Quyết định 2659/QĐ-BYT

Quyết định 2659/QĐ-BYT năm 2016 áp dụng cơ chế hải quan một cửa quốc gia đối với thủ tục hành chính cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2659/QĐ-BYT cơ chế hải quan một cửa tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 2016


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2659/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

ÁP DỤNG CƠ CHẾ HẢI QUAN MỘT CỬA QUỐC GIA ĐỐI VỚI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP SỐ TIẾP NHẬN PHIẾU CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM NHẬP KHẨU

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 48/2011/QĐ-TTg ngày 31/8/2011 của Thủ tướng Chính ph về việc thí điểm thực hiện cơ chế hải quan một cửa quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm;

Căn cứ Quyết định số 1738/QĐ-BYT ngày 08/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc trin khai dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 Cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm;

Xét đề nghị ca Cục trưởng Cục quản lý dược;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Áp dụng cơ chế hải quan một cửa quốc gia đối với th tục hành chính cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu

1. Tên thủ tục hành chính:

Thủ tục cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25 tháng 01 năm 2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm.

2. Kết quả thtục hành chính:

Văn bản cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu là bản điện tử có chữ ký và con dấu số của Cục quản lý dược (Bộ Y tế) ứng dụng cơ chế hải quan một cửa quốc gia có giá trị pháp lý tương đương bản giấy và được công bố công khai trên cổng thông tin điện tử quốc gia.

Điều 2. Địa điểm, quan thực hiện, điều kiện tham gia

1. Địa điểm thực hiện: Trên toàn quốc

2. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính quy định tại Điều 1 Quyết định này, bao gồm:

a) Cục quản lý dược và các đơn vị thuộc Bộ Y tế;

b) Tng cục Hải quan và Cục Hải quan trực thuộc Tổng cục Hải quan

3. Đi tượng và điều kiện tham gia cơ chế hi quan một ca quốc gia:

a) Tất cả các tổ chức, cá nhân kinh doanh, nhập khẩu mphẩm đều có thể tham gia thực hiện cơ chế hải quan một cửa quốc gia.

b) Các tổ chức, cá nhân chưa tham gia thực hiện cơ chế hải quan một cửa quốc gia vn tiếp tục thực hiện công bố mỹ phẩm nhập khẩu trên Hệ thống cấp stiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm của Bộ Y tế.

Điều 3. L trình thc hiện chế hải quan một cửa quốc gia

1. Thời gian thực hiện thí điểm cơ chế hải quan một ca quốc gia áp dụng từ ngày 15/6/2016 đến hết ngày 31/12/2016. Danh sách các tổ chức, cá nhân thực hiện thí điểm cơ chế hải quan một cửa quốc gia do Cục quản lý dược công bố.

2. Từ ngày 01/01/2017, Tất cả các tổ chức, cá nhân chỉ thực hiện công bố sản phẩm mphẩm nhập khẩu và nhận kết quả công bố theo cơ chế hải quan một cửa quốc gia.

Điều 4. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành ktừ ngày ký ban hành.

2. Trường hợp xảy ra sự clỗi hệ thống áp dụng thí điểm thủ tục hải quan một cửa, các cơ quan quy định tại Khoản 2 Điều 2 của Quyết định này có trách nhiệm xử lý lô hàng nhập khẩu bo đm theo đúng thời gian quy định.

3. Cục trưởng Cục quản lý dược, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Chánh Văn phòng Bộ, Trưởng các đơn vị thuộc Bộ Y tế và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- N điều 4;
- Bộ trư
ng (đo cáo);
- Các Thứ trư
ng (để phối hợp chỉ đạo);
- Tổng cục Hải quan - Bộ Tài ch
ính (đ phối hợp);
- Ban ch
ỉ đạo 389/TW;
- Cục Qu
n lý th trường - Bộ Công Thương;
- Cục Thương mại điện tử - Bộ Công Thương;
- Cổng TTĐT Văn phòng Chính phủ;
- Sở Y
tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Lưu VT, QLD (02).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Long

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2659/QĐ-BYT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2659/QĐ-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/06/2016
Ngày hiệu lực17/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2659/QĐ-BYT

Lược đồ Quyết định 2659/QĐ-BYT cơ chế hải quan một cửa tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2659/QĐ-BYT cơ chế hải quan một cửa tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2659/QĐ-BYT
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýNguyễn Thanh Long
        Ngày ban hành17/06/2016
        Ngày hiệu lực17/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2659/QĐ-BYT cơ chế hải quan một cửa tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2659/QĐ-BYT cơ chế hải quan một cửa tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 2016

            • 17/06/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/06/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực