Quyết định 2697/QĐ-UBND

Quyết định 2697/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính được thực hiện theo phương án “5 tại chỗ” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thái Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 2697/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính Sở Tài chính tại Trung tâm hành chính Thái Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2697/-UBND

Thái Bình, ngày 26 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC VÀ QUY TRÌNH NỘI BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH ĐƯC THỰC HIỆN THEO PHƯƠNG ÁN “5 TẠI CHỖ” TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 về kiểm soát thủ tục hành chính; số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 461/TTr-STC ngày 13 tháng 9 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục và Quy trình nội bộ 05 (năm) thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính được thực hiện theo phương án “5 tại chỗ” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (có Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính và các tchức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND t
nh;
- Trung tâm PV HCC t
nh;
- Cổng Thông tin điện tử của tỉnh;
- Lưu: VT, NCKSTT.

CHỦ TỊCH
Đặng Trọng Thăng

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC VÀ QUY TRÌNH NỘI BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2697/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân  dân tỉnh Thái Bình).

PHẦN I.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THM QUYN PHÊ DUYỆT CỦA SỞ TÀI CHÍNH

STT

Tên thủ tc hành chính

Quyết định công bố của UBND tỉnh

I

LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN

1

Mua quyển hóa đơn

Quyết định số 3054/QĐ-UBND ngày 23/11/2018 ca UBND tỉnh về công bố danh mục thủ tục hành chính được chun hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Thái Bình.

2

Mua hóa đơn lẻ

3

Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công

II

LĨNH VỰC QUẢN LÝ GIÁ

1

Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh

Quyết định số 339/QĐ-UBND ngày 25/01/2019 của UBND tỉnh về công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Thái Bình.

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

STT

Tên thủ tc hành chính

Quyết định công bố của UBND tỉnh

LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN

 

1

Hoàn trả hoặc khấu trừ tiền sử dụng đất đã nộp hoặc tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả vào nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội

Quyết định số 3054/QĐ-UBND ngày 23/11/2018 của UBND tỉnh về công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Thái Bình.

PHẦN II:

QUY TRÌNH NỘI BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

CÁC BƯỚC

TRÌNH TỰ, NỘI DUNG THỰC HIỆN

BỘ PHẬN, CÔNG CHỨC THỰC HIỆN

THỜI GIAN THỰC HIỆN

I. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN

1. Mua quyển hóa đơn

04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

1

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, gi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Công chức của Sở Tài chính được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

1/2 ngày

2

Bước 2

Thẩm định

Công chức của Sở Tài chính được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

01 ngày

3

Bước 3

Phê duyệt

Lãnh đạo cơ quan (hoặc cán bộ được ủy quyền)

02 ngày

4

Bước 4

Đóng dấu, trả kết quả

Bộ phận chuyên trách của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

1/2 ngày

2. Mua hóa đơn lẻ

04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

1

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Công chức của Sở Tài chính được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

1/2 ngày

2

Bước 2

Thẩm định

Công chức của Sở Tài chính được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

01 ngày

3

Bước 3

Phê duyệt

Lãnh đạo cơ quan (hoặc cán bộ được ủy quyền)

02 ngày

4

Bước 4

Đóng dấu, trả kết quả

Bộ phận chuyên trách của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

1/2 ngày

3. Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công

25 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ hp lệ

1

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Công chức của Sở Tài chính được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

1/2 ngày

2

Bước 2

Thm định

Công chức của Sở Tài chính được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

14 ngày

3

Bước 3

Phê duyệt

Lãnh đạo cơ quan

10 ngày

4

Bước 4

Đóng dấu, trả kết quả

Bộ phận chuyên trách của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

1/2 ngày

II. LĨNH VỰC QUẢN LÝ GIÁ

4. Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh

05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

1

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Công chức của Sở Tài chính được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

1/2 ngày

2

Bước 2

Thẩm định

Công chức của Sở Tài chính được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

02 ngày

3

Bước 3

Phê duyệt

Lãnh đạo cơ quan (hoặc cán bộ được ủy quyền)

02 ngày

4

Bước 4

Đóng dấu, trả kết quả

Bộ phận chuyên trách của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

1/2 ngày

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THM QUYỀN PHÊ DUYỆT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

STT

CÁC BƯỚC

TRÌNH TỰ, NỘI DUNG THỰC HIỆN

BỘ PHẬN, CÔNG CHỨC THC HIN

THỜI GIAN THC HIN

LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN

1. Hoàn trả hoặc khấu trừ tiền sử dụng đất đã nộp hoặc tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả vào nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội

30 ngày kể từ ngày, nhận đủ hồ sơ hợp lệ

1

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Công chức của Sở Tài chính được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

1/2 ngày

2

Bước 2

Thẩm định, báo cáo UBND tỉnh

Công chức của Sở Tài chính được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Lãnh đạo Sở Tài chính

19 ngày

3

Bước 3

Phê duyệt

- Lãnh đạo UBND tỉnh

- Lãnh đạo Sở Tài chính ký văn bản gửi Cục thuế tỉnh. Kho bạc nhà nước (trường hợp được UBND tỉnh chấp thuận)

10 ngày

4

Bước 4

Đóng dấu, trả kết quả

Bộ phận chuyên trách của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

1/2 ngày

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2697/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2697/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/09/2019
Ngày hiệu lực01/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2697/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2697/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính Sở Tài chính tại Trung tâm hành chính Thái Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2697/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính Sở Tài chính tại Trung tâm hành chính Thái Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2697/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
        Người kýĐặng Trọng Thăng
        Ngày ban hành26/09/2019
        Ngày hiệu lực01/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2697/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính Sở Tài chính tại Trung tâm hành chính Thái Bình

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2697/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính Sở Tài chính tại Trung tâm hành chính Thái Bình

            • 26/09/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/10/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực