Quyết định 2657/QĐ-UBND

Quyết định 2657/QĐ-UBND phân bổ kinh phí mua thẻ Bảo hiểm y tế cho người nghèo (đợt 3), người cận nghèo và học sinh, sinh viên năm 2013 do tỉnh Bình Phước ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2657/QĐ-UBND năm 2013 mua Bảo hiểm y tế người nghèo học sinh sinh viên Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2657/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 31 tháng 12 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÂN BỔ KINH PHÍ MUA THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CHO NGƯỜI NGHÈO (ĐỢT 3) NGƯỜI CẬN NGHÈO VÀ HỌC SINH, SINH VIÊN NĂM 2013

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14/11/2008;

Căn cứ Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27/7/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BTC-BYT ngày 14/8/2009 của Bộ Tài chính và Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 3182/STC-NS ngày 26/12/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân bổ kinh phí mua thẻ Bảo hiểm y tế cho người nghèo (đợt 3), người cận nghèo và học sinh, sinh viên năm 2013 cho các huyện, thị xã với tổng số tiền là 30.945 triệu đồng (Ba mươi tỷ, chín trăm bốn mươi lăm triệu đồng), cụ thể như sau:

1. Bảo hiểm y tế người nghèo năm 2013 (đợt 3):

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Huyện, thị xã

Tổng nhu cầu kinh phí năm 2013

Kinh phí đã phân bổ (đợt 1,2)

Kinh phí phân bổ (đợt 3)

Ghi chú

1

Bù Đăng

8.872

5.787

3.085

 

2

Bù Đốp

4.227

2.713

1.514

 

3

Bù Gia Mập

12.906

9.405

3.501

 

4

Bình Long

2.414

1.547

867

 

5

Chơn Thành

1.786

1.429

357

 

6

Đồng Phú

6.138

4.157

1.981

 

7

Đồng Xoài

1.405

1.125

280

 

8

Hớn Quản

5.706

4.085

1.621

 

9

Lộc Ninh

6.155

4.925

1.230

 

10

Phước Long

871

696

175

 

 

Tổng cộng

50.480

35.869

14.611

 

2. Bảo hiểm y tế người cận nghèo năm 2013:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Huyện, thị xã

Đối tượng

Kinh phí phân bổ

Ghi chú

1

Bù Đăng

382

145

 

2

Bù Đốp

85

28

 

3

Bù Gia Mập

35

9

 

4

Bình Long

110

42

 

5

Chơn Thành

58

23

 

6

Đồng Phú

1.507

230

 

7

Đồng Xoài

94

6

 

8

Hớn Quản

102

28

 

9

Lộc Ninh

283

85

 

10

Phước Long

20

6

 

 

Tổng cộng

2.676

602

 

3. Bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên năm 2013:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Huyện, thị xã

Đối tượng

Kinh phí phân bổ

Ghi chú

1

Bù Đăng

10.029

1.287

 

2

Bù Đốp

4.500

285

 

3

Bù Gia Mập

13.325

1.109

 

4

Bình Long

8.335

1.528

 

5

Chơn Thành

8.762

883

 

6

Đồng Phú

7.137

1.029

 

7

Đồng Xoài

21.000

1.794

 

8

Hớn Quản

8.432

825

 

9

Lộc Ninh

9.711

968

 

10

Phước Long

8.326

1.896

 

BHXH tỉnh quản lý

16.212

4.128

 

Tổng cộng

115.769

15.732

 

Điều 2: Nguồn kinh phí: Ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu năm 2013.

Điều 3. Giao UBND các huyện, thị xã căn cứ số kinh phí được phân bổ theo Quyết định này chỉ đạo triển khai thực hiện cụ thể.

Điều 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Tài chính, Y tế, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, PCT;
- Như Điều 5;
- LĐVP, Phòng: KTTH, VX;
- Lưu: VT (Quế - 30.12).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2657/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2657/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/12/2013
Ngày hiệu lực31/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2657/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2657/QĐ-UBND năm 2013 mua Bảo hiểm y tế người nghèo học sinh sinh viên Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2657/QĐ-UBND năm 2013 mua Bảo hiểm y tế người nghèo học sinh sinh viên Bình Phước
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2657/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
        Người kýNguyễn Văn Trăm
        Ngày ban hành31/12/2013
        Ngày hiệu lực31/12/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2657/QĐ-UBND năm 2013 mua Bảo hiểm y tế người nghèo học sinh sinh viên Bình Phước

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2657/QĐ-UBND năm 2013 mua Bảo hiểm y tế người nghèo học sinh sinh viên Bình Phước

            • 31/12/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 31/12/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực