Quyết định 2698/QĐ-TCHQ

Quyết định 2698/QĐ-TCHQ năm 2018 sửa đổi Mục VI và X Phần A quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị tham mưu, giúp việc Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố kèm theo Quyết định 4291/QĐ-TCHQ do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2698/QĐ-TCHQ 2018 sửa đổi Quyết định 4291/QĐ-TCHQ đơn vị giúp việc Hải quan tỉnh


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2698/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỤC VI VÀ MỤC X PHẦN A QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CÁC ĐƠN VỊ THAM MƯU, GIÚP VIỆC CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN TỈNH, LIÊN TỈNH, THÀNH PHỐ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 4291/QĐ-TCHQ NGÀY 12/12/2016 CỦA TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Nghị định số 36/2015/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định tiêu chí thành lập Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tổ chức, nhiệm vụ và hoạt động của Hải quan các cấp;

Căn cứ Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 1919/QĐ-BTC ngày 06 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 953/QĐ-BTC ngày 19 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1066/QĐ- BTC ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng thuộc Tổng cục Hải quan và Quyết định số 1051/QĐ-BTC ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp chế thuộc Tổng cục Hải quan;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển chức năng tham mưu về công tác “kiểm soát thủ tục hành chính” từ Mục VI. Đơn vị tham mưu về công tác pháp chế và xử lý vi phạm sang Mục X. Đơn vị tham mưu về công tác văn phòng tại Phần A Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị tham mưu, giúp Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 4291/QĐ-TCHQ ngày 12/12/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan; chức năng của Đơn vị tham mưu về công tác văn phòng được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Đơn vị tham mưu về công tác văn phòng thực hiện chức năng tham mưu, giúp Cục trưởng quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan thực hiện quy chế làm việc, các chương trình, kế hoạch công tác; tổ chức, quản lý công tác hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, lưu trữ; công tác báo chí tuyên truyền; công tác thông tin, cơ yếu của Cục Hải quan (sau đây gọi chung là công tác văn phòng) theo quy định của pháp luật”.

Điều 2. Chuyển nhiệm vụ “Tổ chức triển khai thực hiện công tác kiểm soát quy định về thủ tục hành chính, công bố, công khai thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan theo phân cấp và theo quy định của pháp luật” tại Khoản 2 Mục VI sang Điểm n Khoản 2 Mục X Phần A Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị tham mưu, giúp Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 4291/QĐ-TCHQ ngày 12/12/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

Điểm n Khoản 2 Mục X Phần A Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị tham mưu, giúp Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 4291/QĐ-TCHQ ngày 12/12/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan được sửa đổi, bổ sung như sau:

“n) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thực hiện công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực hải quan đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch cải cách hành chính; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt; Tổ chức triển khai thực hiện công tác kiểm soát quy định về thủ tục hành chính, công bố, công khai thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan theo phân cấp và theo quy định của pháp luật; chủ trì, phối hợp, tổ chức thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo quy định của pháp luật; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo quy định”.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố, Chánh Văn phòng Tổng cục Hải quan, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Lãnh đạo Tổng cục Hải quan;
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc TCHQ;
- Lưu: VT, TCCB (6b).

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2698/QĐ-TCHQ

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2698/QĐ-TCHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/09/2018
Ngày hiệu lực13/09/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2698/QĐ-TCHQ

Lược đồ Quyết định 2698/QĐ-TCHQ 2018 sửa đổi Quyết định 4291/QĐ-TCHQ đơn vị giúp việc Hải quan tỉnh


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2698/QĐ-TCHQ 2018 sửa đổi Quyết định 4291/QĐ-TCHQ đơn vị giúp việc Hải quan tỉnh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2698/QĐ-TCHQ
       Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
       Người kýNguyễn Văn Cẩn
       Ngày ban hành13/09/2018
       Ngày hiệu lực13/09/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xuất nhập khẩu
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2698/QĐ-TCHQ 2018 sửa đổi Quyết định 4291/QĐ-TCHQ đơn vị giúp việc Hải quan tỉnh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2698/QĐ-TCHQ 2018 sửa đổi Quyết định 4291/QĐ-TCHQ đơn vị giúp việc Hải quan tỉnh

           • 13/09/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/09/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực