Quyết định 2693/QĐ-UBND

Quyết định 2693/QĐ-UBND năm 2018 quy định về mức phụ thu giá cước vận tải hành khách một số luồng tuyến trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2693/QĐ-UBND 2018 phụ thu giá cước vận tải hành khách dịp Tết Nguyên đán Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2693/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 28 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH MỨC PHỤ THU GIÁ CƯỚC VẬN TẢI HÀNH KHÁCH MỘT SỐ LUỒNG TUYẾN TRONG DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN KỶ HỢI 2019

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Giá ngày 20/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá; Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Thông tư số 177/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giá">56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính sa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 177/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giá">56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 152/2014/TTLT-BTC-BGTVT ngày 15/10/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải bằng xe ô tô và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 329/TTr-SGTVT ngày 24/12/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức phụ thu và thời gian phụ thu giá cước vận tải hành khách một số luồng tuyến trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, cụ thể như sau:

1. Đối tượng áp dụng: Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định liên tỉnh.

2. Nguyên tắc phụ thu:

a) Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách bằng xe ô tô chỉ được áp dụng mức phụ thu giá cước tối đa theo tỷ lệ quy định tại Khoản 3 Điều này, không được phép thu thêm giá cước bằng các hình thức khác; đồng thời, thực hiện việc kê khai lại giá cước và niêm yết giá theo quy định.

b) Mức phụ thu cước giá vé nêu trên chỉ được áp dụng một chiều đi hoặc đến theo thời gian tính phụ thu quy định tại Khoản 4 Điều này.

3. Mức phụ thu:

a) Các tuyến đi liên tỉnh từ Bình Định trở ra miền Trung và miền Bắc: Mức phụ thu tối đa 60% so với giá cước hiện hành.

b) Các tuyến đi liên tỉnh còn lại: Mức phụ thu tối đa 40% so với giá cước hin hành.

4. Thời gian phụ thu:

a) Các tuyến Miền Bắc (từ Quảng Bình trở ra):

- Đối với các đầu bến trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng: Áp dụng phụ thu từ ngày 18 đến ngày 28 tháng chạp năm Mậu Tuất 2018 (tức ngày 23/01/2019 đến ngày 02/02/2019).

- Đối với các đầu bến trên địa bàn các tỉnh phía Bắc: Áp dụng phụ thu từ ngày 04 đến ngày 13 tháng giêng năm Kỷ Hợi 2019 (tức ngày 08/02/2019 đến ngày 17/02/2019).

b) Các tuyến Miền Trung và Cần Thơ:

- Đối với các đầu bến trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng: Áp dụng phụ thu từ ngày 20 đến ngày 30 tháng chạp năm Mậu Tuất 2018 (tức ngày 25/01/2019 đến ngày 04/02/2019);

- Đối với các đầu bến trên địa bàn các tỉnh Miền Trung và Cần Thơ: Áp dụng phụ thu từ ngày 04 đến ngày 13 tháng giêng năm Kỷ Hợi 2019 (tức ngày 08/02/2019 đến ngày 17/02/2019).

c) Các tuyến Tây Nguyên, thành phố Hồ Chí Minh và các tuyến còn lại:

- Đối với các đầu bến trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng: Áp dụng phụ thu từ ngày 04 đến ngày 10 tháng giêng năm Kỷ Hợi 2019 (tức ngày 08/02/2019 đến ngày 14/02/2019);

- Đối với các đầu bến trên địa bàn Tây Nguyên, thành phố Hồ Chí Minh và các tuyến còn lại: Áp dụng phụ thu từ ngày 26 đến ngày 30 tháng chạp năm Mậu Tuất 2018 (tc ngày 31/01/2019 đến ngày 04/02/2019).

Điều 2.

1. Báo Lâm Đồng, Đài phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng thông báo nội dung Quyết định này để các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách và nhân dân biết, thực hiện.

2. Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ngành có liên quan hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện khai, niêm yết và phụ thu giá cước vận tải hành khách của các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 để kịp thời xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật. Đồng thời, thông báo đến Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính các tỉnh, thành phố biết. Trong thời gian này, trường hợp giá xăng dầu giảm thì yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách thực hiện việc giảm giá cước theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Giao thông vận tải, Tài chính, Công Thương; Cục trưởng Cục Thuế; Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng; Tổng biên tập Báo Lâm Đồng; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký ban hành./-

 


Nơi nhận:
- Bộ Tài chính;
- Bộ Giao thông vận tải;
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND t
nh;
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH2, GT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Yên

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2693/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2693/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 28/12/2018
Ngày hiệu lực 28/12/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2693/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2693/QĐ-UBND 2018 phụ thu giá cước vận tải hành khách dịp Tết Nguyên đán Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 2693/QĐ-UBND 2018 phụ thu giá cước vận tải hành khách dịp Tết Nguyên đán Lâm Đồng
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2693/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Lâm Đồng
Người ký Nguyễn Văn Yên
Ngày ban hành 28/12/2018
Ngày hiệu lực 28/12/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 2 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 2693/QĐ-UBND 2018 phụ thu giá cước vận tải hành khách dịp Tết Nguyên đán Lâm Đồng

Lịch sử hiệu lực Quyết định 2693/QĐ-UBND 2018 phụ thu giá cước vận tải hành khách dịp Tết Nguyên đán Lâm Đồng

  • 28/12/2018

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 28/12/2018

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực