Quyết định 27/2010/QĐ-UBND

Quyết định 27/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 52/2009/QĐ-UBND về phân cấp đầu tư và quy định đấu thầu các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Quyết định 27/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 52/2009/QĐ-UBND phân cấp đầu tư đã được thay thế bởi Quyết định 05/2013/QĐ-UBND phân cấp uỷ quyền thực hiện quyết định đầu tư và được áp dụng kể từ ngày 07/03/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 27/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 52/2009/QĐ-UBND phân cấp đầu tư


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/2010/QĐ-UBND

Long Xuyên, ngày 24 tháng 5 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 52/2009/QĐ-UBND NGÀY 20/11/2009 VỀ PHÂN CẤP ĐẦU TƯ VÀ QUY ĐỊNH VỀ ĐẤU THẦU CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THUỘC TỈNH AN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19 tháng 6 năm 2009 (sau đây gọi tắt là Luật sửa đổi);
Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
 Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng (sau đây gọi tắt là nghị định số 85/2009/NĐ-CP);
Xét đề nghị của Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư tại tờ trình số 29/KHĐT.TTTĐ ngày 18 tháng 01 năm 2010 và tờ trình số 103/KHĐT-TTTĐ ngày 02 tháng 02 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của quyết định số 52/2009/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phân cấp đầu tư và quy định về đấu thầu các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang như sau:

1. Bổ sung thêm điểm d, khoản 1, điều 1 như sau:

d) Đối với các dự án sử dụng vốn thuộc ngân sách cấp huyện hỗ trợ: cho phép Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố có thể xem xét điều kiện năng lực thực tế, được phân cấp Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định đầu tư đối với các báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng có tổng mức đầu tư tối đa không quá 500 triệu đồng.

2. Sửa đổi, điều chỉnh khoản 2, điều 2 như sau:

Kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2010: việc thực hiện tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở như quy định tại điểm b khoản 6 điều 10 của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP cụ thể như sau:

a) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức xem xét thiết kế cơ sở các công trình thuộc dự án chuyên ngành nông nghiệp và PTNT thuộc nhóm B, C;

b) Sở Công Thương tổ chức xem xét thiết kế cơ sở các công trình thuộc dự án ĐTXDCT đường dây tải điện, trạm biến áp; các dự án chuyên ngành công nghiệp thuộc nhóm B, C;

c) Sở Giao thông vận tải tổ chức xem xét thiết kế cơ sở các công trình thuộc dự án ĐTXDCT cầu, đường và các công trình chuyên ngành giao thông ngoài đô thị (thành phố, thị xã, thị trấn) thuộc nhóm B, C;

d) Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức xem xét thiết kế cơ sở các công trình thuộc dự án ĐTXDCT chuyên ngành thông tin và truyền thông thuộc nhóm B, C;

đ) Sở Xây dựng tổ chức xem xét thiết kế cơ sở tất cả các công trình thuộc các lĩnh vực đầu tư xây dựng còn lại; thuộc dự án ĐTXDCT cầu, đường giao thông trong đô thị (thành phố, thị xã, thị trấn) và các dự án ĐTXDCT khác thuộc nhóm B, C do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu.

Điều 2. Về xử lý chuyển tiếp

Đối với các dự án trước ngày 01 tháng 6 năm 2010: đang thuộc trách nhiệm lấy ý kiến thiết kế cơ sở tại sở Xây dựng thì vẫn tiếp tục thực hiện nốt hồ sơ tồn đọng; các sở quản lý xây dựng chuyên ngành có trách nhiệm tiếp nhận và có ý kiến thiết kế cơ sở theo quy định tại khoản 2, điều 1 nêu trên kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2010.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2010.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc sở Xây dựng, Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc sở Giao thông Vận tải, Giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc sở Công Thương, Giám đốc sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận :
- Như điều 6;
- TT.TU, HĐND, UBND tỉnh (để b/c);
- Cục Kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp (để b/c);
- Website Chính phủ;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Website An Giang; TT Công báo AG;
- LĐVP và các phòng;
- Lưu : VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Biên Cương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 27/2010/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu27/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/05/2010
Ngày hiệu lực01/06/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/03/2013
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 27/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 27/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 52/2009/QĐ-UBND phân cấp đầu tư


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 27/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 52/2009/QĐ-UBND phân cấp đầu tư
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu27/2010/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
       Người kýPhạm Biên Cương
       Ngày ban hành24/05/2010
       Ngày hiệu lực01/06/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/03/2013
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 27/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 52/2009/QĐ-UBND phân cấp đầu tư

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 27/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 52/2009/QĐ-UBND phân cấp đầu tư