Quyết định 2662/QĐ-BTP

Quyết định 2662/QĐ-BTP về Tiêu chí xác định vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình trong hoạt động trợ giúp pháp lý năm 2016 và năm 2017 do Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2662/QĐ-BTP 2016 Tiêu chí xác định vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp


BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2662/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH VỤ VIỆC THAM GIA TỐ TỤNG CÓ TÍNH CHẤT PHỨC TẠP HOẶC ĐIỂN HÌNH TRONG HOẠT ĐỘNG TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NĂM 2016 VÀ NĂM 2017

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Luật Trợ giúp pháp lý ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg ngày 08 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Tiêu chí xác định vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình trong hoạt động trợ giúp pháp lý năm 2016 và năm 2017”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý, Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp;
- Lưu VT, Cục TGPL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Khánh Ngọc

 

TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH VỤ VIỆC THAM GIA TỐ TỤNG CÓ TÍNH CHẤT PHỨC TẠP HOẶC ĐIỂN HÌNH TRONG HOẠT ĐỘNG TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NĂM 2016 VÀ NĂM 2017

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2662/QĐ-BTP ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. Mục đích

Tiêu chí xác định vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình trong hoạt động trợ giúp pháp lý (sau đây viết tắt là Tiêu chí) là cơ sở để phân loại và hỗ trợ vụ việc trợ giúp pháp lý bằng hình thức tham gia tố tụng từ nguồn kinh phí thực hiện Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg ngày 08 tháng 08 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020 và vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình (sau đây viết tắt là Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg).

2. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Tiêu chí này được áp dụng để hỗ trợ thực hiện vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình trong hoạt động trợ giúp pháp lý (sau đây gọi tắt là vụ việc tham gia tố tụng) cho các đối tượng thụ hưởng và địa bàn áp dụng theo Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg. Tiêu chí này áp dụng đối với những vụ việc tham gia tố tụng trong năm 2016 và năm 2017.

II. TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH VỤ VIỆC THAM GIA TỐ TỤNG CÓ TÍNH CHẤT PHỨC TẠP HOẶC ĐIỂN HÌNH TRONG HOẠT ĐỘNG TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

Vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình trong hoạt động trợ giúp pháp lý là vụ việc trợ giúp pháp lý đáp ứng một trong các tiêu chí quy định tại mục 1, mục 2, mục 3 và mục 4 sau đây:

1. Nhóm các Tiêu chí chung

a) Tham gia thực hiện trợ giúp pháp lý trong những vụ việc liên quan đến lợi ích công cộng, lợi ích của Nhà nước, bảo vệ quyền con người, quyền công dân được dư luận đặc biệt quan tâm, nhiều cơ quan báo chí đưa tin.

b) Những vụ việc mà quan điểm của người thực hiện trợ giúp pháp lý khác với một trong các cơ quan tiến hành tố tụng và được cơ quan tiến hành tố tụng có thẩm quyền quyết định chấp nhận theo hướng có lợi cho người được trợ giúp pháp lý.

c) Thực hiện trợ giúp pháp lý trong những vụ việc có nhiều tài liệu, có các chứng cứ mâu thuẫn với nhau hoặc đánh giá chứng cứ, áp dụng pháp luật của cơ quan tiến hành tố tụng có nhiều ý kiến khác nhau.

d) Thực hiện trợ giúp pháp lý trong những vụ việc được xét xử lại do bản án đã được xét xử bị hủy.

đ) Thực hiện trợ giúp pháp lý trong những vụ việc có liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

e) Thực hiện trợ giúp pháp lý trong các vụ việc có yếu tố nước ngoài.

2. Nhóm các Tiêu chí xác định vụ việc tham gia tố tụng hình sự trong hoạt động trợ giúp pháp lý là vụ việc có tính chất phức tạp, đin hình

a) Tham gia tố tụng để bào chữa, bảo vệ cho nhiều bị can, bị cáo là người được trợ giúp pháp lý hoặc bị can, bị cáo bị truy tố nhiều tội danh trong cùng một vụ án.

b) Thực hiện trợ giúp pháp lý trong nhng vụ việc thuộc thẩm quyền của cấp dưới nhưng được Tòa án nhân dân cấp tỉnh và Tòa án quân sự cấp quân khu lấy lên để xét xử.

c) Vụ việc trả hồ sơ để điều tra lại hoặc điều tra bổ sung.

d) Tham gia ttụng đbào chữa hoặc bảo vệ cho người được trợ giúp pháp lý là người bị buộc tội, người bị hại trong các vụ án có mức hình phạt từ tội nghiêm trọng trở lên.

đ) Tham gia tố tụng đbào chữa trong các vụ án được chỉ định người bào chữa.

3. Nhóm các Tiêu chí xác định vụ việc tham gia tố tụng dân sự trong hoạt động tr giúp pháp lý là vụ việc có tính chất phức tạp, điển hình

a) Thực hiện trợ giúp pháp lý trong nhng vụ việc mà quy định của pháp luật về những vấn đề cần giải quyết trong vụ án chưa rõ ràng, chưa được hướng dẫn áp dụng thống nhất.

b) Tham gia tố tụng để bảo vệ cho nhiều đương sự là người được trợ giúp pháp lý và có liên quan đến nhiều lĩnh vực trong cùng một vụ án.

c) Thực hiện trợ giúp pháp lý trong những vụ việc phát sinh trong lĩnh vực mới mà chưa có văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh trực tiếp.

4. Nhóm các Tiêu chí xác định v việc tham gia tố tng hành chính trong hoạt động trợ giúp pháp lý là vụ việc có tính chất phức tạp, điển hình

a) Thực hiện trợ giúp pháp lý trong những vụ việc nêu tại điểm c mục 3 phần II Tiêu chí này.

b) Vụ việc có liên quan đến quyền và lợi ích của nhiều người.

c) Vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài về quản lý đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng và các lĩnh vực pháp luật khác tại địa phương.

III. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Cục Trợ giúp pháp lý có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Tiêu chí này bảo đảm thực chất và hiệu quả.

2. Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc áp dụng tiêu chí này khi hỗ trợ thực hiện vụ việc tham gia tố tụng./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2662/QĐ-BTP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2662/QĐ-BTP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/12/2016
Ngày hiệu lực29/12/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2662/QĐ-BTP

Lược đồ Quyết định 2662/QĐ-BTP 2016 Tiêu chí xác định vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2662/QĐ-BTP 2016 Tiêu chí xác định vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2662/QĐ-BTP
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýNguyễn Khánh Ngọc
        Ngày ban hành29/12/2016
        Ngày hiệu lực29/12/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2662/QĐ-BTP 2016 Tiêu chí xác định vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2662/QĐ-BTP 2016 Tiêu chí xác định vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp

            • 29/12/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/12/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực