Quyết định 2657/QĐ-BTP

Quyết định 2657/QĐ-BTP năm 2014 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 36-NQ/BCSĐ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tổ chức, cán bộ các cơ quan Thi hành án dân sự giai đoạn 2014 - 2016 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2657/QĐ-BTP năm 2014 tăng cường lãnh đạo Đảng cán bộ Thi hành án dân sự 2014 2016


BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2657/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 36-NQ/BCSĐ NGÀY 14 THÁNG 3 NĂM 2014 CỦA BAN CÁN SỰ ĐẢNG BỘ TƯ PHÁP VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC TỔ CHỨC, CÁN BỘ CÁC CƠ QUAN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ GIAI ĐOẠN 2014 - 2016

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Luật Cán bộ công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Thi hành án dân sự ngày 14 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/BCSĐ ngày 14 tháng 3 năm 2014 của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tổ chức, cán bộ các cơ quan Thi hành án dân sự giai đoạn 2014 - 2016.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; (để báo cáo)
- Thủ tướng Chính phủ; (để báo cáo)
- Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; (để báo cáo)
- Ủy ban Kiểm tra Trung ương; (để báo cáo)
- Ban Nội chính Trung ương; (để báo cáo)
- Ban Tổ chức Trung ương; (để báo cáo)
- Văn phòng Trung ương Đảng; (để báo cáo)
- Văn phòng Chính phủ; (để báo cáo)
- Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ TP; (để báo cáo)
- Tỉnh ủy, Thành ủy các tỉnh, TP trực thuộc TW; (để phối hợp)
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW; (để phối hợp)
- Các Thứ trưởng Bộ Tư pháp; (để biết)
- Ủy viên Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp; (để biết)
- Lưu: VT, VPBCS, Tổng cục THADS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thúy Hiền

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 36-NQ/BCSĐ NGÀY 14/3/2014 CỦA BAN CÁN SỰ ĐẢNG BỘ TƯ PHÁP VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC TỔ CHỨC, CÁN BỘ CÁC CƠ QUAN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ GIAI ĐOẠN 2014 - 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2657/QĐ-BTP ngày 03/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

Ngày 14/3/2014, Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp đã ban hành Nghị quyết số 36-NQ/BCSĐ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tổ chức, cán bộ các cơ quan thi hành án dân sự giai đoạn 2014 - 2016 (sau đây gọi là Nghị quyết số 36-NQ/BCSĐ). Bộ Tư pháp xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết như sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

I. MỤC ĐÍCH:

Tổ chức triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 36-NQ/BCSĐ nhằm khắc phục cơ bản những tồn tại, hạn chế, bất cập trong công tác tổ chức cán bộ, xây dựng các cơ quan thi hành án dân sự thực sự kỷ cương, kỷ luật, trong sạch, vững mạnh, toàn diện với nền công vụ “chuyên nghiệp, minh bạch, thượng tôn pháp luật”, đáp ứng yêu cầu được giao trong tình hình mới.

II. YÊU CẦU:

1. Cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp được đưa ra trong Nghị quyết số 36-NQ/BCSĐ phù hợp với chức năng nhiệm vụ của Tổng cục Thi hành án dân sự, các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan thi hành án dân sự địa phương, đảm bảo tính khả thi, thiết thực và đạt được hiệu quả cao, tránh phô trương, hình thức.

2. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/BCSĐ, Kế hoạch này và công tác tổ chức cán bộ của các cơ quan thi hành án dân sự để kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế để chấn chỉnh, xử lý theo đúng quy định của Đảng, Nhà nước và của Ngành.

3. Quá trình thực hiện cần bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác tổ chức cán bộ, có lộ trình, bước đi đối với từng nội dung công việc, phù hợp với đặc thù của hệ thống các cơ quan thi hành án dân sự.

B. NỘI DUNG:

I. TỔ CHỨC PHỔ BIẾN, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT

- Nội dung thực hiện: Quán triệt nội dung Nghị quyết số 36-NQ/BCS của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp và Kế hoạch này đến tất cả công chức, người lao động trong toàn hệ thống cơ quan thi hành án dân sự.

- Đơn vị thực hiện: Tổng cục Thi hành án dân sự, các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp; các cơ quan thi hành án dân sự địa phương.

- Đơn vị phối hợp: Cấp ủy Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội của cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Phương thức thực hiện: Lồng ghép trong Hội nghị triển khai công tác năm 2015 và trong các cuộc họp, sinh hoạt, sơ kết, tổng kết công tác của cấp Ủy, Công đoàn, Đoàn thanh niên và các tổ chức chính trị - xã hội thuộc hệ thống các cơ quan thi hành án dân sự.

Thời gian hoàn thành: Thực hiện ngay sau khi Kế hoạch này được ban hành và hoàn thành vào thời điểm thực hiện triển khai công tác năm 2015.

II. VỀ XÂY DỰNG, THỰC HIỆN THỂ CHẾ VÀ ĐỀ ÁN

1. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự năm 2008

- Đơn vị chủ trì phối hợp: Tổng cục Thi hành án dân sự.

- Đơn vị tham gia phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ, các đơn vị có liên quan thuộc Văn phòng Chính phủ.

- Sản phẩm: Luật sửa đổi và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật về công tác tổ chức cán bộ.

- Tiến độ thực hiện: Thực hiện theo Chương trình xây dựng Luật của Quốc hội

2. Xây dựng các văn bản quy định chi tiết Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự năm 2008

- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Thi hành án dân sự.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ và các đơn vị có liên quan thuộc Văn phòng Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

- Sản phẩm: Các văn bản quy định chi tiết.

- Tiến độ thực hiện: Quý II/2015.

3. Xây dựng, hoàn thiện Thông tư thay thế Thông tư số 17/2010/TT-BTP ngày 11/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp theo hướng phân cấp mạnh hơn cho Tổng cục trưởng, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự về quản lý cán bộ theo hướng cấp nào quản lý cán bộ thì chịu trách nhiệm toàn diện đối với đối tượng quản lý từ khâu tuyển dụng, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật

- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Thi hành án dân sự.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ.

- Sản phẩm: Thông tư thay thế Thông tư số 17/2010/TT-BTP được Bộ trưởng Bộ Tư pháp ký ban hành.

- Tiến độ thực hiện: Hoàn thành trong quý III/2014.

4. Xây dựng và hoàn thiện Đề án xác định vị trí việc làm hệ thống các cơ quan Thi hành án dân sự làm cơ sở để cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức theo yêu cầu vị trí việc làm và tăng cường chất lượng công chức

- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự và Tổ soạn thảo Đề án xác định vị trí việc làm.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ.

- Sản phẩm: Đề án xác định vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Tiến độ thực hiện: Phấn đấu hoàn thành trong Quý IV/2014.

5. Nghiên cứu điều chỉnh biên chế của các cơ quan thi hành án dân sự trên cơ sở số việc/1 Chấp hành viên phù hợp với các địa bàn vùng, miền

a) Điều chỉnh, giao biên chế năm 2014 và hướng dẫn thực hiện việc quản lý, sử dụng biên chế đối với các Tổng cục, các đơn vị thuộc Tổng cục và cơ quan thi hành án dân sự địa phương

- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp.

- Sản phẩm: Ban hành quyết định giao biên chế năm 2014 và văn bản hướng dẫn thực hiện trong toàn hệ thống (lưu ý: điều chỉnh tổng thể, trong đó biên chế của các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục, các Chi cục cần căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tiễn và việc Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thi hành án dân sự để điều chỉnh cho phù hợp).

- Tiến độ thực hiện:

+ Bước 1 đã thực hiện xong trong tháng 6/2014.

+ Bước 2, tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh sau khi Đề án xác định vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Xây dựng Đề án về tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Chấp hành viên

- Đơn vị chủ trì, thực hiện: Tổng cục Thi hành án dân sự.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp và các đơn vị có liên quan.

- Sản phẩm: Đề án được Tổng cục Thi hành án dân sự phê duyệt.

- Tiến độ thực hiện: Hoàn thành đồng thời và sẽ đưa vào để triển khai trong Đề án xác định vị trí việc làm trong hệ thống các cơ quan thi hành án dân sự.

6. Nghiên cứu xây dựng Đề án đổi mới mô hình tổ chức hệ thống Thi hành án dân sự trong điều kiện thành lập tòa án sơ thẩm khu vực

- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Thi hành án dân sự.

- Đơn vị phối hợp: Viện Khoa học pháp lý, Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp và các đơn vị có liên quan trong và ngoài Bộ.

- Sản phẩm: Đề án được nghiệm thu.

- Tiến độ thực hiện: Thực hiện sau khi Luật tổ chức Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân được ban hành.

7. Xây dựng Đề án thí điểm thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ, công chức lãnh đạo trong cơ quan Thi hành án dân sự

- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Thi hành án dân sự.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2015 và thực hiện theo Đề án của Bộ Tư pháp.

- Sản phẩm: Đề án được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt.

8. Xây dựng Đề án thành lập Tổ Công tác giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự thực hiện một số nhiệm vụ về quản lý thi hành án dân sự tại các cơ quan thi hành án dân sự thuộc khu vực phía Nam

- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Thi hành án dân sự

- Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp, Cục Công tác phía Nam và các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2014

- Sản phẩm: Đề án được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt.

9. Triển khai thực hiện Đề án kiện toàn tổ chức, cán bộ và tăng cường năng lực hoạt động của Vụ Tổ chức cán bộ Tổng cục Thi hành án dân sự

- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Thi hành án dân sự

- Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự.

- Thời gian thực hiện: Quý III/2014 và thực hiện thường xuyên.

- Sản phẩm: Đề án được Tổng cục phê duyệt và triển khai có hiệu quả Đề án.

III. VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC, CÁN BỘ

1. Tăng cường sự phối hợp giữa Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự với cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác cán bộ của các cơ quan thi hành án dân sự

- Nội dung thực hiện:

+ Tăng cường phối hợp giữa Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự với cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác tổ chức cán bộ thông qua trao đổi, cung cấp thông tin hoặc làm việc trực tiếp về công tác tổ chức cán bộ.

+ Trong các chuyến công tác tại các Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự địa phương, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự kết hợp làm việc với Thường trực Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân và Trưởng ban chỉ đạo Thi hành án dân sự cấp tỉnh; Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự đi làm việc ở cấp huyện kết hợp làm việc với Thường trực cấp ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân và Trưởng ban chỉ đạo thi hành án dân sự cấp huyện về công tác thi hành án dân sự về công tác tổ chức cán bộ.

+ Hàng năm, Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự tổ chức xếp hạng các Cục Thi hành án dân sự và thông báo kết quả xếp hạng tới Tỉnh ủy, Thành ủy và Ủy ban nhân dân, Ban chỉ đạo thi hành án dân sự cấp tỉnh; Cục Thi hành án dân sự tổ chức xếp hạng các Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc và thông báo kết quả xếp hạng tới cấp ủy, Ủy ban nhân dân và Trưởng ban chỉ đạo thi hành án dân sự cấp huyện.

+ Phối hợp chặt chẽ trong việc đánh giá, quy hoạch, luân chuyển, đào tạo bồi dưỡng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, kỷ luật và thực hiện chế độ chính sách đối với Thủ trưởng, Phó thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh, cấp huyện.

- Đơn vị chủ trì tham mưu, thực hiện: Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự (theo phân cấp quản lý cán bộ).

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng giúp việc Ban cán sự Đảng; Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp; Ban Thường vụ, Chủ tịch UBND và Ban Tổ chức, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thành ủy, Sở Nội vụ và các cơ quan có liên quan ở cấp huyện theo từng đối tượng cán bộ.

- Tiến độ thực hiện: Hàng năm và đột xuất theo yêu cầu công tác.

2. Đổi mới công tác tuyển dụng, bố trí, sử dụng cán bộ, công chức

Nội dung thực hiện:

a) Đổi mới công tác tuyển dụng

+ Tiếp tục nghiên cứu, đổi mới công tác tuyển dụng công chức theo hướng đảm bảo thực hiện đúng quy trình theo quy định và chất lượng công chức được tuyển dụng.

+ Rà soát nhu cầu, vị trí việc làm của Tổng cục, Cục, Chi cục Thi hành án dân sự, trên cơ sở đó thiếu vị trí nào thì tuyển vị trí đó (nhất là sau khi Đề án xác định vị trí việc làm trong hệ thống các cơ quan thi hành án dân sự được cấp có thẩm quyền phê duyệt).

+ Chỉ đạo các cơ quan thi hành án dân sự khó khăn về nguồn tuyển dụng phối hợp với các Trường Trung cấp Luật thuộc Bộ để tuyển dụng các trường hợp có trình độ Trung cấp Luật tốt nghiệp loại khá, giỏi vào các vị trí phù hợp theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự.

- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự (theo phân cấp quản lý cán bộ).

- Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp, các trường Trung cấp Luật và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan.

- Sản phẩm: Tuyển đủ số biên chế được giao, bảo đảm chất lượng, đúng vị trí việc làm theo Đề án vị trí việc làm được phê duyệt.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

b) Đổi mới công tác bố trí, sử dụng công chức

Trên cơ sở cơ cấu, tổ chức đơn vị và Đề án xác định vị trí việc làm bố trí, sắp xếp công việc phù hợp với chức danh công chức để đảm bảo sử dụng công chức có hiệu quả, tiến tới khắc phục tình trạng trong đơn vị có chức danh công chức không phù hợp với vị trí việc làm, qua đó phát huy tối đa khả năng, năng lực, sở trường của cán bộ, công chức.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Tổng cục Thi hành án dân sự, các cơ quan thi hành án dân sự (theo phân cấp quản lý cán bộ).

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2014 triển khai, chỉ đạo và thực hiện dứt điểm xong trong năm 2015 - 2016.

3. Đổi mới căn bản công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, thực hiện có hiệu quả, chất lượng công tác đánh giá và công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo của hệ thống các cơ quan thi hành án dân sự

a) Đổi mới căn bản công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo hướng trọng tâm, trọng điểm và phải phục vụ cho công tác quy hoạch, bổ nhiệm và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng làm việc của cán bộ trên cơ sở bám sát Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Quyết định số 358/QĐ-BTP ngày 06/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành Tư pháp giai đoạn 2011-2020

- Đơn vị chủ trì:

+ Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp: Xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức của ngành tư pháp, trong đó chú trọng, ưu tiên kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức các cơ quan thi hành án dân sự trong toàn quốc;

+ Tổng cục Thi hành án dân sự: Xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức của các cơ quan thi hành án dân sự trong toàn quốc, trong đó chú trọng đào tạo tiêu chuẩn chức danh công chức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức trong nguồn quy hoạch và công chức có chức danh tư pháp.

+ Các đơn vị thuộc Tổng cục: Xây dựng Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức thuộc diện quản lý của đơn vị, trong đó ưu tiên xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng đối với công chức trong nguồn quy hoạch và công chức lãnh đạo, đảm bảo đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. Chủ động bồi dưỡng hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan để bồi dưỡng kỹ năng làm việc cho công chức của đơn vị mình nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

+ Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự: Bám sát Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức thuộc diện quản lý của đơn vị, địa phương mình, trong đó ưu tiên xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng đối với công chức trong nguồn quy hoạch và công chức lãnh đạo, đảm bảo đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. Chủ động thực hiện bồi dưỡng hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan để bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng làm việc cho Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thư ký thi hành án và các công chức khác thuộc phạm vi quản lý nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

+ Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự: Bám sát Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng của Cục Thi hành án dân sự xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức của đơn vị, trong đó ưu tiên xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng đối với công chức trong nguồn quy hoạch và công chức lãnh đạo, đảm bảo đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. Chủ động bồi dưỡng hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan để bồi dưỡng kỹ năng làm việc cho công chức của đơn vị mình nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

+ Học viện Tư pháp: Xây dựng Chương trình chuẩn về đào tạo, bồi dưỡng đối với các ngạch công chức thuộc các cơ quan thi hành án dân sự và Thừa phát lại.

- Đơn vị phối hợp: Tùy theo các nội dung công việc để phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc Bộ.

- Tiến độ thực hiện: Thực hiện hàng năm. Đối với việc bồi dưỡng hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan để bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng làm việc cho Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thư ký thi hành án và các công chức khác thuộc phạm vi quản lý nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao thực hiện ngay sau khi kết thúc năm công tác (sau ngày 30/9/2014).

b) Người đứng đầu cơ quan quản lý, người trực tiếp quản lý, sử dụng cán bộ, công chức theo dõi, quản lý chặt chẽ, thực hiện tốt việc đánh giá cán bộ, công chức. Việc đánh giá phải bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan, công tâm, toàn diện, thực chất; lấy chất lượng, hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ và phẩm chất đạo đức công vụ, làm cơ sở chính cho việc đánh giá cán bộ, công chức. Quá trình đánh giá công chức lãnh đạo phải phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương theo cơ chế thông báo đánh giá cán bộ hai chiều, nhất là việc đánh giá đối với những đơn vị còn hạn chế, yếu kém về tổ chức, hoạt động, cần chấn chỉnh hoặc thay đổi kịp thời.

- Đơn vị chủ trì thực hiện:

+ Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm tham mưu cho Bộ trưởng nhận xét, đánh giá đối với Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự.

+ Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự nhận xét, đánh giá đối với Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, Vụ trưởng và tương đương thuộc Tổng cục, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự.

+ Thủ trưởng các đơn vị chuyên môn thuộc Tổng cục nhận xét đánh giá đối với cấp Phó và các công chức trong đơn vị.

+ Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự nhận xét, đánh giá đối với Phó Cục trưởng, Trưởng Phòng chuyên môn thuộc Cục Thi hành án dân sự, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự.

+ Thủ trưởng đơn vị chuyên môn thuộc Cục nhận xét, đánh giá đối với cấp Phó và công chức khác trong đơn vị.

+ Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự nhận xét đánh giá đối với Phó Chi cục trưởng và công chức khác thuộc Chi cục.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan có liên quan theo phân cấp quản lý cán bộ.

- Thời điểm thực hiện: Năm 2014; hàng năm theo quy định và thời điểm quy hoạch, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại... công chức lãnh đạo.

c) Xây dựng, rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo của hệ thống các cơ quan thi hành án dân sự bảo đảm kịp thời và nâng cao chất lượng, tạo sự chủ động, có tầm nhìn xa, tính kế thừa, phát triển để khắc phục triệt để tình trạng hẫng hụt trong bổ nhiệm, bố trí, sử dụng cán bộ, công chức theo đúng định hướng của Đảng, Nhà nước và phù hợp với đặc điểm của ngành. Công tác quy hoạch phải đảm bảo cơ cấu 03 độ tuổi, thực hiện phương châm “động”, “mở”, có cán bộ nữ, người dân tộc v.v.

- Đơn vị chủ trì:

+ Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự xây dựng quy hoạch Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự, các đơn vị chuyên môn thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự, thẩm định, quyết định quy hoạch của các cơ quan thi hành án dân sự địa phương theo phân cấp.

+ Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự xây dựng quy hoạch Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự, các đơn vị chuyên môn thuộc Cục Thi hành án dân sự, thẩm định, quyết định quy hoạch của các Chi cục theo phân cấp.

+ Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự xây dựng quy hoạch lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp, các cơ quan có liên quan về công tác cán bộ ở địa phương theo phân cấp quản lý cán bộ.

- Sản phẩm: Quy hoạch cán bộ quản lý giai đoạn 2014 - 2016 và giai đoạn 2016 - 2021 được phê duyệt, bảo đảm chất lượng, có tính khả thi.

- Thời điểm thực hiện: Năm 2014 và được rà soát, điều chỉnh hàng năm.

4. Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ, nhất là đối với cán bộ quản lý, cán bộ có chức danh tư pháp, đảm bảo đủ về số lượng và chất lượng

Nội dung thực hiện:

+ Rà soát lại tổ chức, bộ máy các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục, Chi cục để đánh giá đơn vị nào đã được kiện toàn đầy đủ, đơn vị nào chưa được kiện toàn đầy đủ (lưu ý: đánh giá lại lãnh đạo quản lý của các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục và các Chi cục Thi hành án dân sự, xác định rõ những đơn vị, cá nhân nào yếu kém) để có phương án củng cố, kiện toàn và phấn đấu đến hết năm 2016 không còn đơn vị nào yếu kém.

+ Phân bổ chỉ tiêu Chấp hành viên cho các cơ quan thi hành án dân sự địa phương; tổ chức thực hiện dứt điểm việc chuyển xếp Chấp hành viên theo quy định của Nghị định số 74/2009/NĐ-CP và các văn bản có liên quan; tổ chức các kỳ thi tuyển Chấp hành viên sơ cấp để kịp thời bổ sung cho các cơ quan thi hành án dân sự địa phương.

+ Triển khai thực hiện Đề án thi nâng ngạch Chấp hành viên trung cấp, Thẩm tra viên chính để bố trí đúng vị trí việc làm phù hợp với trình độ, năng lực, cơ cấu công chức của các cơ quan, đơn vị và phục vụ cho công tác kiện toàn chức danh cán bộ quản lý.

+ Rà soát các điều kiện tiêu chuẩn theo quy định đối với đội ngũ Chấp hành viên trong cả nước, từ đó những trường hợp nào không đủ điều kiện tiêu chuẩn, không đáp ứng được yêu cầu sẽ chuyển sang ngạch khác đảm bảo phù hợp hơn.

- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự (theo phân cấp quản lý cán bộ).

- Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan; Vụ công chức, viên chức Bộ Nội vụ; Ban thường vụ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh, cấp huyện và các cơ quan có liên quan theo phân cấp quản lý cán bộ.

- Thời gian thực hiện: Thực hiện hàng năm theo kế hoạch của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự.

5. Thực hiện có hiệu quả chủ trương luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức thi hành án dân sự

a) Xây dựng và thực hiện phương án luân chuyển trên cơ sở Kế hoạch luân chuyển công chức lãnh đạo, quản lý trong hệ thống cơ quan thi hành án dân sự đã được Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp phê duyệt, trong đó có cơ chế, chính sách cụ thể đối với các trường hợp được luân chuyển, biệt phái.

- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự (theo phân cấp quản lý cán bộ).

- Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp, Vụ Kế hoạch tài chính Bộ Tư pháp, Cục Công tác phía Nam, các cơ quan có liên quan ở địa phương.

- Sản phẩm: Luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác bảo đảm có hiệu quả phục vụ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ, phòng chống tiêu cực, tham nhũng.

- Thời điểm hoàn thành: Hàng năm.

b) Rà soát công chức lãnh đạo trong quy hoạch cấp Trưởng đã giữ chức vụ cấp Phó (Phó Cục trưởng và Phó Chi cục trưởng) 01 nhiệm kỳ; công chức giữ chức vụ cấp trưởng cơ quan Thi hành án dân sự cấp tỉnh và cấp huyện đã giữ chức vụ 02 nhiệm kỳ trở lên nhưng vẫn đủ điều kiện tiêu chuẩn để bổ nhiệm lại

- Đơn vị chủ trì:

+ Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự rà soát tại Cục và các Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc.

+ Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự quyết định phê duyệt các đối tượng thuộc diện quản lý và tham mưu cho Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng các đối tượng thuộc diện quản lý của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp, các cơ quan có liên quan ở địa phương.

- Sản phẩm: Báo cáo rà soát và đề xuất Kế hoạch từng bước thực hiện chủ trương luân chuyển cán bộ, công chức lãnh đạo trong quy hoạch cấp Trưởng đã giữ chức vụ cấp Phó 01 nhiệm kỳ; cán bộ, công chức cấp Trưởng cơ quan Thi hành án dân sự cấp tỉnh, cấp huyện đã giữ chức vụ 02 nhiệm kỳ trở lên nhưng vẫn đủ điều kiện, tiêu chuẩn để bổ nhiệm lại thì xem xét bổ nhiệm vị trí mới, đơn vị mới hoặc phối hợp với địa phương chuyển đổi sang cơ quan Tư pháp, phù hợp với đặc điểm tình hình và bối cảnh của từng địa phương.

- Thời điểm hoàn thành: Xong trong Quý II/2015 và thực hiện thường xuyên hàng năm.

c) Thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với các chức danh công chức thuộc diện chuyển đổi trong cơ quan thi hành án dân sự theo quy định.

- Đơn vị chủ trì:

+ Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự xây dựng kế hoạch và thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với các chức danh công chức từ đơn vị này sang đơn vị khác thuộc Tổng cục.

+ Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự xây dựng kế hoạch và thực hiện định kỳ chuyển đổi công tác đối với công chức thuộc diện chuyển đổi vị trí công tác trong đơn vị.

+ Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự xây dựng kế hoạch và thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với các chức danh công chức thuộc diện chuyển đổi của các đơn vị thuộc Cục và từ Chi cục này sang Chi cục khác.

+ Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự xây dựng kế hoạch và thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với các chức danh công chức thuộc diện chuyển đổi của đơn vị theo quy định.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan có liên quan theo phân cấp quản lý cán bộ.

- Sản phẩm: Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác được phê duyệt và triển khai thực hiện.

- Thời điểm thực hiện: Thực hiện thường xuyên theo quy định.

6. Thực hiện chủ trương biệt phái cán bộ, công chức trong và ngoài địa bàn cấp tỉnh để tập trung thực hiện các nhiệm vụ lớn, cấp bách của các cơ quan thi hành án dân sự

a) Tổng kết một năm thực hiện công tác biệt phái công chức từ các tỉnh, thành phố về Tây Ninh để làm cơ sở để nhân rộng triển khai thực hiện.

- Đơn vị chủ trì: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị có liên quan thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Công tác phía Nam và các cơ quan có liên quan ở Tây Ninh.

- Sản phẩm: Báo cáo kết quả tổng kết.

- Thời điểm thực hiện: Tháng 10/2014.

b) Rà soát những đơn vị có số lượng án lớn, giá trị thi hành cao trong cả nước

- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Thi hành án dân sự, các cơ quan thi hành án dân sự địa phương

- Sản phẩm: Báo cáo rà soát, phân loại những đơn vị có số lượng việc, tiền phải thi hành cao trong cả nước và những đơn vị có khó khăn cần tăng cường.

- Thời điểm thực hiện: Thực hiện trước khi có phương án biệt phái và đột xuất theo yêu cầu công việc.

c) Xây dựng Kế hoạch biệt phái công chức, trong đó có phương án biệt phái cụ thể đối với từng địa phương và từng công chức

- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự (theo phân cấp quản lý cán bộ).

- Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp, các cơ quan có liên quan ở địa phương nơi có công chức được biệt phái đến;

- Sản phẩm: Kế hoạch biệt phái công chức được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Tiến độ thực hiện: Hàng năm và đột xuất theo yêu cầu nhiệm vụ.

7. Tăng cường nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra về công tác tổ chức cán bộ, phòng chống tiêu cực, tham nhũng trong đội ngũ cán bộ hệ thống thi hành án dân sự, đảm bảo chất Iượng cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

a) Tăng cường công tác kiểm tra của Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp đối với Tổng cục trong việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về công tác tổ chức cán bộ theo phân cấp quản lý cán bộ

- Đơn vị chủ trì: Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Thực hiện hàng năm theo kế hoạch.

b) Tăng cường công tác kiểm tra của Tổng cục đối với các Cục Thi hành án dân sự trong việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về công tác tổ chức cán bộ theo phân cấp quản lý cán bộ

- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Thi hành án dân sự.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp, Cục Công tác phía Nam.

- Thời gian thực hiện: Thực hiện hàng năm theo kế hoạch.

c) Tăng cường công tác Thanh tra của Thanh tra Bộ đối với việc thực hiện công tác tổ chức cán bộ theo phân cấp quản lý cán bộ

- Đơn vị chủ trì: Thanh tra Bộ.

- Đơn vị phối hợp: Tổng cục Thi hành án dân sự, Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Thực hiện hàng năm theo kế hoạch.

d) Xây dựng văn bản đề nghị cấp ủy địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác cán bộ của các cơ quan thi hành án dân sự

- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp, cấp ủy địa phương các cấp.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm hoặc theo yêu cầu nhiệm vụ.

đ) Phòng chống tiêu cực, tham nhũng trong thi hành án dân sự; xử lý nghiêm cán bộ có vi phạm và xác định trách nhiệm của người đứng đầu theo quy định

- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự, Chi cục Thi hành án dân sự theo phân cấp quản lý cán bộ.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp; cấp Ủy, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, Ban Nội chính, Ủy ban Kiểm tra, Viện Kiểm sát nhân dân, Thanh tra, cơ quan Công an, cơ quan Báo chí, phương tiện thông tin đại chúng.

- Thời gian thực hiện: Thực hiện thường xuyên.

8. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức cán bộ công chức, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4; gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chuẩn mực đạo đức cán bộ, công chức ngành Tư pháp và đạo đức Chấp hành viên với việc xây dựng, đổi mới công tác cán bộ

- Đơn vị chủ trì và nội dung thực hiện:

Tổng cục Thi hành án dân sự, Học viện Tư pháp, các cơ quan thi hành án dân sự tiếp tục quán triệt triển khai việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; triển khai thi đua, thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện nghiêm túc Chuẩn mực đạo đức của cán bộ, công chức ngành Tư pháp, đạo đức Chấp hành viên.

- Đơn vị phối hợp: Các Đảng bộ, Chi bộ nơi cơ quan, đơn vị sinh hoạt.

- Thời gian thực hiện: Thực hiện thường xuyên và đột xuất theo Kế hoạch, chỉ đạo của cấp trên.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự thực hiện và chỉ đạo Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai thực hiện các nội dung có liên quan nêu tại Kế hoạch này; định kỳ 6 tháng, hàng năm, tổng hợp, báo cáo Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp về tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch.

2. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp, Chánh Thanh tra Bộ Tư pháp, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp triển khai các nội dung thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn và phối hợp với Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự triển khai thực hiện các nội dung có liên quan nêu tại Kế hoạch.

3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp có liên quan, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự có trách nhiệm quán triệt trong đơn vị và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.

4. Bộ Tư pháp đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các cơ quan có liên quan quan tâm, phối hợp để tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này và thực hiện có hiệu quả công tác tổ chức cán bộ của hệ thống các cơ quan thi hành án dân sự theo quy định chung của Đảng, Nhà nước.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này, nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị gửi văn bản về Bộ Tư pháp (qua Tổng cục Thi hành án dân sự) để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét, quyết định./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2657/QĐ-BTP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2657/QĐ-BTP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/10/2014
Ngày hiệu lực03/10/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2657/QĐ-BTP

Lược đồ Quyết định 2657/QĐ-BTP năm 2014 tăng cường lãnh đạo Đảng cán bộ Thi hành án dân sự 2014 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2657/QĐ-BTP năm 2014 tăng cường lãnh đạo Đảng cán bộ Thi hành án dân sự 2014 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2657/QĐ-BTP
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýNguyễn Thúy Hiền
        Ngày ban hành03/10/2014
        Ngày hiệu lực03/10/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 2657/QĐ-BTP năm 2014 tăng cường lãnh đạo Đảng cán bộ Thi hành án dân sự 2014 2016

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 2657/QĐ-BTP năm 2014 tăng cường lãnh đạo Đảng cán bộ Thi hành án dân sự 2014 2016

         • 03/10/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 03/10/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực