Quyết định 268/QĐ-SGDHN

Quyết định 268/QĐ-SGDHN năm 2016 sửa đổi Quy chế Tổ chức và Quản lý Thị trường giao dịch chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Quyết định 268/QĐ-SGDHN sửa đổi quy chế tổ chức quản lý thị trường chứng khoán Hà Nội 2016 đã được thay thế bởi Quyết định 455/QĐ-SGDHN 2017 Quản lý Thị trường giao dịch chứng khoán công ty đại chúng Hà Nội và được áp dụng kể từ ngày 20/06/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 268/QĐ-SGDHN sửa đổi quy chế tổ chức quản lý thị trường chứng khoán Hà Nội 2016


SỞ GIAO DỊCH
CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 268/QĐ-SGDHN

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG CHƯA NIÊM YẾT TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

TỔNG GIÁM ĐỐC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Căn cứ Quyết định số 01/2009/QĐ-TTg ngày 02/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 2882/QĐ-BTC ngày 22/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bsung một sđiều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về giao dịch trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch chứng khoán cho chứng khoán chưa niêm yết;

Căn cứ Nghị quyết số 67/NQ-HĐQT ngày 11/04/2016 của Hội đồng Quản trị Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc thống nhất thông qua Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Tổ chức và Quản lý Thị trường giao dịch chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

Căn cứ Công văn số 2161/UBCK-PTTT ngày 26/04/2016 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Tổ chức và Quản lý Thị trường giao dịch chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

Theo đề nghị của Giám đốc Phòng Hệ thống Giao dịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Tổ chức và Quản lý Thị trường giao dịch chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 78/QĐ-SGDHN ngày 05/02/2016.

1. Sửa đổi Khoản 2 Điều 5 như sau:

“2. Đối với công ty đại chúng hủy niêm yết sau ngày 01/01/2016

Trong vòng ba (03) ngày làm việc kể từ ngày hủy niêm yết có hiệu lực, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch kèm theo thông báo về ngày giao dịch đầu tiên và giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên. Ngày giao dịch đầu tiên là ngày làm việc thứ năm sau ngày Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành Quyết định chp thuận đăng ký giao dịch.”

2. Sửa đổi tên Mục 3, Chương II như sau:

“Mục 3

TẠM NGỪNG GIAO DỊCH, HẠN CHẾ GIAO DỊCH, HỦY CHỨNG KHOÁN ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH”

3. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 9 như sau:

“3. Ngoại trừ trường hp quy định tại điểm c, khoản 1 Điều này, tổ chức đăng ký giao dịch phải giải trình nguyên nhân dẫn đến tình trạng chứng khoán bị tạm ngừng giao dịch, đưa ra phương án khắc phục tình trạng bị tạm ngừng giao dịch (nếu có) và công bố thông tin theo yêu cầu của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ vào giải trình và phương án khắc phục của tổ chức đăng ký giao dịch, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ xem xét cho phép chứng khoán đăng ký giao dịch được giao dịch trở lại hoặc chuyển sang diện bị hạn chế giao dịch cho đến khi nguyên nhân dẫn đến việc bị tạm ngừng giao dịch được khắc phục hoàn toàn.”

4. Bổ sung Điều 9a về hạn chế giao dịch sau Điều 9 như sau:

“Điều 9a. Hạn chế giao dịch chứng khoán đăng ký giao dịch

1. Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xem xét hạn chế thời gian hoặc biên độ dao động giá đối với chứng khoán đăng ký giao dịch thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Tổ chức đăng ký giao dịch không thực hiện công bố thông tin về các báo cáo tài chính năm đã kiểm toán theo quy định trong hai năm liên tục;

b) Tổ chức đăng ký giao dịch có vốn chủ sở hữu được phản ánh trong báo cáo tài chính đã kiểm toán hoặc soát xét là số không dương;

c) Tổ chức kiểm toán có ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối đưa ra ý kiến đối với báo cáo tài chính năm gần nhất của tổ chức đăng ký giao dịch;

d) Không xác đnh được trụ sở chính tại địa điểm kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy phép hoạt động của tổ chức đăng ký giao dịch;

đ) Trong trường hợp Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xét thy cn thiết để bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

2. Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thực hiện báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngay khi có quyết định hạn chế giao dịch chứng khoán đăng ký giao dịch.

3. Tổ chức đăng ký giao dịch phải giải trình nguyên nhân dẫn đến tình trạng chứng khoán bị hạn chế giao dịch, có phương án khắc phục và công bố thông tin theo yêu cầu của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ vào giải trình và phương án khắc phục, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ xem xét cho phép chứng khoán đăng ký giao dịch được giao dịch trở lại bình thường.

4. Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thực hiện công bố thông tin về việc cho phép giao dịch trở lại đối với chứng khoán đăng ký giao dịch.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Giám đốc Phòng Hệ thống Giao dịch, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
UBCKNN (để b/c);
- HĐQT (để b/c);

- TTLKCK;
- Lưu: VT,
HTDGĐ.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH
Nguyễn Thị Hoàng Lan

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 268/QĐ-SGDHN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu268/QĐ-SGDHN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/04/2016
Ngày hiệu lực29/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcChứng khoán
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/06/2017
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 268/QĐ-SGDHN

Lược đồ Quyết định 268/QĐ-SGDHN sửa đổi quy chế tổ chức quản lý thị trường chứng khoán Hà Nội 2016


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 268/QĐ-SGDHN sửa đổi quy chế tổ chức quản lý thị trường chứng khoán Hà Nội 2016
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu268/QĐ-SGDHN
       Cơ quan ban hànhSở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
       Người kýNguyễn Thị Hoàng Lan
       Ngày ban hành29/04/2016
       Ngày hiệu lực29/04/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcChứng khoán
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/06/2017
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 268/QĐ-SGDHN sửa đổi quy chế tổ chức quản lý thị trường chứng khoán Hà Nội 2016

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 268/QĐ-SGDHN sửa đổi quy chế tổ chức quản lý thị trường chứng khoán Hà Nội 2016