠCH KINH PHÍ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 3168/QĐ-BTP (TRIỆU ĐỒNG)

KINH PHÍ ĐIỀU CHỈNH (TRIỆU ĐỒNG)

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

GHI CHÚ

1

Biên soạn, in ấn Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ tư pháp cp huyện

 

 

135,00

150,00

Vụ Tchức cán bộ

 

2

Cập nhật, chnh sửa tài liệu tập huấn kiến thức, kỹ năng pháp luật quốc tế và gii quyết tranh chp đầu quốc tế cho ng chức, viên chức làm công tác pháp luật, pháp chế ở Trung ương, địa phương

 

 

55,00

48,00

Vụ Pháp luật quốc tế

 

Tng cộng V:

190,00

198,00

 

 

Tổng cng Phụ lục II:

6.294,75

6.355,30

 

 

 

PHỤ LỤC III

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC HỆ THỐNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2655/QĐ-BTP ngày 28 tháng 10 năm 2019 của Bộ Tư pháp)

I. BỒI DƯỠNG BẮT BUỘC ĐÁP ỨNG TIÊU CHUẨN CHỨC DANH

TT

NỘI DUNG BỒI DƯỠNG

ĐỐI TƯỢNG HỌC

SỐ NGƯỜI

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

KẾ HOẠCH KINH PHÍ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 3168/QĐ-BTP (TRIỆU ĐỒNG)

KINH PHÍ ĐIỀU CHỈNH (TRIỆU ĐỒNG)

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

GHI CHÚ

1

Lớp bồi dưng ngạch Thẩm tra viên cao cp/Chấp hành viên cao cấp

Công chức là nguồn bổ nhiệm Thẩm tra viên cao cp/chấp hành viên cao cấp

28/01 lớp

06 tun/lớp Tháng 4-5

Tại Hà Nội

351,00

411,00

Học viện Tư pháp

 

2

Lp bồi dưng ngạch Chấp hành viên trung cấp

Công chức là ngun bổ nhiệm Chp hành viên trung cp

243/03 lớp

06 tuần/lớp Tháng 4-7

Tại Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh

840,00

860,00

Học viện Tư pháp

 

3

Lớp bồi dưỡng ngạch Thẩm tra viên chính

Công chức là nguồn bổ nhiệm Thẩm tra viên chính

115/02 lớp

06 tuần/lớp Tháng 1-3

Tại Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh

544,00

497,00

Học viện Tư pháp

 

4

Lớp bồi dưỡng ngạch Thẩm tra viên

Công chức là nguồn bnhiệm Thm tra viên

117/02 lớp

08 tuần/lớp Tháng 4-6

Tại Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh

538,00

534,00

Học viện Tư pháp

 

5

Lớp bồi dưỡng ngạch Thư ký THA

Công chức là nguồn bổ nhiệm Thư ký THA

138/02 lớp

08 tun/lớp Quý II

Tại Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh

621,00

574,00

Học viện Tư pháp

 

Tng cộng I:

2.894,00

2.876,00

 

 

II. BỒI DƯỠNG CHUYÊN NGÀNH, BỒI DƯỠNG THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM

TT

NỘI DUNG BỒI DƯỠNG

ĐỐI TƯỢNG HỌC

SỐ NGƯỜI

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

KẾ HOẠCH KINH PHÍ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 3168/QĐ-BTP (TRIỆU ĐỒNG)

KINH PHÍ ĐIỀU CHỈNH (TRIỆU ĐỒNG)

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

GHI CHÚ

1

Lớp bồi dưng, tập huấn các quy định sửa đi, bổ sung của Luật Đầu tư công và Luật xây dựng đi với các chủ đầu tư dự án sdụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

Th trưng, Kế toán trưng, cán bộ trực tiếp thực hiện công tác đầu tư ca các Cục THADS, các đơn vị sdụng vốn đầu tư

200/01 lp

02 ngày/lớp Tháng 8

Tại Tp. Hà Nội

150,00

150,00

Cục Kế hoạch - Tài chính

 

2

Lớp bồi dưng kiến thc pháp luật về bồi thường nhà nước, thi hành án hành chính

Lãnh đạo Cục, Trưng phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án dân sự, Trưởng phòng Kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc Cục; Chi cục trưng Chi cục THADS

900/03 lớp

02 ngày/lp Quý IV

Tại Hà Nội, Đà Nng và Tp. Hồ Chí Minh

648,00

648,00

Tổng cục Thi hành án dân sự

 

3

Lp bồi dưỡng chuyên sâu về nghiệp vụ Thi hành án dân sự: tập trung vào kỹ năng tác nghiệp liên quan đến án kinh doanh thương mại, dân sự...; về thi hành quyết định của tòa án giải quyết vụ việc phá sản cho

Chấp hành viên thuộc Cục THADS và Chi cục THADS

1100/03 lp

02 ngày/01 lớp Quý IV

Tại Hà Nội (400 học viên), Tp. Đà Nng (300 học viên), Tp. Hồ Chí Minh (400 học viên)

780,00

780,00

Tổng cục Thi hành án dân sự

 

Tng cộng II:

1.578,00

1.578,00

 

 

III. CHỌN, CỬ ĐI ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

TT

NỘI DUNG BỒI DƯỠNG

ĐỐI TƯỢNG HỌC

SỐ NGƯỜI

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

KẾ HOẠCH KINH PHÍ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 3168/QĐ-BTP (TRIỆU ĐỒNG)

KINH PHÍ ĐIỀU CHỈNH (TRIỆU ĐỒNG)

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

GHI CHÚ

1

Chọn, cử đi học cao cp lý luận chính trị theo tiêu chuẩn quy định cho cán bộ lãnh đạo, quản lý

Công chức trong quy hoạch lãnh đạo Cục THADS, lãnh đạo đơn vị thuộc Tổng cục công chc trong quy hoạch lãnh đạo Chi cục và Phòng chuyên môn thuộc Cục

121 người

Theo quy định chung

Tại các cơ sở đào tạo trên cả nước

420,00

420,00

Tng cục Thi hành án dân sự

 

2

Chọn, cử đi học trung cấp lý luận chính trị theo tiêu chuẩn quy định cho cán bộ lãnh đạo, quản lý

Công chức trong quy hoạch lãnh đạo Cục THADS, lãnh đạo đơn vị thuộc Tổng cục công chức trong quy hoạch lãnh đạo Chi cục và Phòng chuyên môn thuộc Cục

424 người

Theo quy định chung

Tại các cơ sđào tạo trên cả nước

900,00

1.253,40

Tổng cục Thi hành án dân sự

 

3

Chọn, cử đi bồi dưỡng lãnh đạo, qun lý cấp Vụ và tương đương

Công chức lãnh đạo cp Vụ và tương đương đã bổ nhiệm nhưng chưa có chứng chbồi dưỡng lãnh đạo, qun lý cấp Vụ; công chức quy hoạch lãnh đạo cấp Vụ và tương

50 người

Theo quy định chung

Tại các cơ sở đào tạo trên cả nước

300,00

300,00

Tổng cục Thi hành án dân sự

 

4

Chọn, cử đi bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương

Trưng phòng, Phó Trưng phòng và tương đương chưa có chứng chbồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Phòng; công chức, viên chc quy hoạch lãnh đạo cấp Phòng và tương đương

100 người

Theo quy định chung

Tại các cơ sđào tạo trên cả nước

400,00

400,00

Tổng cục Thi hành án dân sự

 

5

Chọn, cử đi học qun lý nhà nước theo tiêu chuẩn chức danh công chức; tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý

Công chức chưa đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định hoặc chuẩn bị dự thi nâng ngạch

36 người (chuyên viên cao cấp: 5, chuyên viên chính: 10, ….

Theo quy định chung

Tại các cơ s đào tạo trên cnước

130,00

130,00

Tổng cục Thi hành án dân sự

 

6

Chọn, cử đi học kiến thức quốc phòng - an ninh

Công chức Hệ thng thi hành án dân sự

185 người (đối tượng 2: 25, đi tượng 3:  241)

Theo quy định chung

Tại các cơ sđào tạo trên cả nước

200,00

200,00

Tng cục Thi hành án dân sự

 

7

Chọn, cử đi bồi dưỡng theo vị trí việc làm: Kế toán, thủ kho, thủ quỹ, văn thư...

Công chức Hệ thống thi hành án dân sự

2.000 người

Theo quy định chung

Tại các cơ sđào tạo trên cnước

1.378,00

1.378,00

Tổng cục Thi hành án dân sự

 

8

Chọn, cử đi đào tạo đại học, sau đại học theo vị trí việc làm

Công chức thi hành án dân sự đang giữ chc vụ Lãnh đạo Tng cục, Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo cấp Vụ và tương đương thuộc Tng cục và công chức trong quy hoạch các chức danh lãnh đạo nêu trên. Công chức làm công lác tham mưu, hoạch định chính sách ti Tổng cục

28 người

Theo quy định chung

Tại các cơ sở đào tạo trên cả nước

200,00

200,00

Tng cục Thi hành án dân sự

 

9

Đào tạo, bồi dưỡng tin học, ngoại ngữ

Công chức Hệ thống thi hành án dân sự

Tin học: 192; Ngoại ngữ: 216

Theo quy định chung

Tại các cơ sđào tạo trên cả nưc

600,00

600,00

Tng cục Thi hành án dân sự

 

Tổng cộng III:

4,528,00

4.881,40

 

 

Tổng cộng Phụ lc III:

9.000,00

9.335,40

 

 

 

PHỤ LỤC IV

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KINH PHÍ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG KHÁC NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2655/QĐ-BTP ngày 28 tháng 10 năm 2019 ca Bộ Tư pháp)

TT

NỘI DUNG

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

KẾ HOẠCH KINH PHÍ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 3168/QĐ-BTP (TRIỆU ĐỒNG)

KINH PHÍ ĐIỀU CHỈNH (TRIỆU ĐỒNG)

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

GHI CHÚ

1

Kinh phí hỗ trợ Cục Công tác phía Nam c công chức đi đào tạo, bi dưỡng chuyên môn, nghip vụ theo vị trí việc làm

Quý I, II, III, IV

Tại các cơ sở đào tạo trong nước

100.00

100,00

Cục Công tác phía Nam

 

2

Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2019 (theo dõi, đôn đốc, qun lý, hưng dẫn nghiệp vụ và sơ kết, tổng kết; xây dựng các báo cáo về đào tạo, bồi dưng theo yêu cu)

Quý I, II, III, IV

 

60,00

45,00

Vụ Tchức cán bộ

 

3

Kinh phí tổ chức hội thảo ly ý kiến dự thảo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2020

Quý IV

Tại Hà Nội

45,00

45,00

Vụ Tchức cán bộ

 

4

Kinh phí tổ chức 02 hội tho vnhững vn đề chun môn, trao đổi kinh nghiệm và phương pháp nghiên cu, học tập cho công chc, viên chc trẻ có trình độ chuyên môn sâu ca Bộ Tư pháp

Quý I, II, III, IV

Tại Hà Nội

96,00

96,00

Vụ Tổ chức cán bộ

 

5

Kinh phí tham dự các cuộc hp, hội nghị, hội thảo do Bộ Nội vụ và các Bộ, ngành t chc liên quan đến công tác đào tạo, bi dưng: hp xét đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng

Quý I, II, III, IV

Theo yêu cu

50,00

23,30

Vụ Tchức cán bộ

 

6

Kinh phí dự phòng tchức các lớp đào tạo, bồi dưỡng khác

Quý I, II, III, IV

 

354,25

0,00

Vụ Tổ chức cán bộ

Đã điều chnh cho các nhiệm vụ phát sinh.

Tổng cộng Phụ lc IV:

705,25

309,30

 

 

Tổng cộng Phụ lục I, II, III, IV:

16.000,00

16.000,00

 

 

Tng cộng: 16.000 triu đồng.

Bằng chữ: Mười sáu tỷ đồng chẵn./.

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2655/QĐ-BTP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2655/QĐ-BTP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/10/2019
Ngày hiệu lực28/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtTháng trước
(09/11/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2655/QĐ-BTP

Lược đồ Quyết định 2655/QĐ-BTP 2019 điều chỉnh Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng công viên chức Bộ Tư pháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2655/QĐ-BTP 2019 điều chỉnh Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng công viên chức Bộ Tư pháp
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2655/QĐ-BTP
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýLê Thành Long
        Ngày ban hành28/10/2019
        Ngày hiệu lực28/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtTháng trước
        (09/11/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 2655/QĐ-BTP 2019 điều chỉnh Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng công viên chức Bộ Tư pháp

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 2655/QĐ-BTP 2019 điều chỉnh Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng công viên chức Bộ Tư pháp

         • 28/10/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 28/10/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực