Quyết định 2667/QĐ-CTUBND

Quyết định 2667/QĐ-CTUBND năm 2012 về quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh tỉnh Bình Định

Nội dung toàn văn Quyết định 2667/QĐ-CTUBND quy chế tổ chức ban quản lý di tích lịch sử Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2667/QĐ-CTUBND

Bình Định, ngày 28 tháng 11 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN QUẢN LÝ DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA VÀ DANH LAM THẮNG CẢNH TỈNH BÌNH ĐỊNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 29/6/2001 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa ngày 18/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa;

Căn cứ Quyết định số 808/QĐ-UBND ngày 12/12/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thành lập Ban Quản lý Di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh tỉnh;

Xét đề nghị của giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch tại Tờ trình số 721/TTr-SVHTTDL ngày 19/6/2012 và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 644/TTr-SNV ngày 14/11/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh tỉnh Bình Định.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và Giám đốc Ban Quản lý Di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh tỉnh Bình Định chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký ./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Hữu Lộc

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN QUẢN LÝ DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA VÀ DANH LAM THẮNG CẢNH TỈNH BÌNH ĐỊNH
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 2667/QĐ-CTUBND ngày 28/11/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Chương I

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 1. Vị trí, chức năng

1. Ban Quản lý Di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh tỉnh Bình Định (Viết tắt là Ban Quản lý Di tích) là đơn vị sự nghiệp, trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

2. Ban Quản lý Di tích có chức năng giúp Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý, bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh thuộc sở hữu nhà nước đã được xếp hạng trên địa bàn tỉnh; thực hiện dịch vụ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý Di tích theo quy định của pháp luật.

3. Trụ sở đặt tại: Số 236B đường Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Điều 2. Nhiệm vụ

1. Xây dựng kế hoạch, chương trình công tác ngắn hạn, dài hạn về các mặt hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Quản lý, bảo quản, tu bổ, phục hồi các di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh thuộc sở hữu nhà nước đã được xếp hạng trên địa bàn tỉnh theo phân cấp và quy định của pháp luật.

3. Xây dựng, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện các dự án về bảo quản, tu bổ, phục hồi các di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao và quy định của pháp luật.

4. Lập báo cáo tu sửa cấp thiết các di tích lịch sử - văn hóa đã được xếp hạng trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện.

5. Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố.

6. Tổ chức tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá và các hoạt động khác nhằm phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật Di sản văn hóa và các quy định hiện hành của Nhà nước.

7. Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học phục vụ cho công tác bảo quản, tu bổ, phục hồi các di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh.

8. Tham gia thẩm định dự án cải tạo, xây dựng các công trình nằm ngoài khu vực bảo vệ di tích có khả năng ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường của di tích được giao quản lý.

9. Tổ chức hoạt động khảo cổ tại các khu di tích lịch sử - văn hóa được phân công quản lý và theo quy định của pháp luật.

10. Thực hiện việc thống kê, phân loại, quản lý hồ sơ khoa học các di tích lịch sử - văn hóa; lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền xếp hạng các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh.

11. Quản lý tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật.

12. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, chế độ tiền lương; chế độ, chính sách đãi ngộ; khen thưởng, kỷ luật công chức, viên chức và người lao động theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.

13. Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao và theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyền hạn

1. Được liên kết, ký kết hợp đồng với các cơ quan, tổ chức, cá nhân để tổ chức các hoạt động về bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh theo đúng quy định của pháp luật.

2. Tổ chức các hoạt động dịch vụ tại di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh được giao quản lý theo quy định của Nhà nước và của tỉnh.

3. Tham gia, đề xuất với Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để kiến nghị với UBND tỉnh về ban hành, sửa đổi hoặc bổ sung các chính sách liên quan đến hoạt động của Ban Quản lý Di tích.

4. Thu, quản lý và sử dụng phí tham quan, các khoản hỗ trợ của tổ chức, cá nhân theo quy định của Nhà nước.

5. Các quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao.

Chương II

TỔ CHỨC BỘ MÁY, BIÊN CHẾ VÀ TÀI CHÍNH

Điều 4. Tổ chức bộ máy

1. Lãnh đạo Ban Quản lý Di tích gồm Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

a. Giám đốc là người đứng đầu Ban Quản lý Di tích, đại diện tư cách pháp nhân của Ban Quản lý, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Ban Quản lý.

Giám đốc Ban Quản lý Di tích do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bổ nhiệm, miễn nhiệm sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Giám đốc Sở Nội vụ.

b. Phó Giám đốc giúp Giám đốc Ban Quản lý Di tích phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác của Ban Quản lý theo sự phân công của Giám đốc; được thay mặt Giám đốc giải quyết công việc thuộc trách nhiệm và thẩm quyền của Giám đốc khi được Giám đốc ủy quyền; chịu trách nhiệm trước Giám đốc và liên đới chịu trách nhiệm trước pháp luật về các lĩnh vực công tác được phân công hoặc ủy quyền.

Phó Giám đốc Ban Quản lý Di tích do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý.

2. Các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ trực thuộc

a. Các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ trực thuộc Ban Quản lý được thành lập trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao và yêu cầu hoạt động trong từng thời kỳ.

b. Số lượng, tên gọi và việc thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, đổi tên các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ trực thuộc Ban Quản lý do Giám đốc Ban Quản lý quyết định trên cơ sở đề án được Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt.

c. Giám đốc Ban Quản lý Di tích quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ và trách nhiệm của người đứng đầu các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ.

d. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, cách chức các chức danh Trưởng, phó các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ của Ban Quản lý do Giám đốc Ban Quản lý quyết định theo phân cấp của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 5. Biên chế

1. Biên chế của Ban Quản lý Di tích thuộc biên chế sự nghiệp nằm trong tổng biên chế hành chính, sự nghiệp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Đối với hoạt động bảo vệ, dịch vụ của Ban Quản lý Di tích không thực hiện phân bổ biên chế, Giám đốc Ban Quản lý Di tích được phép hợp đồng lao động để thực hiện nhiệm vụ, trên cơ sở bảo đảm cân đối thu - chi từ nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước cấp cho hoạt động bảo vệ, nguồn thu từ các hoạt động dịch vụ, từ tài trợ và đóng góp của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài và các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật.

3. Việc tuyển dụng viên chức và hợp đồng lao động của Ban Quản lý Di tích thực hiện theo phân cấp và theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 6. Cơ chế tài chính

1. Ban Quản lý Di tích thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định của Nhà nước đối với đơn vị sự nghiệp công lập có thu.

2. Ban Quản lý Di tích có trách nhiệm quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn tài chính, bảo đảm tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí và thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo kế toán theo quy định của pháp luật.

Chương III

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 7. Chế độ làm việc

Ban Quản lý Di tích làm việc theo chế độ Thủ trưởng; Giám đốc Ban Quản lý Di tích phân công và quy định trách nhiệm giải quyết công việc của các Phó Giám đốc, Trưởng phòng chuyên môn, nghiệp vụ.

Điều 8. Mối quan hệ công tác

1. Đối với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

a. Ban Quản lý Di tích hoạt động chịu sự quản lý trực tiếp và toàn diện của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Giám đốc Ban Quản lý Di tích có trách nhiệm báo cáo với Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về chương trình, kế hoạch công tác hàng năm, quý, tháng và kết quả thực hiện để theo dõi và chỉ đạo.

b. Ban Quản lý Di tích có mối quan hệ phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao theo Quy chế làm việc của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Đối với các cơ quan có liên quan thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Ban Quản lý Di tích có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ để triển khai thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực công tác của Ban trên địa bàn tỉnh; đồng thời, chịu sự hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra của các đơn vị nêu trên về chuyên môn nghiệp vụ.

3. Đối với các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh

a. Ban Quản lý Di tích trực tiếp liên hệ, phối hợp giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

b. Ban Quản lý Di tích chịu sự kiểm tra, thanh tra của các cơ quan chức năng trong việc thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của Ban.

c. Ban Quản lý Di tích có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan chức năng thực hiện việc thanh tra, kiểm tra theo quy định của Nhà nước.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9. Trách nhiệm thi hành

1. Mọi hoạt động của Ban Quản lý Di tích phải theo đúng những nội dung quy định trong Quy chế này và những quy định khác của pháp luật.

2. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện Quy chế này.

Điều 10. Sửa đổi, bổ sung Quy chế

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, phát sinh, Giám đốc Ban Quản lý Di tích có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo để Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung Quy chế cho phù hợp./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2667/QĐ-CTUBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2667/QĐ-CTUBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/11/2012
Ngày hiệu lực28/11/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2667/QĐ-CTUBND

Lược đồ Quyết định 2667/QĐ-CTUBND quy chế tổ chức ban quản lý di tích lịch sử Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2667/QĐ-CTUBND quy chế tổ chức ban quản lý di tích lịch sử Bình Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2667/QĐ-CTUBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýLê Hữu Lộc
        Ngày ban hành28/11/2012
        Ngày hiệu lực28/11/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2667/QĐ-CTUBND quy chế tổ chức ban quản lý di tích lịch sử Bình Định

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2667/QĐ-CTUBND quy chế tổ chức ban quản lý di tích lịch sử Bình Định

            • 28/11/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/11/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực