Quyết định 27/2004/QĐ-BTNMT

Quyết định 27/2004/QĐ-BTNMT phê duyệt Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Tư vấn dịch vụ và Phát triển công nghệ tài nguyên – môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 27/2004/QĐ-BTNMT phê duyệt Điều lệ Tổ chức Hoạt động Công ty Tư vấn dịch vụ Phát triển công nghệ tài nguyên – môi trường


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

 

Số:27/2004/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TƯ VẤN DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TÀI NGUYÊN – MÔI TRƯỜNG

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Căn cứ Quyết định số 127/2003/QĐ-TTg ngày 25 tháng 06 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2003-2005;
Theo đề nghị của Giám đốc Công ty Tư vấn dịch vụ và Phát triển công nghệ tài nguyên - môi trường, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Tư vấn dịch vụ và Phát triển công nghệ tài nguyên – môi trường kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Giám đốc Công ty Tư vấn dịch vụ và Phát triển công nghệ tài nguyên – môi trường, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn Phòng Bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Mai Ái Trực

 

ĐIỀU LỆ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TƯ VẤN DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TÀI NGUYÊN – MÔI TRƯỜNG
(ban hành kèm theo Quyết định số 27/2004/QĐ-BTNMT ngày 01/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường).

Chương 1

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Công ty Tư vấn dịch vụ và Phát triển công nghệ tài nguyên – môi trường (sau đây gọi tắt là Công ty) là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, được phép hoạt động các ngành nghề sau:

1. Hoạt động tư vấn lập dự án, giải pháp kinh tế và công nghệ, áp dụng pháp luật; lập quy hoạch và kế hoạch thuộc lĩnh vực quản lý, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường.

2. Thực hiện các dịch vụ đo đạc, lập bản đồ, điều tra, khảo sát, phân hạng, định giá về đất đai và tài nguyên; dịch vụ quan trắc môi trường; dịch vụ nghiệm thu, thẩm định chất lượng các sản phẩm thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường

3. Xuất nhập khẩu trực tiếp và cung cấp công nghệ, thiết bị, vật tư kỹ thuật và sản phẩm thông tin chuyên ngành đo đạc bản đồ, địa chất, môi trường, khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu trong ngành tài nguyên và môi trường, phục vụ nhu cầu của các ngành khác;

4. Sản xuất, lắp ráp, sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định thiết bị, vật tư kỹ thuật và đào tạo, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ khách hàng thuộc phạm vi các loại công nghệ, thiết bị, vật tư kỹ thuật do Công ty cung cấp;

5. Phát hành giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các loại hồ sơ, biểu mẫu, sổ sách phục vụ quản lý đất đai, phục vụ quản lý các tài nguyên khác và quản lý môi trường theo quy định của Bộ tài nguyên và Môi trường.

Công ty có:

- Tên giao dịch quốc tế: Consultancy Service and Technology Development Company for Natural Resources and Environment, viết tắt là TECOS;

- Tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam;

- Con dấu riêng;

- Tài khoản tiền Việt Nam và ngoại tệ tại kho bạc nhà nước, các ngân hàng trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật Việt Nam;

- Trụ sở chính của Công ty tại số 81, đường Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội;

* Điện thoại giao dịch: 04 7730680, 04 7731132

* Fax: 04 8356872

- Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh;

- Chi nhánh tại Thành Phố Đà Nẵng.

Điều 2. Công ty hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước và các quy định của pháp luật.

Công ty được Nhà nước giao vốn, tài sản và các nguồn lực khác để thực hiện nhiệm vụ của mình. Công ty có trách nhiệm bảo toàn vốn, tài sản được giao, không ngừng tích lũy vốn để đầu tư phát triển, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước; thường xuyên cải tiến thiết bị, công nghệ và công tác quản lý để nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm.

Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty

1. Phát triển công tác tư vấn về quy hoạch, giải pháp công nghệ, phương án kinh tế, áp dụng pháp luật, thẩm định chất lượng trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo hướng nâng cao chất lượng dịch vụ chất xám trên thị trường trong nước và quốc tế;

2. Nâng cao chất lượng dịch vụ khảo sát, đo đạc, thu nhận thông tin và xử lý tạo ra hàng hóa thông tin đáp ứng trực tiếp nhu cầu dịch vụ công và quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường;

3. Kết nối giữa công nghệ hiện đại của nước ngoài với lao động chất xám trong nước nhằm nâng cao thành phần sản xuất nội địa trong dây chuyền công nghệ hoàn chỉnh với giá hợp lý và bảo đảm chuyển giao công nghệ, bảo dưỡng, sửa chữa vì quyền lợi của người sử dụng công nghệ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Chương 2

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG TY

Điều 4. Nhiệm vụ của Công ty

1. Tư vấn lập các dự án tiền khả thi, khả thi, thực hiện dự án; kiểm tra kết quả đối với các dự án đầu tư, quy hoạch, kế hoạch khai thác, quản lý, sử dụng tài nguyên đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản, khí tượng thủy văn và bảo vệ môi trường;

2. Tư vấn triển khai áp dụng công nghệ mới, thực hiện các dự án khảo sát, điều tra và xử lý các số liệu cơ bản về kinh tế kỹ thuật; thành lập các báo cáo kỹ thuật liên quan giữa tác động của việc sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường với các yếu tố kinh tế xã hội; báo cáo đánh giá hoạt động môi trường;

3. Tư vấn đầu tư, hợp tác quốc tế, phát triển công nghệ trong các dự án của ngành;

4. Tổ chức khảo sát, tìm hiểu, thực nghiệm, phát triển và chuyển giao các công nghệ mới trong lĩnh vực thu thập số liệu, xử lý số liệu, điều tra cơ bản của các ngành đo đạc, bản đồ, quản lý đất đai, địa chất, thủy văn, khí tượng và môi trường;

5. Tổ chức nhập khẩu, làm đại lý bán hàng và cung cấp cho thị trường trong nước các loại công nghệ, thiết bị, vật tư và sản phẩm thuộc lĩnh vực của ngành;

6. Tổ chức xuất khẩu các loại hàng hóa như thiết bị phần cứng, phần mềm, phụ tùng thay thế, tài liệu và sách báo kỹ thuật chuyên ngành; các thông tin tài nguyên và môi trường và các loại hàng hóa khác theo quy định của pháp luật;

7. Thực hiện các dịch vụ về giao đất, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các chuyển dịch có liên quan đến quyền sử dụng đất và tài sản trên đất; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và khai thác các thể loại thông tin, tư liệu tài nguyên và môi trường; dịch vụ kiểm tra, nghiệm thu các sản phẩm của ngành;

8. Thực hiện các dịch vụ môi giới xây dựng dự án, quản lý và điều phối các dự án quốc tế trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; dịch vụ cho thuê chuyên gia hoạt động trong ngành;

9. Thực hiện các dịch vụ tổ chức triển lãm, hội thảo, hội nghị giới thiệu công nghệ và thành tựu khoa học kỹ thuật trong ngành; dịch vụ về đào tạo và chuyển giao công nghệ thuộc ngành;

10. Thực hiện các dịch vụ in và phát hành giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các loại hồ sơ, biểu mẫu, sổ sách phục vụ quản lý đất đai, phục vụ quản lý các tài nguyên và quản lý môi trường;

11. Các dịch vụ về sản xuất, lắp ráp, sửa chữa, kiểm định, duy tu và bảo dưỡng định kỳ các thiết bị thuộc ngành; các dịch vụ đào tạo, hỗ trợ khách hàng và chuyển giao công nghệ về sửa chữa thiết bị theo công nghệ mới;

12. Thực hiện các dịch vụ khác về đo đạc, điều tra cơ bản, bản đồ, quản lý đất đai, môi trường, địa chất, khí tượng, thủy văn, tài nguyên nước và phục vụ nhu cầu của ngành và các ngành khác.

Điều 5. Quyền hạn của Công ty

1. Quản lý, sử dụng vốn, đất đai, tài sản và các nguồn lực khác do Nhà nước giao để thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; cho thuê, chuyển nhượng, thế chấp, cầm cố tài sản thuộc quyền quản lý của Công ty theo quy định của pháp luật;

2. Sản xuất, kinh doanh, dịch vụ những ngành, nghề phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ; mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo khả năng của Công ty;

3. Tự quyết định giá mua, giá bán sản phẩm sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, trừ những sản phẩm, dịch vụ do Nhà nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường giao, đặt hàng và định giá;

4. Xây dựng, áp dụng định mức lao động, vật tư, đơn giá tiền lương và các chi phí khác cho đơn vị sản phẩm, dịch vụ trong khuôn khổ các định mức của Nhà nước và Bộ Tài nguyên và Môi trường;

5. Tuyển chọn, thuê mướn, bố trí, sử dụng, đào tạo, kỷ luật, cho thôi việc đối với lao động; lựa chọn các hình thức trả lương, thưởng và các quyền khác của người sử dụng lao động theo quy định của Bộ Luật Lao động và các quy định khác của pháp luật;

6. Hợp tác với các đối tác trong nước, nước ngoài về lĩnh vực đo đạc cơ bản, bản đồ địa hình, bản đồ địa chính và đo đạc công trình; cử cán bộ, viên chức, người lao động của Công ty ra nước ngoài công tác, tham quan, khảo sát, học tập theo quy định của nhà nước và phân cấp của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

7. Huy động vốn để kinh doanh dưới hình thức phát hành trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu công ty; vay vốn của tổ chức ngân hàng, tín dụng và các tổ chức tài chính khác, của cá nhân, tổ chức ngoài công ty, người lao động và các hình thức huy động khác theo quy định của pháp luật;

8. Chủ động sử dụng vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; sử dụng và quản lý các quỹ của Công ty theo quy định của pháp luật;

9. Quyết định trích khấu hao tài sản cố định theo nguyên tắc mức trích khấu hao tối thiểu đảm bảo bù đắp hao mòn hữu hình, vô hình của tài sản cố định và không thấp hơn tỷ lệ trích khấu hao tối thiểu do chính phủ quy định;

10. Được hưởng các chế độ trợ cấp, trợ giá và các chế độ ưu đãi khác của Nhà nước khi thực hiện nhiệm vụ hoạt động công ích, quốc phòng, an ninh, phòng chống thiên tai hoặc cung cấp sản phẩm, dịch vụ theo chính sách giá của Nhà nước không đủ bù đắp chi phí sản xuất sản phẩm, dịch vụ này của Công ty;

11. Được chi thưởng sáng kiến đổi mới, cải tiến kỹ thuật, quản lý và công nghệ; thưởng tăng năng xuất lao động, thưởng tiết kiệm vật tư và chi phí. Các khoản tiền thưởng được hạch toán vào chi phí sản xuất, kinh doanh trên cơ sở bảo đảm hiệu quả sản xuất, kinh doanh của Công ty do các sáng kiến, đổi mới, cải tiến kỹ thuật, quản lý, công nghệ, tăng năng xuất lao động, tiết kiệm vật tư, chi phí đem lại;

12. Được hưởng các chế độ ưu đãi đầu tư, tái đầu tư theo quy định của pháp luật;

13. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, chuyển lỗ theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật, trích lập quỹ dự phòng tài chính, phần lợi nhuận còn lại được phân chia theo nguồn vốn nhà nước đầu tư và nguồn vốn công ty huy động như sau:

a) Phần lợi nhuận chia theo nguồn vốn nhà nước đầu tư được dùng để tái đầu tư tăng vốn nhà nước tại Công ty hoặc hình thành quỹ tập trung để đầu tư vào các doanh nghiệp nhà nước khác thuộc lĩnh vực nhà nước cần phát triển hoặc chi phối theo quy định của Chính phủ.

b) Phần lợi nhuận chia theo nguồn vốn công ty tự huy động được trích lập quỹ đầu tư phát triển theo quy định của Chính phủ, phần còn lại do Công ty tự quyết định việc phân phối vào quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi.

Trường hợp còn nợ đến hạn phải trả mà chưa trả hết, Công ty chỉ được tăng lương, trích thưởng cho công nhân viên của Công ty, kể cả người quản lý sau khi trả hết nợ đến hạn;

14. Thực hiện các quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và Luật Doanh nghiệp nhà nước.

Điều 6. Trách nhiệm của Công ty

1. Đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh theo đúng ngành nghề đã được quy định; chịu trách nhiệm trước Nhà nước về kết quả sản xuất, kinh doanh của Công ty, trước khách hàng và pháp luật về sản phẩm, dịch vụ do Công ty thực hiện;

2. Sử dụng có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn do Nhà nước giao; sử dụng có hiệu quả tài sản, đất đai và các nguồn lực khác do Nhà nước giao cho Công ty để thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh;

3. Xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phù hợp với nhiệm vụ được giao, chiến lược phát triển của ngành và nhu cầu của thị trường. Đối với chiến lược phát triển của Công ty, phải trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt trước khi thực hiện;

4. Thực hiện nghĩa vụ đối với người lao động theo quy định của Bộ Luật Lao động; bảo đảm để người lao động được tham gia quản lý công ty;

5. Thực hiện các quy định của Nhà nước về bảo vệ tài nguyên, môi trường, quốc phòng, an ninh, văn hóa, trật tự, an toàn xã hội;

6. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình hoạt động của Công ty theo quy định của Nhà nước và của Bộ Tài Nguyên và Môi trường;

7. Thực hiện các quy định về quản lý vốn, tài sản, các quỹ; kế toán, hoạch toán: chế độ kiểm toán và các chế độ khác do pháp luật quy định;

8. Công bố công khai báo cáo tài chính hàng năm, các thông tin để đánh giá đúng, khách quan về hoạt động của Công ty theo quy định của Nhà nước;

9. Thực hiện nghĩa vụ nộp thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước theo quy định;

10. Chịu sự giám sát, kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

11. Chịu trách nhiệm trước người đầu tư vốn về việc sử dụng vốn để đầu tư thành lập doanh nghiệp khác;

12. Thực hiện các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật và Luật Doanh nghiệp Nhà nước

Chương 3

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY

Điều 7. Người đứng đầu Công ty là Giám đốc. Nghĩa vụ và trách nhiệm của Giám đốc Công ty thực hiện theo quy định tại Điều 27, Luật Doanh nghiệp nhà nước. Giám đốc là đại diện pháp nhân và chịu trách nhiệm trước pháp luật và Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường về mọi hoạt động của Công ty.

Giám đốc Công ty có nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể sau đây:

1. Nhận vốn, đất đai, tài sản và các nguồn lực khác do Nhà nước và Bộ Tài nguyên và Môi trường giao để quản lý, sử dụng theo đúng mục tiêu, nhiệm vụ được giao và định hướng phát triển Công ty; sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn;

2. Quyết định các dự án đầu tư, các hợp đồng bán tài sản có giá trị đến 30% tổng giá trị tài sản còn lại trên sổ kế toán của Công ty;

3. Xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch dài hạn, hàng năm, phương án đầu tư, liên doanh, đề án tổ chức quản lý của Công ty trình Bộ trưởng và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

4. Ban hành các định mức kinh tế - kỹ thuật, tiêu chuẩn sản phẩm, đơn giá tiền lương để áp dụng trong nội bộ Công ty và những văn bản khác phù hợp với quy định của pháp luật; quy định nghiệm vụ và quyền hạn của các đơn vị trực thuộc trên cơ sở Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty;

5. Trình Bộ trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Phó giám đốc, Kế toán trưởng theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

6. Quyết định tuyển chọn, ký hợp đồng, tiếp nhận, thuyên chuyển, chấm dứt hợp đồng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, cử đi học, công tác trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

7. Quyết định giá mua, giá sản phẩm, dịch vụ phù hợp với những quy định của Nhà nước;

8. Báo cáo các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của Công ty theo quy định của pháp luật;

9. Chịu sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan nhà nước đối với việc thực hiện sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật;

10. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và Luật Doanh nghiệp nhà nước.

Giúp việc Giám đốc có một số Phó giám đốc và Kế toán trưởng. Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường bổ nhiệm.

Phó Giám đốc được Giám đốc phân công phụ trách một hoặc một số mặt công tác cụ thể của Công ty và chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

Kế toán trưởng giúp Giám đốc chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác thống kê, kế toán, tài chính của Công ty và có nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 8. Tổ chức bộ máy của Công ty;

1. Phòng Tổ chức – Hành chính;

2. Phòng Kế hoạch – Tài vụ;

3. Phòng Tư vấn dự án;

4. Phòng Tư vấn công nghệ - thiết bị;

5. Phòng Kinh doanh máy móc, thiết bị;

6. Phòng Tư vấn dịch vụ;

7. Phòng Kinh doanh Vật tư;

8. Trung tâm Sửa chữa - Kiểm định và Sản xuất thiết bị;

9. Trung tâm Sản xuất phần mềm;

10. Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh;

11. Chi nhánh tại thành phố Đà Nẵng.

Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành công việc theo từng lĩnh vực hoạt động của Công ty. Chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Công ty do Giám đốc Công ty quy định cụ thể.

Các Trưởng phòng, Trưởng Chi nhánh, Giám đốc Trung tâm, Phó trưởng phòng, Phó trưởng Chi nhánh, Phó Giám đốc Trung tâm do Giám đốc Công ty bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật. Trưởng phòng, Trưởng Chi nhánh, Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty về toàn bộ hoạt động của đơn vị do mình phụ trách; Phó Trưởng phòng, Phó Trưởng Chi nhánh, Phó Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, Trưởng Chi nhánh, Giám đốc Trung tâm về những công việc được phân công, ủy quyền.

Chương 4

TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

Điều 9. Công ty là đơn vị hạch toán độc lập, tự chủ về tài chính trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, phù hợp với Luật Doanh nghiệp nhà nước và các quy định khác của pháp luật.

Điều 10. Vốn của Công ty

Vốn của Công ty gồm có:

1. Vốn Điều lệ: 25.000.000.000 đồng (hai mươi lăm tỷ đồng );

2. Vốn kinh doanh tại thời điểm 01 tháng 01 năm 2004: 5.897.000.000 đồng (Năm tỷ tám trăm chín mươi bảy triệu đồng );

3. Nguồn vốn của Công ty được hình thành từ các nguồn ngân sách nhà nước cấp và nguồn vốn tự bổ sung hàng năm theo quy định hiện hành của Nhà nước. Vốn và nguồn vốn của Công ty được phản ánh trong báo cáo tài chính của Công ty theo quy định hiện hành;

4. Các quỹ của Công ty được thành lập và sử dụng theo chế độ tài chính hiện hành;

Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình đối với ngân sách nhà nước về  các khoản phải nộp theo quy định.

Điều 11. Tổ chức hệ thống hạch toán - kế toán của Công ty.

Công ty thực hiện hạch toán tập trung, các đơn vị trực thuộc thực hiện hạch toán phụ thuộc, các quan hệ tài chính giữa Công ty và đơn vị trực thuộc được thông qua tài khoản hạch toán nội bộ. Mọi khoản thu chi của các đơn vị trực thuộc thực hiện theo kế hoạch của Công ty.

Điều 12. Nguyên tắc sử dụng lợi nhuận của Công ty thực hiện theo khoản 8 Điều 17, Quyền về Tài chính của công ty nhà nước.

Điều 13. Công ty có trách nhiệm thực hiện Luật Kế toán, Luật Thống kê và quy chế quản lý tài chính, hạch toán kinh doanh theo quy định của Nhà nước.

Chương 5

TẬP THỂ NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY

Điều 14. Đại hội công nhân viên chức là hình thức trực tiếp để người lao động trong Công ty tham gia quản lý Công ty. Đại hội công nhân viên chức thực hiện các quyền sau đây:

1. Tham gia thảo luận xây dựng thỏa ước lao động tập thể để đại diện người lao động thương lượng và ký kết với Giám đốc Công ty;

2. Thảo luận và thông qua các quy chế, quy định có liên quan trực tiếp đến lợi ích của người lao động trong Công ty;

3. Thảo luận và góp ý kiến về quy hoạch, kế hoạch, đánh giá hiệu quả quản lý sản xuất, kinh doanh; đề xuất các biện pháp bảo hộ lao động, cải thiện điều kiện lao động, làm việc, đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động; các vấn đề về vệ sinh môi trường, đào tạo, bồi dưỡng và đào tạo lại người lao động của Công ty.

Tổ chức và hoạt động của Đại hội công nhân viên chức trong Công ty thực hiện theo hướng dẫn của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.

Chương 6

MỐI QUAN HỆ CỦA CÔNG TY

Điều 15. Đối với Bộ Tài nguyên và Môi trường

1. Chấp hành, thực hiện nghiêm túc chỉ thị, quyết định của Bộ trưởng liên quan đến Công ty; tuân thủ sự hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra của các cơ quan, chức năng, của Bộ;

2. Thực  hiện nghiêm túc quy hoạch, chiến lược phát triển Công ty trong tổng thể quy hoạch chiến lược phát triển ngành;

3. Chấp hành các quy định của Nhà nước và của Bộ về công tác tổ chức cán bộ, chế độ tài chính, tín dụng và chế độ kế toán, thống kê;

4. Chịu sự kiểm tra, thanh tra của các cơ quan chức năng và của Bộ về việc thực hiện pháp luật, chủ trương, chính sách, chế độ, định mức kinh tế - kỹ thuật, quy trình, quy phạm theo quy định của pháp luật.

Điều 16. Đối với địa phương

Công ty chịu sự quản lý nhà nước và chấp hành các quy định hành chính, các nghĩa vụ đối với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân với tư cách là cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn lãnh thổ theo quy định của pháp luật.

Điều 17. Đối với các tổ chức đảng, đoàn thể trong Công ty

Công ty chịu sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua các tổ chức cơ sở Đảng tại Công ty.

Công ty tôn trọng và tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức đảng, đoàn thể tại Công ty hoạt động.

Các tổ chức Đảng, đoàn thể tại Công ty hoạt động theo Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ các tổ chức đó.

Chương 7

GIẢI QUYẾT CÁC TRANH CHẤP

Điều 18. Các tranh chấp phát sinh từ các hợp đồng giữa Công ty với bên nước ngoài sẽ được giải quyết thông qua thương lượng hòa giải. Trường hợp không thương lượng hòa giải được sẽ giải quyết theo thủ tục kiện trước tòa án kinh tế của bên bị hay của một nước thứ ba hoặc một tổ chức trọng tài quốc tế do hai bên thỏa thuận cụ thể trong hợp đồng.

Điều 19. Các tranh chấp phát sinh từ các hợp đồng giữa Công ty với các đơn vị trong nước được giải quyết theo pháp luật Việt Nam.

Chương 8

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 20. Điều lệ này áp dụng cho Công ty Tư vấn dịch vụ và Phát triển công nghệ tài nguyên – môi trường. Tất cả cán bộ, công nhân viên thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Điều lệ này.

Điều 21. Các đơn vị trực thuộc Công ty căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty để xây dựng Quy chế Tổ chức và Hoạt động của đơn vị mình, trình Giám đốc Công ty phê duyệt. Quy chế Tổ chức và Hoạt động của đơn vị không được trái với Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty.

Điều 22. Điều lệ này có 8 chương, 22 điều. Trường hợp cần bổ sung, sửa đổi Điều lệ, Giám đốc công ty trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 27/2004/QĐ-BTNMT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu27/2004/QĐ-BTNMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/11/2004
Ngày hiệu lực08/12/2004
Ngày công báo23/11/2004
Số công báoSố 24
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 27/2004/QĐ-BTNMT

Lược đồ Quyết định 27/2004/QĐ-BTNMT phê duyệt Điều lệ Tổ chức Hoạt động Công ty Tư vấn dịch vụ Phát triển công nghệ tài nguyên – môi trường


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 27/2004/QĐ-BTNMT phê duyệt Điều lệ Tổ chức Hoạt động Công ty Tư vấn dịch vụ Phát triển công nghệ tài nguyên – môi trường
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu27/2004/QĐ-BTNMT
        Cơ quan ban hànhBộ Tài nguyên và Môi trường
        Người kýMai Ái Trực
        Ngày ban hành01/11/2004
        Ngày hiệu lực08/12/2004
        Ngày công báo23/11/2004
        Số công báoSố 24
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 27/2004/QĐ-BTNMT phê duyệt Điều lệ Tổ chức Hoạt động Công ty Tư vấn dịch vụ Phát triển công nghệ tài nguyên – môi trường

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 27/2004/QĐ-BTNMT phê duyệt Điều lệ Tổ chức Hoạt động Công ty Tư vấn dịch vụ Phát triển công nghệ tài nguyên – môi trường

            • 01/11/2004

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 23/11/2004

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/12/2004

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực