Quyết định 2670/QĐ-UBND

Quyết định 2670/QĐ-UBND năm 2014 thành lập Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đồng Nai

Nội dung toàn văn Quyết định 2670/QĐ-UBND năm 2014 thành lập Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2670/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 29 tháng 08 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP QUỸ BẢO LÃNH TÍN DỤNG CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TỈNH ĐỒNG NAI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Căn cứ Quyết định số 58/2013/QĐ-TTg ngày 15/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Căn cứ Nghị quyết số 112/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thành lập Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 3177/TTr-STC ngày 08 tháng 8 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đồng Nai.

Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đồng Nai (gọi tắt là Quỹ) là một tổ chức tài chính, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận. Quỹ có tư cách pháp nhân, có vốn điều lệ, có bảng cân đối kế toán riêng, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các Ngân hàng thương mại hoạt động hợp pháp đóng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Quỹ được ủy thác cho Quỹ Đầu tư phát triển Đồng Nai quản lý vốn và thực hiện nhiệm vụ bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Tên gọi của Quỹ: Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đồng Nai.

Trụ sở: Đặt tại trụ sở Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Đồng Nai, số 211-213 Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Điều 2. Nguồn vốn hoạt động của Quỹ

1. Vốn Điều lệ của Quỹ: 100 tỷ đồng, gồm:

a) Vốn cấp của ngân sách cấp tỉnh: 60 tỷ đồng (chiếm 60% vốn điều lệ) với lộ trình cấp vốn đến năm 2020 như sau:

- Năm 2014: Cấp khi thành lập: 30 tỷ đồng.

- Năm 2015 đến năm 2020: Tùy thuộc vào nhu cầu bảo lãnh tín dụng và khả năng cân đối ngân sách hàng năm, Sở Tài chính tham mưu trình UBND tỉnh cấp bổ sung.

b) Vốn góp của các tổ chức tín dụng: 30 tỷ đồng (chiếm 30% vốn điều lệ).

c) Vốn góp của các doanh nghiệp khác: 5 tỷ đồng (chiếm 5% vốn điều lệ).

d) Vốn góp của các hiệp hội ngành nghề, các tổ chức đại diện và hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa: 5 tỷ đồng (chiếm 5% vốn điều lệ).

2. Vốn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân (bao gồm cả vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA) trong và ngoài nước cho mục tiêu phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

3. Vốn tự bổ sung từ kết quả hoạt động của Quỹ Bảo lãnh tín dụng theo quy định.

4. Các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Về cơ cấu tổ chức, quản lý và điều hành Quỹ

Cơ cấu tổ chức gồm Hội đồng quản lý, Ban kiểm soát, Ban điều hành, trong đó:

1. Hội đồng quản lý: Tối đa 07 thành viên, gồm:

a) Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ: Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

b) Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Quản lý Quỹ: Giám đốc Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (do Giám đốc Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Đồng Nai kiêm nhiệm);

c) Phó Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ: Giám đốc Sở Tài chính.

d) Thành viên Hội đồng quản lý Quỹ: Do Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Đồng Nai kiêm nhiệm và lãnh đạo 02 đơn vị có tỷ lệ góp vốn cao nhất.

2. Ban kiểm soát Quỹ (do Ban kiểm soát Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Đồng Nai kiêm nhiệm) gồm: Trưởng ban và 02 thành viên.

3. Ban điều hành Quỹ (do Ban điều hành Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Đồng Nai kiêm nhiệm) gồm: Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và các cán bộ chuyên môn.

Điều 4. Trách nhiệm thực hiện

1. Sở Tài chính:

a) Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động của Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đồng Nai.

b) Chủ trì, đề xuất nguồn vốn ngân sách hình thành vốn hoạt động của Quỹ; căn cứ nhu cầu bảo lãnh tín dụng và khả năng cân đối ngân sách hàng năm, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh xem xét, cấp bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

a) Phối hợp với Sở Tài chính trong việc cân đối hình thành nguồn vốn hoạt động của Quỹ.

b) Phối hợp với các sở, ngành có liên quan tổ chức tuyên truyền cơ chế bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh.

3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Đồng Nai:

a) Hướng dẫn các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh trong việc góp vốn thành lập Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đồng Nai và phối hợp với Quỹ triển khai, thực hiện cơ chế bảo lãnh tín dụng theo quy định.

b) Thực hiện kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh theo quy định.

4. Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Đồng Nai:

Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ nhận ủy thác quản lý vốn và thực hiện nhiệm vụ bảo lãnh cho các DNNVV; bảo đảm Quỹ hoạt động theo đúng quy định của pháp luật, có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn.

5. Các sở, ngành, địa phương, các tổ chức tín dụng và các đơn vị có liên quan:

Các sở, ngành, địa phương, các tổ chức tín dụng và các đơn vị có liên quan phối hợp với Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đồng Nai nghiên cứu, thực hiện Quyết định này.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Đồng Nai, Giám đốc Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh, Hội Đồng quản lý và Giám đốc Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đồng Nai, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Bộ Tài chính;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch;
- Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Chánh - Phó Văn phòng;
- Lưu: VT, KT.
@ĐiềnKT

CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2670/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2670/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/08/2014
Ngày hiệu lực29/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2670/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2670/QĐ-UBND năm 2014 thành lập Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2670/QĐ-UBND năm 2014 thành lập Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Đồng Nai
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2670/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýĐinh Quốc Thái
        Ngày ban hành29/08/2014
        Ngày hiệu lực29/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2670/QĐ-UBND năm 2014 thành lập Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Đồng Nai

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2670/QĐ-UBND năm 2014 thành lập Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Đồng Nai

            • 29/08/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/08/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực