Quyết định 2660/QĐ-UBND

Quyết định 2660/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính về giáo dục và đào tạo áp dụng tại cấp huyện thuộc địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Quyết định 2660/QĐ-UBND thủ tục hành chính giáo dục áp dụng tại cấp huyện Lâm Đồng 2015 đã được thay thế bởi Quyết định 1631/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục đào tạo cấp huyện Lâm Đồng và được áp dụng kể từ ngày 25/07/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 2660/QĐ-UBND thủ tục hành chính giáo dục áp dụng tại cấp huyện Lâm Đồng 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2660/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 10 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ÁP DỤNG TẠI CẤP HUYỆN THUỘC ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính về giáo dục và đào tạo áp dụng tại cấp huyện thuộc địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (Cục KSTTHC);
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Cổng thông tin Điện tử tỉnh;
- Webside VP UBND tnh;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ÁP DỤNG TẠI CẤP HUYỆN THUỘC TỈNH LÂM ĐỒNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2660/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Tên thủ tục hành chính

I

Giáo dục mầm non

1

Cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ ngoài công lập (tư thục, dân lập)

2

Cho phép hoạt động giáo dục đối với nhà trường, nhà trẻ ngoài công lập (tư thục, dân lập)

3

Sáp nhập, chia tách nhà trường, nhà trẻ ngoài công lập (tư thục, dân lập)

4

Giải thể nhà trường, nhà trẻ ngoài công lập (tư thục, dân lập)

5

Chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ 5 tuổi ở các cơ sở giáo dục mầm non

II

Giáo dục tiu học

1

Cho phép thành lập trường tiểu học tư thục

2

Cho phép hoạt động đối với trường tiểu học tư thục

3

Sáp nhập, chia tách trường tiu học tư thục

4

Giải thtrường tiểu học tư thục

5

Chuyn trường đi với học sinh tiểu học

III

Giáo dục trung học

1

Cho phép thành lập trường THCS tư thục

2

Cho phép hoạt động giáo dục đi với trường THCS tư thục

3

Sáp nhập, chia tách trường THCS tư thục

4

Giải thtrường THCS tư thục

5

Chỉnh sửa nội dung trên bằng tốt nghiệp THCS

6

Cp bản sao bng tốt nghiệp THCS từ s gc

7

Cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm thuộc chương trình THCS

8

Tiếp nhận học sinh Việt Nam vnước (cp trung học cơ sở)

9

Tiếp nhận học sinh người nước ngoài (cấp trung học cơ sở)

IV

Giáo dục thường xuyên

1

Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đng học tập” cấp xã

 

Phần II

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ÁP DỤNG TẠI CẤP HUYN THUỘC TỈNH LÂM ĐỒNG

I. Giáo dục Mầm non

1. Cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ ngoài công lập (tư thục, dân lập)

1.1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân đứng tên xin phép thành lập nhà trường, nhà trẻ ngoài công lập lập hồ sơ theo quy định và nộp tại Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Người tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và cấp phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.

Bước 2: Trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo và các phòng chuyên môn có liên quan thẩm định hồ sơ và các điều kiện thành lập nhà trường, nhà trẻ ngoài công lập theo nội dung quy định.

Bước 3: Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến thẩm định bằng văn bản của Phòng Giáo dục và Đào tạo và các phòng chuyên môn có liên quan, nếu nhà trường, nhà trẻ ngoài công lập đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ ngoài công lập; nếu không đủ điều kiện thì thông báo bằng văn bản cho Phòng Giáo dục và Đào tạo, tổ chức, cá nhân xin thành lập nhà trường, nhà trẻ ngoài công lập. Thông báo cần nêu rõ lý do và hướng giải quyết (nếu có).

Bước 4: Đến ngày hẹn, tổ chức, cá nhân đứng tên xin phép thành lập nhà trường, nhà trẻ ngoài công lập nộp lại phiếu hẹn và nhận kết quả tại Ủy ban nhân dân cấp huyện.

1.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện cho Ủy ban nhân dân cấp huyện.

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình đề nghị cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ ngoài công lập của tổ chức, cá nhân đứng tên xin phép thành lập trường. Tờ trình nêu rõ sự cần thiết thành lập; tên nhà trường, nhà trẻ; địa điểm dự kiến làm trụ sở tổ chức thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ của nhà trường, nhà trẻ ngoài công lập;

- Đề án thành lập nhà trường, nhà trẻ ngoài công lập: Xác định sự phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục; mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; xác định rõ chủ quyền đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị; cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động; đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên; các nguồn lực, tài chính; quy hoạch, kế hoạch và các giải pháp xây dựng, phát triển nhà trường, nhà trẻ trong từng giai đoạn. Đề án cần nêu rõ dự kiến tổng số vốn để thực hiện kế hoạch và bảo đảm hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ trong 3 năm đầu thành lập và các năm tiếp theo, có thuyết minh rõ về tính khả thi và hợp pháp của các nguồn vốn đầu tư xây dựng và phát triển nhà trường, nhà trẻ ngoài công lập trong từng giai đoạn;

- Văn bản xác nhận của cấp có thẩm quyền về khả năng tài chính, cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu hoạt động của nhà trường, nhà trẻ. Có văn bản phù hợp với pháp luật hiện hành xác định nguồn gốc đất hoặc chủ trương giao đất hay hợp đồng nguyên tắc cho thuê đất, thuê nhà làm trụ sở xây dựng nhà trường, nhà trẻ ngoài công lập với thời hạn dự kiến thuê tối thiểu 5 (năm) năm;

- Bản dự thảo quy hoạch tổng thể mặt bằng và thiết kế sơ bộ các công trình kiến trúc xây dựng trên khu đất xây dựng nhà trường, nhà trẻ ngoài công lập hoặc thiết kế các công trình kiến trúc (nếu đã có trường sở), bảo đảm phù hợp với quy mô giáo dục và tiêu chuẩn diện tích sử dụng phục vụ việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ

1.4. Thời hạn giải quyết: 35 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

1.5. Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân đứng tên xin thành lập nhà trường, nhà trẻ.

1.6. Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

1.7. Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính

1.8. Phí, lệ phí: Không

1.9. Mu đơn, tờ khai: Không

1.10. Yêu cầu điều kiện thực hiện:

a) Có Đề án thành lập trường phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương, đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

b) Đán thành lập trường xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây trường, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường;

c) Có khả năng tài chính, cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu hoạt động và phát triển của nhà trường, nhà trẻ ngoài công lập.

1.11. Căn cứ pháp lý:

- Điều lệ Trường Mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 02 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Văn bản hợp nhất số: 05/VBHN-BGDĐT ngày 13 tháng 2 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quyết định Ban hành Điều lệ Trường mầm non);

- Thông tư số 21/2012/TT-BGDĐT ngày 15/6/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Mầm non dân lập;

- Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT ngày 30/6/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục.

 

2. Cho phép hoạt động giáo dục đối với nhà trường, nhà trẻ ngoài công lập (tư thục, dân lập)

2.1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân đứng tên xin phép hoạt động giáo dục lập hồ sơ theo quy định và nộp cho Phòng Giáo dục và Đào tạo. Bộ phận tiếp nhận kiểm tra hồ sơ và cấp phiếu hẹn nhận kết quả cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.

Bước 2: Phòng giáo dục và đào tạo tiếp nhận và tổ chức thẩm định hồ sơ đề nghị cho phép hoạt động giáo dục của tổ chức, cá nhân. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo để nhà trường, nhà trẻ bổ sung và hoàn thiện. Nếu hồ sơ đáp ứng đầy đủ các quy định thì thông báo kế hoạch thẩm định thực tế cho nhà trường, nhà trẻ ngoài công lập.

Trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày làm việc, kể từ ngày thông báo kế hoạch thẩm định thực tế, Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn có liên quan tổ chức thẩm định thực tế tại nhà trường, nhà trẻ ngoài công lập.

Bước 3: Nếu nhà trường, nhà trẻ ngoài công lập đáp ứng các điều kiện quy định thì Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định cho phép hoạt động giáo dục. Nếu nhà trường, nhà trẻ ngoài công lập chưa đáp ứng được các điều kiện quy định thì Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo cho nhà trường, nhà trẻ ngoài công lập bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và hướng giải quyết (nếu có).

Bước 4: Đến hẹn, tổ chức, cá nhân đứng tên xin phép hoạt động giáo dục nộp lại phiếu hẹn và nhận kết quả tại Phòng Giáo dục và Đào tạo.

2.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện cho Phòng Giáo dục và Đào tạo

2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Bản sao Quyết định cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ ngoài công lập;

- Tờ trình đề nghị cho phép nhà trường, nhà trẻ ngoài công lập hoạt động giáo dục;

- Báo cáo chi tiết về tình hình triển khai Đề án đầu tư thành lập nhà trường, nhà trẻ ngoài công lập. Báo cáo cần làm rõ những công việc cụ thể đã hoàn thành hoặc đang thực hiện: Tài chính, điều kiện đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em; đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên;

- Danh sách kèm theo lý lịch, bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, chủ đầu tư và người dự kiến làm Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng, trưởng các phòng, ban, tổ chuyên môn, hợp đồng làm việc đã được ký giữa nhà trường, nhà trẻ ngoài công lập với từng cán bộ quản lý; danh sách kèm hồ sơ lý lịch, bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của giáo viên, nhân viên, bản cam kết thực hiện nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục và bảo đảm an toàn cho trẻ em, hp đồng làm việc đã được ký giữa nhà trường, nhà trẻ với từng giáo viên;

- Quy chế tổ chức, hoạt động và chi tiêu nội bộ của nhà trường, nhà trẻ ngoài công lập; bản cam kết bảo đảm an toàn và thực hiện nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Chương trình giáo dục mầm non, tài liệu phục vụ cho việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non;

- Danh mục số lượng phòng học, phòng làm việc, cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng các điều kiện quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường mầm non tư thục hoặc Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường mầm non Dân lập;

- Văn bản pháp lý xác nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê trụ sở nhà trường, nhà trẻ ngoài công lập với thời hạn tối thiểu 5 (năm) năm;

- Các văn bản pháp lý xác nhận về số tiền hiện có do nhà trường, nhà trẻ ngoài công lập đang quản lý, bảo đảm tính hợp pháp và cam kết sẽ chỉ sử dụng để đầu tư xây dựng và chi phí cho các hoạt động thường xuyên của nhà trường, nhà trẻ sau khi được cấp có thẩm quyền cho phép hoạt động giáo dục; phương án huy động vốn và cân đối vốn tiếp theo để bảo đảm duy trì ổn định hoạt động của nhà trường, nhà trẻ trong giai đoạn 5 năm, bắt đầu từ khi nhà trường, nhà trẻ ngoài công lập được tuyển sinh;

- Hồ sơ phải được điều chỉnh theo quy định của pháp luật khi chuyển nhượng, sang tên hoặc chuyển địa điểm.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ

2.4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

2.5. Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân.

2.6. Cơ quan thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo.

2.7. Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính

2.8. Phí, lệ phí: Không

2.9. Mu đơn, tờ khai: Không

2.10. Yêu cầu điều kiện thực hiện:

a) Có quyết định cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ ngoài công lập;

b) Có đất đai, trường sở, cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng, đồ chơi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chủng loại, số lượng, đáp ứng yêu cầu duy trì và phát triển hoạt động giáo dục theo quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường mầm non tư thục và Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường mầm non Dân lập;

c) Địa điểm xây dựng nhà trường, nhà trẻ ngoài công lập bảo đảm môi trường giáo dục, an toàn cho trẻ em, giáo viên và người lao động;

d) Có từ ba nhóm trẻ, lp mẫu giáo trở lên với số lượng ít nhất 50 trẻ em và có không quá 20 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo;

đ) Có chương trình giáo dục mầm non và tài liệu chăm sóc, giáo dục trẻ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

e) Có đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên đạt tiêu chuẩn, đủ số lượng, hợp lý về cơ cấu, bảo đảm thực hiện Chương trình giáo dục mầm non theo quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường mầm non tư thục hoặc Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường mầm non Dân lập; tổ chức các hoạt động giáo dục theo quy định tại Điều lệ Trường mầm non;

g) Có Quy chế tổ chức, hoạt động của nhà trường, nhà trẻ;

h) Trong thời hạn 02 (hai) năm, kể từ khi có quyết định cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ ngoài công lập.

2.11. Căn cứ pháp lý:

- Điều lệ Trường Mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 02 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Văn bản hợp nhất số: 05/VBHN-BGDĐT ngày 13 tháng 2 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quyết định Ban hành Điều lệ Trường mầm non);

- Thông tư số 21/2012/TT-BGDĐT ngày 15/6/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Mầm non dân lập;

- Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT ngày 30/6/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục.

 

3. Sáp nhập, chia tách nhà trường, nhà trẻ ngoài công lập

3.1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân đứng tên xin phép sáp nhập, chia tách nhà trường, nhà trẻ ngoài công lập có đủ hồ sơ theo quy định, nộp cho Ủy ban nhân dân cấp huyện. Bộ phận tiếp nhận kiểm tra hồ sơ và cấp phiếu hẹn nhận kết quả cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.

Bước 2: Trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo và các phòng chuyên môn có liên quan thẩm định hồ sơ và các điều kiện sáp nhập, chia tách nhà trường, nhà trẻ ngoài công lập theo nội dung quy định.

Bước 3: Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến thẩm định bằng văn bản của Phòng Giáo dục và Đào tạo và các phòng chuyên môn có liên quan, nếu nhà trường, nhà trẻ ngoài công lập đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ mới, nếu không đủ điều kiện thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thông báo bằng văn bản cho Phòng Giáo dục và Đào tạo và nhà trường, nhà trẻ ngoài công lập, thông báo cần nêu rõ lý do và hướng giải quyết (nếu có).

Bước 4: Đến hẹn, tổ chức, cá nhân đứng tên xin phép sáp nhập, chia tách nhà trường, nhà trẻ ngoài công lập nộp lại phiếu hẹn và nhận kết quả tại Ủy ban nhân dân cấp huyện.

3.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện cho Ủy ban nhân dân cấp huyện

3.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Tờ trình đề nghị cho phép sáp nhập, chia tách để thành lập nhà trường, nhà trẻ mới. Tờ trình cần nêu rõ sự cần thiết phải sáp nhập, chia tách; tên nhà trường, nhà trẻ mới; địa điểm dự kiến làm trụ sở tổ chức thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ của nhà trường, nhà trẻ;

- Đề án thành lập nhà trường, nhà trẻ mới gồm các nội dung: Xác định sự phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục; mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; xác định nguồn gốc sử dụng hợp pháp đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị; cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động; đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý; các nguồn lực và tài chính; quy hoạch, kế hoạch và các giải pháp xây dựng, phát triển nhà trường, nhà trẻ trong từng giai đoạn. Đề án nêu rõ dự kiến tổng số vốn để thực hiện kế hoạch và bảo đảm hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ trong 03 (ba) năm đầu thành lập và các năm tiếp theo, có thuyết minh rõ về tính khả thi và hợp pháp của các nguồn vốn đầu tư xây dựng và phát triển nhà trường, nhà trẻ ngoài công lập trong từng giai đoạn;

- Văn bản xác nhận của cấp có thẩm quyền về khả năng tài chính, cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu hoạt động của nhà trường, nhà trẻ mới. Có văn bản phù hợp với pháp luật hiện hành xác định nguồn gốc đất hoặc chủ trương giao đất, mượn đất hoặc hợp đồng nguyên tắc cho thuê đất, thuê nhà làm trụ sở xây dựng nhà trường, nhà trẻ dân lập với thời hạn dự kiến thuê tối thiểu 05 (năm) năm;

- Bản dự thảo quy hoạch tổng thể mặt bằng và sơ đồ thiết kế sơ bộ các công trình kiến trúc xây dựng trên khu đất xây dựng nhà trường, nhà trẻ mới hoặc thiết kế các công trình kiến trúc (nếu đã có trường sở), bảo đảm phù hợp với quy mô giáo dục và tiêu chuẩn diện tích sử dụng phục vụ việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ;

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

3.4. Thời hạn giải quyết: 35 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

3.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

3.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

3.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

3.8. Lệ phí: Không.

3.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

3.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Có Đề án thành lập trường phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương, đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

- Đán thành lập trường xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây trường, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường;

- Có khả năng tài chính, cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu hoạt động và phát triển của nhà trường, nhà trẻ ngoài công lập.

- Bảo đảm an toàn và quyền lợi của trẻ em, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ;

- Bảo đảm quyền lợi của cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên.

3.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Điều lệ Trường Mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 02 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Văn bản hợp nhất số: 05/VBHN-BGDĐT ngày 13 tháng 2 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quyết định Ban hành Điều lệ Trường mầm non);

- Thông tư số 21/2012/TT-BGDĐT ngày 15/6/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Mầm non dân lập;

- Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT ngày 30/6/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục.

 

4. Giải thể nhà trường, nhà trẻ ngoài công lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân)

4.1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân đứng tên xin phép thành lập nhà trường, nhà trẻ ngoài công lập có nhu cầu giải thể, lập hồ sơ theo quy định và nộp cho Ủy ban nhân dân cấp huyện. Bộ phận tiếp nhận kiểm tra hồ sơ và cấp phiếu hẹn nhận kết quả cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.

Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị giải thể nhà trường, nhà trẻ ngoài công lập, Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét quyết định giải thể hay không giải thể nhà trường, nhà trẻ ngoài công lập.

Quyết định giải thể nhà trường, nhà trẻ cần nêu rõ lý do giải thể, quy định biện pháp bảo đảm quyền lợi của trẻ em, giáo viên, cán bộ và nhân viên trong trường; phương án giải quyết các tài sản của trường, bảo đảm tính công khai, minh bạch. Quyết định giải thể nhà trường, nhà trẻ phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Bước 3: Đến hẹn, tổ chức, cá nhân nộp lại giấy biên nhận hồ sơ và nhận kết quả tại Ủy ban nhân dân cấp huyện.

4.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện cho Ủy ban nhân dân cấp huyện.

4.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Tờ trình đề nghị giải thể của tổ chức, cá nhân đứng tên xin phép thành lập nhà trường, nhà trẻ, trong đó nêu rõ lý do giải thể, các biện pháp giải quyết quyền lợi hợp pháp của trẻ em, giáo viên, cán bộ và nhân viên nhà trường, nhà trẻ; phương án giải quyết các tài sản của trường.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4.4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

4.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

4.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp huyện

4.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

4.8. Lệ phí: Không.

4.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

4.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đứng tên xin thành lập nhà trường, nhà trẻ ngoài công lập.

- Phương án giải thể nhà trường, nhà trẻ ngoài công lập phải trên cơ sở bảo đảm quyền lợi của nhà giáo, người học và thực hiện các nghĩa vụ về tài chính theo quy định của pháp luật.

4.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Điều lệ Trường Mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 02 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Văn bản hợp nhất số: 05/VBHN-BGDĐT ngày 13 tháng 2 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quyết định Ban hành Điều lệ Trường mầm non);

- Thông tư số 21/2012/TT-BGDĐT ngày 15/6/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường Mầm non dân lập;

- Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT ngày 30/6/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục.

 

5. Chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em 5 (năm) tuổi ở các cơ sở giáo dục mầm non

5.1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Đầu năm học, cơ sở giáo dục mầm non (bao gồm công lập và ngoài công lập) tổ chức phổ biến, thông báo rộng rãi và hướng dẫn cho cha mẹ hoặc người giám hộ, người nhận nuôi (sau đây gọi là cha mẹ) trẻ 5 tuổi thuộc đối tượng được hưởng chính sách viết và gửi đơn đề nghị hỗ trợ tiền ăn trưa (mẫu đơn theo Phụ lục 1).

Cha mẹ trẻ 5 tuổi khi đến nộp đơn tại cơ sở giáo dục mầm non phải xuất trình bản gốc kèm theo bản sao các loại giấy tờ quy định về hồ sơ xét cấp. Người nhận hồ sơ có trách nhiệm đối chiếu bản sao với bản gốc, ký xác nhận đã đối chiếu bản sao với bản gốc và ghi rõ họ tên vào bản sao để đưa vào hồ sơ.

Bước 2: Trong vòng 45 ngày, kể từ ngày 01 tháng 9 hàng năm, cơ sở giáo dục mầm non lập danh sách trẻ được đề nghị cấp tiền hỗ trợ ăn trưa theo từng đối tượng (biểu mẫu theo Phụ lục 2) gửi UBND cấp xã nơi cơ sở giáo dục mầm non đóng, kèm theo hồ sơ xét cấp hỗ trợ ăn trưa.

Bước 3: Trong vòng 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, UBND cấp xã có trách nhiệm thẩm tra, ký tên đóng dấu xác nhận danh sách trẻ theo từng đối tượng hưởng chính sách và gửi lại cho cơ sở giáo dục mầm non. Trường hợp nếu có trẻ được bổ sung thêm hoặc bị loại khỏi danh sách, phải ghi rõ họ tên và lý do được bổ sung hoặc bị loại khỏi danh sách.

Bước 4: Trong vòng 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận được xác nhận của UBND cấp xã, cơ sở giáo dục mầm non làm công văn đề nghị kèm danh sách và hồ sơ xác nhận của UBND cấp xã gửi về phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện để tổng hợp, xét duyệt.

Bước 5. Trong vòng 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ cơ sở giáo dục mầm non gửi, phòng giáo dục và đào tạo tổ chức thẩm định hồ sơ, xét duyệt danh sách và thông báo lại cho cơ sở giáo dục mầm non, đồng thời tổng hợp (biểu mẫu Phụ lục 3) gửi cơ quan tài chính cùng cấp trình UBND cấp huyện xét duyệt, làm cơ sở lập dự toán kinh phí; đng thời gửi báo cáo sở tài chính, sở giáo dục và đào tạo.

Bước 6: Trong vòng 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ báo cáo của UBND cấp huyện, sở tài chính chủ trì phối hợp với sở giáo dục và đào tạo tổng hợp toàn tỉnh để lập dự toán ngân sách, đồng thời gửi báo cáo về Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bước 7: Phương thức chi hỗ trợ:

Việc chi trả kinh phí hỗ trợ ăn trưa cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi được cấp tối đa 9 tháng/năm học và thực hiện 2 lần trong năm: lần 1 chi trả đủ 4 tháng vào tháng 10 hoặc tháng 11 hàng năm; lần 2 chi trả đủ 5 tháng vào tháng 3 hoặc tháng 4 hàng năm. Phương thức chi hỗ trợ đối với các loại hình trường như sau:

- Đối với cơ sở mầm non công lập: Cơ sở giáo dục mầm non là cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện việc chi trả. Tùy vào thực tế quản lý và cách tổ chức ăn trưa, lãnh đạo cơ sở giáo dục mầm non thống nhất với Ban đại diện cha mẹ trẻ để quyết định 1 trong 2 phương thức: chi trả trực tiếp bằng tiền mặt cho cha mẹ trẻ hoặc giữ lại để lo bữa ăn trưa cho trẻ (khuyến khích cơ sở giáo dục mầm non tổ chức nấu ăn tập trung cho trẻ).

- Đối với cơ sở mầm non ngoài công lập: Phòng giáo dục và đào tạo là cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện việc chi trả. Tùy vào thực tế quản lý và cách tổ chức ăn trưa, phòng giáo dục và đào tạo thống nhất với cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập để quyết định 1 trong 2 phương thức: chi trả trực tiếp bằng tiền mặt cho cha mẹ trẻ hoặc giữ lại để lo bữa ăn trưa cho trẻ (khuyến khích cơ sở giáo dục mầm non tổ chức nấu ăn tập trung cho trẻ).

5.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan nhà nước.

5.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Đối với trẻ em trong độ tuổi 5 tuổi đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non có cha mẹ thường trú tại các xã núi cao, các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (theo quy định hiện hành của các cơ quan có thẩm quyền), hồ sơ gồm có:

+ Đơn đề nghị hỗ trợ tiền ăn trưa của cha, mẹ trẻ;

+ Giấy khai sinh (bản sao);

+ Sổ đăng ký hộ khẩu thường trú của hộ gia đình (bản sao).

- Đi với trẻ em trong độ tuổi 5 tuổi học tại các cơ sở giáo dục mầm non mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa, hồ sơ gồm có:

+ Đơn đề nghị hỗ trợ tiền ăn trưa của cha, mẹ trẻ;

+ Giấy khai sinh (bản sao);

+ Bản sao Quyết định về việc trợ cấp xã hội của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc bản sao một trong các giấy tờ sau:

+ Quyết định của UBND cấp xã nơi trẻ cư trú về việc cử người giám hộ hoặc đề nghị tổ chức làm người giám hộ cho trẻ;

+ Biên bản của Hội đồng xét duyệt cấp xã nơi trẻ cư trú;

+ Biên bản xác nhận của UBND cấp xã về tình trạng trẻ bị bỏ rơi hoặc trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ;

+ Đơn nhận nuôi trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi có xác nhận của UBND cấp xã nơi trẻ cư trú hoặc quyết định công nhận nuôi con nuôi của UBND cấp xã.

- Đi với trẻ em trong độ tuổi 5 tuổi học tại các cơ sở giáo dục mầm non bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế, hồ sơ gồm có:

+ Đơn đề nghị hỗ trợ tiền ăn trưa của cha, mẹ trẻ;

+ Giấy khai sinh (bản sao);

+ Giấy xác nhận của bệnh viện cấp huyện hoặc của Hội đồng xét duyệt cấp xã nơi trẻ cư trú (bản sao).

- Đi với trẻ em trong độ tuổi 5 tuổi đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo theo quy định hiện hành của Nhà nước (không thuộc các xã núi cao, các xã có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn), hồ sơ gồm có:

+ Đơn đề nghị hỗ trợ tiền ăn trưa của cha, mẹ trẻ;

+ Giấy khai sinh (bản sao);

+ Giấy chứng nhận hộ nghèo do UBND cấp xã cấp (bản sao).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

5.4. Thời hạn giải quyết: Quy định chi tiết tại mục Trình tự thực hiện (ở trên).

5.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

5.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở giáo dục mầm non, UBND cấp xã, Phòng giáo dục và đào tạo, UBND cấp huyện.

5.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phê duyệt, cấp kinh phí, chi trả tiền hỗ trợ ăn trưa.

5.8. Lệ phí: Không.

5.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị hỗ trợ tiền ăn trưa (mẫu kèm)

5.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Cơ quan tài chính các cấp có trách nhiệm bảo đảm kinh phí hỗ trợ, hướng dẫn quản lý và kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện. Việc lập, phân bổ dự toán kinh phí thực hiện chính sách chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ 5 tuổi được thực hiện đồng thời với thời điểm phân bổ dự toán ngân sách nhà nước hàng năm tại địa phương, dự toán phải ghi rõ kinh phí thực hiện chính sách cấp hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ 5 tuổi và số lượng đối tượng được hưởng.

Kho bạc Nhà nước thực hiện kiểm soát, cấp phát, thanh toán kinh phí hỗ trăn trưa cho trẻ năm tuổi theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính.

Việc thực hiện chính sách phải đảm bảo đúng mục đích, đúng đối tượng, đúng nội dung hỗ trợ và lng ghép với các chính sách khác có cùng nội dung, mục tiêu đang thực hiện trên địa bàn. Các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa theo quy định của Thông tư liên tịch số 29/2011/TTLT-BGDĐT-BTC mà cùng một lúc được hưởng nhiều chính sách cùng tính chất thì chỉ được hưởng chính sách có chế độ ưu đãi cao nhất.

5.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Thông tư liên tịch số 29/2011/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15 tháng 7 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em năm tuổi ở các cơ sở giáo dục mầm non theo quy định tại Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09 tháng 02 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phcập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010 - 2015.

Ghi chú: Các xã núi cao, các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thuộc tỉnh Lâm Đồng được hướng dẫn tại Thông tư 29/2011/TTLT-BGDĐT-BTC.

 

Ph lc 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ H TRỢ TIN ĂN TRƯA

(Dùng cho cha mẹ hoặc người giám hộ trẻ em học tại các cơ sở giáo dục mầm non)

Kính gửi: (Tên cơ sở giáo dục mầm non)

Họ và tên (1):

Là cha/mẹ (hoặc người giám hộ, người đang nhận nuôi) của em (2):

Hiện đang học tại lp:

Trường:

Thuộc đối tượng (3):

 Có cha mẹ thường trú tại các xã biên giới

 Có cha mẹ thường trú tại các xã núi cao

 Có cha mẹ thường trú tại các xã hải đảo

 Có cha mẹ thường trú tại các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

 Mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa

 Bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế

 Cha mẹ thuộc diện hộ nghèo

Căn cứ vào Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị được xem xét để được cấp tiền hỗ trợ ăn trưa cho em:………………(2) theo quy định và chế độ hiện hành.

 

 

………., ngày .... tháng .... năm…..
Người làm đơn
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

_________________________________________

(1) Ghi họ, tên cha mẹ (hoặc người giám hộ, người đang nhận nuôi trẻ đối với trẻ em mồ côi hoặc bị bỏ rơi chưa có người giám hộ) của trẻ em học tại cơ sở giáo dục mầm non.

(2) Ghi tên trẻ em năm tuổi đang học mẫu giáo.

(3) Cha mẹ (hoặc người giám hộ) của trẻ em đánh dấu vào ô tương ứng.

 

Phụ lục 2

Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện
Trường: ………………………………….

 

DANH SÁCH TRẺ EM 5 TUI ĐƯỢC H TRỢ TIỀN ĂN TRƯA

Đối tượng: ……………………………………………………..

Đơn vị tính: nghìn đồng

TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

S tin được hỗ trợ/tháng

S tháng

Kinh phí
h tr

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tng cộng

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 3

UBND cấp huyện
Phòng Giáo dục và Đào tạo ...

 

TNG HỢP KINH PHÍ H TRỢ TIN ĂN TRƯA CHO TRẺ EM 5 TUỔI

Đơn vị tính: nghìn đồng

TT

Tên cơ sở giáo dục mầm non

Thuộc xã

Slượng

Kinh p h tr

Ghi chú

Công lập

Ngoài công lập

Công lập

Ngoài công lập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tng cộng

 

 

 

 

 

 

 

II. Giáo dục tiểu học

1. Cho phép thành lập trường tiểu học tư thục

1.1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân đứng tên xin phép thành lập trường tiểu học tư thục lập hồ sơ theo quy định và nộp tại Phòng Giáo dục và Đào tạo. Bộ phận tiếp nhận kiểm tra hồ sơ và cấp phiếu hẹn cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.

Bước 2: Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, nếu thấy đủ điều kiện, Phòng Giáo dục và Đào tạo có ý kiến bằng văn bản và gửi hồ sơ đề nghị cho phép thành lập trường đến Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Bước 3: Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định cho phép thành lập trường. Trường hợp chưa cho phép thành lập trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản thông báo cho Phòng Giáo dục và Đào tạo biết rõ lý do và hướng giải quyết.

Bước 4: Đến hẹn, tổ chức, cá nhân nộp lại phiếu hẹn và nhận kết quả tại Phòng Giáo dục và Đào tạo.

1.2. Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp tại Phòng Giáo dục và Đào tạo.

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Đán thành lập trường;

- Tờ trình về Đề án thành lập trường, dự thảo Quy chế hoạt động của trường;

- Sơ yếu lý lịch kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hp lệ của người dự kiến làm Hiệu trưởng;

- Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập trường;

- Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cấp huyện (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

1.4. Thời hạn giải quyết: 40 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

a) Phòng Giáo dục và Đào tạo: 20 ngày

b) UBND cấp huyện: 20 ngày

1.5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện.

1.6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

1.7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

1.8. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

a) Có đề án thành lập trường phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục, đáp ứng yêu cu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tạo thuận lợi cho trẻ em đến trường nhm đảm bảo thực hiện phcập giáo dục tiểu học;

b) Đán thành lập trường xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, phương hướng chiến lược xây dựng và phát trin nhà trường; chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng trường; tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính.

1.9. Phí, lệ phí: Không

1.10. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường Tiểu học.

- Thông tư số 13/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục.

 

2. Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường tiểu học tư thục

2.1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân đứng tên xin phép thành lập trường lập hồ sơ theo quy định nộp tại Phòng Giáo dục và Đào tạo. Bộ phận tiếp nhận kiểm tra hồ sơ và cấp phiếu hẹn nhận kết quả cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.

Bước 2: Phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét, tiến hành kiểm tra thẩm định các điều kiện hoạt động đối với trường. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Trưởng phòng giáo dục và đào tạo quyết định cho phép nhà trường tổ chức hoạt động giáo dục; trường hợp chưa cho phép hoạt động giáo dục thì phải có văn bản thông báo cho trường biết rõ lý do và hướng giải quyết.

Bước 3: Đến hẹn, tổ chức, cá nhân nộp lại phiếu hẹn và nhận kết quả tại Phòng Giáo dục và Đào tạo.

2.2. Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp và nhận kết quả tại Phòng Giáo dục và Đào tạo.

2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình cho phép hoạt động giáo dục;

- Quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường;

- Văn bản thẩm định của các cơ quan có liên quan về các điều kiện quy định.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

2.4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

2.5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo.

2.6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

2.7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

2.8. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

a) Có quyết định cho phép thành lập trường;

b) Địa điểm xây dựng trường đảm bảo môi trường giáo dục, an toàn cho người học, người dạy và người lao động;

c) Có đất đai, trường sở, cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động giáo dục;

d) Có tài liệu giảng dạy, học tập theo quy định phù hợp với cấp học;

e) Có đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đạt tiêu chuẩn, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu đảm bảo thực hiện chương trình giáo dục và tổ chức các hoạt động giáo dục;

g) Có đủ nguồn lực tài chính theo quy định để đảm bảo duy trì và phát triển hoạt động giáo dục;

h) Có quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường;

i) Trong thời hạn 02 (hai) năm, kể từ khi có quyết định cho phép thành lập trường.

2.9. Phí, lệ phí: Không

2.10. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

2.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường Tiểu học.

- Thông tư số 13/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục.

 

3. Sáp nhập, chia tách trường tiểu học tư thục

3.1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân đứng tên xin phép sáp nhập, chia tách trường tiểu học tư thục (để thành lập trường tiểu học tư thục mới) lập hồ sơ theo quy định nộp tại Phòng Giáo dục và Đào tạo. Bộ phận tiếp nhận kiểm tra hồ sơ và cấp phiếu hẹn nhận kết quả cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.

Bước 2: Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, nếu thấy đủ điều kiện, Phòng Giáo dục và Đào tạo có ý kiến bằng văn bản và gửi hồ sơ đề nghị sáp nhập, chia tách trường đến Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Bước 3: Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định cho phép sáp nhập, chia tách. Trường hợp chưa cho phép, Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản thông báo cho Phòng Giáo dục và Đào tạo biết rõ lý do và hướng giải quyết.

Bước 4: Đến hẹn, tổ chức, cá nhân nộp lại phiếu hẹn và nhận kết quả tại Phòng Giáo dục và Đào tạo.

3.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng Giáo dục và Đào tạo.

3.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Đán sáp nhập, chia tách thành lập trường tiểu học mới;

- Tờ trình về Đề án sáp nhập, chia tách thành lập trường, dự thảo Quy chế hoạt động của trường;

- Sơ yếu lý lịch kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến làm Hiệu trưởng;

- Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc sáp nhập, chia tách;

- Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cấp huyện (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

3.4. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

3.5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện.

3.6. Kết quả thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

3.7. Thời hạn giải quyết: 40 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

a) Phòng Giáo dục và Đào tạo: 20 ngày

b) UBND cấp huyện: 20 ngày

3.8. Lệ phí: Không có

3.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có

3.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

a) Yêu cầu: Việc sáp nhập, chia, tách trường tiểu học phải đảm bảo:

- Vì quyền lợi học tập của học sinh;

- Phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục;

- Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội;

- Bảo đảm quyền lợi của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên;

- Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục tiểu học.

b) Điều kiện:

- Có đề án thành lập trường phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tạo thuận lợi cho trẻ em đến trường nhằm đảm bảo thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học;

- Đề án thành lập trường xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường; chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng trường; tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính.

3.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường Tiểu học;

- Thông tư số 13/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục.

 

4. Giải thể trường tiểu học tư thục (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân)

4.1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân đứng tên xin phép thành lập trường tiểu học tư thục lập hồ sơ xin giải thể trường quy định, nộp hồ sơ tại Phòng Giáo dục và Đào tạo. Bộ phận tiếp nhận kiểm tra hồ sơ và cấp phiếu hẹn nhận kết quả cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.

Bước 2: Phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét đề nghị giải thể của tổ chức, cá nhân thành lập trường tiểu học; báo cáo bằng văn bản đề nghị Ủy ban nhân cấp huyện ra quyết định giải thể.

Ủy ban nhân cấp huyện căn cứ đề nghị của Phòng Giáo dục và Đào tạo ra quyết định giải thể trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Trường hợp chưa cho phép giải thể trường, UBND cấp huyện có văn bản thông báo cho Phòng Giáo dục và Đào tạo biết rõ lý do và hướng giải quyết.

Quyết định giải thể phải ghi rõ lý do giải thể, các biện pháp đảm bảo quyền lợi của học sinh, cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên. Quyết định giải thể trường tiểu học phải được công bố công khai.

Bước 3: Đến hẹn, tổ chức, cá nhân nộp lại phiếu hẹn và nhận kết quả tại Phòng Giáo dục và Đào tạo.

4.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Phòng Giáo dục và Đào tạo.

4.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

Tờ trình xin giải thể của tổ chức, cá nhân;

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

4.4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.

4.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

4.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện.

4.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

4.8. Lệ phí: Không.

4.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

4.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đứng tên xin thành lập trường.

- Phương án giải thể trường phải trên cơ sở bảo đảm quyền lợi của nhà giáo, người học và thực hiện các nghĩa vụ về tài chính theo quy định của pháp luật.

4.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường Tiểu học.

- Thông tư số 13/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục.

 

5. Chuyển trường đối với học sinh tiểu học

5.1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cha mẹ hoặc người đỡ đầu học sinh (sau đây gọi tắt là cha mẹ học sinh) gửi đơn xin học chuyển trường cho nhà trường nơi chuyển đến. Trong thời hạn 01 ngày làm việc, hiệu trưởng trường nơi chuyển đến có ý kiến đồng ý tiếp nhận vào đơn, trường hợp không đồng ý phải ghi rõ lý do vào đơn và trả lại đơn cho cha mẹ học sinh.

Bước 2: Cha mẹ học sinh gửi đơn (đã được hiệu trưởng trường nơi chuyển đến đồng ý) cho nhà trường nơi chuyển đi. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, hiệu trưởng trường nơi chuyển đi có trách nhiệm trả hồ sơ cho học sinh.

Bước 3: Cha mẹ học sinh nộp toàn bộ hồ sơ cho nhà trường nơi chuyển đến. Trong thời hạn 01 ngày làm việc, hiệu trưởng trường nơi đến tiếp nhận và xếp học sinh vào lớp.

5.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại trường.

5.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn xin học chuyển trường của cha mẹ học sinh;

- Học bạ;

- Bản sao giấy khai sinh;

- Bảng kết quả học tập (đối với trường hợp học chuyển trường trong năm học).

- Bn sao Sổ hộ khẩu hoặc Sổ đăng ký tạm trú của học sinh.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

5.4. Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc. Chi tiết theo quy định tại mục 1 (nêu trên)

5.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

5.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Trường Tiểu học nơi chuyển đi và trường Tiểu học nơi chuyển đến.

5.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tiếp nhận

5.8. Lệ phí: Không

5.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

5.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

a) Học sinh trong độ tuổi tiểu học có nhu cầu học chuyển trường, được chuyển đến trường tiểu học tại nơi cư trú hoặc trường tiểu học ngoài nơi cư trú nếu trường nơi đến đồng ý.

b) Học sinh trong độ tuổi tiểu học từ nước ngoài về nước, con em người nước ngoài làm việc tại Việt Nam được học ở trường tiểu học tại nơi cư trú hoặc trường tiểu học ở ngoài nơi cư trú nếu trường đó có khả năng tiếp nhận.

c) Học sinh lang thang cơ nhỡ học ở lớp ngoài nhà trường dành cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn nếu có nguyện vọng chuyển đến học tại lớp trong trường tiểu học thì được Hiệu trưởng trường tiểu học khảo sát trình độ để xếp vào lớp phù hợp.

5.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường Tiểu học, được sửa đổi bổ sung tại thông tư 50/2012/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BGDĐT ngày 13/02/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

 

III. Giáo dục trung học

1. Cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục

1.1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân đứng tên xin phép thành lập trường THCS tư thục lập hồ sơ theo quy định và nộp tại Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Người tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và cấp phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.

Bước 2: Phòng giáo dục và đào tạo xem xét điều kiện thành lập trường theo quy định. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, nếu thấy đủ điều kiện, Phòng Giáo dục và Đào tạo có ý kiến bằng văn bản và gửi hồ sơ đề nghị cho phép thành lập trường đến UBND cấp huyện.

Bước 3: UBND cấp huyện nhận hồ sơ, xem xét điều kiện thành lập trường theo quy định. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch UBND cấp huyện ra quyết định cho phép thành lập trường. Trường hợp chưa cho phép thành lập trường, UBND cấp huyện có văn bản thông báo cho Phòng Giáo dục và Đào tạo biết rõ lý do và hướng giải quyết.

Bước 4: Đến hẹn, tổ chức, cá nhân đứng tên xin phép thành lp trường np lai phiếu hẹn và nhận kết quả tại Phòng Giáo dục và Đào tạo.

1.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng Giáo dục và Đào tạo.

1.3. Thành phần và số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Đán thành lập trường;

- Tờ trình về Đề án thành lập trường, dự thảo Quy chế hoạt động của trường;

- Sơ yếu lý lịch kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến bố trí làm Hiệu trưởng;

- Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc cho phép thành lập trường;

- Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban cấp huyện (nếu có).

b) Slượng hồ sơ: 01 bộ

1.4. Thời hạn giải quyết: 40 ngày làm việc

1.5. Cơ quan thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục & Đào tạo, UBND cấp huyện.

1.6. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.

1.7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

1.8. Phí, lệ phí: Không

1.9. Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

- Có Đề án thành lập trường phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

- Đề án thành lập trường xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng trường, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường.

1.11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

- Thông tư số 13/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục.

 

2. Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung học cơ s tư thục

2.1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân đứng tên xin phép thành lập trường THCS tư thục lập hồ sơ theo quy định và nộp tại Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Người tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và cấp phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ các ngày nghỉ theo quy định.

Bước 2: Phòng giáo dục và đào tạo xem xét, thẩm định, đối chiếu với quy định. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo ra quyết định cho phép nhà trường tổ chức hoạt động giáo dục. Trường hợp chưa quyết định cho phép hoạt động giáo dục, Phòng Giáo dục và Đào tạo có văn bản thông báo cho trường biết rõ lý do và hướng giải quyết.

Bước 3: Đến hẹn, tổ chức, cá nhân đứng tên xin phép hoạt động giáo dục nộp lại phiếu hẹn và nhận kết quả tại Phòng Giáo dục và Đào tạo.

2.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng Giáo dục và Đào tạo.

2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

+ Tờ trình đề nghị cho phép nhà trường hoạt động giáo dục;

+ Quyết định cho phép thành lập trường;

+ Văn bản thẩm định của các cơ quan có liên quan về các điều kiện quy định tại phần yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC này.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

2.4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc

2.5. Cơ quan thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo

2.6. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân

2.7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

2.8. Phí, lệ phí: Không

2.9. Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính

2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

- Có quyết định cho phép thành lập trường;

- Có đất đai, trường sở, cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động giáo dục;

- Địa điểm của trường bảo đảm môi trường giáo dục, an toàn cho học sinh, giáo viên, cán bộ và nhân viên;

- Có chương trình giáo dục và tài liệu giảng dạy, học tập theo quy định phù hợp với mỗi cấp học;

- Có đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đạt tiêu chuẩn về phẩm chất và đạt trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định của Luật Giáo dục đối với cấp học; đủ về số lượng theo cơ cấu về loại hình giáo viên đảm bảo thực hiện chương trình giáo dục và tổ chức các hoạt động giáo dục;

- Có đủ nguồn lực tài chính theo quy định để đảm bảo duy trì và phát triển hoạt động giáo dục;

- Có quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường.

2.11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điu lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

- Thông tư số 13/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế Tchức và hoạt động của trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục.

 

3. Sáp nhập, chia tách trường trung học cơ sở tư thục

3.1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân đứng tên xin phép thành lập trường THCS tư thục lập hồ sơ theo quy định và nộp tại Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Người tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ. Trường hp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và cấp phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ các ngày nghỉ theo quy định.

Bước 2: Phòng giáo dục và đào tạo xem xét điều kiện sáp nhập, chia tách trường theo quy định. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, nếu thấy đủ điều kiện, Phòng Giáo dục và Đào tạo có ý kiến bằng văn bản và gửi hồ sơ đề nghị cho phép sáp nhập, chia tách để thành lập trường mới đến Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Bước 3: UBND cấp huyện nhận hồ sơ, xem xét điều kiện sáp nhập, chia tách trường theo quy định. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch UBND cấp huyện ra quyết định cho phép sáp nhập, chia tách và thành lập trường mới. Trường hợp chưa cho phép sáp nhập, chia tách, UBND cấp huyện có văn bản thông báo cho Phòng Giáo dục và Đào tạo biết rõ lý do và hướng giải quyết.

Bước 4: Đến hẹn, tổ chức, cá nhân đứng tên xin phép sáp nhập, chia tách nộp lại phiếu hẹn và nhận kết quả tại Phòng Giáo dục và Đào tạo.

3.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng Giáo dục và Đào tạo.

3.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Đán sáp nhập, chia tách trường;

- Tờ trình về Đán sáp nhập, chia tách trường, dự thảo Quy chế hoạt động của trường;

- Sơ yếu lý lịch kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến bố trí làm Hiệu trưởng;

- Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc sáp nhập, chia tách trường;

- Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

3.4. Thời hạn giải quyết: 40 ngày làm việc

3.5. Cơ quan thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện

3.6. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.

3.7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

3.8. Phí, lệ phí: Không

3.9. Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính

3.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

- Phù hợp với quy hoạch mạng lưới giáo dục và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

- Bảo đảm quyền lợi của cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên;

- Bảo đảm an toàn và quyền lợi của học sinh, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục.

3.11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiu cấp học.

- Thông tư số 13/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục.

 

4. Giải thể trường trung học cơ sở tư thục (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân)

4.1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tchức, cá nhân đứng tên xin thành lập trường THCS tư thục lập hồ sơ đề nghị giải thể trường theo quy định và nộp tại Phòng Giáo dục và Đào tạo. Người tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và cấp phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn bsung, hoàn chỉnh.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ các ngày nghỉ theo quy định.

Bước 2: Phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét đề nghị của tổ chức, cá nhân, báo cáo bằng văn bản trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định giải thể trường.

Trong thời gian 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định giải thể trường. Quyết định giải thể phải xác định rõ lý do giải thể; các biện pháp đảm bảo quyền lợi của giáo viên, nhân viên và học sinh. Quyết định giải thể nhà trường phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

4.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng Giáo dục và Đào tạo.

4.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

Tờ trình xin giải thể của tổ chức, cá nhân đứng tên xin thành lập trường. Tờ trình phải nêu rõ lý do giải thể, các biện pháp giải quyết quyền lợi hợp pháp của học sinh, giáo viên, cán bộ và nhân viên nhà trường, nhà trẻ; phương án giải quyết tài sản của trường và các vn đ liên quan.

b) Slượng: 01 bộ

4.4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc

4.5. Cơ quan thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện

4.6. Đi tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân

4.7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

4.8. Phí, lệ phí: Không

4.9. Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính

4.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

- Có tờ trình xin giải thể của tổ chức, cá nhân đứng tên xin thành lập trường.

- Phương án giải thể trường phải trên cơ sở bảo đảm quyền lợi của nhà giáo, người học và thực hiện các nghĩa vụ về tài chính theo quy định của pháp luật.

4.11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

- Thông tư số 13/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục.

 

5. Chỉnh sửa nội dung trên bằng tốt nghiệp trung học cơ sở

5.1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Người yêu cầu chỉnh sửa nội dung bằng tốt nghiệp trung học cơ sở lập hồ sơ theo quy định và gửi cho Phòng Giáo dục và Đào tạo nơi cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở. Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ và cấp giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.

Bước 2: Phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét, kiểm tra, thẩm định, đối chiếu hồ sơ với hồ sơ gốc, tiến hành chỉnh sửa bằng tốt nghiệp trung học cơ sở và các nội dung tương ứng ghi trong sổ gốc cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở.

Bước 3: Đến hẹn, người yêu cầu chỉnh sửa bằng tốt nghiệp trung học cơ sở nhận kết quả tại Phòng Giáo dục và Đào tạo (hoặc Phòng Giáo dục và Đào tạo gửi trả kết quả nếu hồ sơ đề nghị chỉnh sửa gửi qua đường bưu điện).

5.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện cho Phòng Giáo dục và Đào tạo.

5.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Phiếu yêu cầu chỉnh sửa nội dung bằng tốt nghiệp trung học cơ sở.

- Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác của người được cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở;

- Bản chính bằng tốt nghiệp trung học cơ sở đề nghị chỉnh sửa;

- Quyết định cho phép thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính đối với trường hợp chỉnh sửa bằng tốt nghiệp trung học cơ sở do thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính;

- Giấy khai sinh hợp lệ đối với trường hợp chỉnh sửa bằng tốt nghiệp trung học cơ sở do bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch, đăng ký lại việc sinh, đăng ký khai sinh quá hạn.

- Các tài liệu chứng minh bằng tốt nghiệp trung học cơ sở bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở đối với trường hợp chỉnh sửa bằng tốt nghiệp trung học cơ sở bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở.

Các tài liệu trong hồ sơ đề nghị chỉnh sửa bằng tốt nghiệp trung học cơ sở có thể là bản chính hoặc bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính.

Nếu tài liệu trong hồ sơ là bản sao không có chứng thực thì phải có kèm bản chính để đối chiếu; người đối chiếu phải ký xác nhận và ghi rõ họ tên vào bản sao và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao so với bản chính.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

5.4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ.

5.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

5.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo.

5.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

5.8. Lệ phí: Không.

5.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phiếu yêu cầu chỉnh sửa nội dung bằng tốt nghiệp trung học cơ sở theo Phụ lục 1 đính kèm.

5.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Người được cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở có quyền yêu cầu chỉnh sửa nội dung ghi trên bằng tốt nghiệp trung học cơ sở trong các trường hợp sau đây:

+ Sau khi được cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, người được cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở được cơ quan có thẩm quyền quyết định hoặc xác nhận việc thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch, đăng ký khai sinh quá hạn, đăng ký lại việc sinh theo quy định của pháp luật.

+ Người học đã ký nhận bằng tốt nghiệp trung học cơ sở nhưng nội dung ghi trên bằng tốt nghiệp trung học cơ sở bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở.

- Nộp đủ cước phí bưu điện cho Phòng Giáo dục và Đào tạo để gửi trả bằng tốt nghiệp đã chỉnh, sửa cho người yêu cu chỉnh sửa (nếu gửi hồ sơ qua bưu điện)

5.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 22/2012/TT-BGDĐT ngày 20/6/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

Ph lc 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

 

PHIẾU YÊU CU CHỈNH SỬA NỘI DUNG BNG TT NGHIỆP THCS

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo …………..

Tôi tên là (chữ in hoa): ……………………………… Điện thoại: ....................................

Ngày sinh: …….................. Nơi sinh: ..……..………… Giới tính: .................................

Dân tộc: ……… Số CMND: ………… Cấp ngày: …………Nơi cấp: .............................

Địa chỉ: ..........................................................................................................................

Học sinh trường (Trung tâm): .......................................................................................

Đã tốt nghiệp THCS khóa ngày: ………………. Tại Hội đồng thi: .................................

Xếp loại: ........................................................................................................................

Được Phòng Giáo dục và Đào tạo………...............cấp bằng TN THCS:

Số hiệu:…………… Ngày ký:……………. Người ký: .....................................................

Số vào sổ: ……………………..……. Ngày vào sổ: ........................................................

Nay tôi xin đề nghị chỉnh sửa nội dung trên bằng tốt nghiệp trung học cơ sở đã được cấp như sau:

Nội dung cần chỉnh sửa: ................................................................................................

Từ: ……………………………………….. Thành: ............................................................

Lý do: .............................................................................................................................

Và xin cấp bản sao của bằng tốt nghiệp trung học cơ sở sau khi được chỉnh sửa với số lượng: ………… bản (bằng chữ: …………. bản).

 

Hồ sơ kèm theo:
 Giấy CMND;
 VB, CC cần chnh sửa;
 Giấy khai sinh
 Quyết định cải chính hộ tịch
- Các tài liệu trong hồ sơ là bn chính hoặc bn sao từ sổ gốc hoặc bn sao được chứng thực từ bn chính.
- Nếu tài liệu trong hồ sơ là bản sao không có chứng thực thì phi có kèm bn chính để đi chiếu;

………., ngày …. tháng …. năm 20….
Người yêu cầu
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Ngày nhận hồ sơ: ………………………

Ngày trả kết quả: ……………………….

GBN số: ………………………………….

Phn ghi của người kiểm tra thông tin:

Đã đi chiếu bản chính ký ngày: ………………. với:

- Số hiệu: ……………………………………………..

- Số vào sổ: …………………………………………..

- Người ký: ……………………………………………..

 

6. Cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở từ sổ gốc

6.1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Người yêu cầu cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở từ sổ gốc lập hồ sơ theo quy định và gửi cho Phòng Giáo dục và Đào tạo nơi quản lý sổ gốc bằng tốt nghiệp trung học cơ sở của người được cấp bản chính. Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ và cấp giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.

Bước 2: Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận, xem xét, kiểm tra tính hợp pháp, thành phần của hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ thì cấp bản sao từ sổ gốc theo quy định, nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn bổ sung.

Trường hợp không cấp bản sao từ sổ gốc cho người yêu cầu thì Phòng Giáo dục và Đào tạo phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 3: Người xin cấp bản sao nộp lệ phí và nhận kết quả.

6.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Phòng Giáo dục và Đào tạo hoặc qua đường bưu điện.

6.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Phiếu đề nghị cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở từ sổ gốc (theo mẫu).

- Người yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc phải xuất trình bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy chng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị để người tiếp nhận hồ sơ kiểm tra.

- Các giấy tờ liên quan khác (đảm bảo tính pháp lý) nói tại mục yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính.

* Trường hợp yêu cầu qua đường bưu điện thì hồ sơ gồm:

- Phiếu đề nghị cấp bản sao bằng tốt nghiệp THCS từ sổ gốc (theo mẫu)

- Bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị.

- Các giấy tờ liên quan khác (đảm bảo tính pháp lý, quy định tại mục yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính.

- Lệ phí theo quy định.

- 01 phong bì có dán tem ghi rõ họ, tên, địa chỉ người nhận.

b) Số lượng hồ sơ: 1 bộ

6.4. Thời hạn giải quyết.

- Ngay trong ngày tiếp nhận yêu cầu, hoặc trong ngày làm việc tiếp theo nếu tiếp nhận sau 15 giờ.

- Trường hợp người yêu cầu cấp bản từ sổ gốc gửi yêu cầu qua bưu điện thì thời hạn được thực hiện ngay sau khi Phòng Giáo dục và Đào tạo nhận được đủ hồ sơ hợp lệ theo dấu bưu điện đến.

6.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

6.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo

6.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bản sao bằng tốt nghiệp THCS từ sổ gốc.

6.8. Lệ phí:

- Lệ phí cấp bản sao 2.000 đồng/01 bản sao.

- Tiền mua phôi bản sao: theo giá bán phôi hàng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

6.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phiếu đề nghị cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở theo Phụ lục 1 đính kèm

6.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính.

- Là người có quyền yêu cu cấp bản sao bằng tốt nghiệp THCS từ sổ gốc, gồm:

+ Người được cấp bản chính;

+ Người đại diện theo pháp luật, người được ủy quyền của người được cấp bản chính;

+ Cha, mẹ, con; vợ, chồng; anh, chị, em ruột; người thừa kế khác của người được cấp bản chính trong trường hợp người được cấp bản chính bằng tốt nghiệp THCS đã chết.

* Trường hợp người yêu cầu cấp bản sao bằng tốt nghiệp THCS từ sổ gốc là: Người đại diện theo pháp luật, người được ủy quyền của người được cấp bản chính; cha, mẹ, con; vợ, chồng; anh, chị, em ruột; người thừa kế khác của người được cấp bản chính trong trường hợp người được cấp bản chính đã chết, phải có các giấy tờ chứng minh là người có quyền yêu cầu cấp bản sao bằng tốt nghiệp THCS từ sổ gốc.

- Nộp lệ phí cấp bản sao theo quy định.

6.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.

- Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng giao dịch.

- Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 22/2012/TT-BGDĐT ngày 20/6/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Nghị quyết số 123/2009/NQ-HĐND ngày 17/7/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đng v/v quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

- Quyết định số 80/2009/QĐ-UBND ngày 01/10/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đng vmức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

 

Ph lc 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

 

PHIẾU YÊU CU

CP BẢN SAO BNG TỐT NGHIỆP THCS TỪ S GỐC

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo …………..

Tôi tên là (chữ in hoa): …………………………… Điện thoại: ...........................................

Ngày sinh: ……................ Nơi sinh: (tên tỉnh/TP trực thuộc trung ương): .......................

Giới tính: …………….……… Dân tộc: .............................................................................

Số CMND: ……………… Cấp ngày: …………… Nơi cấp: ...............................................

Địa chỉ: .............................................................................................................................

Học sinh trường (Trung tâm): ...........................................................................................

Đã đỗ kỳ thi và được cấp bằng tốt nghiệp THCS:

Khóa thi ngày:…./…../……. Tại Hội đồng thi: ...................................................................

Xếp loại tốt nghiệp: …………… Hình thức đào tạo: .........................................................

Nay tôi xin đề nghị được cấp bản sao văn bằng nêu trên với số lượng: ………. bản

(bằng chữ: ………………. bản)

 

Hồ sơ kèm theo:

Giấy CMND (bản photo).

………., ngày …. tháng …. năm 20….
Người đề nghị
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Ngày nhận hồ sơ: ………………………

Ngày trả kết quả: ……………………….

GBN số: ………………………………….

Phn ghi của người in bản sao:

- Số hiệu: …………………………………………..

- Số vào sổ: ………………………………………..

- SBD: ..……………..… Phòng thi: …..………..

 

7. Cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm thuộc chương trình trung học cơ sở

7.1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm lập hồ sơ theo quy định nộp tại Phòng Giáo dục và Đào tạo. Người tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và cấp phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.

Bước 2: Phòng Giáo dục và Đào tạo tiến hành thẩm định hồ sơ, kiểm tra địa điểm, cơ sở vật chất tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm. Trong thời hạn tối đa 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện quyết định cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm hoặc trả lời không đồng ý cho tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm bằng văn bản.

Bước 3: Đến hẹn, tổ chức cá nhân nhận kết quả tại Phòng Giáo dục và Đào tạo.

7.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng Giáo dục và Đào tạo.

7.3. Thành phần và số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Đối với dạy thêm, học thêm trong nhà trường:

+ Tờ trình xin cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm;

+ Danh sách trích ngang người đăng ký dạy thêm đảm bảo các yêu cầu theo quy định;

+ Bản kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm trong đó nêu rõ các nội dung về: đối tượng học thêm, nội dung dạy; địa điểm, cơ sở vật chất tổ chức dạy thêm; mức thu và phương án chi tiền học thêm, phương án tổ chức dạy thêm, học thêm.

- Đối với dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường:

+ Đơn xin cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm;

+ Danh sách trích ngang người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm và người đăng ký dạy thêm;

+ Đơn xin dạy thêm có dán ảnh của người đăng ký dạy thêm;

+ Bản sao hợp lệ giấy tờ xác định trình độ đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm của người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm và người đăng ký dạy thêm;

+ Giấy khám sức khỏe do bệnh viện đa khoa cấp huyện trở lên cấp cho người tổ chức dạy thêm, học thêm và người đăng ký dạy thêm;

+ Bản kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm trong đó nêu rõ các nội dung v: đi tượng học thêm; nội dung dạy thêm, thời khóa biểu lớp học thêm; địa đim, cơ sở vật chất tổ chức dạy thêm; mức thu tiền học thêm; phương án tổ chức dạy thêm, học thêm.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

7.4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc

7.5. Cơ quan thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện

7.6. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân

7.7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

7.8. Phí, lệ phí: Không

7.9. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép

7.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

a) Đối với người học thêm:

Học sinh có nguyện vọng học thêm phải viết đơn xin học thêm gửi nhà trường. Cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ có con em xin học thêm trực tiếp ký, ghi cam kết với nhà trường vdạy thêm, học thêm vào đơn xin học thêm và chịu trách nhiệm thực hiện cam kết.

b) Đối với người dạy thêm:

- Đạt trình độ chuẩn được đào tạo đối với giáo viên cấp THCS. Cụ thể có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm (trở lên) hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng (trở lên) và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

- Có đủ sức khỏe.

- Có phẩm chất đạo đức tốt, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân và các quy định của pháp luật; hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại cơ quan công tác;

- Không trong thời gian bị kluật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục; không bị kỷ luật với hình thức buộc thôi việc (thủ trưởng cơ quan quản lý hoặc Chủ tịch UBND cấp xã xác nhận).

- Được thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp cho phép dạy thêm ngoài nhà trường đối với học sinh mà bản thân đang dạy chính khóa (đối với giáo viên đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập nếu dạy thêm ngoài nhà trường).

c) Đối với người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm:

- Đạt trình độ chuẩn được đào tạo đối với giáo viên cấp THCS. Cụ thể: có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm (trở lên) hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng (trở lên) và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

- Có đủ sức khỏe.

- Không trong thời gian bị kỷ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục; không bị kỷ luật với hình thức buộc thôi việc.

d) Về cơ sở vật chất:

- Cơ sở vật chất phục vụ dạy thêm, học thêm phải đảm bảo yêu cầu quy định tại Quyết định số 1221/QĐ-BYT ngày 18/4/2000 của Bộ Y tế về vệ sinh trường học và Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT ngày 16/6/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Y tế hướng dẫn tiêu chuẩn bàn ghế học sinh trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trong đó có các yêu cu tối thiểu:

- Địa điểm tổ chức dạy thêm, học thêm đảm bảo an toàn cho người dạy và người học; ở xa những nơi phát sinh các hơi khí độc hại, khói, bụi, tiếng ồn.

- Phòng học đảm bảo diện tích trung bình từ 1,10m2/học sinh trở lên; được thông gió và đủ độ chiếu sáng tự nhiên hoặc nhân tạo; đảm bảo các tiêu chuẩn vệ sinh, phòng bệnh.

- Kích thước bàn, ghế học sinh và bố trí bàn, ghế học sinh trong phòng học đảm bảo các yêu cầu tại Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT ngày 16/6/2011.

- Bảng học được chống lóa; kích thước, màu sắc, cách treo bảng học đảm bảo các yêu cầu tại Quyết định s1221/QĐ-BYT ngày 18/4/2000 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

- Có công trình vệ sinh và có nơi chứa rác thải hợp vệ sinh.

7.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định việc dạy thêm học thêm;

- Quyết định số 1221/2000/QĐ-BYT ngày 18/04/2000 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành quy định về vệ sinh trường học;

- Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT ngày 16/6/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Y tế hướng dẫn tiêu chuẩn bàn ghế học sinh;

- Quyết định 45/2012/QĐ-UBND ngày 05/11/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, được sửa đổi bổ sung theo Quyết định số 63/2014/QĐ-UBND ngày 24/11/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.

 

8. Tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước (cấp trung học cơ sở)

8.1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh lập hồ sơ theo quy định và nộp cho Phòng Giáo dục và Đào tạo. Bộ phận tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn bổ sung.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.

Bước 2: Phòng giáo dục và đào tạo xem xét hồ sơ, điều kiện nếu đáp ứng theo quy định thì cấp giấy giới thiệu học sinh về trường THCS.

8.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng Giáo dục và Đào tạo

8.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn xin học do cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ ký.

- Hồ sơ học tập gồm:

+ Học bạ (bản gốc và bản dịch sang tiếng Việt).

+ Giấy chứng nhận tốt nghiệp của lớp hoặc bậc học dưới tại nước ngoài (bản gốc và bản dịch sang tiếng Việt).

+ Bằng tốt nghiệp bậc học dưới tại Việt Nam trước khi ra nước ngoài (nếu có).

+ Bản sao giấy khai sinh, kể cả học sinh được sinh ra ở nước ngoài.

+ Hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận tạm trú dài hạn của cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

8.4. Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc.

8.5. Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân.

8.6. Cơ quan thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo.

8.7. Kết quả thực hiện: Giấy giới thiệu chuyển trường

8.8. Phí, lệ phí: Không

8.9. Mu đơn, tờ khai: Không

8.10. Yêu cầu điều kiện thực hiện:

a) Điều kiện về đối tượng:

- Học sinh học ở nước ngoài diện được cấp học bổng theo các Hiệp định, thỏa thuận giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với các nước, các tổ chức quốc tế.

- Học sinh học ở nước ngoài theo diện du học tự túc hoặc theo hợp đồng đào tạo giữa các cơ sở giáo dục của Việt Nam với các tổ chức, cá nhân nước ngoài.

- Học sinh theo cha, mẹ hoặc người giám hộ làm việc ở nước ngoài, học sinh Việt Nam định cư ở nước ngoài.

b) Điều kiện văn bằng

- Học sinh vào học tại trường THCS phải có học bạ của các lớp học trước đó cùng với xác nhận của nhà trường về việc chuyển lên lớp học trên.

- Học sinh đã học ở Việt Nam, sau thời gian học ở nước ngoài, khi về nước phải có bằng tốt nghiệp bậc học đã học ở Việt Nam.

c) Điều kiện về tuổi và chương trình học tập

- Về tuổi: Học sinh Việt Nam ở nước ngoài về nước năm xin học được gia hạn thêm 1 tuổi so với tuổi quy định của từng cấp học.

- Về chương trình học tập:

+ Chương trình học tập ở nước ngoài phải có nội dung tương đương với chương trình giáo dục của Việt Nam với những môn học thuộc nhóm khoa học tự nhiên. Với những môn học thuộc nhóm khoa học xã hội và nhân văn, học sinh phải bổ túc thêm kiến thức cho phù hợp với chương trình giáo dục của Việt Nam.

+ Những học sinh đang học dở chương trình của một lớp học ở nước ngoài xin chuyn về học tiếp lớp học tương đương tại trường THCS Việt Nam phải được nhà trường nơi tiếp nhận kiểm tra trình độ theo chương trình quy định của lớp học đó. Với những môn học không có theo chương trình giáo dục của Việt Nam, yêu cầu học sinh phải hoàn thành nội dung của môn học đó và có kiểm tra sau khóa học.

+ Học sinh muốn vào học trường trung học chuyên biệt (phổ thông dân tộc nội trú, trường chuyên, trường năng khiếu) thực hiện theo Quy chế của trường chuyên biệt đó.

8.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định số 51/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/12/2002 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông.

 

9. Tiếp nhận học sinh người nước ngoài (cấp trung học cơ sở)

9.1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh lập hồ sơ theo quy định và nộp cho Phòng Giáo dục và Đào tạo. Bộ phận tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn bổ sung.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thhai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.

Bước 2: Phòng giáo dục và đào tạo xem xét hồ sơ, điều kiện nếu đáp ứng theo quy định thì cấp giấy giới thiệu học sinh về trường THCS.

9.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng Giáo dục và Đào tạo

9.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ: Học sinh phải có đầy đủ hồ sơ bằng tiếng Việt, gồm:

- Đơn xin học do cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ ký.

- Bản tóm tắt lý lịch.

- Bản sao và bản dịch sang tiếng Việt các giấy chứng nhận tốt nghiệp tương đương bằng tốt nghiệp tiểu học của Việt Nam (có công chứng hoặc xác nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước gửi đào tạo).

- Học bạ.

- Giấy chứng nhận sức khỏe (do cơ quan y tế có thẩm quyền của nước gửi đào tạo cấp trước khi đến Việt Nam không quá 6 tháng).

- Ảnh cỡ 4x6 cm (chụp không quá 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ

9.4. Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc.

9.5. Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân.

9.6. Cơ quan thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo.

9.7. Kết quả thực hiện: Giấy giới thiệu chuyển trường

9.8. Phí, lệ phí: Không

9.9. Mu đơn, tờ khai: Không

9.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện:

a) Điều kiện về đối tượng học sinh người nước ngoài

Học sinh người nước ngoài được xem xét, tiếp nhận vào học tại trường THCS Việt Nam gồm:

- Học sinh diện được cấp học bổng theo các Hiệp định, thỏa thuận giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với các nước, các tổ chức quốc tế.

- Học sinh diện tự túc theo hợp đồng đào tạo giữa các cơ sở giáo dc của Vit Nam với các tổ chức, cá nhân nước ngoài.

- Học sinh theo cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ sang sinh sống và làm việc tại Việt Nam.

b) Điều kiện văn bằng

Học sinh người nước ngoài có nguyện vọng vào học tại các trường THCS phải có giấy chứng nhận tốt nghiệp tương đương bằng tốt nghiệp tiểu học của Việt Nam.

c) Điều kiện sức khỏe và tuổi

- Điều kiện sức khỏe

+ Học sinh phải được kiểm tra sức khỏe khi nhập học.

+ Trường hợp mắc các bệnh xã hội, bệnh truyền nhiễm nguy hiểm theo quy định của Bộ Y tế Việt Nam thì được trả ngay vnước.

+ Khi mắc các bệnh thông thường phải điều trị trong vòng 3 tháng, nếu không đủ sức khỏe cũng được trả về nước.

- Điều kiện tuổi

Học sinh người nước ngoài trong năm xin học tại Việt Nam được gia hạn thêm một tuổi so với tuổi quy định của từng cấp học.

9.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định số 51/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/12/2002 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông.

 

IV. Giáo dục thường xuyên

1. Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã

1.1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Vào tháng 12 hằng năm, Hội Khuyến học cấp xã chủ trì xây dựng kế hoạch tự kiểm tra, đánh giá kết quả xây dựng “Cộng đồng học tập” của xã; trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt; chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch.

Bước 2: Căn cứ kết quả tự kiểm tra, Hội Khuyến học cấp xã lập hồ sơ; gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký tờ trình đề nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện kiểm tra, đánh giá, xếp loại đối với cấp xã.

Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ của Ủy ban nhân dân cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giao Hội Khuyến học cấp huyện chủ trì xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá và xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã; trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt.

Bước 4: Căn cứ vào kế hoạch đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt, Hội Khuyến học cấp huyện chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã.

Bước 5: Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả kiểm tra, Hội Khuyến học cấp huyện lập hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định công nhận kết quả đánh giá, xếp loại “Cộng đng học tập” cấp xã và công bố công khai.

1.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện.

1.3. Thành phần và số lượng hồ sơ:

a) Hồ sơ của Ủy ban nhân dân cấp xã đề nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện kiểm tra, đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập”, gồm:

- Tờ trình của Ủy ban nhân dân cấp xã;

- Báo cáo (kèm các minh chứng phù hợp với các tiêu chí theo mẫu hướng dẫn) đánh giá kết quả xây dựng “Cộng đồng học tập” của cấp xã, có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã;

- Biên bản tự kiểm tra, đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” của cấp xã;

- Số lượng: 01 bộ.

b) Hồ sơ của Hội Khuyến học cấp huyện trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định công nhận kết quả đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” của cấp xã, gồm:

- Tờ trình của Hội Khuyến học cấp huyện;

- Biên bản kiểm tra, đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã;

- Số lượng: 01 bộ.

1.4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, trong đó:

- Hội Khuyến học cấp huyện chủ trì xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá và xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã; trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt. Căn cứ vào kế hoạch đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt, Hội Khuyến học chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã: 10 ngày;

- Hội Khuyến học cấp huyện lập hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định công nhận kết quả đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã và công bố công khai: 05 ngày.

1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các xã, phường, thị trấn

1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Cơ quan phối hợp: Hội Khuyến học cấp huyện và các đơn vị liên quan.

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định công nhận kết quả đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” đối với cấp xã.

1.8. Phí, lệ phí: Không.

1.9. Mu đơn, tờ khai: Không.

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Việc đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã phải căn cứ vào kết quả đạt được, thông qua các minh chứng phù hợp với các tiêu chí được quy định cụ thể tại Phụ lục Hướng dn đánh giá, cho điểm “Cộng đồng học tập” cấp xã (kèm theo Thông tư số 44/2014/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã) và Hướng dẫn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Thông tư số 44/2014/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã./.

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2660/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2660/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/12/2015
Ngày hiệu lực20/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/07/2017
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2660/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2660/QĐ-UBND thủ tục hành chính giáo dục áp dụng tại cấp huyện Lâm Đồng 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2660/QĐ-UBND thủ tục hành chính giáo dục áp dụng tại cấp huyện Lâm Đồng 2015
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2660/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
       Người kýĐoàn Văn Việt
       Ngày ban hành10/12/2015
       Ngày hiệu lực20/12/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/07/2017
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 2660/QĐ-UBND thủ tục hành chính giáo dục áp dụng tại cấp huyện Lâm Đồng 2015

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 2660/QĐ-UBND thủ tục hành chính giáo dục áp dụng tại cấp huyện Lâm Đồng 2015