Quyết định 27/2002/QĐ-BBCVT

Quyết định 27/2002/QĐ-BBCVT về bảng cước dịch vụ thông tin vệ tinh bằng các trạm vệ tinh mặt đất cỡ nhỏ (VSAT) do Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành

Quyết định 27/2002/QĐ-BBCVT bảng cước dịch vụ thông tin vệ tinh bằng trạm vệ tinh mặt đất cỡ nhỏ (VSAT) đã được thay thế bởi Quyết định 06/2006/QĐ-BBCVT danh mục văn bản pháp luật Bộ Bưu chính Viễn thông đã hết hiệu lực pháp luật và được áp dụng kể từ ngày 11/03/2006.

Nội dung toàn văn Quyết định 27/2002/QĐ-BBCVT bảng cước dịch vụ thông tin vệ tinh bằng trạm vệ tinh mặt đất cỡ nhỏ (VSAT)


BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 27/2002/QĐ-BBCVT

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG SỐ 27/2002/QĐ-BBCVT NGÀY 18 THÁNG 12 NĂM 2002 VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG CƯỚC DỊCH VỤ THÔNG TIN VỆ TINH BẰNG CÁC TRẠM VỆ TINH MẶT ĐẤT CỠ NHỎ (VSAT)

BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 90/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Bưu chính, Viễn thông;
Căn cứ Quyết định số 99/1998/QĐ-TTg ngày 26/05/1998 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá và cước bưu chính, viễn thông;
Căn cứ Thông tư số 03/1999/TT-TCBĐ ngày 11/5/1999 của Tổng cục Bưu điện hướng dẫn thực hiện Nghị định 109/1997/NĐ-CP ngày 12/11/1997 của Chính phủ về Bưu chính và Viễn thông và Quyết định số 99/1998/QĐ-TTg ngày 26/5/1998 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá và cước bưu chính viễn thông;
Xét đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam tại Công văn số 5677/GCTT ngày 9/10/2002 về việc điều chỉnh cước dịch vụ VSAT;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này bảng cước dịch vụ thông tin vệ tinh bằng các trạm vệ tinh mặt đất cỡ nhỏ (VSAT).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2003, thay thế Quyết định số 922/2001/QĐ-TCBĐ ngày 1/11/2001 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện về việc ban hành cước dịch vụ thông tin vệ tinh bằng các trạm vệ tinh mặt đất cỡ nhỏ (VSAT).

Điều 3. Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ bưu chính, Viễn thông, Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Đặng Đình Lâm

(Đã ký)

 

BẢNG CƯỚC DỊCH VỤ THÔNG TIN VỆ TINH BẰNG CÁC TRẠM VỆ TINH MẶT ĐẤT CỠ NHỎ (VSAT)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 27/2002/BBCVT ngày 18/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông)

1. Cước đàm thoại:

a. Đàm thoại từ VSAT thuê bao đến VSAT trong nước, mạng điện thoại công cộng (PSTN), di động và ngược lại: 4000 đồng/phút. Đơn vị thời gian tính cước là một phút, phần lẻ thời gian cuối cùng của một cuộc gọi chưa đến một phút được làm tròn là một phút.

b. Đối với các cuộc đàm thoại từ các trạm VSAT mà bưu điện dùng làm phương tiện truyền dẫn cho mạng công cộng ở những nơi xa xôi hẻo lánh đến VSAT, mạng điện thoại cố định, di động và ngược lại: mức cước và phương thức tính cước đàm thoại áp dụng theo bảng cước điện thoại trong nước hoặc di động hiện hành tương ứng.

c. Đàm thoại từ VSAT thuê bao và trạm VSAT mà bưu điện dùng làm phương tiện truyền dẫn ra quốc tế, đến các trạm VSAT ở nước ngoài: Mức cước và phương thức tính cước áp dụng bảng cước điện thoại quốc tế hiện hành.

2. Cước thuê bao điện thoại VSAT: 800.000 đồng/kênh/tháng

Cước thuê bao điện thoại VSAT trên không bao gồm cước thuê bao và bảo dưỡng thiết bị đầu cuối trạm VSAT. Tổng Giám đốc Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam quy định cước thuê và bảo dưỡng thiết bị đối với các khách hàng sử dụng thiết bị của Bưu điện theo các quy định tại Điểm 4 của bảng cước này.

3. Cước thuê kênh riêng:

a. Thuê kênh VSAT đến VSAT trong nước:

Đơn vị tính: 1000 đồng/kênh/tháng

Loại kênh

Mức cước

Kênh 9,6 kbps

42.627

Kênh 19,2 kbps

49.873

Kênh 64 kbps

62.660

Kênh 128 kbps

100.883

Kênh 192 kbps

128.122

Kênh 256 kbps

157.590

Kênh 384 kbps

193.835

Kênh 512 kbps

242.295

Kênh 768 kbps

295.599

Kênh 1024 kbps

360.631

Kênh 2048 kbps

580.616

b. Thuê kênh VSAT đến HUB

Đơn vị tính: 1.000 đồng/kênh/tháng

Loại kênh

Mức cước

Kênh 9,6 kbps

28.773

Kênh 19,2 kbps

33.665

Kênh 64 kbps

42.296

Kênh 128 kbps

68.096

Kênh 192 kbps

86.482

Kênh 256 kbps

106.373

Kênh 384 kbps

130.838

Kênh 512 kbps

163.548

Kênh 768 kbps

199.529

Kênh 1024 kbps

243.425

Kênh 2048 kbps

391.915

c. Trường hợp thuê kênh VSAT đến PSTN: mức cước thuê kênh bằng cước thuê kênh VSAT - HUB cộng (+) với cước thuê kênh viễn thông trong nước.

d. Trường hợp thuê kênh đi quốc tế qua mạng PSTN, mức cước thuê kênh bằng cước thuê kênh VSAT - HUB cộng (+) với cước thuê kênh quốc tế.

e. Trường hợp thuê kênh từ VSAT trong nước đến trạm VSAT ở nước ngoài:

e.1. Trường hợp thuê nửa kênh (chỉ thuê đầu phía Việt Nam):

Đơn vị tính: USD/nửa kênh/tháng

Loại kênh

Mức cước

Kênh 9,6 kbps

Kênh 19,2 kbps

Kênh 64 kbps

Kênh 128 kbps

Kênh 192 kbps

Kênh 256 kbps

Kênh 384 kbps

Kênh 512 kbps

Kênh 768 kbps

Kênh 1024 kbps

Kênh 2048 kbps

2.427

2.891

3.566

6.480

8.173

10.141

12.619

15.649

19.247

23.482

37.850

e2. Trường hợp thuê cả kênh (VNPT cung cấp kênh cả hai đầu): Mức cước bằng 2 lần mức cước thuê nửa kênh nêu trên.

g. Kênh chuyên thu:

g1. Kênh chuyên thu trong nước:

- Kênh 9,6 kb/s: 5.000.000 đồng/kênh/tháng

- Kênh 64 kb/s: 8.000.000 đồng/kênh/tháng

g2. Kênh chuyên thu ngoài nước:

- Kênh 9,6 kb/s: 313,5 USD/nửa kênh/tháng

627 USD/cả kênh/tháng

- Kênh 64 kb/s: 511,5 USD/nửa kênh/tháng

1023 USD/cả kênh/tháng

h. Cước sử dụng mạng VSAT TDM/TDMA để truy nhập Internet và X25.

(Cước tính từ các trạm VSAT đầu cuối qua vệ tinh đến HUB)

Tốc độ cổng

Mức cước (đồng/cổng/tháng)

Dưới 64 kbps

2.667.000

64 kbps

4.467.000

128 kbps

7.230.000

192 kbps

9.116.000

256 kbps

11.312.000

i. Cước thuê cổng Internet qua mạng VSAT TDMA:

Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam quy định cước thuê cổng Internet qua mạng VSAT TDMA theo từng tốc độ.

j. Truy nhập X25 qua mạng VSAT TDMA:

Ngoài cước thuê và bảo dưỡng trạm VSAT, cước sử dụng mạng VAST TDM/TDMA để truy nhập Internet và X25, khách hàng trả cước thông tin của thuê bao X25 trực tiếp theo khối lượng thông tin trao đổi.

k. Cước thuê kênh VSAT TDMA kết nối mạng dùng riêng trong nước.

Đơn vị tính: 1.000 đồng/kênh/tháng

Loại kênh

Mức cước

Kênh 9,6 kbps

Kênh 19,2 kbps

Kênh 64 kbps

Kênh 128 kbps

Kênh 192 kbps

Kênh 256 kbps

Kênh 384 kbps

Kênh 512 kbps

Kênh 768 kbps

Kênh 1024 kbps

Kênh 2048 kbps

20.141

23.566

29.607

47.667

60.537

74.461

91.587

114.484

139.670

170.398

274.341

Cước thuê kênh VSAT không bao gồm cước thuê và bảo dưỡng thiết bị đầu cuối VSAT.

4. Cước thuê và bảo dưỡng thiết bị đầu cuối trạm VSAT:

Căn cứ vào đặc điểm chủng loại thiết bị đầu cuối trạm VSAT, Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam quy định cước thuê và bảo dưỡng thiết bị đầu cuối VSAT trên nguyên tắc bù đắp chi phí, có lãi hợp lý và khuyến khích khách hàng sử dụng dịch vụ của Bưu điện.

5. Giá lắp đặt (cước đầu nối hoà mạng trạm VSAT):

Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam ban hành giá lắp đặt trạm VSAT trên nguyên tắc đảm bảo bù đắp chi phí và có lãi hợp lý.

6. Các quy định khác:

a. Đối với các khách hàng thuê bao theo thời hạn hợp đồng dài hạn, khách hàng trả tiền trước, khách hàng thuê nhiều kênh, khách hàng đặc biệt, Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam được xem xét giảm cước thuê kênh quy định mục 2; 3; 4; 5 nêu trên, mức giảm tối đa không quá 20%.

b. Các mức cước quy định tại mục 1; 2; 3; 4; 5 nêu trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 27/2002/QĐ-BBCVT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu27/2002/QĐ-BBCVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/12/2002
Ngày hiệu lực01/01/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/03/2006
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 27/2002/QĐ-BBCVT

Lược đồ Quyết định 27/2002/QĐ-BBCVT bảng cước dịch vụ thông tin vệ tinh bằng trạm vệ tinh mặt đất cỡ nhỏ (VSAT)


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 27/2002/QĐ-BBCVT bảng cước dịch vụ thông tin vệ tinh bằng trạm vệ tinh mặt đất cỡ nhỏ (VSAT)
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu27/2002/QĐ-BBCVT
        Cơ quan ban hànhViễn thông, Bộ Bưu chính
        Người ký***, Đặng Đình Lâm
        Ngày ban hành18/12/2002
        Ngày hiệu lực01/01/2003
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/03/2006
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 27/2002/QĐ-BBCVT bảng cước dịch vụ thông tin vệ tinh bằng trạm vệ tinh mặt đất cỡ nhỏ (VSAT)

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 27/2002/QĐ-BBCVT bảng cước dịch vụ thông tin vệ tinh bằng trạm vệ tinh mặt đất cỡ nhỏ (VSAT)