Quyết định 2688/QĐ-UBND

Quyết định 2688/QĐ-UBND năm 2014 quy định thẩm quyền thẩm định, phê duyệt hồ sơ đấu thầu dự án đầu tư sử dụng ngân sách trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Nội dung toàn văn Quyết định 2688/QĐ-UBND năm 2014 thẩm quyền thẩm định phê duyệt hồ sơ đấu thầu dự án sử dụng ngân sách Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2688/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 29 tháng 8 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ QUY ĐỊNH THẨM QUYỀN THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT HỒ SƠ ĐẤU THẦU CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 429/TTr-SKHĐT ngày 29 tháng 8 năm 2014 về quy định về việc thẩm định, phê duyệt hồ sơ đấu thầu các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Văn bản số 1008/STP-XDVB ngày 13/8/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định về thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ quan tâm, hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời thầu như sau:

1. Đối với kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a) Đối với các gói thầu dịch vụ tư vấn thực hiện trước khi có quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền:

Chủ đầu tư hoặc đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

b) Đối với các gói thầu thực hiện sau khi có quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền:

- Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu dịch vụ tư vấn, gói thầu xây lắp, thiết bị thuộc dự án do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư, quyết định mua sắm.

- Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu dịch vụ tư vấn, xây lắp, thiết bị thuộc dự án do Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư quyết định đầu tư theo ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn, xây lắp, thiết bị do Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Biên Hòa quyết định đầu tư.

- Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án do mình quyết định đầu tư.

2. Đối với hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ quan tâm, hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm phê duyệt.

Điều 2. Quy định về thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu như sau:

1. Đối với kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a) Đối với các gói thầu dịch vụ tư vấn thực hiện trước khi có quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền:

Chủ đầu tư quyết định đơn vị thẩm định có chức năng tư vấn đấu thầu.

b) Đối với các gói thầu thực hiện sau khi có quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu dịch vụ tư vấn, gói thầu xây lắp, thiết bị thuộc dự án do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư hoặc Sở Kế hoạch và Đầu tư quyết định đầu tư.

- Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn, xây lắp, thiết bị do Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa quyết định đầu tư.

- Chủ tịch UBND cấp xã phân công cán bộ nghiệp vụ thẩm định hồ sơ kế hoạch lựa chọn nhà thầu các dự án do Chủ tịch UBND cấp xã quyết định đầu tư.

2. Đối với hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời thầu: Chủ đầu tư quyết định đơn vị thẩm định có chức năng tư vấn đấu thầu.

3. Đối với kết quả lựa chọn nhà thầu: Chủ đầu tư quyết định đơn vị thẩm định có chức năng tư vấn đấu thầu (đơn vị thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu không phải là đơn vị mời thầu).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3564/QĐ-UBND ngày 01/12/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh về quy định thẩm định, phê duyệt hồ sơ đấu thầu các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Y tế, Giao thông Vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Thị Mỹ Thanh

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2688/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2688/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/08/2014
Ngày hiệu lực29/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2688/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2688/QĐ-UBND năm 2014 thẩm quyền thẩm định phê duyệt hồ sơ đấu thầu dự án sử dụng ngân sách Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2688/QĐ-UBND năm 2014 thẩm quyền thẩm định phê duyệt hồ sơ đấu thầu dự án sử dụng ngân sách Đồng Nai
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2688/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
       Người kýPhan Thị Mỹ Thanh
       Ngày ban hành29/08/2014
       Ngày hiệu lực29/08/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2688/QĐ-UBND năm 2014 thẩm quyền thẩm định phê duyệt hồ sơ đấu thầu dự án sử dụng ngân sách Đồng Nai

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2688/QĐ-UBND năm 2014 thẩm quyền thẩm định phê duyệt hồ sơ đấu thầu dự án sử dụng ngân sách Đồng Nai

           • 29/08/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/08/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực