Quyết định 2677/QĐ-UBND

Quyết định 2677/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Đề án thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 2677/QĐ-UBND 2017 thu phí sử dụng công trình trong khu kinh tế cửa khẩu An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2677/QĐ-UBND

An Giang, ngày 08 tháng 9 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN THU PHÍ SỬ DỤNG CÔNG TRÌNH KẾT CẤU HẠ TẦNG, CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ, TIỆN ÍCH CÔNG CỘNG TRONG KHU KINH TẾ CỬA KHẨU TỈNH AN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 1265/TTr-STC ngày 31 tháng 8 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Đề án số 792a/ĐABQLKKT ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh về việc thu phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ và tiện ích công cộng trong khu kinh tế cửa khẩu An Giang (thu đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu).

Điều 2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có  liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông  qua mức thu, chế độ thu, nộp phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng, công  trình dịch vụ và tiện ích công cộng trong khu kinh tế cửa khẩu An Giang (thu  đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu) tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh  gần nhất.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính và Thủ trưởng của các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT UBND tỉnh (để b/c);
- CVP UBND tỉnh;
- P. KTTH;
- Lưu: HCTC.
(kèm Đề án số 792a/ĐA-BQLKKT)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Vương Bình Thạnh

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2677/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2677/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/09/2017
Ngày hiệu lực08/09/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2677/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2677/QĐ-UBND 2017 thu phí sử dụng công trình trong khu kinh tế cửa khẩu An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2677/QĐ-UBND 2017 thu phí sử dụng công trình trong khu kinh tế cửa khẩu An Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2677/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýVương Bình Thạnh
        Ngày ban hành08/09/2017
        Ngày hiệu lực08/09/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2677/QĐ-UBND 2017 thu phí sử dụng công trình trong khu kinh tế cửa khẩu An Giang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2677/QĐ-UBND 2017 thu phí sử dụng công trình trong khu kinh tế cửa khẩu An Giang

            • 08/09/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/09/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực