Quyết định 2685/QĐ-UBND

Quyết định 2685/QĐ-UBND năm 2017 về kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, giai đoạn 2017-2021” trên địa bàn tỉnh Sơn La

Nội dung toàn văn Quyết định 2685/QĐ-UBND 2017 phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ vùng biên giới Sơn La


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2685/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 16 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO CÁN BỘ VÀ NHÂN DÂN VÙNG BIÊN GIỚI, GIAI ĐOẠN 2017 - 2021“ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19 tháng 4 năm 2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI;

Căn cứ Quyết định số 1133/QĐ-TTg ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt và tổ chức thực hiện các Đề án tại Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19 tháng 4 năm 2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI;

Căn cứ Quyết định số 1906/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2017 về ban hành chương trình phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021;

Thực hiện Kế hoạch số 919/KH-BCĐ ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Bộ Quốc phòng về thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo, giai đoạn 2017 - 2021”;

Xét đề nghị của Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh tại Tờ trình số 2021/TTr-BCHBP ngày 04 tháng 10 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, giai đoạn 2017 - 2021” trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Giao Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì Đề án chịu trách nhiệm phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện biên giới và đơn vị có liên quan triển khai thực hiện; định kỳ tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Quốc phòng và Ban Chỉ đạo Đề án ở Trung ương theo quy định. Kinh phí thực hiện Đề án do ngân sách tỉnh đảm bảo, được quản lý và sử dụng theo quy định tài chính hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện biên giới chịu trách nhiệm triển khai, thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư lệnh BĐBP(b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy(b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh(b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c),
- BCĐCCTPTU(b/c);
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Nội chính TU;
- UBMTTQ & các tổ chức đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ban, ngành liên quan;
- UBND các huyện biên giới;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, NC, N (50b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Khánh

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO CÁN BỘ, NHÂN DÂN VÙNG BIÊN GIỚI GIAI ĐOẠN 2017 - 2021“ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2685/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 201 của UBND tỉnh Sơn La)

Căn cứ Kế hoạch số 919/KH-BCĐ ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn năm 2017 - 2021” (sau đây gọi tắt là Đề án), UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Phát huy hiệu quả, kinh nghiệm triển khai Đề án giai đoạn 2013 - 2016, tiếp tục tổ chức thực hiện Đề án đúng quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ đã được phê duyệt, sát với các nhóm đối tượng phổ biến, giáo dục pháp luật và tình hình thực tế của tỉnh Sơn La nói chung và khu vực biên giới của tỉnh nói riêng để nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân.

2. Quá trình tổ triển khai chức thực hiện Đề án phối hợp chặt chẽ với từng cơ quan chức năng của tỉnh, huyện có liên quan; huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các lực lượng; đạt hiệu quả, thiết thực, tránh phô trương, hình thức và đảm bảo đúng tiến độ quy định.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI

STT

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Cơ quan chủ trì thực hiện

Cơ quan phối hợp thực hiện

A

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO, TỔ THƯ KÝ

1

Xây dựng các văn bản thực hiện Đề án hàng năm

Quý I hàng năm

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp

2

Phối hợp với các sở, ban ngành xây dựng chương trình, kế hoạch công tác PBGDPL hàng năm; tổ chức, kiểm tra, giao ban sơ, tổng kết, hướng dẫn chế độ báo cáo, rút kinh nghiệm công tác phối hợp PBGDPL

Từ 2017 - 2021

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh

10 Đồn BP + 17 xã biên giới

3

Tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh

Quý I năm 2018

Bộ Chỉ huy BĐBP

Các sở, ngành có liên quan, 6 huyện, 17 xã và 10 Đồn biên phòng.

4

Tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm việc thực hiện Đề án hàng năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm tiếp theo

Quý IV hàng năm (Từ 2017 đến hết 2021)

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh

Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký Đề án

5

Nhận, cấp phát trang bị, vật chất cấp cho các đơn vị cơ sở phục vụ Đề án

Từ 2017 - 2021

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh

10 Đồn Biên phòng

17 xã biên giới

6

- Nhận, cấp phát các loại tài liệu trên cấp.

- In ấn, phô tô tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền PBGDPL cho các đối tượng.

Từ 2017 - 2021

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh

Sở Tư pháp

10 Đồn Biên phòng

17 xã biên giới

7

Tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Đề án và đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích.

Quý III/2021

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh

- Ban Chỉ đạo, Đề án

- Các sở ngành có liên quan

B

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG TẠI KHU VỰC BIÊN GIỚI

9

Nhân rộng các hình thức tuyên truyền đạt hiệu quả về công tác PBGDPL ra các xã biên giới

Từ 2017 - 2021

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh

Các sở, ngành có liên quan; 6 huyện biên giới

10

Tổ chức sinh hoạt “Ngày pháp luật”ở các Đồn biên phòng và các xã biên giới

Từ 2017 - 2021

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh

Hội đồng PBGDPL, cơ quan Tư pháp, Công an, Phòng Dân tộc, Phòng TN-MT... 6 huyện biên giới

11

Phối hợp tổ chức xét xử lưu động một số vụ án hình sự ở các xã biên giới

Từ 2017 - 2021

Tòa án nhân dân tỉnh và 6 huyện biên giới

Bộ đội Biên phòng tỉnh; 10 Đồn biên phòng; 17 xã biên giới; Công an 06 huyện biên giới

12

Nhân rộng các nội dung, hình thức hoạt động của các câu lạc bộ, trung tâm tư vấn pháp luật - hướng nghiệp ở 17 xã BG.

Từ 2017 - 2021

BĐBP tỉnh; Sở Tư pháp phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh

UBND 6 huyện BG (trực tiếp là các Phòng Tư pháp, Phòng Dân tộc, 10 Đồn BP)

13

Tiếp tục kiện toàn và nhân rộng nội dung, hình thức hoạt động của các tổ, đội Tuyên truyền văn hóa của BĐBP để PBGDPL cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới

Từ 2017 - 2021

Bộ đội Biên phòng tỉnh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Tư pháp, các ngành, đoàn thể 6 huyện biên giới và 10 Đồn biên giới

14

PBGDPL thông qua thực hiện công tác chuyên môn của cán bộ, chiến sĩ BĐ Biên phòng, Công an, Tư pháp và những người có uy tín ở 17 xã biên giới

Từ 2017 - 2021

Bộ đội Biên phòng tỉnh

10 Đồn biên giới, Công an, Tư pháp, MTTQ tỉnh, Ban Tuyên giáo, Ban Dân tộc và các ngành đoàn thể 6 huyện biên giới

15

Chỉ đạo và hỗ trợ 10 Đồn Biên phòng, củng cố tủ sách pháp luật:

- Tổ chức hội nghị hội nghị tập huấn nghiệp vụ PPBGDPL.

- Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác PBGDPL, bao gồm:

Trang bị cụm loa truyền thanh cho các bản, xã biên giới và các Đồn Biên phòng, phục vụ triển khai PBGDPL; băng, đĩa hình có nội dung là các tiểu phẩm pháp luật, phát hành sách, tờ rơi, tờ gấp, cụm panô tuyên truyền pháp luật (Theo phân bổ của Bộ Quốc phòng)

Từ 2017 - 2021

Bộ đội Biên phòng tỉnh

Phòng Chính trị BĐBP; Sở Tư pháp; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Thông tin Truyền thông, UBND 6 huyện; 10 Đồn Biên phòng.

16

Tổ chức kiểm tra tại một số địa phương, đơn vị; đánh giá kết quả việc thực hiện Đề án

Trong giai đoạn Trọng tâm quý IV/2020

BCĐ Đề án cấp tỉnh

Thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký

17

Tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Đề án giai đoạn 2017 đến hết 2021 và đề nghị các cấp khen thưởng

Quý III/2021

BCĐ Đề án cấp tỉnh

Thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký

III. NỘI DUNG CỤ THỂ

1. Tuyên truyền, phổ biến một số văn bản pháp luật

Luật Bảo vệ môi trường; Luật Dân quân tự vệ và các văn bản hướng dẫn thi hành; Luật Biên giới quốc gia và một số văn bản hướng dẫn thi hành; Luật Phòng chống tội phạm ma túy; Luật Bảo vệ và phát triển rừng; Luật Đất đai năm 2013; Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi); Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); Luật Hộ tịch; Luật Căn cước công dân; Nghị định số 34/2014/NĐ-CP của Chính phủ; Bộ Luật dân sự; Luật Quốc tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành; Luật Cư trú; Luật Lý lịch tư pháp; Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Trẻ em; Luật Đất đai năm 2013...

2. Hình thức và Biện pháp cụ thể

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan làm tốt công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Thông tin kịp thời, chính xác, bảo đảm tính định hướng tư tưởng tốt.

- Kết hợp nắm tư tưởng, dư luận của cán bộ, và nhân dân.

- Tổ chức kiểm tra chặt chẽ, đánh giá đúng thực chất.

- Đề xuất được các chủ trương, biện pháp sáng tạo, hiệu quả.

- Kết hợp nhiều hình thức, biện pháp, khuyến khích sử dụng các phương tiện trình chiếu, loa truyền thanh…, để tuyên truyền.

- Tổ chức tuyên truyền kết hợp với hình thức sân khấu hóa.

- Đấu tranh mạnh mẽ với các quan điểm sai trái, thù địch.

- Đề xuất khen thưởng chính xác, kịp thời, bảo đảm đúng tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục, dân chủ, công khai, công bằng.

IV. KINH PHÍ ĐẢM BẢO: Sử dụng ba nguồn kinh phí gồm:

- Kinh phí Bộ Quốc phòng cấp.

- Nguồn ngân sách tỉnh.

- Nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

- Là Cơ quan thường trực thực hiện Đề án của tỉnh; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ, chất lượng, hiệu quả thực hiện Đề án.

- Chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng các kế hoạch chi tiết, nội dung, hình thức thực hiện Đề án.

- Phối hợp với các sở, ngành của tỉnh có liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch; định kỳ 6 tháng, năm báo cáo kết quả thực hiện Đề án với UBND tỉnh (qua Văn phòng UBND tỉnh) và Ban Chỉ đạo Đề án Bộ Quốc phòng.

- Lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt (nếu có).

- Trong quá trình thực hiện, căn cứ vào tình hình thực tế, chủ động tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh để điều chỉnh nội dung nhiệm vụ cho phù hợp.

- Chỉ đạo các Đồn Biên phòng phối hợp với Đài Truyền thanh - Truyền hình 6 huyện biên giới đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trên hệ thống Đài truyền thanh, truyền hình huyện, cụm loa truyền thanh của Đồn BP và các xã, cụm bản.

2. Sở Tư pháp

- Phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh xây dựng các kế hoạch, nội dung chi tiết, hình thức tổ chức thực hiện Đề án tuyên truyền PB GDPL cho nhân dân khu vực biên giới.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện đề án; thẩm định các nội dung liên quan đến công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân khu vực biên giới.

- Chỉ đạo Phòng Tư pháp các huyện biên giới phối hợp với các Đồn Biên phòng trên địa bàn thực hiện đề án

4. Ban Dân tộc tỉnh

Phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh xây dựng các kế hoạch, nội dung chi tiết, hình thức tổ chức thực hiện Đề án tuyên truyền PB GDPL cho nhân dân khu vực biên giới.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chỉ đạo Phòng GD&ĐT, các nhà trường của 06 huyện biên giới phối hợp chặt chẽ với các Đồn biên phòng làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên và học sinh.

5. Tòa án nhân dân tỉnh

Chủ trì phối hợp với Công an, Viện kiểm sát nhân dân, BĐBP tỉnh lựa chọn, tổ chức và chỉ đạo Tòa án nhân dân cấp huyện tổ chức xét xử lưu động tại các xã biên giới.

6. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chỉ đạo Phòng VH - TT, Trung tâm Văn hóa 06 huyện biên giới; Đội thông tin lưu động tỉnh phối hợp với các đồn biên phòng, Đội tuyên truyền văn hóa Bộ đội biên phòng tỉnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật thông qua các hình thức hoạt động văn hóa văn nghệ cho quần chúng nhân dân các xã biên giới.

7. Đề nghị UBND các huyện biên giới

- Chủ động phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Sở Tư pháp và các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh có liên quan thực hiện tốt các nội dung Đề án.

- Chỉ đạo các xã biên giới phối hợp với Đồn Biên phòng tổ chức thực hiện nghiêm túc đảm bảo đạt chất lượng, hiệu quả cao.

8. Các sở, ngành có liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án trong phạm vi phụ trách và cử cán bộ tham gia, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thực hiện tốt các nội dung của kế hoạch đảm bảo thiết thực hiệu quả, tránh phô trương, hình thức. Thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Đề án của tỉnh (qua cơ quan thường trực - Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh)./.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2685/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2685/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/10/2017
Ngày hiệu lực16/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2685/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2685/QĐ-UBND 2017 phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ vùng biên giới Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2685/QĐ-UBND 2017 phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ vùng biên giới Sơn La
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2685/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýNguyễn Quốc Khánh
        Ngày ban hành16/10/2017
        Ngày hiệu lực16/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 2685/QĐ-UBND 2017 phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ vùng biên giới Sơn La

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 2685/QĐ-UBND 2017 phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ vùng biên giới Sơn La

         • 16/10/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 16/10/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực