Quyết định 2681/QĐ-BTC

Quyết định 2681/QĐ-BTC năm 2019 về đính chính Thông tư 60/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 39/2015/TT-BTC quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2681/QĐ-BTC 2019 đính chính 60/2019/TT-BTC trị giá hải quan hàng hóa xuất nhập khẩu


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2681/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 60/2019/TT-BTC NGÀY 30 THÁNG 8 NĂM 2019 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 39/2015/TT-BTC NGÀY 25 THÁNG 3 NĂM 2015 CỦA BỘ TRƯNG BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH VỀ TRỊ GIÁ HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08/2/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/04/2004 của Chính phủ về công tác văn thư;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Đính chính kỹ thuật trình bày văn bản tại Điều 1 Thông tư số 60/2019/TT-BTC ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu như sau:

Tại Điều 1 Thông tư số 60/2019/TT-BTC ngày 30 tháng 8 năm 2019 đã in:

“7. Khoản 4 Điều 7 được sửa đổi, bổ sung như sau...”

Nay sửa thành:

6. Khoản 4 Điều 7 được sửa đổi, b sung như sau...”

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một phần không tách rời của Thông tư số 60/2019/TT-BTC ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Điều 3: Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ; các Phó TTCP;

- Văn phòng TW Đảng và các ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn Phòng Quốc Hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Tòa án Nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát Nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Cục Hải quan tỉnh, thành phố;
- Công báo, Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính; website TCH
Q;
- Lưu: VT, VP (
70 b).

TUQ. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Trần Quân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2681/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2681/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/12/2019
Ngày hiệu lực16/12/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2681/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 2681/QĐ-BTC 2019 đính chính 60/2019/TT-BTC trị giá hải quan hàng hóa xuất nhập khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2681/QĐ-BTC 2019 đính chính 60/2019/TT-BTC trị giá hải quan hàng hóa xuất nhập khẩu
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2681/QĐ-BTC
       Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
       Người kýTrần Quân
       Ngày ban hành16/12/2019
       Ngày hiệu lực16/12/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2681/QĐ-BTC 2019 đính chính 60/2019/TT-BTC trị giá hải quan hàng hóa xuất nhập khẩu

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2681/QĐ-BTC 2019 đính chính 60/2019/TT-BTC trị giá hải quan hàng hóa xuất nhập khẩu

           • 16/12/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/12/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực