Quyết định 2679/QĐ-UBND

Quyết định 2679/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi trên lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước, người có công thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định

Nội dung toàn văn Quyết định 2679/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính về quản lý lao động Sở Lao động tỉnh Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2679/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 01 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI TRÊN LĨNH VỰC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC, NGƯỜI CÓ CÔNG THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH BÌNH ĐỊNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định s 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 487/QĐ-LĐTBXH ngày 04 tháng 4 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trên lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Quyết định số 902/QĐ-LĐTBXH ngày 24 tháng 6 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi trên lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 142/TTr-SLĐTBXH ngày 30 tháng 7 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi trên lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước, người có công thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Phụ lục 1 kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực người có công thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã được công bố tại Quyết định số 2343/QĐ-UBND ngày 07/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định (Phụ lục 2 kèm theo).

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC, Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Lao động - Thư
ơng binh và Xã hội;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVP KT;
- Bưu điện tỉnh;
- Trung tâm Tin học - Công báo;
- Lưu: VT, KSTT
.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Cao Thắng

 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI TRÊN LĨNH VỰC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC, NGƯỜI CÓ CÔNG THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2679/QĐ-UBND ngày 01/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết (ngày)

Địa điểm thực hiện

Thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua BCCI

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

Thtục hành chính liên thông

Thủ tục hành chính đưc công bố tại Quyết định số 487/QĐ-LĐTBXH ngày 04/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

LĨNH VỰC QUẢN LÝ LAO ĐNG NGOÀI NƯC

1

Đề nghị tất toán tài khoản ký quỹ của doanh nghiệp đưa người lao động đi thực tập nâng cao tay nghề dưới 90 ngày

07 ngày làm việc.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, địa chỉ: 127 Hai Bà Trung, TP Quy Nhơn

Không

Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-BLĐTBXH-NHNNVN ngày 4/9/2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018 của Bộ trưng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

-

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐI

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết (ngày)

Đa điểm thực hiện

Thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua BCCI

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

Thủ tục hành chính liên thông

Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 902/QĐ-LĐTBXH ngày 24/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG

1

Hồ sơ, thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân chương, huy chương chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi.

25 ngày làm việc.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, TP Quy Nhơn

Không

Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ; Thông tư s05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Thông tư 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/7/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Cấp xã, cp huyện, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

PHỤ LỤC 2

BÃI BỎ 01 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành m theo Quyết định số: 2679/QĐ-UBND ngày 01/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Mã số TTHC

Tên thủ tc hành chính

Căn c pháp lý

Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 2343/QĐ-UBND ngày 07/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Đnh bị bãi b

1

T-BDI-281869-TT

Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một ln đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết

Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, Nghị định số 31/2013/NĐ-CP , Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ; Thông tư 16/2014/TT-BLĐTBXH .

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2679/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2679/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/08/2019
Ngày hiệu lực01/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2679/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2679/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính về quản lý lao động Sở Lao động tỉnh Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2679/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính về quản lý lao động Sở Lao động tỉnh Bình Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2679/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýPhan Cao Thắng
        Ngày ban hành01/08/2019
        Ngày hiệu lực01/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2679/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính về quản lý lao động Sở Lao động tỉnh Bình Định

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2679/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính về quản lý lao động Sở Lao động tỉnh Bình Định

            • 01/08/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/08/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực