Quyết định 266/QĐ-TTg

Quyết định 266/QĐ-TTg năm 2016 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 266/QĐ-TTg thi hành luật quân nhân chuyên nghiệp công nhân viên chức quốc phòng 2016


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 266/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆP, CÔNG NHÂN VÀ VIÊN CHỨC QUỐC PHÒNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng ngày 26 tháng 11 năm 2015;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ
Cổng TTĐT, các Vụ;
- Lưu: VT, NC (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆP, CÔNG NHÂN VÀ VIÊN CHỨC QUỐC PHÒNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 266/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ)

Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng số 98/2015/QH13 được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 10 ngày 26 tháng 11 năm 2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.

Đtriển khai thi hành Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng kịp thời, thống nhất, hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

a) Xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ, ngành, địa phương trong triển khai thi hành Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng bảo đảm thống nhất, hiệu quả; tuyên truyền, phổ biến Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng đến sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng trong toàn quân và nhân dân;

b) Xây dựng cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các Bộ, ngành, địa phương trong việc triển khai thi hành Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng trên phạm vi toàn quốc.

2. Yêu cầu:

a) Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương và cơ quan có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng;

b) Trong quá trình thực hiện phải bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có liên quan, kịp thời đôn đc, hướng dn và tháo gỡ vướng mc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện để bảo đảm tiến độ triển khai thi hành Luật.

II. NỘI DUNG VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Tuyên truyền, phổ biến Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng:

a) Tổ chức phổ biến Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật với nội dung và hình thức phù hợp với từng đi tượng cụ thể đbảo đảm công tác ph biến đem lại hiệu quả, nâng cao nhận thức, hiu biết của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân về Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng.

b) Biên soạn tài liệu phục vụ công tác phổ biến, giáo dục Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật.

c) Phân công thực hiện:

- Các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thực hiện và phối hợp với Bộ Quốc phòng tổ chức ph biến Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật; hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng, các đơn vị làm công tác phổ biến pháp luật của Bộ, ngành, địa phương có kế hoạch phbiến sâu rộng Luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành.

- Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, báo chí, phát thanh, truyền hình phổ biến Luật trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên tổ chức phổ biến pháp luật về quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng cho hội viên; phối hợp với cơ quan nhà nước, tổ chức hữu quan phổ biến cho nhân dân; tham gia giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng.

d) Thời gian thực hiện: Năm 2016 và những năm tiếp theo.

2. Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ pháp luật về quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng:

a) Biên soạn tài liệu tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng với nội dung phù hợp với đối tượng được tập huấn;

b) Tổ chức tập huấn, tập huấn chuyên sâu, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ lãnh đạo cơ quan, tổ chức và cá nhân;

c) Phân công thực hiện:

Bộ Quốc phòng tổ chức biên soạn tài liệu tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng; tổ chức tập huấn chuyên sâu cho báo cáo viên và lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

d) Thời gian thực hiện: Năm 2016 và những năm tiếp theo.

3. Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng:

a) Nghị định của Chính phủ:

- Nghị định quy định quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu, quân phục, lễ phục và trang phục của Quân đội nhân dân Việt Nam (quy định tại Điều 13 Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng).

+ Cơ quan chủ trì: Bộ Quốc phòng.

+ Cơ quan phối hợp: Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan.

+ Thời gian trình: Tháng 4 năm 2016.

- Nghị định quy định chứng minh quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng (quy định tại Điều 13 Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng).

+ Cơ quan chủ trì: Bộ Quốc phòng.

+ Cơ quan phối hợp: Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan.

+ Thời gian trình: Tháng 4 năm 2016.

- Nghị định quy định bậc trình độ kỹ năng nghề, điều kiện nâng bậc công nhân quốc phòng (quy định tại Khoản 3 Điều 29 Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng).

+ Cơ quan chủ trì: Bộ Quốc phòng.

+ Cơ quan phối hợp: Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan.

+ Thời gian trình: Tháng 4 năm 2016.

- Nghị định quy định tiền lương, phụ cấp, nhà ở, điều kiện thực hiện nhiệm vụ, nâng lương đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng (quy định tại Điều 36, Điều 37 Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng).

+ Cơ quan chủ trì: Bộ Quốc phòng.

+ Cơ quan phối hợp: Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan.

+ Thời gian trình: Tháng 4 năm 2016.

- Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng về chế độ, chính sách đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng phục vụ trong quân đội, thôi phục vụ trong quân đội và thân nhân của công nhân và viên chức quốc phòng phục vụ trong quân đội không có chế độ bảo hiểm y tế (quy định tại Khoản 3 Điều 39; Điểm a, b Khoản 1, Điểm a, c Khoản 3 và Khoản 5 Điều 40; Điểm a, b Khoản 1 và Khoản 4 Điều 41; Khoản 2, 3 Điều 42 Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng).

+ Cơ quan chủ trì: Bộ Quốc phòng.

+ Cơ quan phối hợp: Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan.

+ Thời gian trình: Tháng 4 năm 2016.

b) Thông tư của Bộ Quốc phòng:

- Thông tư quy định việc bố trí sử dụng và đánh giá quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng (quy định tại Khoản 2 Điều 5, Điều 9). Thời gian ban hành: Tháng 6 năm 2016.

- Thông tư quy định thẩm quyền quyết định đối với quân nhân chuyên nghip, công nhân và viên chức quốc phòng; quy định cấp bậc quân hàm quân nhân chuyên nghiệp tương ứng với mức lương (quy định tại Khoản 2 Điều 10; Khoản 3 Điều 16). Thời gian ban hành: Tháng 6 năm 2016.

- Thông tư quy định thẩm quyền, trình tự và thủ tục giải quyết khiếu nại của quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng (quy định tại Khoản 1 Điều 11). Thời gian ban hành: Tháng 6 năm 2016.

- Thông tư quy định danh mục chức danh chiến đấu viên (quy định tại Khoản 4 Điều 17). Thời gian ban hành: Tháng 6 năm 2016.

- Thông tư quy định danh mục, tiêu chuẩn và mã số chức danh nghề nghiệp viên chức quốc phòng (quy định tại Khoản 1 Điều 30). Thời gian ban hành: Tháng 6 năm 2016.

- Thông tư quy định nội dung, chương trình, hình thức đào tạo bồi dưỡng quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng (quy định tại Khoản 2 Điều 35). Thời gian ban hành: Tháng 6 năm 2016.

- Thông tư quy định chế độ nghỉ ngơi của quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng (quy định tại Khoản 1 Điều 38). Thời gian ban hành: Tháng 6 năm 2016.

- Thông tư quy định việc áp dụng các hình thức kỷ luật, trình tự, thủ tục, thời hiệu, thời hạn và thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với quân nhân chuyên nghiệp; quy định việc giáng cấp bậc quân hàm quân nhân chuyên nghiệp trong trường hợp quân nhân chuyên nghiệp bị kỷ luật bằng hình thức hạ bậc lương (quy định tại Khoản 6 Điều 50). Thời gian ban hành: Tháng 6 năm 2016.

- Thông tư quy định quân nhân chuyên nghiệp phục viên có đủ 15 năm phục vụ tại ngũ, khi ốm đau được khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở quân y (quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 40). Thời gian ban hành: Tháng 6 năm 2016.

4. Tổ chức kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, các văn bản hướng dẫn thi hành:

a) Cơ quan chủ trì: Bộ Quốc phòng;

b) Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan;

c) Thời gian thực hiện: Năm 2016 và những năm tiếp theo.

5. Sơ kết, tổng kết việc thi hành Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng:

a) Cơ quan thực hiện: Bộ Quốc phòng;

b) Thời gian thực hiện: Năm 2016 và những năm tiếp theo.

6. Kinh phí triển khai thi hành Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng:

a) Kinh phí triển khai thi hành Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

b) Bộ Tài chính chủ trì, phi hợp với Bộ Quốc phòng trình cấp có thẩm quyền quyết định ngân sách bảo đảm cho việc thực hiện hàng năm cho Bộ Quốc phòng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Bộ, ngành và các cơ quan được phân công chủ trì có trách nhiệm hoàn thành các nội dung bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả; các cơ quan phối hợp có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ được phân công.

2. Bộ Tài chính bảo đảm kinh phí để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của Bộ Quốc phòng.

3. Căn cứ nội dung Kế hoạch này và tình hình thực tiễn, Bộ Quốc phòng xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thi hành Luật; hướng dẫn, đôn đốc thực hiện và báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện Kế hoạch này./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 266/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu266/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/02/2016
Ngày hiệu lực19/02/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 266/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 266/QĐ-TTg thi hành luật quân nhân chuyên nghiệp công nhân viên chức quốc phòng 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 266/QĐ-TTg thi hành luật quân nhân chuyên nghiệp công nhân viên chức quốc phòng 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu266/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành19/02/2016
        Ngày hiệu lực19/02/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 266/QĐ-TTg thi hành luật quân nhân chuyên nghiệp công nhân viên chức quốc phòng 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 266/QĐ-TTg thi hành luật quân nhân chuyên nghiệp công nhân viên chức quốc phòng 2016

            • 19/02/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/02/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực