Quyết định 269/QĐ-UBND

Quyết định 269/QĐ-UBND năm 2018 về danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, hình thức liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Quyết định 269/QĐ-UBND 2018 danh mục thủ tục hành chính Ủy ban nhân dân cấp huyện Bắc Kạn đã được thay thế bởi Quyết định 2299/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa các cấp Bắc Kạn và được áp dụng kể từ ngày 28/12/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 269/QĐ-UBND 2018 danh mục thủ tục hành chính Ủy ban nhân dân cấp huyện Bắc Kạn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 269/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 13 tháng 02 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, HÌNH THỨC LIÊN THÔNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, hình thức liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (phụ lục chi tiết kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định: số 1300/QĐ-UBND ngày 31/8/2017, số 1301/QĐ-UBND ngày 31/8/2017, số 1302/QĐ-UBND ngày 31/8/2017, số 1303/QĐ-UBND ngày 31/8/2017, số 1304/QĐ-UBND ngày 31/8/2017, số 1305/QĐ-UBND ngày 31/8/2017, số 1306/QĐ-UBND ngày 31/8/2017, số 1578/QĐ-UBND ngày 06/10/2017, số 1988/QĐ-UBND ngày 24/11/2017, s 2023/QĐ-UBND ngày 30/11/2017, số 2024/QĐ-UBND ngày 30/11/2017, số 2032/QĐ-UBND ngày 30/11/2017, số 2378/QĐ-UBND ngày 29/12/2017, số 2379/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (t/h);
- Cục KSTTHC - Văn phòng Chính phủ (b/c);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- CVP, PCVP (ô. Thất);
-
Lưu: VT, NCKSTT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 269/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu269/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/02/2018
Ngày hiệu lực13/02/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/12/2018
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 269/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 269/QĐ-UBND 2018 danh mục thủ tục hành chính Ủy ban nhân dân cấp huyện Bắc Kạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 269/QĐ-UBND 2018 danh mục thủ tục hành chính Ủy ban nhân dân cấp huyện Bắc Kạn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu269/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýLý Thái Hải
        Ngày ban hành13/02/2018
        Ngày hiệu lực13/02/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/12/2018
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 269/QĐ-UBND 2018 danh mục thủ tục hành chính Ủy ban nhân dân cấp huyện Bắc Kạn

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 269/QĐ-UBND 2018 danh mục thủ tục hành chính Ủy ban nhân dân cấp huyện Bắc Kạn