Quyết định 27/2003/QĐ-UB

Quyết định 27/2003/QĐ-UB về cho phép Ủy ban nhân dân quận-huyện thành lập tổ chức chuyên trách về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại quận -huyện do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 27/2003/QĐ-UB cho phép UBND quận-huyện lập tổ chức chuyên trách bồi thường giải phóng mặt bằng đã được thay thế bởi Quyết định 80/2008/QĐ-UBND kiện toàn tổ chức Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận - huyện thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện và được áp dụng kể từ ngày 21/11/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 27/2003/QĐ-UB cho phép UBND quận-huyện lập tổ chức chuyên trách bồi thường giải phóng mặt bằng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 27/2003/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 03 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ CHO PHÉP ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN-HUYỆN THÀNH LẬP TỔ CHỨC CHUYÊN TRÁCH VỀ CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG TẠI QUẬN -HUYỆN

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;
Căn cứ Nghị định số 22/1998/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 1998 của Chính phủ về đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng;
Căn cứ Nghị định số 93/2001/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 của Chính phủ về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2002 của Chính phủ và Thông tư số 10/2002/NĐ-CP">25/2002/TT-BTC ngày 21 tháng 3 năm 2002 của Bộ Tài chính về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân quận-huyện (Tại cuộc họp giao ban của Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố với Chủ tịch Ủy ban nhân dân 22 quân-huyện ngày 18/10/2002) và Tờ trình  của Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố tại Tờ trình số 144/TCCQ ngày 22 tháng 11 năm 2002;

QUYẾT  ĐỊNH

Điều 1.- Nay cho phép Ủy ban nhân dân các quận-huyện được thành lập tổ chức chuyên trách về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, trực thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện với tên gọi : “Ban Bồi thường - giải phóng mặt bằng” (Ban BTGPMB).

Ban BTGPMB quận-huyện chịu sự quản lý, chỉ  đạo trực tiếp của Ủy ban nhân dân quận-huyện, đồng thời chịu sự hướng dẫn của Sở Tư pháp và Sở Tài chánh –Vật  giá đối với các hoạt động liên quan.

Ban BTGPMB quận-huyện là đơn vị sự nghiệp có thu, tự trang trải kinh phí, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để hoạt động theo quy định của Nhà nước.

Điều 2.- Ban BTGPMB quận-huyện có nhiệm vụ và quyền hạn :

2.1- Hướng dẫn thủ tục kê khai và lập hồ sơ phục vụ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng khi có quyết định thu hồi đất hoặc khi có yêu cầu của Hội đồng bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng của dự án đầu tư. Kiểm tra, kiểm kê thực tế so sánh với tờ khai có sự tham gia của người được bồi thường và chủ sử dụng đất (người có trách nhiệm bồi thường). Xác định tổng mức phải bồi thường cho toàn bộ diện tích đất thu hồi, toàn bộ tài sản hiện có trên đất và các khoản bồi thường khác. Xác định mức bồi thường, trợ cấp, hỗ trợ cho từng đối tượng. Lưu trữ hồ sơ bồi thường, hỗ trợ thiệt hại của dự án.

2.2- Giúp Ủy ban nhân dân quận - huyện và Hội đồng bồi thường thiệt hại giải phóng mặt bằng của dự án tổng hợp lập phương án bồi thường để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Thực hiện nhiệm vụ chuyên trách giúp Ủy ban nhân dân quận - huyện và Hội đồng bồi thường của dự án thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư.

2.3- Phối hợp các Ban, ngành, Ủy ban nhân dân phường-xã-thị trấn và các đơn vị có liên quan trên địa bàn quận-huyện để nghiên cứu, đề xuất giải quyết các trường hợp xin cứu xét hoặc khiếu nại về bồi thường giải phóng mặt bằng. Đồng thời chịu trách nhiệm báo cáo, giải trình theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận-huyện đối với các dự án trên địa bàn quận-huyện;

2.4- Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Ủy ban nhân dân quận-huyện giao có liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư.

Điều 3.- Quy mô tổ chức, nhân sự chuyên trách, quy chế tổ chức và hoạt động của Ban BTGPMB do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện quyết định trên cơ sở tinh gọn, có hiệu lực và hiệu quả.

Giao Trưởng ban Tổ chức chính quyền thành phố hướng dẫn quy chế (mẫu) tổ chức và hoạt động của Ban BTGPMB.

Điều 4.- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Ban chỉ đạo công tác quy hoạch đền bù và tái định cư thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tài chính-Vật giá, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận-huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận
 Như điều 5  
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ Tài chính
- Bộ Tài nguyên - Môi trường
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- Ủy ban nhân dân thành phố
- Công an thành phố (PC13)
- Kho bạc Nhà nước thành phố
- VPHĐ-UB: CPVP
- Các Tổ NCTH
- Lưu (ĐB-C)


TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
 KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
 Nguyễn Thiện Nhân

 

 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  UBND QUẬN (HUYỆN)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

QUY CHẾ (MẪU)

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG QUẬN (HUYỆN)

TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN (HUYỆN) 
(Ban hành kèm theo Quyết định số :        /2003/QĐ-UB ngày    /  /2003  của Ủy ban nhân dân quận (huyện)……..) 

Chương 1:

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 1. Chức năng:

Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận (huyện) là tổ chức chuyên trách để triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cho các dự án đầu tư trên địa bàn, chịu sự quản lý, chỉ  đạo trực tiếp của Ủy ban nhân dân quận (huyện), đồng thời chịu sự hướng dẫn của Sở Tư pháp và Sở Tài chánh –Vật  giá đối với các hoạt động liên quan.

Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận (huyện) là đơn vị sự nghiệp có thu, tự trang trải kinh phí, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để hoạt động theo quy định của Nhà nước.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận (huyện) có nhiệm vụ và quyền hạn chủ yếu sau:

2.1- Hướng dẫn thủ tục kê khai và lập hồ sơ phục vụ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng khi có quyết định thu hồi đất hoặc khi có yêu cầu của Hội đồng bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng của dự án đầu tư. Kiểm tra, kiểm kê thực tế so sánh với tờ khai có sự tham gia của người được bồi thường và chủ sử dụng đất (người có trách nhiệm bồi thường). Xác định tổng mức phải bồi thường cho toàn bộ diện tích đất thu hồi, toàn bộ tài sản hiện có trên đất và các khoản bồi thường khác. Xác định mức bồi thường, trợ cấp, hỗ trợ cho từng đối tượng. Lưu trữ hồ sơ bồi thường, hỗ trợ thiệt hại của dự án.

2.2- Giúp Ủy ban nhân dân quận - huyện và Hội đồng bồi thường thiệt hại giải phóng mặt bằng của dự án tổng hợp lập phương án bồi thường để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Thực hiện nhiệm vụ chuyên trách giúp Ủy ban nhân dân quận - huyện và Hội đồng bồi thường của dự án thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư.

2.3- Phối hợp các Ban, ngành, Ủy ban nhân dân phường-xã-thị trấn và các đơn vị có liên quan trên địa bàn quận-huyện để nghiên cứu, đề xuất giải quyết các trường hợp xin cứu xét hoặc khiếu nại về bồi thường giải phóng mặt bằng. Đồng thời chịu trách nhiệm báo cáo, giải trình theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận-huyện đối với các dự án trên địa bàn quận-huyện;

2.4- Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Ủy ban nhân dân quận-huyện giao có liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư.

Chương 2:

CƠ CẤU TỔ CHỨC, BIÊN CHẾ VÀ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG

Điều 3. Cơ cấu tổ chức bộ máy:

3.1- Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận (huyện) do Trưởng Ban phụ trách; giúp việc cho Trưởng Ban có từ 1 đến 3  Phó Ban (tuỳ theo quy mô  của các dự án).

Trưởng, Phó của Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận (huyện) do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận (huyện) bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức.

Trưởng Ban là người chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận (huyện) về toàn bộ công tác của Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận (huyện), đồng thời chịu sự hướng dẫn của Sở Tư pháp và Sở Tài chánh –Vật  giá đối với các hoạt động liên quan.

Phó Ban là người giúp việc cho Trưởng Ban, được Trưởng Ban phân công phụ trách một số công việc cụ thể, liên đới chịu trách nhiệm trước cấp trên về những phần việc được phân công phụ trách và được ủy quyền thực hiện một số công việc cụ thể khi Trưởng Ban đi vắng.

3.2- Cơ cấu tổ chức của Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận (huyện), bao gồm các bộ phận chức năng giúp việc:

a-Bộ phận Tài vụ - Văn phòng;

b- Bộ phận nghiệp vụ về bồi thường, giải phóng mặt bằng (khảo sát, đo vẽ lập dự toán chi trả tới từng hộ dân),…

Điều 4. Biên chế :

Căn cứ khối lượng công việc và tình hình cụ thể ở từng địa phương để xác định quy mô tổ chức, nhân sự chuyên trách và hợp đồng lao động do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận (huyện) quyết định trên cơ sở tinh gọn và hiệu quả.

Điều 5. Kinh phí hoạt động:

Kinh phí hoạt động được lấy từ 2% kinh phí bồi thường thực hiện dự án, dành cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định của Nhà nước.

Chương 3:

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 6. Chế độ làm việc:

6.1- Chế độ hội họp:

Thực hiện định kỳ hàng tuần họp giao ban giữa Ban lãnh đạo với Trưởng các bộ phận chức năng thuộc Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận (huyện) để kiểm điểm công tác trong tuần qua và triển khai công tác tuần tới.

Hàng tháng họp toàn thể CBNV của Ban một lần để kiểm điểm tình hình thực hiện công tác trong tháng qua và đề ra công tác cho tháng tiếp theo, đồng thời phổ biến các chủ trương, chính sách, chế độ mới của Nhà nước và nhiệm vụ mới phát sinh ở địa phương và có văn bản báo cáo cho Ủy ban nhân dân quận - huyện và Ban chỉ đạo công tác quy hoạch đền bù tái định cư thành phố.

Hàng quý, 6 tháng và cuối năm, báo cáo sơ, tổng kết công tác theo quy định.

Ngoài ra, có thể tổ chức họp đột xuất để triển khai các công việc cần thiết và cấp bách theo yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận (huyện).

6.2- Chế độ làm việc:

Thực hiện theo quy định chung của Nhà nước và của quận (huyện).

Cán bộ, nhân viên của Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận (huyện) đều có chức danh, nhiệm vụ cụ thể, có trang phục và đeo thẻ theo quy định.

Nhân viên phải có thái độ, phong cách làm việc lịch sự, hòa nhã, tận tụy, khiêm tốn, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của nhân dân, cũng như của đồng nghiệp.

Điều 7. Quan hệ công tác :

Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận (huyện) có các mối quan hệ công tác như sau :

7.1- Đối với Ủy ban nhân dân quận (huyện):

Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận (huyện) chịu sự lãnh đạo và quản lý trực tiếp, toàn diện của Ủy ban nhân dân quận  (huyện). Trưởng Ban  trực tiếp nhận chỉ thị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận (huyện) và phải thường xuyên báo cáo với Ủy ban nhân dân quận (huyện) về việc thực hiện những mặt công tác đã được phân công.

Trường hợp các cơ quan, tổ chức khác có yêu cầu, nếu được sự đồng ý của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận (huyện), thì Trưởng Ban báo cáo hoặc giải trình những vấn đề có liên quan cho phép.

7.2- Đối với Sở Tư pháp, Sở Tài chính-Vật giá:

Trưởng Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận (huyện) chịu sự hướng dẫn về các lĩnh vực liên quan.

Đối với Hội đồng bồi thường của các dự án : là cơ quan Thường trực và tham mưu cho Hội đồng trong công tác lập phương án bồi thường, tổ chức bồi thường, giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư.

7.3- Đối với các cơ quan khác trực thuộc Ủy ban nhân dân quận (huyện):

- Thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp và hợp tác bình đẳng trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được quy định.

- Khi phối hợp giải quyết công việc thuộc lĩnh vực mình phụ trách, nếu chưa nhất trí với ý kiến của các cơ quan khác, Trưởng Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận (huyện) chủ động tập hợp các ý kiến và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận (huyện) quyết định.

7.4- Đối với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và tổ chức xã hội quận (huyện):

- Phối hợp với các ngành, đoàn thể có liên quan trong việc tuyên truyền, vận động các tổ chức và cá nhân thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật, quy định của Nhà nước để giải phóng mặt bằng, thực hiện dự án đầu tư đã được phê duyệt.

- Khi các tổ chức trên có yêu cầu, kiến nghị những vấn đề thuộc chức năng của Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận (huyện), Trưởng Ban có trách nhiệm trình bày, giải quyết hoặc trình Ủy ban nhân dân quận (huyện) giải quyết các yêu cầu đó theo quy định.

7.5- Đối với Ủy ban nhân dân  phường (xã, thị trấn):

Phối hợp Ủy ban nhân dân phường (xã-thị trấn) có dự án đầu tư trong việc điều tra, khảo sát hiện trạng, cung cấp các tài liệu, thông tin cần thiết thực hiện chi trả tới từng hộ dân để phục vụ cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn quận (huyện) theo quy định của Nhà nước.   

Khi phối hợp giải quyết công việc thuộc lĩnh vực mình phụ trách, nếu chưa nhất trí với ý kiến của Ủy ban nhân dân phường (xã-thị trấn), Trưởng Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận (huyện) chủ động tập hợp các ý kiến và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận (huyện) quyết định.

Chương 4:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 Điều 8. Trưởng Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận (huyện) có trách nhiệm thực hiện quy chế này.

Trong quá trình thực hiện cần rút kinh nghiệm, đề xuất với Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận (huyện) việc bổ sung hoặc sửa đổi quy chế, sau khi có sự trao đổi thống nhất với Phòng Tổ chức Chính quyền quận (huyện).

 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN (HUYỆN)…………..

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 27/2003/QĐ-UB

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 27/2003/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 05/03/2003
Ngày hiệu lực 05/03/2003
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 21/11/2008
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 27/2003/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 27/2003/QĐ-UB cho phép UBND quận-huyện lập tổ chức chuyên trách bồi thường giải phóng mặt bằng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 27/2003/QĐ-UB cho phép UBND quận-huyện lập tổ chức chuyên trách bồi thường giải phóng mặt bằng
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 27/2003/QĐ-UB
Cơ quan ban hành Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành 05/03/2003
Ngày hiệu lực 05/03/2003
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 21/11/2008
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 27/2003/QĐ-UB cho phép UBND quận-huyện lập tổ chức chuyên trách bồi thường giải phóng mặt bằng

Lịch sử hiệu lực Quyết định 27/2003/QĐ-UB cho phép UBND quận-huyện lập tổ chức chuyên trách bồi thường giải phóng mặt bằng