Quyết định 2686/QĐ-BKHCN

Quyết định 2686/QĐ-BKHCN năm 2015 phê duyệt Danh mục Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2686/QĐ-BKHCN danh mục chương trình khoa học công nghệ trọng điểm cấp quốc gia 2015


BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2686/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRỌNG ĐIỂM CẤP QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2016-2020

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 1318/QĐ-BKHCN ngày 05 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ yếu giai đoạn 2016-2020;

Theo đề nghị của các ông Vụ trưởng: Vụ Khoa học và công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật, Vụ Khoa học xã hội và tự nhiên, Vụ Công nghệ cao và Vụ Kế hoạch - Tổng hợp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Danh mục các chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 (chi tiết trong Danh mục kèm theo).

Điều 2. Giao cho các vụ: Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật, Khoa học Xã hội và Tự nhiên, Công nghệ cao, Văn phòng các chương trình trọng điểm cấp Nhà nước và Vụ Kế hoạch - Tổng hợp phối hợp vi các Bộ, ngành liên quan tchức tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động của các chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2011-2015; thành lập các Ban chủ nhiệm chương trình quy định tại Điều 1 Quyết định này và phối hợp vi các Ban chủ nhiệm chương trình chuẩn bị xây dựng khung chương trình cho giai đoạn 2016-2020.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông: Vụ trưởng Vụ Khoa học và công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật, Khoa học xã hội và tự nhiên, Công nghệ cao, Kế hoạch - Tng hợp, Chánh Văn phòng, Giám đc Văn phòng các chương trình trọng điểm cấp Nhà nước, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
-
UBND các tnh, thành phố;
- Văn phòng Chính phủ;
-
UBKHCNMT của Quc hội;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Hội đồng Chính sách KH&CN Quốc gia;
- Lưu VT, Vụ KHTH.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Quân

 

DANH MỤC

CÁC CHƯƠNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRỌNG ĐIỂM CẤP QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2016-2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2686/QĐ-BKHCN ngày 05/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

STT

Tên chương trình

Mã số chương trình

1

Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ vật liệu mới.

KC.02/16-20

2

Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ năng lượng.

KC.05/16-20

3

Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai.

KC.08/16-20

4

Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ quản lý biển, hải đảo và phát triển kinh tế biển.

KC.09/16-20

5

Nghiên cứu ứng dụng và phát trin công nghệ tiên tiến phục vụ bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

KC.10/16-20

6

Nghiên cứu các vấn đề trọng yếu của khoa học xã hội và nhân văn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

KX.01/16-20

7

Nghiên cứu về khoa học lý luận chính trị.

KX.04/16-20

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2686/QĐ-BKHCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2686/QĐ-BKHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/10/2015
Ngày hiệu lực05/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2686/QĐ-BKHCN

Lược đồ Quyết định 2686/QĐ-BKHCN danh mục chương trình khoa học công nghệ trọng điểm cấp quốc gia 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2686/QĐ-BKHCN danh mục chương trình khoa học công nghệ trọng điểm cấp quốc gia 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2686/QĐ-BKHCN
        Cơ quan ban hànhBộ Khoa học và Công nghệ
        Người kýNguyễn Quân
        Ngày ban hành05/10/2015
        Ngày hiệu lực05/10/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2686/QĐ-BKHCN danh mục chương trình khoa học công nghệ trọng điểm cấp quốc gia 2015

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2686/QĐ-BKHCN danh mục chương trình khoa học công nghệ trọng điểm cấp quốc gia 2015

            • 05/10/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/10/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực