Quyết định 2684/QĐ-UBND

Quyết định 2684/QĐ-UBND về phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa

Nội dung toàn văn Quyết định 2684/QĐ-UBND 2019 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất huyện Cam Lâm tỉnh Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2684/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 19 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 CỦA HUYỆN CAM LÂM.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một s điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điu chỉnh và thm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Quyết định số 4114/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Cam Lâm;

Căn cứ Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 09/07/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục các dự án bổ sung cần thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quc gia, công cộng trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 09/07/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục bổ sung các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích khác bổ sung trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 3478/STNMT-CCQLĐĐ ngày 01/08/2019 về việc đề nghị phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Cam Lâm với các công trình, dự án như sau:

STT

Tên dự án, Công trình

Tổng diện tích (ha)

Địa điểm (cấp xã, phường)

1

Khu tái định cư Tân Xương 2

3.73

xã Sui Cát

2

Khu tái định cư Bãi Giếng 1

3 16

Thị trấn Cam Đức

3

Khu tái định cư Suối Lau 2

2.04

xã Suối Cát

4

Tuyến đường dây 110kV Suối Dầu-Cam Ranh

0.63

các xã: Suối Tân, Cam Tân, Cam Hòa, Cam Hải Tây, Cam Thành Bắc và TT.Cam Đức

5

Đường cao tốc phía đông

69.7

xã Suối Cát, Suối Tân, Cam Tân, Cam Hòa, Cam Hiệp Bắc, Cam Hiệp Nam, Cam An Bắc, Cam Phước Tây và thị trấn Cam Đức

6

Mở rộng quốc lộ 1A

0.01

Thị trấn Cam Đức

7

Trung tâm Văn hóa - Thể thao

0.57

xã Cam Thành Bắc

8

Nhà nghỉ dưỡng 378 - Bộ Công an

13.40

xã Cam Hải Đông

9

Nhà máy sản xuất phân bón (Công ty TNHH Phân bón Sông Lam)

2.00

xã Cam An Nam

10

Khai thác và chế biến khoáng sản đất, đá làm vật liệu thông thường mỏ đá Hòn Cậu (Công ty CP Mỏ đá Hòn Cậu)

15.00

xã Suối Cát

2. Các nội dung khác ghi tại Quyết định số 4114/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh vẫn giữ nguyên hiệu lực.

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 theo quy định, tham mưu thực hiện việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với các trường hp thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

2. UBND huyện Cam Lâm có trách nhiệm:

- Tổ chức công bố công khai bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2019; Đôn đốc chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai theo Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 đã được phê duyệt bổ sung;

- Thực hiện các thủ tục để thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng nội dung bổ sung Kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt và cập nhật các dự án trên vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Cam Lâm theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định.

3. Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa có trách nhiệm đăng Quyết định này trên trang thông tin điện tử.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Giao thông vận tải, Thông tin và truyền thông, Văn hóa - thể thao, Du lịch, Lao động-Thương binh Xã hội, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cam Lâm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu VT, VC, KN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Lê Đức Vinh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2684/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2684/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/08/2019
Ngày hiệu lực19/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2684/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2684/QĐ-UBND 2019 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất huyện Cam Lâm tỉnh Khánh Hòa


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2684/QĐ-UBND 2019 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất huyện Cam Lâm tỉnh Khánh Hòa
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2684/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
       Người kýLê Đức Vinh
       Ngày ban hành19/08/2019
       Ngày hiệu lực19/08/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2684/QĐ-UBND 2019 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất huyện Cam Lâm tỉnh Khánh Hòa

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2684/QĐ-UBND 2019 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất huyện Cam Lâm tỉnh Khánh Hòa

           • 19/08/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/08/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực