Quyết định 2698/QĐ-UBND

Quyết định 2698/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Sơn La

Nội dung toàn văn Quyết định 2698/QĐ-UBND 2021 giải quyết thủ tục hành chính của Sở Xây dựng tỉnh Sơn La


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2698/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 05 tháng 11 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ XÂY DỰNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn c Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư s 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn chi tiết một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 211/QĐ-UBND ngày 05/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công b Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của sở Xây Dựng;

Căn cứ Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 22/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được thay thế, sửa đổi bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng, lĩnh vực Kinh doanh bất động sản, lĩnh vực Quản lý cht lượng công trình xây dựng thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của sở Xây Dựng;

Căn cứ Quyết định số 2011/QĐ-UBND ngày 24/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công b Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Quy hoạch kiến trúc thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của sở Xây Dựng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 414/TTr-SXD ngày 02/11/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Xây dựng, gm có: 71 quy trình giải quyết thủ tục hành chính, (trong đó 36 quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở; 17 quy trình thực hiện thủ tục hành chính liên thông Ủy ban nhân dân tỉnh; 18 quy trình thực hiện thủ tục hành chính cấp huyện, thành phố).

(có Quy trình nội bộ kèm theo)

Điều 2. Sở Xây Dựng có trách nhiệm lập Danh sách đăng ký tài khoản cho cán bộ, công chức, viên chức được phân công thực hiện các bước xử lý công việc quy định tại các quy trình nội bộ ban hành kèm theo Quyết định này, gửi Sở Thông tin và Truyền thông để thiết lập cấu hình điện tử; đồng thời tổ chức thực hiện việc cập nhật thông tin, dữ liệu về tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính lên Hệ thống thông tin một cửa điện tử theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 444/QĐ-UBND ngày 09/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Xây dựng.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Xây dựng; Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 4;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Trung tâm PVHCC t
nh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, KSTTHC, (Tr
10b).

CHỦ TỊCH
Hoàng Quốc Khánh

 

Biểu số 01

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ XÂY DỰNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2698/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

A. QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT TTHC THUỘC THẨM QUYỀN CỦA GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG: 36 Quy trình

I. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG: 25 Quy trình

1. Cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng chứng chỉ hạng II, hạng III

- Thời gian thực hiện là 20 kể từ ngày có kết quả sát hạch.

- Quy trình thực hiện

TT

Các bước trình tự thực hiện

Trách nhiệm

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

Bộ phận TN&TKQ Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Scan hồ sơ

0,5 ngày

B2

Phòng Giám định xây dựng

Lãnh đạo phòng

Ý kiến phân công thụ lý

0,5 ngày

 

Tạm dừng tại bước này (chuyên viên thụ lý hồ sơ, tng hợp slượng hồ sơ và chờ thời gian thi sát hch của thủ trưởng cơ quan cấp CCHN)

B3

Phòng Giám định xây dựng

Chuyên viên thụ lý hồ sơ

Các văn bản liên quan

10,5 ngày

Lãnh đạo phòng

Xin cấp mã chứng chỉ

06 ngày

B4

Phê duyệt Chứng chỉ

Lãnh đạo Sở

Chứng chỉ

02 ngày

B5

Bàn giao

Chuyên viên

Scan chứng chỉ

0,5 ngày

B6

Thu Lệ phí và trả kết quả

Bộ phận TN&TKQ Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Chứng chỉ

Chứng chỉ

Tổng thời gian thực hiện

 

20 ngày

2. Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu, hạng II, hạng III

- Thời gian thực hiện: là 20 kể từ ngày có kết quả sát hạch.

- Quy trình thực hiện:

TT

Các bước trình tự thực hiện

Trách nhiệm

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

Bộ phận TN&TKQ Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Scan hồ sơ

0,5 ngày

B2

Phòng Giám định xây dựng

Lãnh đạo phòng

Ý kiến phân công thụ lý

0,5 ngày

 

Tạm dừng tại bước này (chuyên viên thụ lý hồ sơ, tổng hợp số lượng hồ sơ và chờ thời gian thi sát hạch của thủ trưởng cơ quan cấp CCHN)

B3

Phòng Giám định xây dựng

Chuyên viên thụ lý hồ sơ

Các văn bản liên quan

10,5 ngày

Lãnh đạo phòng

Xin cấp mã chứng chỉ

06 ngày

B4

Phê duyệt Chứng chỉ

Lãnh đạo Sở

Chứng chỉ

02 ngày

B5

Bàn giao

Chuyên viên

Scan chứng chỉ

0,5 ngày

B6

Thu Lệ phí và trả kết quả

Bộ phận TN&TKQ Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Chứng chỉ

Chứng chỉ

Tổng thời gian thực hiện

 

20 ngày

3. Cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III

- Thời gian thực hiện: là 20 kể từ ngày có kết quả sát hạch.

- Quy trình thực hiện:

TT

Các bước trình tự thực hiện

Trách nhiệm

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

Bộ phận TN&TKQ Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Scan hồ sơ

0,5 ngày

B2

Phòng Giám định xây dựng

Lãnh đạo phòng

Ý kiến phân công thụ lý

0,5 ngày

 

Tạm dừng tại bước này (chuyên viên thụ lý hồ sơ, tổng hợp số lượng hồ sơ và chờ thời gian thi sát hạch của thủ trưởng cơ quan cấp CCHN)

B3

Phòng Giám định xây dựng

Chuyên viên thụ lý hồ sơ

Các văn bản liên quan

10,5 ngày

Lãnh đạo phòng

Xin cấp mã chứng chỉ

06 ngày

B4

Phê duyệt Chứng chỉ

Lãnh đạo Sở

Chứng chỉ

02 ngày

B5

Bàn giao

Chuyên viên

Scan chứng chỉ

0,5 ngày

B6

Thu Lệ phí và trả kết quả

Bộ phận TN&TKQ Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Chứng chỉ

Chứng chỉ

Tổng thời gian thực hiện

 

20 ngày

4. Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III (trường hợp chứng chỉ mất, hư hỏng)

- Thời gian thực hiện: là 10 ngày làm việc.

- Quy trình thực hiện:

TT

Các bước trình tự thực hiện

Trách nhiệm

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

Bộ phận TN&TKQ Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

scan hồ sơ

0,5 ngày

B2

Phòng Giám định xây dựng

Lãnh đạo phòng

Ý kiến phân công thụ lý

0,5 ngày

Chuyên viên thụ lý hồ sơ

Các văn bản liên quan

5.5 ngày

Lãnh đạo phòng

Xin cấp mã chứng chỉ

02 ngày

B3

Phê duyệt Chứng chỉ

Lãnh đạo Sở

Chứng chỉ

01 ngày

B4

Bàn giao

Chuyên viên

Scan chứng chỉ

0,5 ngày

B5

Thu Lệ phí và trả kết quả

Bộ phận TN&TKQ Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Chứng chỉ

 

Tổng thời gian thực hiện

 

10 ngày

5. Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (do lỗi của cơ quan cấp)

- Thời gian thực hiện: là 05 ngày làm việc.

- Quy trình thực hiện:

TT

Các bước trình tự thực hiện

Trách nhiệm

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

Bộ phận TN&TKQ Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Scan hồ sơ

0,25 ngày

B2

Phòng Giám định xây dựng

Lãnh đạo phòng

Ý kiến phân công thụ lý

0,5 ngày

Chuyên viên

Các văn bản đầu ra

03 ngày

Lãnh đạo phòng

Chứng chỉ

0,5 ngày

B3

Phê duyệt Chứng chỉ

Lãnh đạo Sở

Chứng chỉ

0,5 ngày

B4

Bàn giao

Chuyên viên

Scan chứng chỉ

0,25 ngày

B5

Thu Lệ phí và trả kết quả

Bộ phận TN&TKQ Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Chứng chỉ

 

Tổng thời gian thực hiện

 

05 ngày

6. Cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III

- Thời gian thực hiện: là 20 kể từ ngày có kết quả sát hạch.

- Quy trình thực hiện:

TT

Các bước trình tự thực hiện

Trách nhiệm

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

Bộ phận TN&TKQ Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

scan hồ sơ

0,5 ngày

B2

Phòng Giám định xây dựng

Lãnh đạo phòng

Ý kiến phân công thụ lý

0,5 ngày

 

Tạm dừng tại bước này (chuyên viên thụ lý hồ sơ, tổng hợp số lượng hồ sơ và chờ thời gian thi sát hạch của thủ trưởng cơ quan cấp CCHN)

B3

Phòng Giám định xây dựng

Chuyên viên thụ lý hồ sơ

Các văn bản liên quan

10,5 ngày

Lãnh đạo phòng

Xin cấp mã chứng chỉ

06 ngày

B4

Phê duyệt Chứng chỉ

Lãnh đạo Sở

Chứng chỉ

02 ngày

B5

Bàn giao

Chuyên viên

Scan chứng chỉ

0,5 ngày

B6

Thu Lệ phí và trả kết quả

Bộ phận TN&TKQ Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Chứng chỉ

 

Tng thời gian thực hiện

 

20 ngày

7. Cấp chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III của cá nhân người nước ngoài

- Thời gian thực hiện: là 25 kể từ ngày có kết quả sát hạch.

- Quy trình thực hiện:

TT

Các bước trình tự thực hiện

Trách nhiệm

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

Bộ phận TN&TKQ Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

scan hồ sơ

0,5 ngày

B2

Phòng Giám định xây dựng

Lãnh đạo phòng

Ý kiến phân công thụ lý

0,5 ngày

 

Tạm dừng tại bước này (chuyên viên thụ lý hồ sơ, tổng hợp số lượng hồ sơ và chờ thời gian thi sát hạch của thủ trưởng cơ quan cấp CCHN)

B3

Phòng Giám định xây dựng

Chuyên viên thụ lý hồ sơ

Các văn bản liên quan

15,5 ngày

Lãnh đạo phòng

Xin cấp mã chứng chỉ

06 ngày

B4

Phê duyệt Chứng chỉ

Lãnh đạo Sở

Chứng chỉ

02 ngày

B5

Bàn giao

Chuyên viên

Scan chứng chỉ

0,5 ngày

B6

Thu Lệ phí và trả kết quả

Bộ phận TN&TKQ Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Chứng chỉ

 

Tổng thời gian thực hiện

 

25 ngày

8. Cấp chứng chỉ năng lực lần đu hoạt động xây dựng hạng II, hạng III

- Thời gian thực hiện là 20 ngày làm việc.

- Quy trình thực hiện:

TT

Các bước trình tự thực hiện

Trách nhiệm

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

Bộ phận TN&TKQ Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

scan hồ sơ

0,5 ngày

B2

Phòng Giám định xây dựng

Lãnh đạo phòng

Ý kiến phân công thụ lý

0,5 ngày

B3

Phòng Giám định xây dựng

Chuyên viên thụ lý hồ sơ

Các văn bản liên quan

10,5 ngày

Lãnh đạo phòng

Xin cấp mã chứng chỉ

06 ngày

B4

Phê duyệt Chứng chỉ

Lãnh đạo Sở

Chứng chỉ

02 ngày

B5

Bàn giao

Chuyên viên

Scan chứng chỉ

0,5 ngày

B6

Thu Lệ phí và trả kết quả

Bộ phận TN&TKQ Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Chứng chỉ

 

Tổng thời gian thực hiện

 

20 ngày

9. Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hng III (do mất, hư hỏng)

- Thời gian đang thực hiện: là 10 ngày làm việc.

- Quy trình thực hiện:

TT

Các bước trình tự thực hiện

Trách nhiệm

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

Bộ phận TN&TKQ Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

scan hồ sơ

0,5 ngày

B2

Phòng Giám định xây dựng

Lãnh đạo phòng

Ý kiến phân công thụ lý

0,5 ngày

B3

Phòng Giám định xây dựng

Chuyên viên thụ lý hồ sơ

Các văn bản liên quan

5,5 ngày

Lãnh đạo phòng

Xin cấp mã chứng chỉ

02 ngày

B4

Phê duyệt Chứng chỉ

Lãnh đạo Sở

Chứng chỉ

01 ngày

B5

Bàn giao

Chuyên viên

Scan chứng chỉ

0,5 ngày

B6

Thu Lệ phí và trả kết quả

Bộ phận TN&TKQ Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Chứng chỉ

 

Tổng thời gian thực hiện

 

10 ngày

10. Cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III

- Thời gian thực hiện: là 20 ngày làm việc.

- Quy trình thực hiện:

TT

Các bước trình tự thực hiện

Trách nhiệm

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

Bộ phận TN&TKQ Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

scan hồ sơ

0,5 ngày

B2

Phòng Giám định xây dựng

Lãnh đạo phòng

Ý kiến phân công thụ lý

0,5 ngày

B3

Phòng Giám định xây dựng

Chuyên viên thụ lý hồ sơ

Dự thảo văn bản

10,5 ngày

Lãnh đạo phòng

Xin cấp mã chứng chỉ

06 ngày

B4

Phê duyệt Chứng chỉ

Lãnh đạo Sở

Chứng chỉ

02 ngày

B5

Bàn giao

Chuyên viên

Scan chứng chỉ

0,5 ngày

B6

Thu Lệ phí và trả kết quả

Bộ phận TN&TKQ Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Chứng chỉ

 

Tổng thời gian thực hiện

 

20 ngày

11. Cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng chứng chỉ hạng II, hạng III

- Thời gian thực hiện: là 10 ngày làm việc.

- Quy trình thực hiện:

TT

Các bước trình tự thực hiện 1

Trách nhiệm

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

Bộ phận TN&TKQ Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

scan hồ sơ

0,5 ngày

B2

Phòng Giám định xây dựng

Lãnh đạo phòng

Ý kiến phân công thụ lý

0,5 ngày

B3

Phòng Giám định xây dựng

Chuyên viên thụ lý hồ sơ

Các văn bản liên quan

5.5 ngày

Lãnh đạo phòng

Xin cấp mã chứng chỉ

02 ngày

B4

Phê duyệt Chứng chỉ

Lãnh đạo Sở

Chứng chỉ

01 ngày

B5

Bàn giao

Chuyên viên

Scan chứng chỉ

0,5 ngày

B6

Thu Lệ phí và trả kết quả

Bộ phận TN&TKQ Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Chứng chỉ

 

Tổng thời gian thực hiện

10 ngày

12. Thm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng

12.1. Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng (cơ quan thẩm định chỉ tổ chức thẩm định các nội dung của cơ quan chuyên môn về xây dựng); đối với các công trình dự án nhóm A

- Thời gian thực hiện: không quá 25 ngày.

- Quy trình thực hiện:

TT

Các bước trình tự thực hiện

Trách nhiệm

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

Bộ phận TN&TKQ Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Scan hồ sơ

0,5 ngày

B2

Phân công thụ lý phòng Quản lý xây dựng

Trưởng phòng

Ý kiến phân công thụ lý

0,5 ngày

Chuyên viên thụ lý hồ sơ

Dự thảo văn bản

21 ngày

Trưởng phòng

Phê duyệt

1 ngày

B3

Xem xét và ký duyệt

Lãnh đạo sở phụ trách

Kết quả thẩm định

1,5 ngày

B4

Lưu sổ và bàn giao

Chuyên viên thụ lý hồ sơ

Kết quả thẩm định

0,5 ngày

B5

Thu Lệ phí và trả kết quả

Bộ phận TN&TKQ Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Kết quả thẩm định

 

Tổng thời gian thực hiện

 

25 ngày

12.2. Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng trường hợp các công trình dự án nhóm B

- Thời gian thực hiện: không quá 20 ngày.

- Quy trình thực hiện:

TT

Các bước trình tự thực hiện

Trách nhiệm

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

Bộ phận TN&TKQ Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Scan hồ sơ

0,5 ngày

B2

Phòng Quản lý xây dựng

Trưởng phòng

Ý kiến phân công thụ lý

0,5 ngày

Chuyên viên thụ lý hồ sơ

Dự thảo văn bản

16,5 ngày

Trưởng phòng

Phê duyệt

0,5 ngày

B3

Xem xét và ký duyệt

Lãnh đạo sở phụ trách

Kết quả thẩm định

1,5 ngày

B4

Lưu sổ và bàn giao

Chuyên viên thụ lý hồ sơ

Kết quả thẩm định

0,5 ngày

B5

Thu Lệ phí và trả kết quả

Bộ phận TN&TKQ Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Kết quả thẩm định

 

Tổng thời gian thực hiện

 

20 ngày

12.3. Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng trường hợp các công trình dự án nhóm C

- Thời gian thực hiện: không quá 15 ngày.

- Quy trình thực hiện:

TT

Các bước trình tự thực hiện

Trách nhiệm

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

Bộ phận TN&TKQ Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Scan hồ sơ

0,5 ngày

B2

Phòng Quản lý xây dựng

Trưởng phòng

Ý kiến phân công thụ lý

0,5 ngày

Chuyên viên thụ lý hồ sơ

Dự thảo văn bản

11,5 ngày

Trưởng phòng

Phê duyệt

0,5 ngày

B3

Xem xét và ký duyệt

Lãnh đạo sở phụ trách

Kết quả thẩm định

1,5 ngày

B4

Lưu sổ và bàn giao

Chuyên viên thụ lý hồ sơ

Kết quả thẩm định

0,5 ngày

B5

Thu Lệ phí và trả kết quả

Bộ phận TN&TKQ Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Kết quả thẩm định

 

Tổng thời gian thực hiện

 

15 ngày

13. Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở /điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (bao gồm cả trường hợp thẩm định nội dung của cơ quan chuyên môn về xây dựng và đng thời thẩm định nội dung của chủ đầu tư)

13.1. Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở /điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, đối với các công trình cấp I, cấp đặc biệt

- Thời gian thực hiện: không quá 30 ngày.

- Quy trình thực hiện:

TT

Các bước trình tự thực hiện

Trách nhiệm

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

Bộ phận TN&TKQ Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Scan hồ sơ

0,5 ngày

B2

Phòng Quản lý xây dựng

Trưởng phòng

Ý kiến phân công thụ lý

0,5 ngày

Chuyên viên thụ lý hồ sơ

Dự thảo văn bản

26,5 ngày

Trưởng phòng

Phê duyệt

0,5 ngày

B3

Xem xét và ký duyệt

Lãnh đạo sở phụ trách

Kết quả thẩm định

1,5 ngày

B4

Lưu s và bàn giao

Chuyên viên thụ lý hồ sơ

Kết quả thẩm định

0,5 ngày

B5

Thu Lệ phí và trả kết quả

Bộ phận TN&TKQ Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Kết quả thẩm định

 

Tổng thời gian thực hiện

 

30 ngày

13.2. Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở /điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở các công trình cấp II, cấp III

- Thời gian thực hiện: không quá 20 ngày.

- Quy trình thực hiện:

TT

Các bước trình tự thực hiện

Trách nhiệm

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

Bộ phận TN&TKQ Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Scan hồ sơ

0,5 ngày

B2

Phòng Quản lý xây dựng

Trưởng phòng

Ý kiến phân công thụ lý

0,5 ngày

Chuyên viên thụ lý hồ sơ

Dự thảo văn bản

16,5 ngày

Trưởng phòng

Phê duyệt

0,5 ngày

B3

Xem xét và ký duyệt

Lãnh đạo sở phụ trách

Kết quả thẩm định

1,5 ngày

B4

Lưu sổ và bàn giao

Chuyên viên thụ lý hồ sơ

Kết quả thẩm định

0,5 ngày

B5

Thu Lệ phí và trả kết quả

Bộ phận TN&TKQ Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Kết quả thẩm định

 

Tổng thời gian thực hiện

 

20 ngày

13.3. Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở /điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với các công trình còn lại

- Thời gian thực hiện: không quá 15 ngày.

- Quy trình thực hiện

TT

Các bước trình tự thực hiện

Trách nhiệm

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

Bộ phận TN&TKQ Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Scan hồ sơ

0,5 ngày

B2

Phòng Quản lý xây dựng

Trưởng phòng

Ý kiến phân công thụ lý

0,5 ngày

Chuyên viên thụ lý hồ sơ

Dự thảo văn bản

11,5 ngày

Trưởng phòng

Phê duyệt

0,5 ngày

B3

Xem xét và ký duyệt

Lãnh đạo sở phụ trách

Kết quả thẩm định

1,5 ngày

B4

Lưu sổ và bàn giao

Chuyên viên thụ lý hồ sơ

Kết quả thẩm định

0,5 ngày

B5

Thu Lệ phí và trả kết quả

Bộ phận TN&TKQ Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Kết quả thẩm định

 

Tổng thời gian thực hiện

 

15 ngày

14. Cấp giấy phép xây dựng công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II, (công trình không theo tuyến/ Theo tuyến trong đô thị/ Tín ngưỡng, tôn giáo/ Tượng đài tranh hoành tráng/ Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/ Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô th/Dự án)

- Thời gian thực hiện là 10 ngày làm việc.

- Quy trình thực hiện

TT

Các bước trình tự thực hiện

Trách nhiệm

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

Bộ phận TN&TKQ Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Scan hồ sơ

0,5 ngày

B2

Phòng Quản lý xây dựng

Lãnh đạo phòng

Ý kiến phân công thụ lý

0,5 ngày

Chuyên viên thụ lý hồ sơ

Dự thảo văn bản

6 ngày

Lãnh đạo phòng

Phê duyệt

 1 ngày

B3

Xem xét và ký duyệt

Lãnh đạo sở phụ trách

Giấy phép

1,5 ngày

B4

Lưu sổ và bàn giao

Chuyên viên

Scan giấy phép

0,5 ngày

B5

Thu Lệ phí và trả kết quả

Bộ phận TN&TKQ Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Giấy phép

 

Tổng thời gian thực hiện

 

10 ngày

15. Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, II (công trình Không theo tuyến /Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án)

- Thời gian thực hiện là 10 ngày làm việc.

- Quy trình thực hiện

TT

Các bước trình tự thực hiện

Trách nhiệm

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

Bộ phận TN&TKQ Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Scan hồ sơ

0,5 ngày

B2

Phòng Quản lý xây dựng

Lãnh đạo phòng

Ý kiến phân công thụ lý

0,5 ngày

Chuyên viên thụ lý hồ sơ

Dự thảo văn bản

6 ngày

Lãnh đạo phòng

Phê duyệt

1 ngày

B3

Xem xét và ký duyệt

Lãnh đạo sở phụ trách

Giấy phép

1,5 ngày

B4

Lưu sổ và bàn giao

Chuyên viên

Scan giấy phép

0,5 ngày

B5

Thu Lệ phí và trả kết quả

Bộ phận TN&TKQ Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Giấy phép

 

Tổng thời gian thực hiện

 

10 ngày

16. Cấp giấy phép di dời công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án)

- Thời gian thực hiện là 10 ngày làm việc.

- Quy trình thực hiện

TT

Các bước trình tự thực hiện

Trách nhiệm

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

Bộ phận TN&TKQ Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Scan hồ sơ

0,5 ngày

B2

Phòng Quản lý xây dựng

Lãnh đạo phòng

Ý kiến phân công thụ lý

0,5 ngày

Chuyên viên thụ lý hồ sơ

Dự thảo văn bản

6 ngày

Lãnh đạo phòng

Phê duyệt

1 ngày

B3

Xem xét và ký duyệt

Lãnh đạo sở phụ trách

Giấy phép

1,5 ngày

B4

Lưu sổ và bàn giao

Chuyên viên

Giấy phép

0,5 ngày

B5

Thu Lệ phí và trả kết quả

Bộ phận TN&TKQ Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Giấy phép

 

Tổng thời gian thực hiện

 

10 ngày

17. Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô th/ Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô th/Dự án)

- Thời gian thực hiện là 10 ngày làm việc.

- Quy trình thực hiện

TT

Các bước trình tự thực hiện

Trách nhiệm

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

Bộ phận TN&TKQ Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Scan hồ sơ

0,5 ngày

B2

Phòng Quản lý xây dựng

Lãnh đạo phòng

Ý kiến phân công thụ lý

0,5 ngày

Chuyên viên thụ lý hồ sơ

Dự thảo văn bản

6 ngày

Lãnh đạo phòng

Phê duyệt

1 ngày

B3

Xem xét và ký duyệt

Lãnh đạo sở phụ trách

Giấy phép

1,5 ngày

B4

Lưu sổ và bàn giao

Chuyên viên

Scan giấy phép

0,5 ngày

B5

Thu Lệ phí và trả kết quả

Bộ phận TN&TKQ Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Giấy phép

 

Tổng thời gian thực hiện

 

10 ngày

18. Gia hạn giấy phép xây dựng đối với cấp đặc biệt, cấp I, cấp II, (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án)

- Thời gian thực hiện là 05 ngày làm việc.

- Quy trình thực hiện

TT

Các bước trình tự thực hiện

Trách nhiệm

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

Bộ phận TN&TKQ Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Scan hồ sơ

0,25 ngày

B2

Phòng Quản lý xây dựng

Lãnh đạo phòng

Ý kiến phân công thụ lý

0,5 ngày

Chuyên viên thụ lý hồ sơ

Dự thảo văn bản

3 ngày

Lãnh đạo phòng

Phê duyệt

0,5 ngày

B3

Xem xét và ký duyệt

Lãnh đạo sở phụ trách

Giấy phép

0,5 ngày

B4

Lưu sổ và bàn giao

Chuyên viên

Scan giấy phép

0,25 ngày

B5

Thu Lệ phí và trả kết quả

Bộ phận TN&TKQ Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Giấy phép

 

Tổng thời gian thực hiện

 

05 ngày

19. Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án)

- Thời gian thực hiện là 05 ngày làm việc.

- Quy trình thực hiện

TT

Các bước trình tự thực hiện

Trách nhiệm

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

Bộ phận TN&TKQ Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Scan hồ sơ

0,25 ngày

B2

Phòng Quản lý xây dựng

Lãnh đạo phòng

Ý kiến phân công thụ lý

0,5 ngày

Chuyên viên thụ lý hồ sơ

Dự thảo văn bản

3 ngày

Lãnh đạo phòng

Phê duyệt

0,5 ngày

B3

Xem xét và ký duyệt

Lãnh đạo sở phụ trách

Giấy phép

0,5 ngày

B4

Lưu s và bàn giao

Chuyên viên

Scan giấy phép

0,25 ngày

B5

Thu Lệ phí và trả kết quả

Bộ phận TN&TKQ Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Giấy phép

 

Tổng thời gian thực hiện

 

5 ngày

20. Cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài thuộc dự án nhóm B, C

- Thời gian thực hiện là 15 ngày làm việc.

- Quy trình thực hiện

TT

Các bước trình tự thực hiện

Trách nhiệm

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

Bộ phận TN&TKQ Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Scan hồ sơ

0,5 ngày

B2

Phòng giám định xây dựng

Lãnh đạo phòng

Ý kiến phân công thụ lý

0,5 ngày

Chuyên viên thụ lý hồ sơ

Dự thảo văn bản

12 ngày

Lãnh đạo phòng

Phê duyệt

0,5 ngày

B3

Ký duyệt

Giám đốc Sở

Giấy phép

01 ngày

B4

Lưu sổ và bàn giao

Chuyên viên

Scan giấy phép

0,5 ngày

B5

Thu lệ phí và Trả kết quả

Bộ phận TN&TKQ Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Giấy phép

 

Tổng thời gian thực hiện

 

15 ngày

21. Cấp giy phép xây dựng hoạt động xây dựng điều chỉnh cho nhà thầu nước ngoài thuộc dự án nhóm B, C

- Thời gian thực hiện là 15 ngày làm việc.

- Quy trình thực hiện

TT

Các bước trình tự thực hiện

Trách nhiệm

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

Bộ phận TN&TKQ Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Scan hồ sơ

0,5 ngày

B2

Phòng giám định xây dựng

Lãnh đạo phòng

Ý kiến phân công thụ lý

0,5 ngày

Chuyên viên thụ lý hồ sơ

Dự thảo văn bản

12 ngày

Lãnh đạo phòng

Phê duyệt

0,5 ngày

B3

Ký duyệt

Giám đốc Sở

Giấy phép

01 ngày

B4

Lưu sổ và bàn giao

Chuyên viên

Scan giấy phép

0,5 ngày

B5

Thu lệ phí và Trả kết quả

Bộ phận TN&TKQ Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Giấy phép

 

Tổng thời gian thực hiện

 

15 ngày

II. LĨNH VỰC NHÀ Ở VÀ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN: 03 Quy trình

1. Cấp mới chứng chỉ hành nghề môi gii bất động sản

- Thời gian thực hiện là 10 ngày làm việc.

- Quy trình thực hiện

TT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

Bộ phận TN&TKQ Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Scan hồ sơ

0,5 ngày

B2

Phòng Phát triển đô thị & Thị trường Bất động sản

Lãnh đạo phòng

Ý kiến phân công thụ lý

0,5 ngày

Chuyên viên

Dự thảo văn bản

07 ngày

Lãnh đạo phòng

Phê duyệt

0,5 ngày

B3

Ký duyệt

Lãnh đạo Sở

Chứng chỉ

01 ngày

B4

Lưu sổ và bàn giao

Chuyên viên

Chứng chỉ

0,5 ngày

B5

Thu Lệ phí và trả kết quả

Bộ phận TN&TKQ Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Chứng chỉ

 

Tổng thời gian thực hiện

 

10 ngày

2. Cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do bị mất, bị rách, bị cháy, bị hủy hoại do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng hoặc cấp lại chứng chỉ hành nghề môi gii bất động sản do hết hạn (hoặc gần hết hạn)

- Thời gian thực hiện là 10 ngày làm việc.

- Quy trình thực hiện

TT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

Bộ phận TN&TKQ Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Scan hồ sơ

0,5 ngày

B2

Phòng Phát triển đô thị & Thị trường Bất động sản

Lãnh đạo phòng

Ý kiến phân công thụ lý

0,5 ngày

Chuyên viên

Dự thảo văn bản

07 ngày

Lãnh đạo phòng

Phê duyệt

0,5 ngày

B3

Ký duyệt

Lãnh đạo Sở

Chứng chỉ

01 ngày

B4

Lưu s và bàn giao

Chuyên viên

Chứng chỉ

0,5 ngày

B5

Thu Lệ phí và trả kết quả

Bộ phận TN&TKQ Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Chứng chỉ

 

Tổng thời gian thực hiện

 

10 ngày

3. Thủ tục thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, thuê mua

- Thời gian thực hiện là 10 ngày làm việc.

- Quy trình thực hiện

TT

Trình t thực hiện

Trách nhiệm

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

Bộ phận TN&TKQ Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Scan hồ sơ

0,5 ngày

B2

Phòng Phát triển đô thị & Thị trường Bất động sản

Lãnh đạo phòng

Ý kiến phân công thụ lý

0,5 ngày

Chuyên viên

Dự thảo văn bản

07 ngày

Lãnh đạo phòng

Phê duyệt

0,5 ngày

B3

Ký duyệt

Lãnh đạo Sở

Thông báo

01 ngày

B4

Lưu s và bàn giao

Chuyên viên

Thông báo

0,5 ngày

B5

Trả kết quả

Bộ phận TN&TKQ Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Thông báo

 

Tổng thời gian thực hiện

10 ngày

III. LĨNH VỰC HẠ TẦNG KỸ THUẬT: 01 Quy trình

1. Cấp Giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh

- Thời gian thực hiện là 10 ngày làm việc.

- Quy trình thực hiện

TT

Trình t thực hiện

Trách nhiệm

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

Bộ phận TN&TKQ Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Scan hồ sơ

0,5 ngày

B2

Phòng Kinh tế xây dựng và HTKT

Lãnh đạo phòng

Ý kiến phân công thụ lý

0,5 ngày

Chuyên viên

Dự thảo văn bản

07 ngày

Lãnh đạo phòng

Phê duyệt

0,5 ngày

B3

Ký duyệt

Lãnh đạo Sở

Giấy phép

01 ngày

B4

Lưu sổ và bàn giao

Chuyên viên

Giấy phép

0,5 ngày

B5

Trả kết quả

Bộ phận TN&TKQ Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Giấy phép

 

Tổng thời gian thực hiện

10 ngày

IV. QUẢN LÝ CHT LƯỢNG CÔNG TRÌNH: 01 Quy trình

1. Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình (đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, trừ các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng và cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành)

- Thời gian thực hiện là: 14 ngày làm việc.

- Quy trình thực hiện

TT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

Bộ phận TN&TKQ Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Scan hồ sơ

0,5 ngày

B2

Phòng Chi cục giám định

Lãnh đạo phòng

Ý kiến phân công thụ lý

0,5 ngày

Chuyên viên

Dự thảo văn bản

11 ngày

Lãnh đạo phòng

Phê duyệt

0,5 ngày

B3

Ký duyệt

Lãnh đạo Sở

Giấy phép

01 ngày

B4

Lưu sổ và bàn giao

Chuyên viên

Giấy phép

0,5 ngày

B5

Trả kết quả

Bộ phận TN&TKQ Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Giấy phép

 

Tổng thời gian thực hiện

 

14 ngày

V. LĨNH VỰC QUY HOẠCH: 06 Quy trình

1. Cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc

- Thời gian thực hiện là 15 ngày làm việc.

- Quy trình thực hiện

TT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

Bộ phận TN&TKQ Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Scan hồ sơ

0,5 ngày

B2

Phòng Quy hoạch kiến trúc

Lãnh đạo phòng

Ý kiến phân công thụ lý

0,5 ngày

Chuyên viên

Dự thảo văn bản

12 ngày

Lãnh đạo phòng

Phê duyệt

0,5 ngày

B3

Ký duyệt

Lãnh đạo Sở

Chứng chỉ

01 ngày

B4

Lưu sổ và bàn giao

Chuyên viên

Chứng chỉ

0,5 ngày

B5

Trả kết quả

Bộ phận TN&TKQ Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Chứng chỉ

 

Tổng thời gian thực hiện

 

15 ngày

2. Cấp lại chứng chỉ hành nghề Kiến trúc do chứng chỉ hành nghề bị mt, hư hỏng hoặc thay đi thông tin cá nhân được ghi trong chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

- Thời gian thực hiện là 05 ngày làm việc.

- Quy trình thực hiện

TT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

Bộ phận TN&TKQ Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Scan hồ sơ

0,25 ngày

B2

Phòng Quy hoạch kiến trúc

Lãnh đạo phòng

Ý kiến phân công thụ lý

0,25 ngày

Chuyên viên

Dự thảo văn bản

3,25 ngày

Lãnh đạo phòng

Phê duyệt

0,5 ngày

B3

Ký duyệt

Lãnh đạo Sở

Chứng chỉ

0,5 ngày

B4

Lưu sổ và bàn giao

Chuyên viên

Chứng chỉ

0,25 ngày

B5

Trả kết quả

Bộ phận TN&TKQ Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Chứng chỉ

 

Tổng thời gian thực hiện

5 ngày

3. Cấp lại chứng chỉ hành nghề Kiến trúc bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp

- Thời gian thực hiện là 10 ngày làm việc.

- Quy trình thực hiện

TT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

Bộ phận TN&TKQ Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Scan hồ sơ

0,25 ngày

B2

Phòng Quy hoạch kiến trúc

Lãnh đạo phòng

Ý kiến phân công thụ lý

0,25 ngày

Chuyên viên

Dự thảo văn bản

7,5 ngày

Lãnh đạo phòng

Phê duyệt

0,75 ngày

B3

Ký duyệt

Lãnh đạo Sở

Chứng chỉ

1 ngày

B4

Lưu sổ và bàn giao

Chuyên viên

Chứng chỉ

0,25 ngày

B5

Trả kết quả

Bộ phận TN&TKQ Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Chứng chỉ

 

Tổng thời gian thực hiện

10 ngày

4. Gia hạn chứng chỉ hành nghề Kiến trúc

- Thời gian thực hiện là: 10 ngày làm việc.

- Quy trình thực hiện

TT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

Bộ phận TN&TKQ Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Scan hồ sơ

0,25 ngày

B2

Phòng Quy hoạch kiến trúc

Lãnh đạo phòng

Ý kiến phân công thụ lý

0,25 ngày

Chuyên viên

Dự thảo văn bản

7,5 ngày

Lãnh đạo phòng

Phê duyệt

0,75 ngày

B3

Ký duyệt

Lãnh đạo Sở

Chứng chỉ

1 ngày

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2698/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2698/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/11/2021
Ngày hiệu lực05/11/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 tháng trước
(15/11/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2698/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2698/QĐ-UBND 2021 giải quyết thủ tục hành chính của Sở Xây dựng tỉnh Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2698/QĐ-UBND 2021 giải quyết thủ tục hành chính của Sở Xây dựng tỉnh Sơn La
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2698/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýHoàng Quốc Khánh
        Ngày ban hành05/11/2021
        Ngày hiệu lực05/11/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 tháng trước
        (15/11/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 2698/QĐ-UBND 2021 giải quyết thủ tục hành chính của Sở Xây dựng tỉnh Sơn La

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 2698/QĐ-UBND 2021 giải quyết thủ tục hành chính của Sở Xây dựng tỉnh Sơn La

              • 05/11/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 05/11/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực