Quyết định 2690/QĐ-UBND

Quyết định 2690/QĐ-UBND năm 2014 công bố bổ sung Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Quyết định 2690/QĐ-UBND 2014 công bố bổ sung Bộ đơn giá xây dựng công trình Bến Tre đã được thay thế bởi Quyết định 2305/QĐ-UBND 2017 công bố bộ đơn giá xây dựng công trình Bến Tre và được áp dụng kể từ ngày 29/09/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 2690/QĐ-UBND 2014 công bố bổ sung Bộ đơn giá xây dựng công trình Bến Tre


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2690/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 30 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỔ SUNG BỘ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng; Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 5 năm 2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 1091/QĐ-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2011 của Bộ Xây dựng công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng (bổ sung);

Căn cứ Quyết định số 1172/QĐ-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng (sửa đổi, bổ sung);

Căn cứ Quyết định số 1173/QĐ-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt (sửa đổi, bổ sung);

Căn cứ Quyết định số 587/QĐ-BXD ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ Xây dựng công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt (sửa đổi, bổ sung);

Căn cứ Quyết định số 588/QĐ-BXD ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ Xây dựng công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng (sửa đổi, bổ sung);

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1716/TTr-SXD ngày 17 tháng 12 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bến Tre (Phần xây dựng và Phần lắp đặt (sửa đổi, bổ sung)) để bổ sung vào 02 Bộ đơn giá xây dựng công trình (Phần xây dựng và Phần lắp đặt) đã được công bố kèm theo các Công văn số 4892/UBND-TMXDCB4891/UBND-TMXDCB ngày 14 tháng 12 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh, gồm có:

- Đơn giá Phần xây dựng (bổ sung), được lập theo định mức công bố kèm theo Quyết định số 1091/QĐ-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2011 của Bộ Xây dựng.

- Đơn giá Phần xây dựng (sửa đổi, bổ sung), được lập theo định mức công bố kèm theo Quyết định số 1172/QĐ-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng.

- Đơn giá Phần lắp đặt (sửa đổi, bổ sung), được lập theo định mức công bố kèm theo Quyết định số 1173/QĐ-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng.

- Đơn giá Phần lắp đặt (sửa đổi, bổ sung), được lập theo định mức công bố kèm theo Quyết định số 587/QĐ-BXD ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ Xây dựng.

- Đơn giá Phần xây dựng (sửa đổi, bổ sung), được lập theo định mức công bố kèm theo Quyết định số 588/QĐ-BXD ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ Xây dựng.

Điều 2. Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bến Tre (Phần xây dựng và Phần lắp đặt (sửa đổi, bổ sung)) là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Điều 3. Giao Giám đốc Sở Xây dựng chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai, phổ biến và hướng dẫn thực hiện Bộ đơn giá xây dựng công trình công bố kèm theo Quyết định này. Tổng hợp những vấn đề vướng mắc, phát sinh (nếu có) trong quá trình thực hiện để báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét giải quyết.

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Cao Văn Trọng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2690/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2690/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/12/2014
Ngày hiệu lực30/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/09/2017
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2690/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2690/QĐ-UBND 2014 công bố bổ sung Bộ đơn giá xây dựng công trình Bến Tre


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 2690/QĐ-UBND 2014 công bố bổ sung Bộ đơn giá xây dựng công trình Bến Tre
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu2690/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
     Người kýCao Văn Trọng
     Ngày ban hành30/12/2014
     Ngày hiệu lực30/12/2014
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/09/2017
     Cập nhậtnăm ngoái

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 2690/QĐ-UBND 2014 công bố bổ sung Bộ đơn giá xây dựng công trình Bến Tre

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 2690/QĐ-UBND 2014 công bố bổ sung Bộ đơn giá xây dựng công trình Bến Tre