Quyết định 2698/QĐ-UBND

Quyết định 2698/QĐ-UBND năm 2017 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cảnh vệ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 2698/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cảnh vệ Hòa Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
T
NH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2698/QĐ-UBND

Hòa Bình, ngày 29 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT CẢNH VỆ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Cảnh vệ ngày 20/6/2017;

Căn cứ Quyết định số 1636/QĐ-TTg ngày 26/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cảnh vệ;

Xét đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số 171/TTr-CAT-PV11 ngày 20/12/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cảnh vệ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị; các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an (V
11, V19, K10);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh; UBMTTQVN tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đo
àn thể tnh;
- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố;
- Chánh, Phó Văn phòng UBND tỉnh
;
- Lưu: VT,NC (V60b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quang

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT CẢNH VỆ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2698/QĐ-UBND ngày 23/12/2017 của ủy ban nhân dân tỉnh)

Thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cảnh vệ ban hành kèm theo Quyết định số 1636/QĐ-TTg ngày 26/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Hòa Bình ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cảnh vệ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố triển khai thi hành Luật Cảnh vệ, bảo đảm kịp thời, thống nhất, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

b) Tổ chức tốt việc phổ biến Luật Cảnh vệ đến các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh; làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang làm công tác cảnh vệ.

c) Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị; các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố trong việc trao đổi, cung cấp thông tin phục vụ công tác cảnh vệ; kiện toàn tổ chức, biên chế đảm bảo triển khai thực hiện có hiệu quả công tác thi hành Luật Cảnh vệ trong phạm vi toàn tỉnh.

2. Yêu cầu

a) Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Cảnh vệ.

b) Trong quá trình thực hiện phải đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị; các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tnh; UBND các huyện, thành phố; kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện để đảm bảo tiến độ triển khai thi hành Luật Cảnh vệ.

II. NỘI DUNG BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Nội dung thực hiện

a) Tổ chức phổ biến Luật Cảnh vệ và các văn bản hướng dẫn thi hành với nội dung và các hình thức phù hợp với từng đối tượng cụ thể, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật về cảnh vệ của nhân dân, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, nhất là người trực tiếp làm công tác cảnh vệ.

b) Biên soạn tài liệu phục vụ công tác phổ biến Luật Cảnh vệ và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Biện pháp thực hiện

a) Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp biên soạn tài liệu phổ biến pháp luật về cảnh vệ cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân với nội dung rõ ràng, dễ hiểu; bảo đảm cho việc thực hiện Luật Cảnh vệ được thống nhất.

b) Sở Thông tin và Truyền thông chđạo các cơ quan Báo chí, Phát thanh, Truyền hình trên địa bàn tỉnh dành thời lượng phù hợp phổ biến Luật Cảnh vệ và các văn bản hướng dẫn thi hành trên các phương tiện thông tin đại chúng.

c) Các cơ quan, đơn vị; các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm tổ chức phổ biến Luật Cảnh vệ và các văn bản hướng dẫn thi hành; tổ chức hướng dẫn, chỉ đạo các báo, tạp chí đơn vị làm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của cơ quan, đơn vị, địa phương mình xây dựng kế hoạch thường xuyên và mở các đợt cao điểm về tuyên truyền, ph biến sâu rộng pháp luật về cảnh vệ.

* Thời gian thực hiện: Năm 2017 và các năm tiếp theo

e) Về công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cảnh vệ

- Công an tỉnh chịu trách nhiệm biên soạn tài liệu tập huấn, in ấn, phát hành, bồi dưỡng nghiệp vụ cảnh vệ; bồi dưỡng nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức phục vụ, yêu cầu cải cách hành chính, chống quan liêu, gây phiền hà trong công tác cảnh vệ cho lãnh đạo đơn vị, cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an tỉnh.

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức tập huấn chuyên sâu pháp luật về cảnh vệ; bồi dưỡng nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức phục vụ, yêu cầu cải cách hành chính, chng quan liêu, gây phin hà trong công tác cảnh vệ cho lãnh đo đơn vị, cán bộ, chiến sĩ Cảnh vệ trong lực lượng Quân đội của tỉnh.

* Thời gian thực hiện: Quý IV/2018 và các năm tiếp theo

3. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

- Các cơ quan, đơn vị; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và phạm vi lĩnh vực quản lý của ngành, đơn vị, địa phương khn trương tiến hành kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản khác có liên quan công tác cảnh vệ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh tng hợp) để tng hợp, kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đđảm bảo phù hợp với luật Cảnh vệ năm 2017.

* Thời gian hoàn thành: Trước ngày 30 tháng 01 năm 2018.

4. Bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực cho công tác Cảnh vệ.

a) Công an tỉnh kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường cán bộ có năng lực, trình độ chuyên môn, phm chất đạo đức tốt làm công tác cảnh vệ; chấn chỉnh tác phong cải tiến phương pháp làm việc, bảo đm hiệu quả, kịp thời, chính xác.

b) Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị; UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai Đề án của Chính phủ về tăng cường công tác bảo vệ các đồng chí lãnh đạo cấp cao, các mục tiêu trọng yếu của Đảng, Nhà nước khi được ban hành.

c) Sở Tài chính chtrì, phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh bố trí kinh phí thường xuyên cho công tác cảnh vệ theo quy định của pháp luật hiện hành.

5. Kinh phí triển khai thi hành Luật Cảnh vệ.

a) Kinh phí thực hiện kế hoạch này được bố trí từ nguồn ngân sách tỉnh trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của các cơ quan đơn vị và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

b) Các cơ quan được phân công chủ trì thực hiện các nhiệm vụ cụ thể quy định trong kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán kinh phí bảo đảm việc triển khai thi hành Luật Cảnh vệ gửi Sở Tài chính thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định của pháp luật.

c) Việc lập dự toán, quyết toán, quản lý sử dụng kinh phí phục vụ triển khai thi hành Luật được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

III. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành; Đoàn thể tỉnh và các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Luật Cảnh vệ trong nội bộ, ngành, địa phương, đơn vị mình. Kết quả thực hiện, báo cáo UBND theo quy định.

2. Giao Công an tỉnh chủ trì, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị; các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện kế hoạch này, tổng hợp kết quả báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2698/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2698/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/12/2017
Ngày hiệu lực29/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2698/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2698/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cảnh vệ Hòa Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2698/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cảnh vệ Hòa Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2698/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
        Người kýNguyễn Văn Quang
        Ngày ban hành29/12/2017
        Ngày hiệu lực29/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2698/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cảnh vệ Hòa Bình

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2698/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cảnh vệ Hòa Bình

           • 29/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/12/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực