Quyết định 269/QĐ-UBDT

Quyết định 269/QĐ-UBDT năm 2018 về kế hoạch tổ chức Hội thảo quốc gia “Thực trạng chính sách dân tộc, định hướng chính sách giai đoạn 2021-2025" do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 269/QĐ-UBDT 2018 kế hoạch tổ chức Hội thảo Thực trạng chính sách dân tộc


ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 269/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THẢO QUỐC GIA “THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH DÂN TỘC, ĐỊNH HƯỚNG CHÍNH SÁCH GIAI ĐOẠN 2021 - 2025”.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 13/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 64/QĐ-UBDT ngày 28/02/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao thực hiện nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 102/QĐ-UBDT ngày 08/3/2018 Của Bộ trưởng, Chủ nhiệm phê duyệt kế hoạch công tác năm 2018 của Vụ Chính sách Dân tộc;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Dân tộc,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này kế hoạch tổ chức Hội thảo quốc gia “Thực trạng chính sách dân tộc, định hướng chính sách giai đoạn 2021 - 2025”.

Điều 2. Vụ Chính sách Dân tộc chủ trì, phối hợp cùng các Vụ, đơn vị liên quan thực hiện Kế hoạch.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Chính sách Dân tộc, Thủ trưởng các Vụ, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT (b/cáo);

-
Các Th trưởng, PCN Ủy ban;
- Cổng TTĐT UBDT;
- Lưu VT, CSDT (05 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Phan Văn Hùng

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HỘI THẢO QUỐC GIA “THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH DÂN TỘC, ĐỊNH HƯỚNG CHÍNH SÁCH GIAI ĐOẠN 2021 - 2025”.
(Kèm theo Quyết định số269/QĐ-UBDT ngày 18/5/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

I. Chủ đề và mục đích hội thảo

1. Chủ đề

“Thực trạng chính sách dân tộc, định hướng chính sách dân tộc giai đoạn 2021 - 2025”.

2. Mục đích

- Đánh giá thực trạng các chính sách đang có hiệu lực tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số đối với phát triển kinh tế - xã hội của vùng; Xác định các vấn đề cần tập trung giải quyết của chính sách đối với vùng dân tộc thiểu số trong giai đoạn 2021-2015.

- Chia sẻ thông tin về thực trạng chính sách dân tộc và tham vấn các nhà hoạch định chính sách, các nhà khoa học, chuyên gia... về ý tưởng ban hành chính sách dân tộc giai đoạn 2021 - 2025.

- Xây dựng và hoàn thiện báo cáo tổng kết chính sách dân tộc giai đoạn 2011 - 2018, định hướng chính sách giai đoạn 2021 - 2025, trình Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ.

II. Thời gian, địa điểm và thành phần hội thảo

1. Thời gian: Dự kiến tổ chức 01 ngày vào tháng 9/2018.

2. Địa điểm: Tổ chức tại Hà Nội.

3. Chủ trì:

- Mời Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chủ trì hội thảo (nếu Phó Thủ tướng ủy quyền thì Lãnh đạo Ủy ban và Đại sứ quán Alien chủ trì hội thảo).

4. Thành phần đại biểu:

+ Đại diện các Bộ, ngành, cơ quan nghiên cứu;

+ Đại diện một số địa phương.

+ Đại diện một số nhà tài trợ (WB, Alien...) và các tổ chức chính trị - xã hội.

(Tổng cộng khoảng 120 đại biểu).

III. Tài liệu hội thảo

1. Báo cáo đánh giá thực trạng chính sách dân tộc, định hướng chính sách giai đoạn 2021 - 2025 (do Vụ Chính sách Dân tộc và nhóm chuyên gia thực hiện).

2. Các báo cáo chuyên đề về một số lĩnh vực cần chú trọng quan tâm đối với vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025 của các Bộ, ngành trung ương, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Ban Dân vận trung ương, Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Ngân hàng Chính sách Xã hội và các địa phương đại diện các vùng, miền cả nước.

3. Báo cáo của các chuyên gia độc lập.

4. Báo cáo về thực trạng và giải pháp bồi dưỡng nâng cao kiến thức công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc cho cán bộ công chức, viên chức vùng DTTS&MN (Học viện Dân tộc thực hiện).

IV. Triển khai các hoạt động tổ chức Hội thảo quốc gia “Thực trạng chính sách dân tộc, định hướng chính sách giai đoạn 2021 - 2025”

1. Xây dựng văn bản gửi Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình xin chủ trương tổng kết chính sách dân tộc giai đoạn 2011 - 2018, định hướng xây dựng chính sách giai đoạn 2021 - 2025 đồng thời chỉ đạo các các Bộ ngành, địa phương tiến hành rà soát, đánh giá kết quả thực hiện chính sách dân tộc giai đoạn 2011 - 2018 và định hướng xây dựng chính sách giai đoạn 2021 - 2025;

2. Rà soát các chương trình, chính sách đề nghị các Bộ ngành tổng kết, báo cáo; Đề xuất nội dung các Bộ ngành báo cáo, đề cương.

3. Đặt bài viết chuyên đề theo từng chuyên ngành.

4. Tổng hợp báo cáo các Bộ ngành và địa phương làm cơ sở xây dựng báo cáo quốc gia.

5. Tổ chức các đoàn điều tra điểm tại địa phương.

5.1. Địa điểm khảo sát (tổ chức 04 đoàn điều tra, khảo sát điểm tại 5 tỉnh thuộc 4 vùng).

- Miền núi phía Bắc: Tỉnh Quảng Ninh, dự kiến tháng 5/2018.

- Vùng duyên hải miền Trung: Tỉnh Quảng Nam, dự kiến tháng 6/2018.

- Vùng Tây Nam bộ: Tỉnh Sóc Trăng dự kiến tháng 6/2018.

- Vùng Tây Nguyên: Tỉnh Kon Tum và Gia Lai, dự kiến tháng 7/2018.

5.2. Thành phần đoàn công tác

- Trưởng đoàn: Lãnh đạo Vụ Chính sách Dân tộc.

- Tham gia đoàn công tác gồm có 6 người: Vụ Chính sách Dân tộc 03 người (1 lãnh đạo cấp Vụ, 2 cán bộ vụ CSDT) và Vụ Địa phương II, III (đã bao gồm cả lái xe).

- Chuyên gia tư vấn: dự kiến 02 người.

5.3. Nội dung và đối tượng khảo sát

a) Nội dung

- Đánh giá tình hình thực hiện chương trình 135 và các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

- Tổ chức 05 hội thảo kỹ thuật xin ý kiến tại địa phương về tình hình thực hiện chương trình 135 và các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

- Khảo sát ý tưởng xây dựng chính sách dân tộc giai đoạn 2021 - 2025.

b) Đối tượng

- Đối tượng điều tra, khảo sát:

+ Tại cấp tỉnh: Làm việc với Sở, ngành, Ban Dân tộc cấp tỉnh

+ Tại cấp xã: Làm việc với UBND xã, mời đại diện lãnh đạo cơ quan dân tộc cấp huyện

+ Khảo sát hộ gia đình người, dân tộc thiểu số, mô hình phát triển kinh tế xã hội,...

Thời gian đoàn đi công tác dự kiến mỗi tỉnh 5 ngày (dự kiến mỗi tỉnh đi 02 huyện, mỗi huyện đi 02 xã, mỗi xã đi 02 thôn).

VI. Nguồn kinh phí

1. Nguồn kinh phí Dự án EMPS:

- Thuê chuyên gia xây dựng báo cáo (bao gồm tiền chi phí đi lại và tiền công).

- Tổ chức 01 hội thảo cấp quốc gia tại Hà Nội (bao gồm tiền hội trường, công tác phí cho đại biểu ngoại tỉnh, ăn trưa cho đại biểu tại chỗ, văn phòng phẩm, chi trả bài tham luận tại Hội thảo quốc gia).

- Đặt các báo cáo chuyên đề phục vụ xây dựng báo cáo tổng hợp.

2. Nguồn kinh phítừ ngân sách nhà nước

2.1. Nguồn kinh phí các đoàn kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình 135 và chính sách Dân tộc năm 2018 theo Quyết định số 210/QĐ-UBDT ngày 18/4/2018 (136.250.000 đồng - Một trăm ba mươi sáu triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng chẵn), bao gồm:

+ Tiền chi phí đi lại (bao gồm vé máy bay + ô tô) của cán bộ Ủy ban Dân tộc tham gia đoàn công tác.

+ Tiền công tác phí cho cán bộ Ủy ban Dân tộc tham gia đoàn công tác.

2.2. Nguồn kinh phí chi thường xuyên năm 2018 của Ủy ban Dân tộc: Tiền chi tổ chức hội thảo kthuật tại 05 tỉnh đoàn khảo sát, (khoảng 17.125.000 - Mười bảy triệu một trăm hai lăm nghìn đồng chẵn).

VII. Tchức thực hiện

- Vụ Chính sách Dân tộc: Chịu trách nhiệm triển khai các nội dung của Kế hoạch này.

- Văn phòng Ủy ban: Bố trí kinh phí, chuẩn bị phương tiện (ô tô) đi lại các tỉnh; ký công văn gửi các tỉnh về kế hoạch đoàn công tác.

- Vụ Hợp tác Quốc tế phối hợp với Vụ Chính sách Dân tộc đặt bài viết chuyên đề với các tổ chức quốc tế liên quan.

- Các Vụ Địa phương II, III cử cán bộ tham gia, hỗ trợ đoàn công tác.

- Học viện Dân tộc hoàn thành 02 đề tài: (01) Hệ thống hóa đánh giá các nghiên cứu về dân tộc và công tác dân tộc ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay; (02) Báo cáo về thực trạng và giải pháp bồi dưỡng, nâng cao kiến thức công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc cho cán bộ, công chức, viên chức vùng DTTS&MN theo Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 14/3/2016; Chuyển giao cho Vụ Chính sách Dân tộc trước tháng 8/2018 để làm kênh thông tin xây dựng báo cáo chính Hội thảo quốc gia.

- Dự án EMPS: Bố trí kinh phí hỗ trợ, phối hợp với Vụ CSDT lựa chọn chuyên gia xây dựng báo cáo, các công tác hậu cần tổ chức hội thảo quốc gia./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 269/QĐ-UBDT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu269/QĐ-UBDT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/05/2018
Ngày hiệu lực18/05/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 269/QĐ-UBDT

Lược đồ Quyết định 269/QĐ-UBDT 2018 kế hoạch tổ chức Hội thảo Thực trạng chính sách dân tộc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 269/QĐ-UBDT 2018 kế hoạch tổ chức Hội thảo Thực trạng chính sách dân tộc
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu269/QĐ-UBDT
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Dân tộc
        Người kýPhan Văn Hùng
        Ngày ban hành18/05/2018
        Ngày hiệu lực18/05/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 269/QĐ-UBDT 2018 kế hoạch tổ chức Hội thảo Thực trạng chính sách dân tộc

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 269/QĐ-UBDT 2018 kế hoạch tổ chức Hội thảo Thực trạng chính sách dân tộc

           • 18/05/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/05/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực