Quyết định 27/2004/QĐ-UB

Quyết định 27/2004/QĐ-UB về quy định thu thủy lợi phí, tiền nước công trình thủy lợi trong tỉnh Gia Lai

Nội dung toàn văn Quyết định 27/2004/QĐ-UB quy định thu thủy lợi phí tiền nước công trình thủy lợi Gia Lai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/2004/QĐ-UB

Pleiku, ngày 08 tháng 3 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THU THỦY LỢI PHÍ, TIỀN NƯỚC CÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TRONG TỈNH GIA LAI.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI

- Căn cứ điều 10 Luật tổ chức hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

- Căn cứ vào Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi của Ủy ban thường vụ Quốc hội số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04 tháng 4 năm 2001;

- Căn cứ Nghị định Chính phủ số: 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Gia Lai.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay ban hành kèm theo quyết định này bản quy định về việc thu thủy lợi phí các công trình thủy lợi trong tỉnh Gia Lai.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ban hành, những quy định của UBND Tỉnh về việc thu thủy lợi phí trước đây đều bãi bỏ.

Điều 3: Các ông: Chánh văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố, Giám đốc công ty KTCT thủy lợi Gia Lai, các tổ chức Khai thác công trình thủy lợi và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
+ Như điều 3.
+ Bộ NN&PTNT.
+ Cục Thủy lợi.
+ TT TU, TT HĐND tỉnh.
+ Sở KHĐT, Sở VHTT.
+ Lưu VT,NL,TH.

T/M. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Vỹ Hà

 

QUY ĐỊNH

VỀ VIỆC THU THỦY LỢI PHÍ, TIỀN NƯỚC CÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TRONG TỈNH GIA LAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 27/2004/QĐ-UB ngày 08/3/2004 của UBND tỉnh Gia Lai)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Thủy lợi phí là chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Việc xây dựng chính sách thu thủy lợi phí, tiền nước phải tuân thủ: Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04 tháng 4 năm 2001; Nghị định số: 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.

Điều 2: Các khoản thu thủy lợi phí, tiền nước từ các tổ chức, cá nhân sử dụng nước là để góp phần chi phí cho quản lý, sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng, bảo vệ công trình.

Mọi tổ chức, cá nhân sử dụng nước hoặc làm dịch vụ hưởng lợi trực tiếp hoặc gián tiếp từ công trình thủy lợi bao gồm: tưới, tiêu, cấp nước cho sinh hoại và công nghiệp, nuôi cá, phát điện, du lịch đều phải trả thủy lợi phí, tiền nước.

Điều 3: Đối tượng áp dụng quy định này là:

1. Doanh nghiệp Nhà nước khai thác công trình thủy lợi.

2. Các tổ chức, cá nhân được cấp có thẩm quyền cho phép quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.

3. Các tổ chức, cá nhân sử dụng nước hoặc làm dịch vụ từ công trình thủy lợi.

Chương II

MỨC THU THỦY LỢI PHÍ

Điều 4:

1. Khung mức thủy lợi phí, tiền nước quy định cụ thể như sau:

a) Thủy lợi phí thu bằng tiền Đồng Việt Nam.

b) Mức thu thủy lợi phí đối với tổ chức, cá nhân sử dụng nước trồng lúa, rau màu, cây vụ đông, cây công nghiệp ngắn ngày:

* Mức thu thủy lợi phí đối với đất trồng lúa:

- Trường hợp tưới, tiêu chủ động:

Trường hợp lấy nước theo khối lượng thì khung mức tiền nước được tính từ vị trí nhận nước của tổ chức, cá nhân sử dụng nước. Trường hợp tưới bằng kênh hoặc ống dẫn nước tưới lớn không thể lắp đặt đồng hồ đo thì có thể lấy lượng nước cung cấp theo yêu cầu phát triển và sinh trưởng của từng loại cây trồng như sau:

- Cấp nước cho cà phê với 3 đợt tưới trong năm là: 3.500 m3/ha;

- Cấp nước cho cây tiêu trong năm là 2.200m3/ha;

- Cấp nước cho cây ăn quả và cây dược liệu là 1.200m3/ha;

- Cấp nước cho cây trồng thời kỳ XDCB 3 năm đầu kể từ năm mới trồng lấy bằng 40% lượng nước trong thời kỳ kinh doanh.

2. Khung mức thu thủy lợi phí quy định tại khoản điều này, được tính ở vị trí cống đầu kênh của tổ chức hợp tác dùng nước.

3. Ở những nơi có đủ điều kiện thì thu thủy lợi phí, tiền nước theo mét khối sử dụng.

Điều 5: Doanh nghiệp nhà nước khai thác công trình thủy lợi, tổ chức hợp tác dùng nước được cấp bù phần thủy lợi phí bị thất thu do thiên tai gây mất mùa từ nguồn dự phòng ngân sách của tỉnh.

1. Trường hợp khi thiên tai xảy ra mất mùa, thiệt hại về năng suất, sản lượng cây trồng mà người dùng nước có yêu cầu miễn, giảm thủy lợi phí thì doanh nghiệp nhà nước khai thác công trình thủy lợi, tổ chức hợp tác dùng nước phải báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT trình UBND Tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra thực tế, có sự tham gia của đại diện chính quyền địa phương, đại diện người dùng nước, đại diện Sở nông nghiệp & PTNT, Thống kê, Kế hoạch, Tài chính. Đoàn kiểm tra thực tế xem xét đánh giá mức độ thiệt hại, lập biên bản báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại điều 6 quy định này xem xét ra quyết định cấp kinh phí cho trường hợp thủy lợi phí bị thất thu.

2. Doanh nghiệp nhà nước khai thác công trình thủy lợi, tổ chức hợp tác dùng nước lập hồ sơ xin cấp phần thủy lợi phí bị thất thu trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại điều 6 quy định này phê duyệt.

Thủy lợi được miễn, giảm theo các mức sau:

a. Thiệt hại dưới 30% sản lượng thì giảm 50% thủy lợi phí;

b. Thiệt hại từ 30% đến dưới 50% sản lượng thì giảm 70% thủy lợi phí;

c Thiệt hại từ 50% sản lượng trở lên thì miễn thủy lợi phí.

d. Trường hợp hộ dùng nước thuộc diện xóa đói giảm nghèo thì được miễn nộp thủy lợi phí.

Điều 6: Thẩm quyền phê duyệt kế hoạch và quyết toán kinh phí phòng, chống úng, hạn; kinh phí cấp cho trường hợp thủy lợi phí bị thất thu do thiên tai gây mất mùa được quy định như sau:

1. UBND Tỉnh phê duyệt kế hoạch và quyết toán kinh phí đối với các doanh nghiệp nhà nước khai thác công trình thủy lợi do tỉnh quyết định thành lập.

2. UBND cấp huyện, thành phố phê duyệt kế hoạch và quyết toán kinh phí đối với các tổ chức hợp tác dùng nước do huyện, thành phố quyết định thành lập.

Điều 7: Sở Nông nghiệp & PTNT, UBND cấp huyện, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo việc duy tu, bảo dưỡng thường xuyên công trình thủy lợi thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh.

Các doanh nghiệp Nhà nước khai thác CTTL, tổ chức hợp tác dùng nước trực tiếp quản lý, khai thác và bảo vệ CTTL có trách nhiệm tổ chức thực hiện duy tu bảo dưỡng thường xuyên CTTL, không để công trình hư hỏng xuống cấp.

Kinh phí duy tu, bảo dưỡng thường xuyên công trình được lấy thủy lợi phí, tiền nước vào nguồn ngân sách cấp cho phần thủy lợi phí bị thất thu do thiên tai hoặc đối tượng thuộc diện chính sách mà được duyệt miễn phí.

Chương III

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN VÀ THỜI GIAN THANH TOÁN THỦY LỢI PHÍ, TIỀN NƯỚC:

Điều 8: Phương thức thanh toán

1. Doanh nghiệp nhà nước khai thác công trình thủy lợi, tổ chức hợp tác dùng nước phải ký kết hợp đồng tưới tiêu ngay từ đầu vụ sản xuất với tổ chức, cá nhân sử dụng nước hoặc làm dịch vụ từ công trình thủy lợi và thu thủy lợi phí theo hợp đồng đã được ký kết;

2. Căn cứ vào mức thu thủy lợi phí tại điều 4 của quy định này và căn cứ hợp đồng tưới, tiêu, ngay từ đầu vụ doanh nghiệp nhà nước khai thác công trình thủy lợi, tổ chức hợp tác dùng nước lập kế hoạch thu thủy lợi phí trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại điều 6 quy định này phê duyệt;

3. Doanh nghiệp nhà nước khai thác công trình thủy lợi, tổ chức hợp tác dùng nước phối hợp với UBND xã, phường, thị trấn lập sổ thu thủy lợi phí, tiền nước cho từng tổ chức, cá nhân để làm cơ sở cho việc ký kết hợp đồng dùng nước và thu, nộp thủy lợi phí, tiền nước theo quy định.

Điều 9: Nghiệm thu, thanh lý hợp đồng dùng nước.

Cuối mỗi vụ tưới doanh nghiệp nhà nước khai thác công trình thủy lợi, tổ chức hợp tác dùng nước và các hộ dùng nước phải tổ chức nghiệm thu thanh lý hợp đồng dùng nước. Nếu việc phục vụ tưới thiếu trách nhiệm, không thực hiện đúng hợp đồng gây thất thu thì đơn vị phục vụ tưới phải chịu bồi thường thiệt hại tương xứng.

Điều 10: Thời gian thanh toán thủy lợi phí, tiền nước:

1. Các hộ sản xuất nông nghiệp được phục vụ tưới, tiêu nước phải trả thủy lợi phí cho doanh nghiệp nhà nước, tổ chức hợp tác dùng nước trong thời gian một tháng kể từ khi thanh lý hợp đồng dùng nước đã được hai bên ký; nếu trả chậm thì phải chịu lãi suất trả chậm theo lãi suất tiết kiệm không kỳ hạn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại thời điểm thanh toán số tiền thủy lợi phí còn nợ;

2. UBND các cấp có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc và tổ chức thực hiện việc thu, nộp đủ thủy lợi phí, tiền nước tại địa phương. Nếu các hộ dùng nước không nộp đủ thủy lợi phí, tiền nước thì cơ quan cấp nước có quyền từ chối cấp nước.

Là áp dụng biện pháp tưới hợp lý (dẫn nước hoặc bơm tát) cung cấp đảm bảo đủ nhu cầu dùng nước.

Đơn vị: 1.000 đồng/ha

TT

Loại công trình

Lúa Đông xuân

Lúa mùa

1

Tưới tự chảy

- Vùng Tưới công trình Ayunhạ

- Vùng tưới các công trình kiên cố, sản xuất phát triển

- Vùng tưới các công trình bán kiên cố, sản xuất khó khăn

 

520

520

350

 

450

450

280

2

Bơm điện (dầu)

650

600

- Trường hợp tưới chủ động một phần:

Khi tổ chức, cá nhân dùng nước còn phải sử dụng 1/3 biện pháp bơm tát để tưới thì thủy lợi phí thu bằng 60% mức thu trên;

Khi tổ chức, cá nhân dùng nước còn phải sử dụng trên 1/3 biện pháp bơm tát để tưới thì thủy lợi phí thu bằng 50% mức thu trên;

- Trường hợp chỉ tạo nguồn tưới:

Nếu lấy nước trên kênh thì thủy lợi phí thu bằng 60% mức thu trên.

Nếu lấy nước trong lòng hồ thì thủy lợi phí thu bằng 50% mức thu trên.

* Mức thu thủy lợi phí đối với đất trồng rau, màu, cây công nghiệp ngắn ngày, cây vụ đông thì bằng 50% mức thu tưới lúa có thời vụ tương ứng.

c) Mức thu tiền nước đối với tổ chức, cá nhân sử dụng nước hoặc làm dịch vụ từ công trình thủy lợi để phục vụ cho các mục đích không phải sản xuất lương thực:

TT

Các đối tượng dùng nước

Đơn vị

Thu theo các biện pháp công trình

Bơm điện

Hồ đập,Kênh cống

1

Cấp nước dùng sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp

đồng/m3

1.000

500

2

Cấp nước sinh hoạt, chăn nuôi

đồng/m3

800

500

3

Cấp nước tưới cho các cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả, hoa và cây dược liệu

đồng/m3

500

300

4

Cấp nước để nuôi trồng thủy sản

đồng/m2 mặt thoáng

800

5

Nuôi trồng thủy sản tại hồ chứa thủy lợi, nuôi cá bè

% giá trị sản lượng

10%

6

Sử dụng nước để phát điện

% giá trị sản lượng điện thương phẩm

8%

7

Sử dụng công trình thủy lợi để kinh doanh du lịch, nghỉ mát, an dưỡng, giải trí

Tổng giá trị doanh thu

10%

Điều ll: Thời gian thanh toán tiền điện giữa doanh nghiệp nhà nước khai thác công trình thủy lợi, tổ chức hợp tác dùng nước với doanh nghiệp kinh doanh điện thực hiện theo định kỳ 6 tháng 1 lần (quy định tại khoản 2 Điều 16 Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi).

Trường hợp trả chậm thì doanh nghiệp nhà nước khai thác công trình thủy lợi phải chịu lãi suất trả chậm theo lãi suất tiết kiệm không kỳ hạn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại thời điểm thanh toán cho doanh nghiệp kinh doanh điện lực số tiền điện còn nợ.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12: Tổ chức, cá nhân thực hiện tốt quy định này thì được khen thưởng, mức khen thưởng nằm trong tỷ lệ chi cho thu được phê duyệt theo kế hoạch hàng năm nhưng không quá 10% mức thu. Nếu có hành vi vi phạm các quy định đối với việc thu thủy lợi phí, tiền nước thì tùy theo mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Điều 13: Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp & PTNT, UBND huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tổ chức triển khai quy định này và thường xuyên tuyên truyền giáo dục cán bộ, nhân dân có trách nhiệm tiết kiệm nước, bảo vệ công trình an toàn không để xuống cấp nhất là mùa mưa lũ.

Điều 14: Quy định này có hiệu lực từ ngày ban hành;

Quy định này thay thế cho quy định tạm thời về việc thu thủy lợi phí các công trình thủy lợi trong tỉnh Gia Lai ban hành theo quyết định 70/1999/QĐ-UB ngày 16/8/1999 của UBND tỉnh Gia Lai./.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 27/2004/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu27/2004/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/03/2004
Ngày hiệu lực08/03/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/05/2009
Cập nhật20 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 27/2004/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 27/2004/QĐ-UB quy định thu thủy lợi phí tiền nước công trình thủy lợi Gia Lai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 27/2004/QĐ-UB quy định thu thủy lợi phí tiền nước công trình thủy lợi Gia Lai
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu27/2004/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Gia Lai
        Người kýNguyễn Vỹ Hà
        Ngày ban hành08/03/2004
        Ngày hiệu lực08/03/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/05/2009
        Cập nhật20 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 27/2004/QĐ-UB quy định thu thủy lợi phí tiền nước công trình thủy lợi Gia Lai

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 27/2004/QĐ-UB quy định thu thủy lợi phí tiền nước công trình thủy lợi Gia Lai

            • 08/03/2004

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/03/2004

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực