Quyết định 2660/QĐ-UBND

Quyết định 2660/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa

Nội dung toàn văn Quyết định 2660/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính về đầu tư Ban Quản lý Khu kinh tế Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2660/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 16 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ VÂN PHONG, TỈNH KHÁNH HÒA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong tại Tờ trình số 1063/TTr-KKT ngày 02/8/2019;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa được công bố tại Quyết định số 778/QĐ-UBND ngày 21/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (t/h);
- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP);
- TT.HĐND tỉnh; Ban PC HĐND tỉnh;
- Cổng TTĐT t
nh, Cổng TTĐTCCHC tnh;
- Trung tâm CNTT&DVHCCTT tỉnh; ;
- Lưu: VT, DL.

CHỦ TỊCH
Lê Đức Vinh

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ

GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ VÂN PHONG, TỈNH KHÁNH HÒA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2660/QĐ-KKT ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

1. Thủ tục Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối vi dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

(Mã số TTHC: BKH-KHA-271984, có 01 quy trình)

Thời gian giải quyết: Theo Chương trình và kỳ họp của Quốc hội.

Cơ quan đơn v

Bước thực hiện

Tên bước thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Nội dung công việc thực hiện

Biểu mẫu/ Kết quả

Thi gian (ngày)

Ghi chú

Ban Quản lý KKT Vân Phong

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Một cửa

Xem xét kiểm tra thành phần hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, Chuyên viên phụ trách lập giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả gửi nhà đầu tư, vào sổ theo dõi hồ sơ; lưu trữ hồ sơ điện tử và chuyển đến phòng Quản lý Đầu tư.

- Hồ sơ tổ chức cá nhân (Khoản 1 Điều 35 Luật Đầu tư; mẫu I.1, I.2 - Phụ lục I, Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT).

- Biểu mẫu số 01- Phụ lục, Thông tư số 01/2018/TT - VPCP ngày 23/11/2018 (trường hợp tiếp nhận).

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ, Biểu mẫu 05 - Phụ lục, Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018

0,25 ngày

 

Ban Quản lý KKT Vân Phong

Bước 2

Phân công xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng Quản lý Đầu tư

Tiếp nhận hồ sơ, phân công công chức xử lý hồ sơ.

- Hồ sơ tổ chức cá nhân;

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (Biểu mẫu 5).

0,25 ngày

 

Ban Quản lý KKT Vân Phong

Bước 3

Xử lý hồ sơ

 

 

 

2,0 ngày

 

 

Bước 3.1

3.1 Kiểm tra hồ sơ và dự thảo văn bản

Chuyên viên Phòng Quản lý Đầu tư được phân công

Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và soạn thảo văn bản gửi hồ sơ dự án đầu tư cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư để báo cáo Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước theo quy định. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ hoặc từ chối giải quyết hồ sơ.

- Hồ sơ tổ chức cá nhân;

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (Biểu mẫu 5)

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, Biểu mẫu 02 - Phụ lục, Thông tư s01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

- Văn bản liên quan.

- Dự thảo Văn bản gửi hồ sơ dự án.

1,5 ngày

 

 

 

3.2. Kiểm tra nội dung văn bản dự thảo

Lãnh đạo Phòng

Xem xét có ý kiến về văn bản dự thảo của chuyên viên.

- Dự thảo Văn bản gửi hồ sơ dự án.

0.25 ngày

 

 

 

3.3. Phê duyệt nội dung văn bản

Lãnh đạo Ban

Phê duyệt nội dung văn bản, gửi bộ phận một cửa ban hành.

- Văn bản gửi hồ sơ dự án.

0.25 ngày

 

Cơ quan Trung ương

Bước 4

Thẩm định, phê duyệt chủ trương

 

 

 

Thời gian giải quyết theo thực tế

Tạm dừng hồ sơ

 

Bước 4.1

Tổ chức thẩm định hồ sơ dự án đầu tư và lập báo cáo thẩm định

Hội đồng thẩm định nhà nước

Hội đồng thẩm định nhà nước tổ chức thẩm định hồ sơ dự án đầu tư và lập báo cáo thẩm định gồm các nội dung quy định tại khoản 6 Điều 33 của Luật Đầu tư trình Chính ph

- Hồ sơ tổ chức cá nhân;

- Báo cáo thẩm định;

- Văn bản liên quan.

 

 

 

Bước 4.2

Gửi Hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư

Chính phủ

Chính phủ gửi Hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư đến cơ quan chủ trì thẩm tra của Quốc hội.

- Tờ trình của Chính phủ;

- Hồ sơ tổ chức cá nhân;

- Báo cáo thẩm định;

- Văn bản liên quan.

(Khoản 5 Điều 35 Luật Đầu tư)

 

 

 

Bước 4.3

Thẩm tra các nội dung theo quy định.

Cơ quan chủ trì thẩm tra của Quốc hội

Cơ quan được Quốc hội giao chủ trì thẩm tra thực hiện thẩm tra các nội dung theo quy định tại Khoản 6 Điều 3-5 Luật Đầu tư.

- Tờ trình của Chính phủ;

- Hồ sơ tổ chức cá nhân;

- Báo cáo thẩm tra;

- Văn bản liên quan.

 

 

 

Bước 4.4

Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư.

Quốc hội

Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư.

- Hồ sơ tổ chức cá nhân;

- Nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư.

(Khoản 8 Điều 35 Luật Đầu tư)

 

 

Ban Quản lý KKT Vân Phong

Bước 5

Trả kết quả

Bộ phận, một cửa

- Kể từ khi nhận được Nghị quyết về chủ trương đầu tư của Quốc hội, Văn thư chuyển kết quả đến bộ phận Một cửa để vào sổ theo dõi hồ sơ.

- Chuyên viên phụ trách bộ phận Một cửa chịu trách nhiệm trả kết quả cho Nhà đầu tư, lưu bản gốc và thực hiện sao y, photo theo quy định đến các phòng.

- Phiếu theo dõi quá trình giải quyết công việc;

- Nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư.

0,5 ngày

 

Hồ sơ được lưu trữ tại Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong theo quy định hiện hành.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2660/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2660/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/08/2019
Ngày hiệu lực16/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2660/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2660/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính về đầu tư Ban Quản lý Khu kinh tế Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2660/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính về đầu tư Ban Quản lý Khu kinh tế Khánh Hòa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2660/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýLê Đức Vinh
        Ngày ban hành16/08/2019
        Ngày hiệu lực16/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 2660/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính về đầu tư Ban Quản lý Khu kinh tế Khánh Hòa

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 2660/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính về đầu tư Ban Quản lý Khu kinh tế Khánh Hòa

         • 16/08/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 16/08/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực