Quyết định 27/1999/QĐ/BNN-ĐTXD

Quyết định 27/1999/QĐ/BNN-ĐTXD ban hành giá dự toán ca máy, thiết bị chuyên ngành và định mức năng suất tàu hút bùn beaver300cv, beaver600cv, beaver1600cv, beaver3800cv do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 27/1999/QĐ/BNN-ĐTXD giá dự toán ca máy thiết bị chuyên ngành định mức năng suất tàu hút bùn beaver300cv beaver600 beaver1600cv beaver3800cv


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
*******

Số: 27/1999/QĐ/BNN-ĐTXD

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH GIÁ DỰ TOÁN CA MÁY, THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH VÀ ĐỊNH MỨC NĂNG SUẤT TÀU HÚT BÙN BEAVER300Cv, BEAVER600Cv, BEAVER1600Cv, BEAVER3800Cv.

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ các văn bản hiện hành của Nhà nước: Nghị định số 28/CP ngày 28/03/1997 của Chính phủ về đổi mới quản lý tiền lương, thu nhập trong các doanh nghiệp nhà nước; Quyết định số 1062-TC/QĐ/CSTC ngày 14/11/1996 của Bộ Tài chính về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định;
Căn cứ văn bản thoả thuân số 2294/BXD-VKT ngày 31/12/1998 của Bộ Xây dựng về việc thỏa thuận giá ca máy và định mức năng suất máy chuyên ngành;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đầu tư Xây dựng cơ bản Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này giá dự toán ca máy, thiết bị chuyên ngành và định mức năng suất tàu hút bùn BEAVER300Cv, BEAVER600Cv, BEAVER1600Cv, BEAVER3800Cv.

Điều 2: Giá dự toán ca máy, thiết bị chuyên ngành và định mức năng suất này là căn cứ để lập đơn giá xây dựng cơ bản, lập dự toán xây lắp công trình các dự án đầu tư và xây dựng thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn; được áp dụng kể từ ngày 01 tháng 02 năm 1999.

Không áp dụng giá dự toán ca máy này cho khối lượng các công tác xây lắp thực hiện từ sau ngày 01 tháng 02 năm 1999 đã được nghiệm thu thanh quyết toán và các gói thầu đã tổ chức đấu thầu.

Điều 3: Giá dự toán ca máy, thiết bị chuyên ngành này thay thế giá ca máy ban hành theo Quyết định số 173-QĐ/XDCB ngày 18/08/1994 của Bộ Thủy lợi trước đây và Quyết định số 45/1998/QĐ/BNN-XDCB ngày 11/03/1998 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành. Định mức năng suất ban hành kèm theo Quyết định này chỉ áp dụng cho một số tàu hút bùn mới nhập (loại BEAVER: 300Cv, 600Cv, 1600Cv, 3800Cv) của Hà Lan; riêng các loại tàu hút bùn (HB10, HB16, HF900), xáng cạp, đầm cóc, đầm SAKAI vẫn áp dụng theo định mức ban hành tại Quyết định số 109-QĐ/QLXD ngày 29/08/1995 của Bộ Thủy lợi đã ban hành.

Điều 4: Chánh Văn phòng Bộ, các Cục, Vụ chức năng thuộc Bộ, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ và Giám đốc các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
THỨ TRƯỞNG
Phạm Hồng Giang

 

GIÁ DỰ TOÁN

CA MÁY, THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH VÀ ĐỊNH MỨC NĂNG SUẤT TÀU HÚT BÙN BEAVER300CV, BEAVER600CV, BEAVER1600CV, BEAVER3800CV
(Ban hành kèm theo Quyết định số 27/1999/QĐ/BNN-ĐTXD ngày 03/02/1999 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. Giá dự toán ca máy, thiết bị chuyên ngành này áp dụng cho các loại máy và thiết bị làm việc trong điều kiện bình thường. Trường hợp máy và thiết bị làm việc trong điều kiện đặc biệt như vùng nước mặn, nước lợ, thì giá ca máy trong bảng được nhân với hệ số 1,07.

2. Đối với các thiết bị chuyên ngành mới, chưa có trong bảng giá dự toán ca máy này, các đơn vị báo cáo Bộ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ có hướng dẫn riêng về phương pháp xác định giá ca máy và phương pháp tính định mức và đơn giá cho một đơn vị khối lượng do loại máy này thực hiện.

3. Giá ca máy trong bảng bao gồm các khoản mục phí sau:

(1) Chi phí hàng năm:

Chi phí khấu hao cơ bản và chi phí sửa chữa lớn

(2) Chi phí thường xuyên:

- Chi phí sửa chữa thường xuyên (trong chi phí sửa chữa thường xuyên đã bao gồm chi phí dầu nhờn bôi trơn);

- Chi phí tiêu hao nhiên liệu, điện năng;

- Chi phí lương thợ điều khiển máy trong ca;

- Chi phí dầu bôi trơn trong ca làm việc.

(3) Các chi phí khác của máy:

- Chi phí quản lý máy;

- Chi phí bảo hiểm;

- Trực tiếp phí khác;

- Chi phí di chuyển máy trong phạm vi công trình và từ công trình này đến công trình khác đã tính bình quân trong quá trình hoạt động của máy với cự ly di chuyển trong phạm vi 50 km, ngoài cự ly trên được tính bổ sung chi phí di chuyển máy.

4. Giá dự toán ca máy được tính toán dựa trên các nguyên tắc sau:

- Giá máy tính khấu hao: Giá máy tính khấu hao theo giá bình quân tại mặt bằng giá năm 1998 và căn cứ các quy định hiện hành của Nhà nước như Nghị định số 59/CP ngày 03/10/1996 của Chính phủ, Quyết định số 1062-TC/QĐ/CSTC ngày 14/11/1996 của Bộ Tài chính. Đối với tàu hút bùn, trong giá ca máy, chiều đường ống mới tính bình quân ở cự ly:

≤ 260 m đối với tàu có công suất N ≤ 300 CV

≤ 400 m đối với tàu có công suất 300 < N ≤ 900 CV

≤ 500 m đối với tàu có công suất N > 900.

- Chi phí khấu hao cơ bản, sửa chữa lớn tính theo quy định tại Quyết định số 1062-TC/QĐ/CSTC ngày 14/11/1996 của Bộ Tài chính và Văn bản số 1102 /TC-NLTL ngày 10/05/1994 của Bộ Tài chính.

- Chi phí lương thợ điều khiển máy bao gồm tiền lương cơ bản quy định tại Nghị định số 28/CP ngày 28/03/1997 của Chính phủ và Thông tư số 08/1997/TT-BXD ngày 05/12/1997 của Bộ xây dựng. Trong tiền lương đã bao gồm phụ cấp lưu động 20% so với tiền lương tối thiểu, phụ cấp không ổn định sản xuất 10% một số khoản lương phụ bằng 12% và một số khoản chi phí có thể khoán cho người lao động bằng 4% so với lương cơ bản.

- Trong giá ca máy, đã bao gồm tiền lương trong sửa chữa, bảo dưỡng thường xuyên, tiền lương trong chi phí quản lý máy và tiền lương trong chi phí khác của máy.

- Giá nhiên liệu tính theo Quyết định số 33/VGCP-TLSX ngày 25/04/1997 của Ban Vật giá Chính phủ về giá bán buôn tối đa xăng dầu và các quy định của Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam; trong chi phí nhiên liệu đã tính tỷ lệ hao hụt theo quy định của Nhà nước.

II. HƯỚNG DẪN THI HÀNH

1. Giá dự toán ca máy, thiết bị chuyên ngành và định mức năng suất một số tàu hút bùn mới nhập là căn cứ để lập đơn giá xây dựng cơ bản và lập dự toán xây lắp công trình của các dự án đầu tư và xây dựng thuộc ngành nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Giá dự toán ca máy, thiết bị chuyên ngành và định mức năng suất này được áp dụng thống nhất trong ngành nông nghiệp và Phát triển nông thôn kể từ ngày 01 tháng 02 năm 1999. Về giá dự toán ca máy, thay thế cho bảng giá ca máy ban hành theo Quyết định số 173-QĐ/XDCB ngày 18/08/1994 của Bộ Thủy lợi (cũ) và Quyết định số 45/1998/QĐ/BNN-XDCB ngày 11/03/1998 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Riêng định mức năng suất vẫn áp dụng tập định mức kinh tế kỹ thuật ban hành kèm theo Quyết định số 109-QĐ/QLXD ngày 29/08/1995 của Bộ trưởng Bộ Thủy lợi đã ban hành trước đây; nay chỉ bổ sung định mức năng suất cho một số tàu hút bùn mới nhập của Hà Lan, loại IHC BEAVER có công suất tù 300Cv – 3800Cv.

3. Giá ca máy quy định trong bảng giá này chưa tính thuế giá trị gia tăng các loại vật tư, phụ tùng, nhiên liệu, năng lượng...; nếu kể cả thuế giá trị gia tăng thì giá ca máy được nhân với hệ số 1,05.

4. Không áp dụng giá dự toán ca máy này cho khối lượng các công tác xây lắp thực hiện từ sau ngày 01 tháng 02 năm 1998 đã được thanh quyết toán và các gói thầu đã tổ chức đấu thầu.

BẢNG GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH THỦY LỢI

Thứ tự

Loại máy và thiết bị

Số ca năm

Định mức nhiên liệu (kg)

Thành phần công nhân

Giá ca máy (đồng)

Tổng số

Trong đó tiền lương

I

Tàu hút bùn

 

 

 

 

 

1

Tàu HB 10 – 150 ml

200

151,2

3 ktvc 1 – 2/2, 2-1/2, 2Tm 1-4/4 1-2/4, 2 Tt 1-3/4 1-2/4

1.786.718

196.510

2

Tàu HB 16-300ml

250

302,4

T.tr 1-1/2

T.ph 1-1/2

2ktvc 1-2/2, 1-1/2,

2Tm 1-4/4 1-2/4

2Tt 1-3/4 1-2/4

2.780.359

259.222

3

Tàu HF 900-900ml

300

658

T.tr 1-2/2

T.ph 1-2/2

2ktvc 1-2/2 1-1/2,

2Tm 1-4/4 1-3/4,

4Tt 1-4/4 3-3/4

7.265.072

485.154

4

Tàu Beaver 300

300

282,5

T.tr 1-2/2

T.ph 1-2/2

2ktvc 1-2/2 1-1/2,

2Tm 1-4/4 1-2/4,

2Tthủ 1 -3/4 1- 2/4

5.798.408

393.235

5

Tàu Beaver 600

300

547

T.tr 1-2/2

T.ph 1-1/2

2ktvc 1-2/2 1-1/2,

2Tm 1-4/4 1-3/4,

4Tthủ 1-4/4 3-3/4

9.157.784

574.528

6

Tàu Beaver 1600

300

1352

T.tr 1-2/2

T.ph 1-2/2

2ktvc 1-2/2 1-1/2,

2Tm 1-4/4 1-/4,

6Tt 1-4/4 5-3/4

21.434.459

1.098.205

7

Tàu Beaver 3800

300

2461

T.tr 1-2/2

T.ph 1-2/2

4ktvc 1-2/2 3-1/2,

4Tm 1-4/4 3-3/4,

4Tt 1-4/4 3-3/4

53.938.910

2.573.000

II

XÁNG CẠP

 

 

 

 

 

1

Xáng 0.65 m3

280

49.0

1-5/7; 1-4/7; 2-3/7

1.002.482

98.566

2

Xáng 0.95 m3

280

65.0

1-6/7; 1-4/7; 2-3/7

1.175.008

108.381

3

Xáng 1.25 m3

280

78.3

1-6/7; 1-4/7; 2-3/7

1.521.718

128.073

III

BỘ PHAO THẢ KÈ

 

 

 

 

 

1

Ở cự li L ≤ 30m tải trọng 95 tấn

200

 

 

93.413

 

2

Ở cự li 30 < L ≤ 70m tải trọng 137 tấn

200

 

 

134.930

 

3

Ở cự li L > 70m tải trọng 190 tấn

200

 

 

186.827

 

 

ĐỊNH MỨC NĂNG SUẤT

TÀU HÚT BÙN IHC BEAVER (HÀ LAN)

Định mức năng suất này áp dụng cho các loại tàu hút bùn mới nhập của Hà Lan loại BEAVER, có công suất: 300Cv; 600 Cv; 1600 Cv; 3800 Cv dùng trong thi công san lấp mặt bằng, nạo vét sông, kênh rạch v.v... thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. Phân cấp đất đá được quy định trong tập “Định mức kinh tế kỹ thuật tàu hút bùn, xáng cạp và định mức đơn giá đầm rung SAKAI, đầm cóc” ban hành tại Quyết định số 109/QĐ-QLXD ngày 29/08/1995 của Bộ Thủy lợi đã ban hành.

CÁC CHỈ TIÊU ĐỊNH MỨC KỸ THUẬT CHỦ YẾU

Loại tàu hút

Số ca hoạt động trong năm

Số giờ máy trong ca (h)

Số giờ cuốc trong ca (h)

IHC Beaver 300

IHC Beaver 600

IHC Beaver 1600

IHC Beaver 3800

300

300

300

300

7.0

7.0

7.0

7.0

5.5

5.5

5.5

5.5

 

BẢNG ĐỊNH MỨC NĂNG SUẤT CA MÁY TÀU HÚT BÙN

(m3/ca)

Loại tàu hút

(mã lực)

Cấp đất đá

Cấp I

Cấp II

 Cấp III

 Cấp IV

Cấp V

IHC Beaver 300

IHC Beaver 600

IHC Beaver 1600

IHC Beaver 3800

965

1872

4376

10172

932

1810

4256

9698

899

1748

4096

9234

866

1613

3919

8357

812

1476

3524

7540

 

Bảng định mức năng suất máy trên đây được tính trong điều kiện chuẩn sau đây:

Loại tàu hút

Mức hạ cần phay

(H đào) (m)

Chiều cao xả

H (m)

Chiều cao ống xả

L (m)

IHC Beaver 300

IHC Beaver 600

IHC Beaver 1600

IHC Beaver 3800

6,00

8,00

14,00

16,00

4,00

4,00

4,00

4,00

≤ 150

≤ 200

≤ 300

≤ 300

 

- Định mức năng suất được tính theo khối đất nguyên thổ (đo theo khối đào) được thoát ra ở đầu ống xả.

- Hàm lượng dung dịch trong ống:

Max = 20%. Riêng tàu IHC 3800: 25%.

- Trọng lượng riêng của dung dịch: 1,85 Tấn/m3.

- Mức hạ cần phay ~ chiều sâu nạo vét: tính từ mặt nước (m).

- Chiều cao cột áp xả tính từ mặt nước sông đến cao độ miệng ống xả (m).

- Đầu cắt hoạt động bình thường, không bị hạn chế bởi loại vật liệu thi công.

Những nhân tố ảnh hưởng đến năng suất chưa tính trong định mức:

Trong trường hợp điều kiện thi công không đúng với tiêu chuẩn trên đây thì định mức năng suất được nhân thêm hệ số điều chỉnh:

1. Khi chiều cao xả (H) lớn hơn điều kiện chuẩn, thì định mức năng suất được nhân với hệ số KH ứng với mỗi loại tàu hút như sau:

- KH = 0,93x đối với tàu IHC 300;

- KH = 0.95x đối với tàu IHC 600; IHC 1600 vài IHC 3800.

2. Khi chiều dài ống xả (L) lớn hơn điều kiện chuẩn thì định mức năng suất được nhân với hệ số KL như sau:

KL = 0,92ay

Trong đó:

x: là khoảng chiều cao xả tăng thêm so với điều kiện chuẩn (m);

y: là chiều dài ống xả tăng thêm so với điều kiện chuẩn (m);

a: hệ số của hàm mũ tương ứng với đường đặc tính năng suất của từng loại tàu hút ứng với các cấp đất đá theo chiều dài ống xả (hệ số a được xác định theo bảng trang sau).

HỆ SỐ ĐƯỜNG ĐẶC TÍNH NĂNG SUẤT
(theo chiều dài ống xả L (m))

Tàu IHC 300                  KL = 0,92ay                                 KH = 0,93x

Cấp đất

I

II

III

IV

V

L (m)

a

L (m)

a

L (m)

a

L (m)

a

L (m)

a

150-3000

0,0050

150-1550

0.0070

150-1050

0.008

150-600

0.022

150-400

0.020

>3000-4000

0,0051

>1550-2000

0.0075

>1050-1300

>1300-1400

0.0088

0.0094

>600-900

0.023

>400-700

0.022

 

Tàu IHC 600                  KL = 0,92ay                                 KH = 0,95x

Cấp đất

I

II

III

IV

V

L (m)

a

L (m)

a

L (m)

a

L (m)

a

L (m)

a

200-3150

0,0050

200-1700

0.005

200-1000

0.0065

200-600

0.008

200-500

0.027

>3150-4500

0,0051

>1700-2500

0.008

>1000-1700

0.0110

 

>600-1000

0.016

>500-700

0.030

 

Tàu IHC 1600                 KL = 0,92ay                                 KH = 0,95x

Cấp đất

I

II

III

IV

V

L (m)

a

L (m)

a

L (m)

a

L (m)

a

L (m)

a

300-3000

0,0035

300-1800

0.0042

300-1350

0.0060

300-650

0.011

300-600

0.022

>3000-5000

0,0036

>1800-2000

>2000-3500

0.0045

0.0070

>1350-1800

>1800-2500

0.0087

0.0120

>650-1100

>1100-1650

0.017

0.022

>600-1000

0.028

 

Tàu IHC 3800                 KL = 0,92ay                                 KH = 0,95x

Cấp đất

I

II

III

IV

V

L (m)

a

L (m)

a

L (m)

a

L (m)

a

L (m)

a

300-1100

0,0019

300-1100

0.0032

300-1000

0.0060

300-450

0.016

300-350

0.015

>1100-2000

 

0,0022

 

 

 

>1100-14000

 

0.0035

 

>1000-1500

 

0.0095

 

>450-800

 

0.021

 

>350-600

0.030

>2000-3500

 

0.0028

 

>1400-1750

0.0045

>1500-2300

0.0150

>800-1400

0.025

>600-1000

0.035

>3500-5000

0.0035

>1750-2800

>2800-3400

0.0055

 

0.0080

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

Khi tàu làm việc ở chế độ thấp hơn điều kiện tiêu chuẩn thì năng suất được nhân với hệ số điều chỉnh KH và KL như sau:

(1) Khi chiều cao xả thực tế H < H chuẩn (4m):

Năng suất được nhân với hệ số KH; lúc đó x là khoảng chiều cao xả thấp hơn so với điều kiện chuẩn x = H – H chuẩn (x: giá trị âm) à KH > 1; nhưng KH không vượt quá giá trị 1,10, khi KH > 1.1 thì lấy KH = 1,10.

(2) Khi chiều dài ống xả L < L chuẩn; năng suất được nhân với hệ số K­L, khi đó:

* Hệ số a được lấy tương ứng với giá trị chiều dài ống xả tiêu chuẩn của từng loại tàu hút để tính.

* y: là chiều dài ống xả ngắn hơn so với điều kiện chuẩn

y = L – L chuẩn (y: giá trị âm) à KL > 1; nhưng KL không vượt quá giá trị 1,15, khi KL >1,15 thì lấy KL = 1,15).

3. Khi lớp đất đào có nhiều cây cối và rễ cây cuốn lưỡi phay, định mức năng suất được nhân với hệ số K = 0,90 cho lớp đất 1,2 m.

4. Hiện trường hai bên bờ kênh có nhiều nhà cửa, vườn tược v.v...; hiện trường thi công sình lầy; nơi có lũ, phải thi công trong mùa nước lớn làm neo tàu khó khăn, hoặc hiện trường có biên độ thủy triều dao động lớn hơn 1,5 m được nhân thêm hệ số giảm năng suất K = 0,98.

5. Hiện trường có cao trình mặt đất đào cao hơn mặt nước 1,5 m trở lên, định mức năng suất được nhân với hệ số K = 0,97 cho phần khối lượng từ 1,5m trở lên.

6. Khi bề rộng đáy kênh ≤ 8m thì định  mức được nhân với hệ số K = 0,95.

7. Khi sử dụng tàu hút bùn san lấp mặt bằng thì khối lượng đất đào tính bằng khối lượng đất đắp nhân với hệ số tính đổi từ đất đào sang đất đắp theo quy định hiện hành của từng loại đất và nhân với hệ số trôi K = 1,10 để nghiệm thu theo khối đắp.

Nếu điều kiện thi công bị ảnh hưởng của nhiều yếu tố giảm năng suất thì được nhân dồn các hệ số./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
THỨ TRƯỞNG
Phạm Hồng Giang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 27/1999/QĐ/BNN-ĐTXD

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu27/1999/QĐ/BNN-ĐTXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/02/1999
Ngày hiệu lực01/02/1999
Ngày công báo22/04/1999
Số công báoSố 15
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 27/1999/QĐ/BNN-ĐTXD

Lược đồ Quyết định 27/1999/QĐ/BNN-ĐTXD giá dự toán ca máy thiết bị chuyên ngành định mức năng suất tàu hút bùn beaver300cv beaver600 beaver1600cv beaver3800cv


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 27/1999/QĐ/BNN-ĐTXD giá dự toán ca máy thiết bị chuyên ngành định mức năng suất tàu hút bùn beaver300cv beaver600 beaver1600cv beaver3800cv
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu27/1999/QĐ/BNN-ĐTXD
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýPhạm Hồng Giang
        Ngày ban hành03/02/1999
        Ngày hiệu lực01/02/1999
        Ngày công báo22/04/1999
        Số công báoSố 15
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 27/1999/QĐ/BNN-ĐTXD giá dự toán ca máy thiết bị chuyên ngành định mức năng suất tàu hút bùn beaver300cv beaver600 beaver1600cv beaver3800cv

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 27/1999/QĐ/BNN-ĐTXD giá dự toán ca máy thiết bị chuyên ngành định mức năng suất tàu hút bùn beaver300cv beaver600 beaver1600cv beaver3800cv

         • 03/02/1999

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 22/04/1999

          Văn bản được đăng công báo

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 01/02/1999

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực