Quyết định 2686/QĐ-BVHTTDL

Nội dung toàn văn Quyết định 2686/QÐ-BVHTTDL 2023 triển khai thi hành Nghị định 61/2023/NĐ-CP


BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2686/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 61/2023/NĐ-CP NGÀY 16 THÁNG 8 NĂM 2023 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN HƯƠNG ƯỚC, QUY ƯỚC CỦA CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 01/2023/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 61/2023/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (Để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Ủy ban TWMTTQ Việt Nam;
- VPCP; BNV; BTP; UBDT;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, PC, VN(100).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trịnh Thị Thủy

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 61/2023/NĐ-CP NGÀY 16 THÁNG 8 NĂM 2023 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN HƯƠNG ƯỚC, QUY ƯỚC CỦA CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ
(Kèm theo Quyết định số 2686/QĐ-BVHTTDL ngày 14 tháng 9 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 8 năm 2023 (sau đây gọi là Nghị định). Để triển khai thi hành Nghị định kịp thời, thống nhất và hiệu quả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch thực hiện với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nâng cao nhận thức về Nghị định và trách nhiệm của các cấp, các ngành, Nhân dân, các đơn vị trực thuộc Bộ và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc triển khai thi hành Nghị định, bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả.

2. Yêu cầu

a) Có trọng tâm, trọng điểm, nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị; xác định cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và địa phương trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Nghị định trên phạm vi cả nước;

b) Bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và địa phương trong việc triển khai thi hành Nghị định; xác định cụ thể các nội dung công việc, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Nghị định;

c) Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện triển khai thi hành Nghị định.

II. NỘI DUNG

1. Tuyên truyền, phổ biến nội dung của Nghị định

a) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Nội dung:

+ Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Nghị định cho công chức khối các cơ quan tham mưu quản lý nhà nước có liên quan.

+ Tổ chức tập huấn tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước tại các địa phương.

+ Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Nghị định thông qua các bài viết chuyên đề, phóng sự, bản tin pháp luật phù hợp.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế

- Đơn vị phối hợp: Cục Văn hóa cơ sở, Cục Di sản văn hóa, Vụ Văn hóa dân tộc, Báo Văn hóa, Trung tâm công nghệ thông tin và các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2023 và các năm tiếp theo.

b) Địa phương.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao tham mưu giúp Ủy ban nhân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo tổ chức tập huấn, giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến nội dung của Nghị định bằng các hình thức phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương; hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Nghị định.

- Thời gian thực hiện: Năm 2023 và các năm tiếp theo.

2. Triển khai thi hành Nghị định

a) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Nội dung

+ Xây dựng các văn bản, tài liệu triển khai thực hiện Nghị định.

+ Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn việc rà soát hương ước, quy ước đã được phê duyệt hoặc công nhận trước ngày 16 tháng 8 năm 2023.

+ Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hương ước, quy ước, đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ bảo đảm tính thống nhất.

+ Hướng dẫn việc ghi nhận các phong tục, tập quán tiến bộ; vận động xóa bỏ, không áp dụng phong tục, tập quán lạc hậu trong hương ước, quy ước.

+ Kiểm tra công tác xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước tại địa phương theo quy định của pháp luật.

+ Trả lời kiến nghị, phản ánh trong thực hiện pháp luật về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước.

+ Thanh tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thực hiện pháp luật về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước.

- Đơn vị chủ trì:

+ Vụ Pháp chế chủ trì các nội dung trên (trừ công tác khen thưởng và thanh tra xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thực hiện pháp luật về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước).

+ Thanh tra Bộ chủ trì thanh tra xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thực hiện pháp luật về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước.

+ Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì công tác khen thưởng về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước.

- Đơn vị phối hợp: Cục Văn hóa cơ sở, Cục Di sản văn hóa, Vụ Văn hóa dân tộc và các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2023 và các năm tiếp theo.

b) Ở địa phương

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu giúp Ủy ban nhân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo tổ chức thực hiện các công việc sau:

+ Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hương ước, quy ước do Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân ban hành và xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời gửi kết quả về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Pháp chế).

+ Rà soát hương ước, quy ước đã được phê duyệt hoặc công nhận trên địa bàn trước ngày 16 tháng 8 năm 2023 và thực hiện theo quy định tại Điều 24 của Nghị định.

+ Đề nghị Hội đồng nhân dân cùng cấp ban hành văn bản về hỗ trợ kinh phí xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư tại địa phương theo quy định tại khoản 3 Điều 22 của Nghị định và quy định pháp luật về ngân sách nhà nước và phân cấp ngân sách hiện hành.

- Thời gian hoàn thành: trong năm 2023 và các năm tiếp theo.

3. Thống kê, báo cáo, sơ kết, tổng kết về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước

a) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Nội dung:

+ Chỉ đạo, hướng dẫn, thống kê, tổng hợp báo cáo về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước theo quy định tại các khoản 1 và 3 Điều 16 của Nghị định báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

+ Các cơ quan, đơn vị thuộc thuộc Bộ được phân công gửi báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch này trước ngày 30 tháng 11 hàng năm (gửi về Vụ Pháp chế để tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ).

+ Sơ kết, tổng kết về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước dự kiến năm 2028 và 2033 thực hiện theo kế hoạch, hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế.

- Thời gian thực hiện: trước ngày 05 tháng 12 hàng năm.

b) Ở địa phương

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao tham mưu giúp Ủy ban nhân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phân công cơ quan đầu mối để tổng hợp, thống kê, báo cáo về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước theo quy định tại các khoản 1,2 và 3 Điều 16 của Nghị định.

- Thời gian thực hiện: trước ngày 30 tháng 11 hàng năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Pháp chế có trách nhiệm tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thuộc thuộc Bộ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai thực hiện nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch; báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kết quả thực hiện Kế hoạch.

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc thuộc Bộ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có chịu trách nhiệm thực hiện Kế hoạch này.

Căn cứ nội dung Kế hoạch này và tình hình thực tiễn, các cơ quan, đơn vị thuộc thuộc Bộ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng Kế hoạch chi tiết triển khai thi hành Nghị định trong phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị và địa phương mình.

3. Kinh phí để bảo đảm triển khai thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành và các nguồn khác theo quy định của pháp luật. Các cơ quan, đơn vị được phân công chủ trì, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ cụ thể trong Kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán kinh phí trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

4. Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về Vụ Pháp chế Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, hướng dẫn, báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2686/QĐ-BVHTTDL

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2686/QĐ-BVHTTDL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/09/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 tháng trước
(18/09/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2686/QĐ-BVHTTDL

Lược đồ Quyết định 2686/QÐ-BVHTTDL 2023 triển khai thi hành Nghị định 61/2023/NĐ-CP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2686/QÐ-BVHTTDL 2023 triển khai thi hành Nghị định 61/2023/NĐ-CP
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2686/QĐ-BVHTTDL
        Cơ quan ban hànhThể thao và Du lịch, Bộ Văn hoá
        Người ký***, Trịnh Thị Thủy
        Ngày ban hành14/09/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 tháng trước
        (18/09/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 2686/QÐ-BVHTTDL 2023 triển khai thi hành Nghị định 61/2023/NĐ-CP

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 2686/QÐ-BVHTTDL 2023 triển khai thi hành Nghị định 61/2023/NĐ-CP

              • 14/09/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực