Quyết định 2681/QĐ-UBND

Quyết định 2681/QĐ-UBND năm 2010 giao việc công chứng hợp đồng, giao dịch trên địa bàn thị xã Đồng Xoài cho Phòng Công chứng số 1 tỉnh Bình Phước thực hiện

Quyết định 2681/QĐ-UBND năm 2010 giao việc công chứng hợp đồng giao dịch đã được thay thế bởi Quyết định 770/QĐ-UBND năm 2012 giao việc công chứng hợp đồng giao dịch và được áp dụng kể từ ngày 23/04/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 2681/QĐ-UBND năm 2010 giao việc công chứng hợp đồng giao dịch


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2681/QĐ-UBND

Đồng Xoài, ngày 22 tháng 11 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

GIAO VIỆC CÔNG CHỨNG CÁC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ ĐỒNG XOÀI CHO PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 1 TỈNH BÌNH PHƯỚC THỰC HIỆN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Công chứng ngày 29/11/2006;

Căn cứ Nghị định số 02/2008/NĐ-CP ngày 04/01/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng;

Căn cứ Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất;

Căn cứ Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;

Căn cứ Thông tư số 79/2007/NĐ-CP">03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2008/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 114TTr-STP ngày 05/11/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Giao Phòng Công chứng số 1 tỉnh Bình Phước thực hiện công chứng tất cả các hợp đồng, giao dịch trên địa bàn thị xã Đồng Xoài (trừ hợp đồng, giao dịch đối với bất động sản trong khu công nghiệp).

2. Ủy ban nhân dân thị xã Đồng Xoài, Ủy ban nhân dân các xã, phường thuộc thị xã Đồng Xoài không thực hiện chứng thực các hợp đồng, giao dịch trên địa bàn thị xã Đồng Xoài.

3. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/01/2011.

Điều 2.

1. Ủy ban nhân dân thị xã Đồng Xoài chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường thuộc thị xã Đồng Xoài triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định này.

2. Sở Tư pháp chỉ đạo Phòng Công chứng số 1 tỉnh Bình Phước kiện toàn, bổ sung viên chức để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Trưởng Phòng Công chứng số 1 tỉnh Bình Phước, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Đồng Xoài, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường thuộc thị xã Đồng Xoài, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- CT, PCT;
- Như Điều 3;
- LĐVP, P.NC;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Trương Tấn Thiệu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2681/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2681/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 22/11/2010
Ngày hiệu lực 22/11/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 23/04/2012
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2681/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2681/QĐ-UBND năm 2010 giao việc công chứng hợp đồng giao dịch


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 2681/QĐ-UBND năm 2010 giao việc công chứng hợp đồng giao dịch
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2681/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bình Phước
Người ký Trương Tấn Thiệu
Ngày ban hành 22/11/2010
Ngày hiệu lực 22/11/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 23/04/2012
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 2681/QĐ-UBND năm 2010 giao việc công chứng hợp đồng giao dịch

Lịch sử hiệu lực Quyết định 2681/QĐ-UBND năm 2010 giao việc công chứng hợp đồng giao dịch