Quyết định 2686/QĐ-BTNMT

Quyết định 2686/QĐ-BTNMT năm 2013 phê duyệt Đề án thành lập Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường

Nội dung toàn văn Quyết định 2686/QĐ-BTNMT năm 2013 Đề án thành lập Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2686/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN THÀNH LẬP CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ quy định về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục công nghệ thông tin, Chánh Văn phòng Bộ và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án thành lập Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường với các nội dung sau đây:

I. Vị trí và chức năng

Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường (sau đây gọi tắt là Cổng thông tin điện tử) tại địa chỉ www.monre.gov.vn và www.botainguyenmoitruong.gov.vn là điểm truy cập duy nhất của Bộ Tài nguyên và Môi trường trên Internet, liên kết tích hợp các kênh thông tin, các dịch vụ và ứng dụng, nhằm phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ; là kênh tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; cung cấp, trao đổi thông tin giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân trên Internet gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường.

II. Nội dung đăng tải trên Cổng thông tin điện tử

Nội dung đăng tải trên Cổng thông tin điện tử phải bảo đảm phù hợp với quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ quy định về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước và Quyết định số 1699/QĐ-BTNMT ngày 16 tháng 9 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt dự án Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường và có các nội dung chủ yếu sau:

1. Thông tin chung

a) Thông tin giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị thuộc Bộ; tóm lược quá trình hình thành và phát triển của Bộ; thông tin liên hệ: địa chỉ, điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử chính thức của đơn vị để liên hệ và tiếp nhận thông tin; tiểu sử tóm tắt và nhiệm vụ được giao của Lãnh đạo Bộ;

b) Tin tức, sự kiện: các tin, bài về hoạt động, các vấn đề liên quan thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

c) Thông tin chỉ đạo, điều hành bao gồm: hệ thống văn bản phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành; ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, cá nhân; thông tin khen thưởng, xử phạt đối với tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực quản lý nhà nước của cơ quan;

d) Thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách đối với những lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ;

đ) Thông tin về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực; thông tin về các chương trình, dự án, đề án hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ;

e) Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành và văn bản quản lý hành chính có liên quan;

g) Thông tin về dự án (nhóm đặc biệt, nhóm A, nhóm B có nguồn từ ngân sách nhà nước), hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công:

- Danh sách các dự án đang chuẩn bị đầu tư, các dự án đang triển khai, các dự án đã hoàn tất;

- Mỗi dự án cần có các thông tin gồm: tên dự án, mục tiêu chính, lĩnh vực chuyên môn, loại dự án, thời gian thực hiện, kinh phí dự án, loại hình tài trợ, nhà tài trợ, tình trạng dự án.

h) Mục lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân:

- Tiếp nhận phản ánh; kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính theo quy định của pháp luật trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ;

- Dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì cần lấy ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân; thông tin về thời hạn tiếp nhận ý kiến góp ý, địa chỉ, thư điện tử của cơ quan, đơn vị tiếp nhận ý kiến góp ý; các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

i) Thông tin khác trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường:

- Thông tin về thống kê chuyên ngành (số liệu, báo cáo thống kê);

- Thông tin về tuyển dụng, tuyển chọn, thông tin liên quan đến đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài nước của Bộ công khai theo quy định của pháp luật;

- Các bài viết, bài nghiên cứu chuyên sâu, thông tin về các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực do Bộ quản lý;

- Giới thiệu các ấn phẩm sách, thông tin, tạp chí chuyên ngành của Bộ hoặc của các đơn vị thuộc Bộ.

k) Thông tin liên hệ công tác của cán bộ, công chức, viên chức: danh bạ điện thoại, địa chỉ thư điện tử của đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức có thẩm quyền của các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; danh bạ các Sở Tài nguyên và Môi trường;

l) Thông tin giao dịch của Cổng thông tin điện tử bao gồm: địa chỉ, điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử chính thức để giao dịch với tổ chức, cá nhân;

m) Các thông tin khác theo địa chỉ của Lãnh đạo Bộ.

2. Trang tin Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trang tin Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường được tích hợp trên Cổng thông tin điện tử, phản ánh các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

3. Dịch vụ công trực tuyến

- Các thủ tục hành chính trong phạm vi lĩnh vực do Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý;

- Danh mục các dịch vụ hành chính công và các dịch vụ công trực tuyến do Bộ Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị thuộc Bộ thực hiện và mức độ cung cấp của từng dịch vụ.

4. Các thông tin diễn đàn, trao đổi

Thông cáo báo chí; trả lời phỏng vấn và phát ngôn chính thức của Lãnh đạo Bộ và trả lời công dân theo thẩm quyền về lĩnh vực tài nguyên và môi trường; trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân.

III. Tổ chức Cổng thông tin điện tử

1. Ban Biên tập

1.1. Nhiệm vụ của Ban Biên tập

Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử (sau đây gọi tắt là Ban Biên tập) có chức năng giúp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận, xử lý, biên tập, cập nhật thông tin và phối hợp xử lý dịch vụ công để đảm bảo hoạt động của Cổng thông tin điện tử.

1.2. Thành phần Ban Biên tập

a) Trưởng ban Biên tập là Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

b) Các Phó trưởng ban Biên tập:

- Chánh Văn phòng Bộ;

- Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền;

- Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin;

- Tổng biên tập Báo Tài nguyên và Môi trường;

c) Thành viên Ban Biên tập:

- Thủ trưởng các Vụ, Cục, Tổng cục trực thuộc Bộ;

- 01 Phó Chánh Văn phòng Bộ;

- Đại diện lãnh đạo Cổng thông tin điện tử trực thuộc Văn phòng Bộ;

- Giám đốc Trung tâm Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, Cục Công nghệ thông tin;

- Trưởng phòng Biên tập - Điểm tin, Báo Tài nguyên và Môi trường.

2. Quản trị Cổng thông tin điện tử

2.1. Văn phòng Bộ chủ trì quản trị Cổng thông tin điện tử, là cơ quan giúp việc Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử.

2.2. Tổ chức Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường trực thuộc Văn phòng Bộ được quy định tại điểm g khoản 1 Điều 3 Quyết định số 1188/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ là cơ quan chuyên trách thực hiện nhiệm vụ quản trị Cổng thông tin điện tử và giúp việc Ban biên tập.

2.3. Tổ chức Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường trực thuộc Văn phòng Bộ là đơn vị sự nghiệp hạch toán phụ thuộc Văn phòng Bộ, có con dấu và tài khoản tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước, kinh phí hoạt động do Ngân sách Nhà nước cấp theo quy định của pháp luật.

2.4. Tổ chức Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường có giám đốc, không quá 03 phó giám đốc và các công chức, viên chức được bố trí trong biên chế của Văn phòng Bộ, hoặc được điều động, biệt phái từ các đơn vị khác theo quy định.

IV. Kinh phí hoạt động của Cổng thông tin điện tử

1. Kinh phí duy trì hoạt động và phát triển cổng thông tin điện tử

Kinh phí duy trì hoạt động và phát triển cổng thông tin điện tử được bảo đảm từ các nguồn:

a) Ngân sách Nhà nước:

- Kinh phí chi cho Cổng thông tin điện tử được bố trí trong dự toán chi ngân sách hàng năm của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Kinh phí chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phục vụ Cổng thông tin điện tử được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của Bộ để đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

b) Nguồn thu hợp pháp của Văn phòng Bộ, Cục Công nghệ thông tin được phép để lại sử dụng theo quy định của pháp luật.

c) Nguồn viện trợ, nguồn hỗ trợ phát triển chính thức của các nhà tài trợ, các tổ chức quốc tế.

d) Các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Hàng năm, các đơn vị có liên quan có trách nhiệm xây dựng kế hoạch kinh phí duy trì hoạt động của Cổng thông tin điện tử gửi Vụ Kế hoạch, Vụ Tài chính tổng hợp, thẩm định trình Bộ trưởng phê duyệt.

2. Mức chi tạo lập thông tin và chi trả nhuận bút

a) Chế độ thù lao, nhuận bút cho việc cung cấp thông tin trên cổng thông tin điện tử được hưởng chế độ nhuận bút theo quy định hiện hành.

b) Mức chi cho việc tạo lập, chuyển đổi và số hóa thông tin cho cổng thông tin điện tử theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về mức chi tạo lập thông tin điện tử.

V. Tổ chức thực hiện

1. Văn phòng Bộ

a) Chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Công nghệ thông tin và các đơn vị khác có liên quan xây dựng phương án kiện toàn tổ chức và nhân sự của Văn phòng Bộ để vận hành Cổng thông tin điện tử theo Đề án này.

b) Chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ xây dựng dự thảo Quyết định thành lập Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử, Quy chế hoạt động của Cổng thông tin điện tử.

c) Tổ chức quản trị Cổng thông tin điện tử; đề xuất phương án nâng cấp, chỉnh sửa, hoàn thiện Cổng thông tin điện tử cho phù hợp với nhu cầu thực tế; bảo đảm an toàn thông tin và dữ liệu trên Cổng thông tin điện tử; lưu trữ thông tin điện tử của Cổng thông tin điện tử theo quy định.

d) Chịu trách nhiệm cập nhật thông tin về các hoạt động của Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, các thông tin trên trang "thông tin nội bộ", biên tập và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử theo Quy chế hoạt động của Cổng thông tin điện tử.

đ) Tổng hợp dự toán kinh phí hàng năm cho các hoạt động của Cổng thông tin điện tử trình Bộ phê duyệt.

2. Vụ Tổ chức cán bộ

a) Thẩm định, trình Bộ trưởng phê duyệt Quyết định thành lập Ban Biên tập, Quy chế hoạt động của Cổng thông tin điện tử.

b) Phối hợp với Văn phòng Bộ, Cục Công nghệ thông tin xây dựng phương án kiện toàn tổ chức và nhân sự hiện có để vận hành Cổng thông tin điện tử theo Đề án này.

3. Vụ Kế hoạch, Vụ Tài chính

a) Tổng hợp, thẩm định và đưa vào kế hoạch hàng năm của Bộ về các nội dung, kinh phí hoạt động của Cổng thông tin điện tử.

b) Bố trí kinh phí cho hoạt động hàng năm của Cổng thông tin điện tử.

4. Cục Công nghệ thông tin

a) Chịu trách nhiệm xây dựng, quản lý vận hành hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phần mềm cho Cổng thông tin điện tử.

b) Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, chỉnh sửa, giám sát hoạt động để bảo đảm Cổng thông tin điện tử hoạt động liên tục 24 giờ trong tất cả các ngày; có phương án dự phòng khắc phục sự cố bảo đảm hệ thống cổng thông tin điện tử hoạt động liên tục ở mức tối đa.

c) Hàng năm, tổ chức rà soát, đề xuất những phương án bảo trì, nâng cấp, chỉnh sửa Cổng thông tin điện tử cho phù hợp với nhu cầu thực tế.

d) Thực hiện các biện pháp kỹ thuật để bảo đảm an toàn thông tin và dữ liệu trên Cổng thông tin điện tử, trong đó có các giải pháp phòng, chống các tấn công gây mất an toàn thông tin của Cổng thông tin điện tử.

đ) Phối hợp với Văn phòng Bộ lập dự toán kinh phí hàng năm liên quan đến vận hành, bảo trì, phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật và phần mềm Cổng thông tin điện tử.

5. Báo Tài nguyên và Môi trường

Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, cung cấp nội dung thông tin phản ánh về các hoạt động liên quan đến các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường, biên tập và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử theo Quy chế hoạt động của Cổng thông tin điện tử.

6. Các đơn vị trực thuộc Bộ

a) Chịu trách nhiệm cung cấp thông tin hoạt động và các sự kiện thuộc lĩnh vực tham mưu, quản lý của đơn vị mình gửi Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường để kịp thời đăng tải theo Quy chế hoạt động của Cổng thông tin điện tử.

b) Cử đại diện tham gia Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử theo quy định tại Đề án này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Ban cán sự đảng Bộ;
- Đảng ủy Bộ;
- Công đoàn Bộ;
- Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Bộ;
- Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Minh Quang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2686/QĐ-BTNMT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2686/QĐ-BTNMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/12/2013
Ngày hiệu lực01/01/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2686/QĐ-BTNMT

Lược đồ Quyết định 2686/QĐ-BTNMT năm 2013 Đề án thành lập Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2686/QĐ-BTNMT năm 2013 Đề án thành lập Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2686/QĐ-BTNMT
        Cơ quan ban hànhBộ Tài nguyên môi trường
        Người kýNguyễn Minh Quang
        Ngày ban hành30/12/2013
        Ngày hiệu lực01/01/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2686/QĐ-BTNMT năm 2013 Đề án thành lập Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2686/QĐ-BTNMT năm 2013 Đề án thành lập Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên

           • 30/12/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/01/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực