Quyết định 2682/QĐ-UBND

Quyết định 2682/QĐ-UBND năm 2017 về giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại khu xử lý chất thải rắn thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

Quyết định 2682/QĐ-UBND 2017 giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt Sơn La đã được thay thế bởi Quyết định 3242/QĐ-UBND 2018 giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt tỉnh Sơn La và được áp dụng kể từ ngày 26/12/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 2682/QĐ-UBND 2017 giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt Sơn La


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2682/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 16 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH GIÁ DỊCH VỤ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI KHU XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT THÀNH PHỐ SƠN LA, TỈNH SƠN LA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu;

Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tài chính quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ;

Căn cứ Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20 tháng 3 năm 2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị;

Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BLĐTBXH ngày 14 tháng 7 năm 2015 Hướng dẫn xác định chi phí tiền lương trong giá thành sản phẩm dịch vụ công ích sử dụng vốn ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 07/2017/TT-BXD ngày 15 tháng 5 năm 2017 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt;

Căn cứ Định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị công bố kèm theo Quyết định số 592/QĐ-BXD ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 297/TTr-SXD ngày 21 tháng 9 năm 2017 về việc Ban hành Giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt thành phố Sơn La,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại khu xử lý chất thải rắn thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

- Phạm vi điều chỉnh: Quyết định này quy định về mức giá xử lý chất thải rắn sinh hoạt chi trả cho đơn vị quản lý, vận hành khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt thành phố Sơn La (được lựa chọn theo hình thức đấu thầu hoặc đặt hàng).

- Đối tượng áp dụng: Quyết định này áp dụng đối với tổ chức, đơn vị quản lý, vận hành khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt thành phố Sơn La.

2. Mức giá: 290.000 đồng/ tấn ã bao gồm thuế VAT).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Sở Tài chính

- Tham mưu cho UBND tỉnh cân đối, bố trí kinh phí thực hiện chi trả giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt thành phố Sơn La hàng năm.

- Chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan thẩm định phương án giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại khu xử lý chất thải rắn thành phố Sơn La (nếu có sự biến động về định mức, chi phí), tham mưu trình UBND tỉnh.

2. Giao Sở Xây dựng

Theo dõi hoạt động của khu xử lý chất thải rắn thành phố Sơn La. Nếu có biến động về định mức, chi phí, đơn giá trong quá triển khai, lập phương án giá gửi Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan thẩm định, trình UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Xây dựng, Kế hoạch Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Sơn La; Thủ trưởng các cơ quan đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Xây dựng(b/c);
- TT Tỉnh ủy, TTHĐND tỉnh (b/c);
- Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Như Điều 3;
- Sở Tư pháp tỉnh Sơn La;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, KT (Đạt). 30 bản.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CH
Ủ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Đ
ức Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2682/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2682/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/10/2017
Ngày hiệu lực16/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/12/2018
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2682/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2682/QĐ-UBND 2017 giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2682/QĐ-UBND 2017 giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt Sơn La
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2682/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýBùi Đức Hải
        Ngày ban hành16/10/2017
        Ngày hiệu lực16/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/12/2018
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2682/QĐ-UBND 2017 giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt Sơn La

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2682/QĐ-UBND 2017 giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt Sơn La