Quyết định 2695/QĐ-UBND

Quyết định 2695/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt thực hiện Quyết định 50/2014/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2017-2020

Quyết định 2695/QĐ-UBND 2017 phê duyệt thực hiện 50/2014/QĐ-TTg chăn nuôi nông hộ Nghệ An đã được thay thế bởi Quyết định 14/2019/QĐ-UBND nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ tỉnh Nghệ An và được áp dụng kể từ ngày 16/05/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 2695/QĐ-UBND 2017 phê duyệt thực hiện 50/2014/QĐ-TTg chăn nuôi nông hộ Nghệ An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2695/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 21 tháng 6 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT MỘT SỐ NỘI DUNG THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 50/2014/QĐ-TTG NGÀY 04/9/2014 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN, GIAI ĐOẠN 2017 - 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020;

Căn c Thông tư số 09/2015/TT-BNNPTNT ngày 03/3/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện điểm a, khoản 1, điều 6, Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg;

Căn cứ Thông tư số 205/2015/TT-BTC ngày 23/12/2015 của Bộ Tài chính về việc quy định về cơ chế tài chính thực hiện Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại văn bản số 1358/SNN-QLKT&KHCN ngày 08/6/2017,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt một số nội dung thực hiện chính sách hỗ trợ phối giống nhân tạo hàng năm đối với lợn theo Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quchăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2017- 2020 như sau:

1. Loại tinh lợn được hỗ trợ: Tinh các giống lợn ngoại: Yorshire, Landrace, Duroc, Pietrain và Pidu.

2. Mức hỗ trợ liều tinh lợn: Hỗ trợ 100% kinh phí liều tinh cho các hộ chăn nuôi để thực hiện phối giống cho lợn nái; mức hỗ trợ không quá 02 liều tinh cho một lần phối giống và không quá 05 liều tinh cho một lợn nái /năm.

3. Đơn giá liều tinh lợn phối giống nhân tạo

- Tinh lợn ngoại phối với lợn nái nội: 45.000 đồng/liều 30ml;

- Tinh lợn ngoại phối vi lợn nái lai: 65.000 đồng/liều 50ml;

- Tinh lợn ngoại phi với lợn nái ngoại: 90.000 đồng/liều 80ml.

Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển, bo quản (đến hộ chăn nuôi)…, được áp dụng cho năm 2017. Từ m 2018 đến 2020 ủy quyền cho Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với SNông nghiệp &PTNT thông báo đcác đơn vị sản xuất, cung ứng tinh lợn căn cthực hiện.

4. Chỉ định và công bố danh sách các cơ sở sản xuất, cung ứng tinh lợn thực hiện phối giống nhân tạo cho đàn lợn nái tại các hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Ngh An như sau:

a) Trung tâm giống chăn nuôi Nghệ An. Địa chỉ: số 10A, đường Trần Huy Liệu, thành phố Vinh, Ngh An.

b) Công ty cổ phần Thức ăn chăn nuôi Thái Dương. Địa ch: Khu Công nghiệp Ph Nối A, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

Điều 2. Trách nhiệm của các Sở, các đơn vị liên quan

1. Sở Nông nghiệp và PTNT

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn lập hồ sơ, thủ tục thanh quyết toán chính sách hỗ trợ phối giống nhân tạo ln tại các địa phương, đơn vị; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và PTNT kết quả thực hiện chính sách theo quy định.

- Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y:

+ Tham mưu cho Sở Nông nghiệp và PTNT phê duyệt Phương án cụ thể từng năm và tổ chức triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ phối giống nhân tạo hàng năm đối với lợn theo Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2017- 2020

+ Kiểm tra giám sát các đơn vị sản xuất, cung ứng tinh lợn đã được UBND tỉnh chỉ định triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ phối giống nhân tạo hàng năm đối với ln theo Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg

+ Tiếp nhận hồ sơ và chi trả tiền ngân sách hỗ trợ theo đúng đối tượng, điều kiện nội dung, mức hỗ trợ quy định tại Thông tư số 205/2015/TT-BTC; tng hợp, báo cáo quyết toán kinh phí gửi SNông nghiệp và PTNT, Sở Tài chính theo quy định.

2. Sở Tài chính

- Ch trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu b trí đnguồn kinh phí thực hiện chính sách hàng năm từ nguồn ngân sách tỉnh; đồng thời tham mưu để UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và PTNT hỗ trợ bổ sung 50% kinh phí thực hiện chính sách từ nguồn ngân sách Trung ương.

- Chtrì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT trong việc hướng dẫn hồ sơ thủ tục thanh quyết toán và tổ chức quyết toán theo quy định hiện hành.

3. UBND các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị có liên quan

- Căn cứ kế hoạch phát triển đàn lợn của địa phương; nhu cu hỗ trợ liều tinh lợn, lập kế hoạch và dự toán kinh phí năm sau gửi Chi cục Chăn nuôi và Thú y trước ngày 30 tháng 7 hàng năm để tổng hợp, báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT, S Tài chính trình UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí thực hiện.

- Phối hợp Chi cục Chăn nuôi và Thú y và các đơn vị liên quan chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ tinh lợn trên địa bàn đảm bảo tiến độ, có hiệu quả.

4. Các cơ sở sản xuất, cung ứng tinh lợn:  Chịu trách nhim cung ng tinh lợn đảm bo chất lượng, số lượng, đúng chủng loại và thời gian theo quy định; đồng thời thanh quyết toán theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính; Chtịch UBND các huyện thành phố, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (để b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT NN;
- PVP TC;
- Lưu: VT, NN (Minh).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Viết Hồng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2695/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2695/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/06/2017
Ngày hiệu lực21/06/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/05/2019
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2695/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2695/QĐ-UBND 2017 phê duyệt thực hiện 50/2014/QĐ-TTg chăn nuôi nông hộ Nghệ An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2695/QĐ-UBND 2017 phê duyệt thực hiện 50/2014/QĐ-TTg chăn nuôi nông hộ Nghệ An
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2695/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýĐinh Viết Hồng
        Ngày ban hành21/06/2017
        Ngày hiệu lực21/06/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/05/2019
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2695/QĐ-UBND 2017 phê duyệt thực hiện 50/2014/QĐ-TTg chăn nuôi nông hộ Nghệ An

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2695/QĐ-UBND 2017 phê duyệt thực hiện 50/2014/QĐ-TTg chăn nuôi nông hộ Nghệ An