Quyết định 267/QĐ-BCT

Quyết định 267/QĐ-BCT năm 2012 về Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 267/QĐ-BCT Chương trình xây dựng văn bản quy phạm


BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 267/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2012

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 44/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ;

Căn cứ Chương trình công tác năm 2012 của Chính phủ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2012 của Bộ Công Thương.

Điều 2. Thủ trưởng các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong Chương trình này có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị dự thảo văn bản trình cơ quan có thẩm quyền theo đúng thời gian quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Tổng cục trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Trang thông tin điện tử Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, PC.

BỘ TRƯỞNG
Vũ Huy Hoàng

 

CHƯƠNG TRÌNH

XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2012 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 267/QĐ-BCT ngày 16 tháng 01 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

1. Dự thảo Nghị định

TT

Tên văn bản quy phạm pháp luật

Đơn vị chủ trì

Thời gian trình

Ghi chú

1.

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp

3/2012

 

2.

Nghị định về sản xuất, kinh doanh rượu (thay thế Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu)

Vụ Công nghiệp nhẹ

5/2012

Chuyển từ 2011 sang

3.

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi sản xuất và buôn bán hàng giả

Cục Quản lý thị trường

6/2012

Chuyển từ 2011 sang

4.

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp (thay thế Nghị định số 64/2005/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp)

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp

9/2012

 

5.

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công, quá cảnh hàng hóa với nước ngoài

Vụ Xuất nhập khẩu

9/2012

 

6.

Nghị định về thương mại điện tử (thay thế Nghị định số 57/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về thương mại điện tử)

Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin

10/2012

 

7.

Nghị định về thực hiện Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học (thay thế Nghị định số 100/2005/NĐ-CP ngày 03 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ về thực hiện Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học)

Cục Hóa chất

12/2012

 

8.

Nghị định ban hành Hợp đồng mẫu Hợp đồng phân chia sản phẩm dầu khí (thay thế Nghị định số 139/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ ban hành Hợp đồng mẫu Hợp đồng phân chia sản phẩm dầu khí)

Tổng cục Năng lượng

12/2012

 

9.

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực

Cục Điều tiết điện lực

12/2012 (theo tiến độ xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực)

 

II. Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

TT

Tên văn bản quy phạm pháp luật

Đơn vị chủ trì

Thời gian trình

Ghi chú

1.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định quy chế điều hành và thủ tục hành chính tại các cửa khẩu biên giới đất liền

Vụ Thương mại miền núi

6/2012

Chuyển từ 2011 sang

2.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về nghĩa vụ tài chính của tổ chức có nhà máy điện hạt nhân, đảm bảo cho tháo dỡ nhà máy và phương thức quản lý nguồn tài chính cho việc chấm dứt hoạt động nhà máy

Tổng cục Năng lượng

6/2012

 

III. Dự thảo Thông tư

TT

Tên văn bản quy phạm pháp luật

Đơn vị chủ trì

Thời gian trình

Ghi chú

1.

Thông tư quy định về việc nhập khẩu các mặt hàng thuộc danh mục quản lý nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2012

Vụ Xuất nhập khẩu

2/2012

Chuyển từ 2011 sang

2.

Thông tư quy định về việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2012 với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng hóa có xuất xứ từ Campuchia

Vụ Xuất nhập khẩu

3/2012

Chuyển từ 2011 sang

3.

Thông tư quy định việc thực hiện trách nhiệm của cơ sở sử dụng năng lượng theo Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Vụ Khoa học và Công nghệ

3/2012

Chuyển từ 2011 sang

4.

Thông tư quy định về dán nhãn năng lượng cho phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng

Vụ Khoa học và Công nghệ

3/2012

Chuyển từ 2011 sang

5.

Thông tư quy định quản lý chất lượng các sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương

Vụ Khoa học và Công nghệ

3/2012

Chuyển từ 2011 sang

6.

Thông tư hướng dẫn Điều 43 Luật Bảo vệ môi trường về tiêu chuẩn, điều kiện kinh doanh nhập khẩu phế liệu

Vụ Khoa học và Công nghệ

3/2012

Chuyển từ 2011 sang

7.

Thông tư thực hiện một số nội dung của Hiệp định khu vực thương mại tự do Việt Nam - Chi Lê

Vụ Xuất nhập khẩu

4/2012

 

8.

Thông tư quy định về việc sử dụng hóa chất trong ngành công nghiệp

Cục Hóa chất

4/2012

Chuyển từ 2011 sang

9.

Thông tư quy định chi tiết trình tự, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam

Cục Xúc tiến thương mại

4/2012

Chuyển từ 2011 sang

10.

Thông tư quy định quản lý tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp (Thay thế Quyết định 134/2003/QĐ-BCN ngày 25 tháng 8 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành danh mục và quy chế quản lý tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp)

Cục Hóa chất

5/2012

Chuyển từ 2011 sang

11.

Thông tư quy định phương pháp lập, trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt giá dịch vụ phụ trợ

Cục Điều tiết điện lực

6/2012 (theo tiến độ xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực)

Chuyển từ 2011 sang

12.

Thông tư quy định chi tiết thi hành Nghị định về sản xuất, kinh doanh rượu

Vụ Công nghiệp nhẹ

6/2012 (Theo tiến độ ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07/4/2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu)

 

13.

Thông tư quy định lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa (thay thế Quyết định 10/2007/QĐ-BTM ngày 21 tháng 8 năm 2007 của Bộ Thương mại công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa)

Vụ Kế hoạch

6/2012

 

14.

Thông tư quy định Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Vụ Kế hoạch

6/2012

 

15.

Thông tư quy định Chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với các Trường Đại học và Cao đẳng thuộc Bộ Công Thương

Vụ Kế hoạch

6/2012

 

16.

Thông tư sửa đổi Thông tư số 09/2007/TT-BTM ngày 17 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Vụ Kế hoạch

6/2012

Chuyển từ 2011 sang

17.

Thông tư quy định xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới nằm ngoài các khu kinh tế cửa khẩu (Thay thế Thông tư số 13/2009/TT-BCT ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Bộ Công Thương quy định xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới nằm ngoài khu kinh tế cửa khẩu)

Vụ Thương mại miền núi

6/2012

Chuyển từ 2011 sang

18.

Thông tư quy định về thủ tục nhập khẩu các mặt hàng rượu, mỹ phẩm, điện thoại di động

Vụ Xuất nhập khẩu

6/2012

Chuyển từ 2011 sang

19.

Thông tư hướng dẫn nội dung thiết kế mỏ

Vụ Công nghiệp nặng

6/2012

Chuyển từ 2011 sang

20.

Thông tư quy định điều kiện kinh doanh than

Tổng cục Năng lượng

6/2012

Chuyển từ 2011 sang

21.

Thông tư quy định phương pháp xây dựng giá phân phối điện và giá bán lẻ điện; trình tự, thủ tục lập, thẩm định và ban hành giá phân phối điện)

Cục Điều tiết điện lực

9/2012 (theo tiến độ xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực)

Chuyển từ 2011 sang

22.

Thông tư quy định nội dung thiết kế; quy trình thẩm định và phê duyệt thiết kế công trình xây dựng nhà máy điện hạt nhân

Tổng cục Năng lượng

9/2012

 

23.

Thông tư danh mục và việc quản lý, sử dụng, khai thác các hồ sơ, tài liệu liên quan đến nhà máy điện hạt nhân

Tổng cục Năng lượng

9/2012

 

24.

Thông tư quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Nghị định số 104/2009/NĐ-CP quy định danh mục hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp

11/2012

 

25.

Thông tư quy định xây dựng biện pháp, kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong ngành công thương

Cục Hóa chất

11/2012

 

26.

Thông tư quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực (thay thế Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Thông tư số 15/2008/TT-BCT ngày 01/7/2008 của Bộ Công thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 3/2006/QĐ-BCN ban hành Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực)

Cục Điều tiết điện lực

12/2012 (theo tiến độ của Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực)

 

27.

Thông tư quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp

12/2012

 

28.

Thông tư quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trạm cấp khí dầu mỏ hóa lỏng

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp

12/2012

 

29.

Thông tư quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức rủi ro chấp nhận được trong đánh giá định lượng rủi ro các công trình dầu khí, xăng dầu, hóa chất và nhà máy nhiệt điện

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp

12/2012

 

30.

Thông tư quy định việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2013 với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng hóa có xuất xứ Campuchia

Vụ Xuất nhập khẩu

12/2012

 

31.

Thông tư quy định việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2013 với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng hóa có xuất xứ Lào

Vụ Xuất nhập khẩu

12/2012

 

32.

Thông tư quy định việc nhập khẩu hàng hóa thuộc danh mục quản lý nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2013

Vụ Xuất nhập khẩu

12/2012

 

33.

Thông tư quy định việc kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sản phẩm thực phẩm trong quá trình sản xuất thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương (thay thế Thông tư số 47/2010/TT-BCT ngày 31/12/2010 của Bộ Công Thương quy định việc kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sản phẩm thực phẩm trong quá trình sản xuất thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương)

Vụ Công nghiệp nhẹ

12/2012

 

34.

Thông tư quy định nội dung chi tiết hồ sơ, trình tự thủ tục cấp giấy phép vận hành thủ nhà máy Điện hạt nhân

Tổng cục Năng lượng

12/2012

 

35.

Thông tư quy định về lộ trình, điều kiện của thương nhân Việt Nam tham gia hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa ở nước ngoài

Vụ Xuất nhập khẩu

12/2012

Chuyển từ 2011 sang

36.

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2009/TT-BCT ngày 11 tháng 8 năm 2009 của Bộ Công Thương quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp

Ban hành cùng thời điểm ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 39/2009/NĐ-CP

 

37.

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 08/2008/TT-BCT ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Bộ Công Thương hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản

Vụ Công nghiệp nặng

Theo tiến độ ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản năm 2010

Chuyển từ 2011 sang

IV. Dự thảo Thông tư liên tịch

TT

Tên văn bản quy phạm pháp luật

Đơn vị chủ trì

Thời gian trình

Ghi chú

1.

Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 14/2009/TTLT-BCT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2009 của Bộ Công Thương và Bộ Tài chính hướng dẫn việc cấp giấy chứng nhận và thủ tục nhập khẩu, xuất khẩu kim cương thô nhằm thực thi các quy định của Quy chế chứng nhận Quy trình Kimberley

Vụ Xuất nhập khẩu

1/2012

 

2.

Thông tư liên tịch Bộ Công Thương, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Y tế, Tòa án nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn xử lý vi phạm về kinh doanh rượu nhập lậu, thuốc lá và nguyên liệu thuốc lá nhập lậu

Cục Quản lý thị trường

5/2012

Chuyển từ 2011 sang

3.

Thông tư liên tịch Bộ Công Thương, Bộ Nội vụ quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng quản lý thị trường tại địa phương

Cục Quản lý thị trường

6/2012

Chuyển từ 2011 sang

4.

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới và Quyết định số 139/2009/QĐ-TTg ngày 23 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg (thay thế Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-BCT-BTC-BGTVT-BNN&PTNT-BYT-NHNN ngày 31 tháng 01 năm 2008 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg ngày 07/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới và Quyết định số 139/2009/QĐ-TTg ngày 23/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg)

Vụ Thương mại miền núi

6/2012

Chuyển từ 2011 sang

5.

Thông tư liên tịch Bộ Công Thương, Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện việc quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại địa phương

Cục Quản lý cạnh tranh

12/2012

 

6.

Thông tư liên tịch Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Quy chế quản lý cụm công nghiệp và thực hiện hỗ trợ đầu tư từ ngân sách trung ương để xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp tại các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn

Cục Công nghiệp địa phương

Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị chấn chỉnh công tác quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của các khu kinh tế, khu công nghiệp và cụm công nghiệp

Chuyển từ 2011 sang

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 267/QĐ-BCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu267/QĐ-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/01/2012
Ngày hiệu lực16/01/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 267/QĐ-BCT

Lược đồ Quyết định 267/QĐ-BCT Chương trình xây dựng văn bản quy phạm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 267/QĐ-BCT Chương trình xây dựng văn bản quy phạm
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu267/QĐ-BCT
        Cơ quan ban hànhBộ Công thương
        Người kýVũ Huy Hoàng
        Ngày ban hành16/01/2012
        Ngày hiệu lực16/01/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 267/QĐ-BCT Chương trình xây dựng văn bản quy phạm

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 267/QĐ-BCT Chương trình xây dựng văn bản quy phạm

            • 16/01/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/01/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực