Quyết định 2669/QĐ-UBND

Quyết định 2669/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Bảo hiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính An Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 2669/QĐ-UBND 2021 thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo hiểm của Sở Tài chính An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2669/QĐ-UBND

An Giang, ngày 12 tháng 11 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA LĨNH VỰC BẢO HIỂM THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI CHÍNH AN GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1707/QĐ-BTC ngày 29/8/2019 của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực bảo hiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 1474/TTr-STC ngày 08 tháng 11 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Bảo hiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh An Giang, cụ thể:

1. Phụ lục I. Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính gồm 03 thủ tục hành chính, trong đó:

- Thủ tục hành chính cấp tỉnh: 02.

- Thủ tục hành chính cấp xã: 01.

2. Phụ lục II. Danh mục và các hình thức tiếp nhận thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục kiểm soát TTHC-VP Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- TT. Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm Phục vụ Hành chính công;
- Website tỉnh;
- VNPT An Giang;
- Lưu: VT, TH.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Bình

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC BẢO HIỂM ĐƯỢC CHUẨN HÓA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VÀ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI CHÍNH AN GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2669/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

Stt

Stt đơn vị

Mã TTHC

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Đơn vị thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý

1

1

2.002169.00 0.00.00.H01

Chi trả phí bảo hiểm nông nghiệp được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước

30 ngày làm việc

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh

Không

- Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm số 61/2010/QH12 ngày 24/10/2010;

- Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ngày 18/4/2018 của Chính phủ về bảo hiểm nông nghiệp

2

2

1.005411.00 0.00.00.H01

Chấm dứt việc hưởng hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp và hoàn phí bảo hiểm nông nghiệp

30 ngày làm việc

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh

Không

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

Stt

Stt đơn vị

Mã TTHC

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Đơn vị thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý

1

1

1.005412.00 0.00.00.H01

Phê duyệt đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp

45 ngày làm việc

UBND cấp xã nơi tổ chức, cá nhân thực hiện sản xuất nông nghiệp

Không

- Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm số 61/2010/QH12 ngày 24/10/2010;

- Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ngày 18/4/2018 của Chính phủ về bảo hiểm nông nghiệp

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC VÀ CÁC HÌNH THỨC TIẾP NHẬN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH, BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ CẤP XÃ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2669/QĐ-UBND ngày 12/11/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

Stt

Stt đơn vị

Mã TTHC

Tên TTHC

Quyết định công bố thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ

Hình thức tiếp nhận

Địa chỉ dịch vụ công

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Ngoài trụ sở

Trực tiếp

Bưu chính công ích

Mức độ dịch vụ công

4 tại chỗ

Ngày không viết

Ngày không hẹn

1

1

2.002169. 000.00.00. H01

Chi trả phí bảo hiểm nông nghiệp được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước

1707/QĐ -BTC ngày 29/8/2019

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh

Trung tâm Phục vụ hành chính công

 

x

x

2

 

 

 

https:dichvuco ng.angiang.gov.vn

2

2

1.005411. 000.00.00. H01

Chấm dứt việc hưởng hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp và hoàn phí bảo hiểm nông nghiệp

 

x

x

2

 

 

 

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

Stt

Stt đơn vị

Mã TTHC

Tên TTHC

Quyết định công bố thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ

Hình thức tiếp nhận

Địa chỉ dịch vụ công

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Ngoài trụ sở

Trực tiếp

Bưu chính công ích

Mức độ dịch vụ công

4 tại chỗ

Ngày không viết

Ngày không hẹn

1

1

1.005412. 000.00.00.H01

Phê duyệt đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp

1707/QĐ-BTC ngày 29/8/2019

UBND cấp xã nơi tổ chức, cá nhân thực hiện sản xuất nông nghiệp

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp xã

 

x

x

2

 

 

 

https:dichvuco ng.angiang.gov.vn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2669/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2669/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/11/2021
Ngày hiệu lực12/11/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 tháng trước
(25/11/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2669/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2669/QĐ-UBND 2021 thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo hiểm của Sở Tài chính An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2669/QĐ-UBND 2021 thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo hiểm của Sở Tài chính An Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2669/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýNguyễn Thanh Bình
        Ngày ban hành12/11/2021
        Ngày hiệu lực12/11/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 tháng trước
        (25/11/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 2669/QĐ-UBND 2021 thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo hiểm của Sở Tài chính An Giang

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 2669/QĐ-UBND 2021 thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo hiểm của Sở Tài chính An Giang

              • 12/11/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 12/11/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực